19

juli

v.v.z.r.l.

VAC flash

De VVZRL is de afkorting van vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en is de vervanger van de zogenaamde feitelijke verenigingen.

Merendeels worden VVZRL’s opgericht om de samenwerking tussen ouders en kinderen of tussen broers te bestendigen via een samenuitbatingscontract, zeg maar een huishoudelijk reglement, en een ondernemingsnummer, landbouwnummer, enz… De ontbinding van een VVZRL omwille van pensionering, overlijden of splitsing wordt afgehandeld volgens de betreffende artikels in het samenuitbatingscontract. Kortom, de VVZRL is een eenvoudig, flexibel en transparant systeem. In het gezamenlijk advies van de SALV en de MINA-raad over de strategische thema’s PDPOIII wordt verwezen naar de problematiek van de verjonging van de sector. De Raden vragen in het advies om in te zetten op jonge starters buiten de landbouw.

We citeren uit het advies: “Zet ook in op jonge starters van buiten de sector. Hoewel exacte cijfers ontbreken, stellen de Raden vast dat landbouwbedrijven vaak binnen de familie worden overgenomen en dat starters van buiten de sector eerder zeldzaam zijn. De Raden vragen om bij het wegwerken van de knelpunten voor jonge landbouwers ook rekening te houden met deze potentiële groep nieuwe landbouwers.”

De VVZRL is een uitstekend instrument om “startende” ondernemers toegang te verlenen tot dit schitterende beroep. We herhalen het, eenvoudig, flexibel en transparant. Eigenschappen die een ondernemer als muziek in de oren klinkt. Echter, het is buiten de waard gerekend.

Ons landje met haar zware administratieve lasten, smoort het ontluikend ondernemerschap.

We geven twee voorbeelden :

  • Boer Jan heeft dieren en gronden en wenst samen te werken met een startende zacht fruitteler-ondernemer. Men kan door samenwerking, de structurele kosten drukken en de commercialisatie optimaliseren. Echter, boer Jan verliest 25% van zijn NER-d’s wegens overdracht naar derden.
  • Vader Piet en zoon Steve baten samen een akkerbouwbedrijf uit onder de vorm van een VVZRL. Zodra Piet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan Steve het overblijvende deel overnemen zodat de overnamekosten in de tijd worden gespreid. Vader Piet en zoon Steve investeren in een nieuwe trekker doch krijgen geen G-nummerplaat omdat DIV geen VVZRL’s wil of kan inschrijven.

Twee voorbeelden van administratieve obstakels, die mits een klein beetje goede wil, in een oogwenk kunnen gesloopt worden doch voor de betrokkenen een wereld van  verschil uitmaken. Maak dat ondernemers mogen en kunnen ondernemen. Want ondernemers willen niet liever dan hun dromen waarmaken door er over te denken, door te  durven en door het te doen.