24

november

kleine dingen, een wereld van verschil

VAC flash

Op 29 september 2017 keurde de Vlaamse Regering het ‘ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006’, principieel goed. De SALV ontving op 6 oktober 2017 een brief van minister Schauvliege met het verzoek om binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de adviesaanvraag een advies over het ontwerpbesluit neer te leggen. Het advies werd via schriftelijke procedure voorbereid door een ad hoc werkcommissie. De SALV keurde het advies goed op zijn zitting van 27 oktober 2017. Op vrijdag 18 november heeft de Vlaamse Regering het  Besluit goedgekeurd.

In de begeleidende nota lezen we: “Het advies van de SALV van 27 oktober 2017 gaat als bijlage 2 en vergt geen aanpassingen aan het ontworpen besluit.

Samen met onze partners binnen de SALV hebben we het voorliggend besluit getoetst aan de praktische haalbaarheid. Elementen die voor verbetering vatbaar zijn, werden benoemd en geduid. Tevens werd het voorstel tot verbetering opgenomen in het advies. Een feitelijke kant en klaar menu werd aangereikt.

Samen met onze partners hebben we ons beperkt tot het praktische en geen grote debatten gehouden over het mestdecreet. De grote debatten zijn voor MAP6.

De Vlaamse Regering heeft de bemerkingen van de actoren in het veld niet ter harte genomen. Nochtans zijn het de land- en tuinbouwers die het decreet moeten naleven en uitvoeren.

De laatste rapporten laten uitschijnen dat de verbeteringssnelheid van het nitraatgehalte afneemt.

Het is voor eenieder alle hens aan dek. Dit betekent eenieder. Het is dan ook jammer dat voorstellen tot praktische verbeteringen ten gunste van de landbouwers en die geen negatief effect hebben op de doelstellingen van de nitraatrichtlijn een leven als bijlage 2 krijgen beschoren.

Indien MAP6  op deze wijze tot stand gaat komen, verder gebouwd op de koterij van de opeenvolgende mestactieplannen, dringt een
tabula rasa zich op.  Letterlijk vertaald betekent het gladgestreken wastablet, en vrij vertaald is dit een onbeschreven blad.

De kleine dingen nu aanpassen,
zou een wereld van verschil betekenen!