Studie en informatie

Demoproject: Demonstratie van druppelirrigatie in groenten en fruit

Partners: Proefstation voor de Groenteteelt, Proefcentrum voor Fruitteelt, Bodemkundige Dienst van België

Soort project: DPLV demonstratieproject

Duur: 01/02/2018-29/02/2020

Verstandig omspringen met irrigatie is actueler dan ooit. Meer en meer zullen periodes met extreme neerslag en droogte elkaar afwisselen. In droge periodes zullen landbouwers er alle belang bij hebben om irrigatiewater zo efficiënt mogelijk aan te wenden. Eén van de mogelijkheden om op de meest efficiënte wijze te irrigeren is door middel van druppelirrigatie.

 

 

Demoproject: S.O.Spuistroom (slim omgaan met spuistroom)

Partners: Proefstation voor de Groenteteelt i.s.m. Proefcentrum Hoogstraten, Proefcentrum Sierteelt, Inagro.

Soort-Project: DPLV demonstratieproject

Duur: 01/02/2018 – 30/04/2020

Spuistroom is algemeen voorkomend in de glastuinbouw. De website ‘sospuistroom – spuistroomreductie maakt je wegwijs in welke waterstromen in je bedrijf wel of niet spuistroom zijn, in de huidige stand van zaken van spuistroomproductie, in info over hoe je spuistroom kan reduceren, in technologieën om spuistroom te reduceren of te behandelen en in info over de wetgeving omtrent spuistroom. Verder worden er ook enkele praktijkvoorbeelden weergegeven ter inspiratie en kan je ook een rekenfile terugvinden om een economische doorrekening te maken van de financiële waarde van je spuistroom (water + nutriënten). Veel informatie dus, maar belangrijk om ook even stil te blijven staan waarom jij als tuinder je in moet zetten op spuistroomreductie. Hiervoor zijn namelijk meerdere redenen, dit kan je terugvinden onder het deeltje “inzetten op spuistroomreductie loont”.

Demoproject: Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf

Partners: Hooibeekhoeve, PVL – Proef- en Vormingscentrum voor de landbouw, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Inagro vzw

Soort-Project: DPLV demonstratieproject

Duur: 01/03/2018 – 30/06/2020

Het doel van dit project is om via demonstratie en sensibilisatie de veehouder bewuster te maken van het belang van het gebruik van kwalitatief drinkwater voor de dieren. Daarnaast zal in het kader van dit project de veehouders ook een aantal instrumenten aangereikt worden waarmee ze aan de slag kunnen gaan om te oordelen of de kwaliteit van het beschikbare water voldoende is. Omdat drinkwaterkwaliteit en – behandeling over de verschillende diersoorten heen kan bekeken worden, focust dit project op zowel het belang van drinkwaterkwaliteit voor rundvee, varkens en pluimvee.  De focus van dit demonstratieproject ligt op 1) bundeling en uitwisseling van kennis rond waterkwaliteit en waterbehandeling 2) demonstratie van behandelingstechnieken in de praktijk en 3) doelgerichte communicatie, sensibilisatie en opleiding naar veehouderij en beleid.

Website: Inagro vzw – Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf

 

Demoproject: Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen

Partners: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Bodemkundige Dienst van België (BDB), Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Inagro vzw

Soort-Project: DPLV demonstratieproject

Duur: 01/02/2018 – 31/01/2020

Met het project ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ wil het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG) de mogelijkheden tonen van gangbare irrigatietechnieken, van de meerwaarde van beregeningsmodellen en het gebruik van bodemsensoren, en ook sensibiliseren over de vereiste waterkwaliteit om gewasschade of opbrengstverlies te voorkomen. Tijdens de demonstratiemomenten worden het rendement, energieverbruik, nodige arbeid, waterverbruik en investeringskosten van de diverse irrigatietechnieken meegegeven als handig naslagwerk.

Website: Demoproject: Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen

 

Demoproject: Praktijkhaalbare opvang en hergebruik van water op trayvelden aardbei zonder milieu belastende lozing

Partners: Proefcentrum Hoogstraten PCH), Proefcentrum voor Fruitteelt (PCFruit), Inagro vzw

Soort-Project: DPLV demonstratieproject

Duur: 01/05/2018 – 30/06/2020

Dit demoproject wil maximale en praktijkhaalbare opvang van drainwater voor hergebruik aantonen op trayvelden aardbei. PCH ontwikkelde een rekenblad om de opvangcapaciteit in silo’s te berekenen gecombineerd met de correcte ontsmettercapaciteit. Al het water kan hergebruikt worden op het trayveld zelf, zodat hergebruik in de productieteelten niet nodig is. Ook wordt via deze uitrusting vermeden dat bij lozing het maximaal toegelaten nitraatgehalte wordt overschreden of dat residu’s van GBM in de beek terecht komen. Daarnaast zal dit project een alternatieve watergifttechniek aantonen om de uitspoeling van GBM tegen wortelziektes (o.a. dimethomorf) sterk te reduceren.

Website: Praktijkhaalbare opvang en hergebruik van water op trayvelden aardbei zonder milieu belastende lozing

 

Bachelorproef: De economische en sociale impact van korte keten op het landbouwbedrijf

bron: Lisa Vanderstappen, Odisse, opleiding Agro- en biotechnologie, Campus Waas

 

Project Energieprestatiestaat

bron: Cynthia Bassleer, Odisee, opleiding Agro- en biotechnologie, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

 

Starten met een CSA

Wegwijs in de administratieve verplichtingen

Quick-Win-Project korte keten

Il Campanilismo

In & Out

Brochure 1: Korte keten zoektocht Brochure 2: Korte keten initiatief
korte keten foto 2 korte keten foto