24

maart

Coronavirus – Maatregelen zelfstandigen

VACcount

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op verschillende maatregelen.

 

Callcenter Corona

Een vraag over de maatregelen voor zelfstandigen door het coronavirus? Bel gratis naar 0800/12.018 – elke werkdag van 8u tot 20u.

De personen aan de telefoon stellen alles in het werk om je zo snel als mogelijk te helpen. Raak je niet meteen binnen? Bel dan op een later tijdstip terug.

 

Uitstel betaling sociale zekerheid

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun fonds voor sociale zekerheid om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Dat betekent:
• Bijdrage 1ste kw. 2020 moet betaald worden voor 31/03/2021
• Bijdrage 2de kw. 2020 moet betaald worden voor 30/06/2021

De aanvraag kan ingediend worden tot 15 juni 2020 en moet tenminste volgende gegevens bevatten:
• naam, voornaam, woonplaats
• naam en zetel van bedrijf
• ondernemingsnummer

Opgelet!
Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmatig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

 

Kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig voor 31 maart 2020 betalen, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 moeten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

 

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

 

Overbruggingsrecht

Cumulatie overbruggingsrecht corona en vervangingsinkomen

Wie kan zonder beperking het overbruggingsrecht en vervangingsinkomen cumuleren?
 • Zelfstandigen in hoofdberoep en primo-starters
 • Meewerkende echtgenoten maxistatuut
 • Bijberoepers die wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandigen die onder artikel 37 aangesloten zijn en die wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep
 • Student-zelfstandigen die wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep

Dat geldt natuurlijk enkel voor zover de zelfstandige nog actief was en zijn activiteit dus nog onderbroken kon worden door de coronacrisis, of op voorwaarde dat de herneming van de activiteit voorzien was.

Voorbeeld: een zelfstandige die uitkeringen geniet in het kader van moederschapsrust voor een voltijdse onderbreking vanaf 1 maart 2020, heeft geen recht op het overbruggingsrecht. Neemt zij de facultatieve periode van moederschapsrust deeltijds op, dan is er wel nog een activiteit en kan de uitkering moederschapsrust met het overbruggingsrecht gecumuleerd worden.

Uitzondering: het overbruggingsrecht kan niet onbeperkt worden gecumuleerd met een ziekte-uitkering!

 • Kreeg je klant van de adviserend arts van het ziekenfonds toelating om zijn ziekte-uitkering met een beroepsactiviteit te combineren, dan heeft hij bij onderbreking van de activiteit wegens corona geen recht op het overbruggingsrecht, zelfs al is hij zelfstandige in hoofdberoep. Hij valt terug op een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • In tegenstelling tot eerdere berichten deden vermoeden, ontvangt je klant niet onmiddellijk een ziekte-uitkering als hij ziek wordt tijdens een maand waarin hij ook overbruggingsrecht geniet. Hij zal pas vanaf de volgende maand betaald worden door het ziekenfonds.

Uitbreiding: halve uitkering overbruggingsrecht

Wie komt sowieso in aanmerking?
 • Zelfstandigen in bijberoep die een wettelijke voorlopige bijdrage betalen die lager ligt dan de minimumbijdrage hoofdberoep
 • Zelfstandigen met een gelijkstelling met bijberoep, wiens wettelijke voorlopige bijdrage berekend wordt op een inkomen dat lager ligt dan 7.330,52 euro
 • Student-zelfstandigen die een wettelijke voorlopige bijdrage betalen die lager ligt dan de minimumbijdrage hoofdberoep
 • 65-plussers zonder pensioen
 • Gepensioneerden met toegelaten activiteit als zelfstandige

Deze zelfstandigen hebben recht op een halve uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat zij:

 • Omwille van de coronapandemie gedwongen worden om hun zelfstandige activiteit (geheel of gedeeltelijk) te onderbreken of hun zelfstandige activiteit gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen vrijwillig onderbreken;
 • én op voorwaarde dat het inkomen waarop de wettelijke voorlopige bijdrage berekend wordt, minstens 6.996,89 euro bedraagt. Doorslaggevend is het inkomen waarop de wettelijke voorlopige bijdrage berekend wordt. In principe zal dat het inkomen van het jaar 2017 zijn. Dat betekent dat er geen rekening gehouden wordt met een vrijwillige verhoging van de voorlopige bijdrage, maar ook dat een vermindering van de voorlopige bijdrage geen gevolgen heeft voor het recht op overbruggingsrecht. Net zomin als de regularisatie achteraf.

Let wel, zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen die wettelijke voorlopige bijdragen betalen op een inkomen van minstens 13.993,78 euro hebben recht op het volledige overbruggingsrecht. Zelfstandigen aangesloten onder artikel 37 hebben recht op de volledige uitkering wanneer het inkomen waarop zij wettelijke voorlopige bijdragen betalen, minstens 7.330,52 euro bedraagt. Gepensioneerden en 65-plussers komen echter nooit in aanmerking voor de volledige uitkering.

Hoeveel bedraagt de halve uitkering?

De uitkering bedraagt maximaal 645,85 euro per maand (of 807,05 euro met gezinslast).

Voor zelfstandigen die recht hebben op een halve uitkering en daarnaast nog een ander vervangingsinkomen hebben, gelden nog extra cumulatiebeperkingen. Voor deze zelfstandigen kan het bedrag van het overbruggingsrecht namelijk geplafonneerd worden.

Komt de som van de bruto bedragen van het overbruggingsrecht en de andere uitkering hoger uit dan 1.614,10 euro, dan wordt het bedrag van het overbruggingsrecht verminderd.

Voorbeeld: een zelfstandige in bijberoep ontvangt een uitkering tijdelijke werkloosheid van 1.200 euro op maandbasis. De uitkering overbruggingsrecht wordt voor deze zelfstandige geplafonneerd op 414,10 euro.

Bron: Liantis

 

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Je kunt vrijstelling vragen voor voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Opgelet!
Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

 

Meer info:
Kwijtschelding van verhogingen (art. 48 ARS) Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
Vrijstelling van bijdragen (DVR) Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be.
Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.