31

maart

VARKENSHAASJE

VAC flash

Zoals het varkenshaasje bij de beste stukken van een varken wordt gerekend, zo zou de landbouwer-varkenshouder als beste actor in de voedselketen mogen benoemd worden. Plichtsgetrouw tracht hij/zij dagdagelijks de immer strenger wordende richtlijnen (opgesteld met goedkeuring van de klassieke landbouworganisaties) uit te voeren en dit, ketenoverleg ten spijt, tegen te lage en dus respectloze prijzen.

Te vaak en onterecht worden wij erop gewezen dat de cowboys eruit moeten. Sociologen wijzen erop dat cowboys of rotte appels steeds zullen bestaan. Ze worden verwijderd doch komen steeds terug indien het systeem waarin er gefunctioneerd wordt niet wordt aangepast. Het is des mensen om de kantjes op te zoeken. Hiermee spreken we een bepaalde attitude van sommigen niet goed, verre van, maar vragen ook resultaatgericht het systeem aan te passen.

Ten tweede, wanneer het nieuws handelt over wanpraktijken in de voedselkolom wordt steeds gewild of ongewild de landbouwer geviseerd,  gestigmatiseerd en vereenzelvigd met de grote actoren in de keten.

Het moet ons van het hart, de landbouwer-veehouder-varkenshouder is niet de oorzaak van alle ellende. In de voorgaande crisissen lag de oorzaak in de keten en niet bij de boer. En toch is hij slachtoffer. Slachtoffer in de prijsvorming, slachtoffer in het imago en slachtoffer door het opleggen van lastenboeken en allerhande voorschriften.

Op ons persbericht naar aanleiding van het varkensleed ontvangen we vele positieve en constructieve reacties. We willen u, als gewaardeerd lid, ons antwoord ter kennis brengen, zodat u weet wat uw lidgeld waard is.

Geachte,

Bedankt voor je reactie en je gedeelde bezorgdheid. Via diverse kanalen hebben we dezelfde reacties op dit nieuws al mogen lezen in de media. Mensen zoals Wim Lybaert in De Afspraak en Wouter Deprez in De Standaard zijn dezelfde mening als de onze toegedaan. Zij kunnen deze boodschap over de publieke opinie soms verder uitdragen dan een landbouworganisatie zoals het VAC. We voelen ons dan ook door hen geruggesteund als zij zeggen dat de praktijken op bewuste beelden een verantwoordelijkheid zijn van de hele maatschappij.

Het feit dat de vleesindustrie – en bij uitbreiding de volledige voedingsindustrie – geëvolueerd is tot wat ze nu is, kan toegeschreven worden aan een aantal factoren.

Een eerste aanleiding heeft haar wortels in de historiek van het Europees Landbouwbeleid. Hiervoor gaan we al terug tot de jaren ’60. Toen werd de nadruk vanuit het beleid sterk gelegd op de verhoging van de landbouwproductie. Dit was een keuze die vooral werd gestuurd vanuit het idee dat Europa achterop hinkte in haar eigen voedselvoorziening en de boerenbevolking die zeer arm was. De hele landbouwsector, de toeleverende en verwerkende industrie hebben in de decennia die erop volgden een metamorfose doorgemaakt, met name schaalvergroting. Dat proces heeft gezorgd voor een enorme achteruitgang van de biodiversiteit en een afname van het aantal boeren. Dat was een teken aan de wand dat het beleid nooit voor stabiele inkomens heeft gezorgd.

Een tweede reden heeft te maken met een reeks (vrij)handelsverdragen tussen de EU met de VS, Canada, Zuid-Amerika, Rusland en China. Deze akkoorden hebben ervoor gezorgd dat de voedselketen erg lang werd. De winstgedreven agro-industrie had en heeft nog weinig oog voor de belangen van de landbouwers. Het effect is een enorme druk op de prijzen van landbouwproducten en zet de landbouwers tot op vandaag nog steeds aan om zo efficiënt en goedkoop mogelijk te produceren. Niet te verwonderen dat meer en meer bedrijven moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Tegelijk tracht de overheid met alle middelen oog te hebben voor dierenwelzijn, voedselveiligheid en het milieu. Op die manier blazen ze eigenlijk warm en koud…

Het VAC probeert al 30 jaar met wisselend succes in te gaan tegen de integratie van landbouwbedrijven in de voedingsindustrie. Het is immers dat proces dat de gekende problemen veroorzaakt. We proberen daarom als enige onafhankelijke landbouworganisatie in Vlaanderen de belangen van de autonome familiale agrarische bedrijven te verdedigen. Dat is op zijn minst gezegd geen eenvoudige zaak; de overheid heeft meestal enkel oor naar het standpunt van de klassieke organisaties.  De betreden paden niet verlaten, weet je wel…

We zouden maar al te graag paal en perk stellen aan de praktijken die deze week in de media zijn verschenen. Jammer genoeg is dit ‘maar‘ een symptoom van een heel systeem dat grondig fout zit. Dat verander je niet op 1,2,3, maar we blijven de moed er wel in houden. Samen met andere organisaties, die het welvaren van de boer als core business beschouwen, probeert het VAC de stem te vertegenwoordigen van de landbouwers die vinden dat het anders en beter moet. We geloven erin dat de overheid hiervoor niet blind kan blijven. Elke reactie zoals de jouwe is voor ons dan ook heel waardevol.

Zodat ook het varkenshaasje, met het nodige respect, kan blijven geserveerd worden.