09

december

tussen hamer en aambeeld

VAC flash

De Vlaamse Regering heeft in het dossier van de Europese natuurdoelstellingen unilaterale beslissingen genomen. De veehouderij, en de veehouderij alleen, heeft de boter gegeten.

De conceptnota, goedgekeurd door de Vlaamse Regering, en te lezen op onze website handelt alleen over de veehouderij. 28 bladzijden tekst over de veehouderij terwijl er geen woord wordt gerept over de andere sectoren zoals transport, huishoudens, energie, …

Er moet hoe dan ook een vermindering komen van de impact vanuit andere sectoren dan de veehouderij om de toestand van de aanwezige en waardevolle natuurlijke elementen te verbeteren in de 38 speciale beschermingszones voor natuur.

Een algemene aanpak zou de stikstofdepositie sterker doen dalen en niet onbelangrijk, vele schouders zouden het werk lichter maken. Hiervoor is politieke moed nodig. De zwakste schakel, het kleinste kiespubliek, moet ten volle alle lasten dragen.

Onlangs was een Vlaams minister gewonnen voor een algemene invoering van het rekeningrijden. Om het fileleed op te lossen. Want zo zei hij, dan betalen de buitenlanders mee onze infrastructuurwerken. We willen er fijntjes aan toe voegen dat de grootste brok stikstof (45%) komt aanwaaien vanuit het buitenland.

We verwelkomen de positieve insteek in het significantiekader, waardoor een 200-tal landbouwbedrijven verschuiven van oranje naar groen. Voor de overige oranje bedrijven valt de verplichte reductie met 30% van de van het bedrijf afkomstige ammoniakuitstoot bij een vergunningsaanvraag weg. Dit betekent niet dat de passende beoordeling bij uitbreiding van de veestapel een makkelijke opgave wordt.

De Vlaamse Regering erkent dat ook de oranje bedrijven recht hebben op een flankerend beleid, maar ze vermeldt bij de beslissing dat er deze beslissing geen enkel deze beslissing geen enkel financieel of budgettair engagement inhoudt vanwege de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.

Het is dus onzeker welk budget zal worden voorzien, en of dat toereikend is.

Verder kan de Overheid, indien uit de jaarlijkse monitoring van de Vlaamse Milieumaatschappij zou blijken dat de ammoniakemissie van de landbouw zodanig toeneemt dat de doelstelling onhaalbaar wordt, dit via het vergunningenbeleid bijsturen. Ook weer, enkel en alleen de veehouderij.

Conclusie: de veehouderij in het algemeen en de rode en oranje bedrijven in het bijzonder zullen nog lange tijd tussen hamer en aambeeld geprangd zitten. Een gedachte die haaks staat op het DNA van het ondernemerschap.

De zwarte vlaggen zijn nog niet verdwenen uit het landschap.