09

december

Vlaams Rampenfonds

VACconsult

HULP nodig bij het indienen van uw schadedossier?

Het Vlaams Agrarisch Centrum staat tot uw dienst om een volledig en correct dossier samen te stellen.

Contacteer hiervoor uw VAC bedrijfsleidingsadviseur.

 

Hoe schadedossiers indienen bij het rampenfonds

Het schadedossier voor het rampenfonds bestaat uit twee delen:

 • Het algemeen formulier bestemd voor natuurlijke personen (individuele burgers) en voor rechtspersonen (wettelijk erkende verenigingen en vennootschappen: vzw, bvba, nv, coöperatieve …)  en bevat voornamelijk de gegevens van de getroffene.
 • Het tweede formulier is formulier D: voor alle goederen die gebruikt worden voor een landbouwbedrijf, met uitzondering van de gebouwen zelf en de gronden.
Procedure

Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt uw aanvraag tot schadevergoeding in opdracht van de gouverneur van de provincie waar de schade geleden werd. De gouverneur beslist over de vergoedingen.

Tijdens dat onderzoek wordt de schade zogenaamd ‘tegensprekelijk’ vastgesteld door de deskundige die de gouverneur heeft aangesteld én door u of uw vertegenwoordiger. Er kan dus heen en weer gediscussieerd en geargumenteerd worden.

De expert stelt een verslag op dat geldt als officiële vaststelling van de schade en dat als basis dient voor de berekening van de vergoeding. Dat verslag wordt u ter goedkeuring toegestuurd.

Opgelet!

De cijfers die vermeld worden in het verslag, zijn dus niet de bedragen die u zult ontvangen. U ontvangt de vergoeding die vermeld wordt in de beslissing.

Als de gouverneur beslist dat u recht hebt op een financiële tegemoetkoming, preciseert hij in zijn beslissing het bedrag van de betaalbare vergoeding (volledig of gedeeltelijk, naargelang het goed al dan niet hersteld is).

Berekening herstelvergoeding

De toegekende herstelvergoeding wordt als volgt berekend:

 • De berekende schade wordt geverifieerd door de aangestelde expert.
 • De expert stelt het brutobedrag van de schade voor.
 • Het brutobedrag wordt eventueel verminderd met niet gerealiseerde kosten enz.
 • Het resultaat van die becijfering vormt het nettobedrag van de schade.
 • Als dat nettobedrag meer dan 250 euro (de vrijstelling) bedraagt, wordt de herstelvergoeding berekend per schijven waarop de coëfficiënt (zie tabel) wordt toegepast.

De op die manier berekende herstelvergoeding kan eventueel nog verhoogd of verlaagd worden door de onderstaande supplementen en verminderingen.

Mogelijke supplementen:

 • Kosten van de bewarende (beschermende) maatregelen die u hebt genomen om de schade te beperken;
 • Ereloon van de privédeskundige op wie u een beroep hebt gedaan voor de vaststelling en de raming van de schade (beperkt tot het wettelijk maximum volgens het koninklijk besluit van 24 februari 1977).

Mogelijke verminderingen:

 • Elke financiële hulp die u als voorschot hebt ontvangen;
 • De financiële tegemoetkomingen van andere personen of organisaties, bijvoorbeeld het OCMW;
 • Drievierde van de schadevergoeding die door de verzekering werd betaald.
Nodige documenten

Algemene documenten

Voor natuurlijke personen

 • Identiteitskaart aanvrager + pincode
 • Opgave van btw-nummer aanvrager
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie van het huwelijks- of samenlevingscontract (indien niet in eigen bezit, op te vragen bij de notaris)
 • Attest van de gezinssamenstelling (indien niet in eigen bezit, op te vragen op het gemeentehuis)
 • Volmacht of bewijs van hoedanigheid indien iemand optreedt in naam van de getroffene(n)

Voor rechtspersonen

 • Statuten en eventuele wijzigingen van statuten (Belgisch Staatsblad)

Bijzonder documenten landbouwschade (Formulier D)

 • Proces-verbaal van de gemeentelijke schattingscommissie.
 • Indien risico verzekerd werd: kopie van de verzekeringspolis (op te vragen bij de verzekeringsmaatschappij).
 • Attest van (niet) tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij (op te vragen bij de verzekeringsmaatschappij).
 • Indien beroep werd gedaan op een expert: verslag en ereloonnota van de expert.
 • Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade per getroffen perceel.
 • Formulier van de oppervlakte aangifte.
 • Bewijsstukken van geleden schade (foto’s zijn ten zeerste aanbevolen).
 • Bewijsstukken van mogelijks uitgevoerde herstellingen en bewarende maatregelen (+ raming kostprijs).
schijven van het nettobedrag van de schade coëfficiënten maximale schadevergoeding per schijf
van 0 tot 250 euro 0,0 vrijstelling
van 250 tot 2500 euro 0,8 1800 euro
van 2500 tot 15000 euro 1,0 12500 euro
van 15000 tot 25000 euro 0,8 8000 euro
van 25000 tot 37000 euro 0,6 7200 euro
van 37000 tot 250000 euro 0,4 85200 euro
meer dan 250000 euro 0,0 0
 maximumbedrag 114700 euro

VACConsult Berichten

vacature

Het Vlaams Agrarisch Centrum is op zoek naar een LANDBOUWBEDRIJFSADVISEUR M/V Als landbouwbedrijfsadviseur adviseer …

Lees verder
Vac zitdagen

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult in oktober zijn …

Lees verder
Bemesting tijdens de zomer

‘Bezint eer ge begint’ Nu de oogstperiode voor een aantal hoofdteelten is ingezet, zal …

Lees verder
glb na 2020

Voorlopig resultaat enquête GLB na 2020 Download: ‘Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy …

Lees verder
Soja-teelt voor starters

De sojateelt is een nieuwe teelt voor onze regio. Het is zoals maïs een …

Lees verder
Gids studentenarbeid

Indien u van plan bent om studenten in dienst te nemen moet u rekening …

Lees verder
Waterschaarste West-Vlaanderen

De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte. Voor het ganse Ijzerbekken is er vanaf …

Lees verder
Vlaamse zuivelbarometer

De Vlaamse zuivelbarometer verschijnt viermaal per jaar. De situatie in de zuivelsector stabiliseert in …

Lees verder
Ontwerp-actieplan duurzaam pesticidengebruik 2018-2022

De SALV en de Minaraad ontvingen respectievelijk op 2 en 6 maart 2017 een …

Lees verder
SALV jaarverslag 2016

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de beleidsmakers, in hoofdzaak de Vlaamse Regering en …

Lees verder