22

december

il positivo

VAC flash

Nu het jaareinde nadert, worden de balansen opgemaakt. We willen van dit medium gebruik maken om onze sector positief te benaderen.

De core business van landbouw is voedselvoorziening. De wereldbevolking is sinds 1700 toegenomen van 600 miljoen naar meer dan 7 miljard vandaag. De voedselproductie heeft gelukkig meer dan gelijke tred gehouden en per capita beschikken we vandaag niet alleen over veel meer voedsel dan 300 jaar geleden: we produceren nu ook meer dan voldoende voedsel om de mondiale wereldbevolking te voeden, een situatie die uniek is in de menselijke geschiedenis. Hiermee heeft de landbouw de millenniumdoelstelling van de UNO behaald. Tussen 1990 en 2010-2012 verminderde het aantal mensen dat chronisch honger lijdt met 173 miljoen. Het aandeel mensen in de wereldbevolking dat klinisch ondervoed was, zakte daarmee van 18,7% tussen 1990-1992 naar 11,3% tussen 2012-2014. Een prachtprestatie, zeker als je bedenkt dat sinds 2000 de wereldbevolking met een miljard mensen is gegroeid.

Het belang van de landbouw en voedingsindustrie in Belgische uitvoer blijft, ondanks alle restricties op bedrijfsniveau, stabiel en situeert zich rond de 11.7% van de totale uitvoer.

Begin december werd het mestrapport 2017 gepubliceerd. De doelstellingen van MAP5 worden niet gehaald. De laatste inspanningen zullen het zwaarste wegen.

Om dit te realiseren is het noodzakelijk om de positieve elementen te belichten.

Positief is dat ondanks de slechte weersomstandigheden in 2016 bij 72% van de meetpunten geen enkele keer een overschrijding werd vastgesteld in de voorbije 4 winterjaren. Op 6% van de meetpunten werd slechts 1 overschrijding vastgesteld. Dit bewijst dat de gebiedsgerichte en bedrijfsmatige aanpak werkt.

Positivisme is een belangrijk element in het ondernemerschap. Daarom dat we gevraagd hebben aan de VLM om de bedrijven die van status focusbedrijf naar niet-focusbedrijf evolueren een positief en bemoedigend bericht te sturen. Het zijn en blijven per slot van rekening de agrarische ondernemers die het MAP moeten waarmaken.

Op bedrijfsniveau blijft de stemming onder de Vlaamse land- en tuinbouwers nagenoeg gelijk. De conjunctuurindex stijgt lichtjes van 85 naar 87. Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden neemt toe, maar minder sterk dan voorheen. Het optimisme over de komende zes maanden daalt. Meer land- en tuinbouwers ondervonden de afgelopen zes maanden belemmeringen. In totaal kruist 43% van de respondenten de weersomstandigheden als belemmering aan en vormt hiermee de grootste belemmerende factor. Initieel is dit positief te noemen want aan de weersomstandigheden kun je niets wijzigen.

Tot slot bewijst het aantal nieuwe intreders, onder alle mogelijke vormen, dat landbouw kansen creëert tot ondernemen.

Positivisme is een wapen dat we met zijn allen kunnen/moeten gebruiken om de agrarische ondernemers, landbouwers en tuinders te verdedigen en te respecteren.

Je moet het enkel willen zien.