23

december

lichtpuntje

VAC flash

In de gebouwen van Danone werd vorige week het landbouwrapport 2016 voorgesteld. Onder titel “Voedsel om over na te denken” wordt het ganse agrofoodsysteem doorgelicht. Het Vlaams Agrarisch Centrum heeft als lid van de stuurgroep en als lector meegewerkt aan het rapport.

In haar toespraak, wees minister Schauvliege op de schaalvergroting – groei in de Vlaamse landbouw. Het aantal bedrijven is sinds 2005 met 30% verminderd, of een daling met gemiddeld bijna 4% per jaar. De reden tot groei volgens de minister zijn oa. de kosten voor milieuzorg, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Met andere woorden, om deze extra kosten te kunnen dragen, hebben landbouwbedrijven moeten groeien om deze kosten over meer geproduceerde eenheden te kunnen afschrijven.

Het resultaat van de uitvoering van de opgelegde maatregelen is pervers te noemen.
Neem nu IHD-PAS. Alhoewel vanuit natuurhoek wordt geijverd voor een afbouw van de veestapel, zorgen de opgelegde maatregelen net voor een uitbreiding van de veestapel. Trouwens de opgelegde reconversiemaatregelen dragen bij tot een hogere kost en kan veelal enkel betaald worden mits een hogere productie.
Of neem, dierenwelzijn. De groepshuisvesting voor zeugen is mede oorzaak voor de uitbreiding van de varkensstapel. Kostendoorrekening door groei weet u wel.
En tenslotte de voedselveiligheid is debet aan de sanering van het aantal slachthuizen waardoor de afstand tussen veehouderij en slachthuis groter is geworden.

Een geheel andere uitgangspunt voor groei vinden we bij niet-landbouwbedrijven. Uit een bevraging van Unizo blijkt dat ondernemingen willen groeien om meer middelen ter beschikking te hebben voor investeringen die de groei van de onderneming ondersteunen.

Echter, in deze donkere dagen rond kerstmis is er een lichtpuntje waar te nemen.

Vanuit de VLM wordt een bevraging opgestart om het eerste ontwerp van maximale actielijst voor MAP 6 en MAP 7 aan te vullen.
Let wel, het betreft een beleidsvoorbereidende studie.

De VLM heeft 22 acties benoemd verdeeld over de clusters, teeltsysteem, teeltkeuze, mestproductie, nutrientengebruik, mestbe- en verwerking, puntemissies en inrichting aan en naar de waterloop. Nieuw en voor ons zeer belangrijk is dat iedere maatregel wordt onderworpen aan kosten-baten analyse zodat de financieel-economische impact van de voorgestelde maatregelen in kaart worden gebracht. Eindelijk kan er eens out of the box gedacht worden.

Het Vlaams Agrarisch Centrum zal haar achterban raadplegen en oproepen om constructieve, haalbare en toepasbare maatregelen uit te werken die kunnen bijdragen tot een verbeterde waterkwaliteit.

VACFlash Berichten

rollercoaster

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast? Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die …

Lees verder
begin al eens met peren

Heisa alom. Om de haverklap worden zelfverklaarde experts, pseudo wetenschappers en …

Lees verder
twee ruggen uit een vark...

In 1997 waren er 10135 bedrijven met varkens met gemiddeld 6945 …

Lees verder
wat met ons voedsel?

De vakantieperiode is een “uitgelezen” moment om eens een boek ter …

Lees verder
de jevons paradox

Technologische innovaties door het bedrijfsleven vergroten energie-efficiëntie en consumenten zijn steeds …

Lees verder
cijfers en letters

In VAC-flash nr. 15 vindt u de rentabiliteits- en kostprijsanalyse van …

Lees verder
het hoeft niet perfect t...

Het ganse jaar ben je dag in dag uit bezig met …

Lees verder
water

Wij hopen samen met u dat wanneer u de VAC-Flash ter hand neemt, er …

Lees verder
schaapjes op het droge

De schapenhouderij is een kleine sector in het geheel van de …

Lees verder
cyberaanval

De wereld werd afgelopen week geconfronteerd met een nooit geziene wereldwijde cyberaanval. Terecht werd …

Lees verder