23

juni

water

VAC flash

Wij hopen samen met u dat wanneer u de VAC-Flash ter hand neemt, er ondertussen regen is gevallen. Waarschijnlijk zullen de hoeveelheden te miniem zijn om de gewassen te laten herstellen van de droogte.

Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen. Het hoofdartikel wordt gereserveerd om onze visie te verwoorden rond actuele thema’s. We hadden graag onze visie gegeven over de stemming in het Europees parlement over het niet behouden van gewasbescherming in EAG, of de zware “verdoken” belastingen die gemeenten vragen bij het indienen van een milieuvergunning of de uiteenzetting van minister Weyts over de temperatuurverschillen in het water en dit in plenaire vergadering.

Onze leden hebben andere bezorgdheden en vragen onze aandacht.

Op 9 juni werd door minister van Landbouw Joke Schauvliege het vooronderzoek opgestart over het uitzonderlijk karakter van de droogte. De gemeenten werden hieromtrent reeds geïnformeerd.

Bepaalde teelten zijn op sommige bedrijven deels of volledig verloren. In dit geval is het van groot belang dat u de schattingscommissie op de hoogte brengt. Een voorbeeldbrief vindt u op onze website (www.vac.eu).

Deze melding, die je best aangetekend verstuurt, geldt als bewijsstuk dat je schade hebt en kan in een latere fase gebruikt worden voor:

  • Aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen in overeenkomst met de fiscale barema’s
  • Voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds
  • Als stavend stuk bij uitstel van betaling voor Vlif-dossiers
  • Bijzondere opbrengstverliezen ingeval van premies
  • Terugvordering VLAM bijdragen
  • Bewijs lager inkomen voor vermindering sociale bijdragen
  • Bewijs van lagere omzet in fiscale resultatenrekening en vennootschappen

Belangrijk is dat u nu reeds de nodige bewijzen verzamelt zoals foto’s, weegbonnen, enz…

Bedrijven met zware droogteschade in de teelten onder contract informeren schriftelijk de contractant over de schade en de onmogelijkheid om niet te kunnen voldoen aan de contractuele verbintenissen.

In de provincie West-Vlaanderen is de situatie precair. Via de link www.west-vlaanderen.be/waterschaarste surft u naar het infopunt en krijgt u een overzicht van alle laatste maatregelen in West-Vlaanderen en een visuele weergave op de kaart.