24

maart

Coronavirus – Maatregelen zelfstandigen

VACcount

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op verschillende maatregelen.

 

Callcenter Corona

Een vraag over de maatregelen voor zelfstandigen door het coronavirus? Bel gratis naar 0800/12.018 – elke werkdag van 8u tot 20u.

De personen aan de telefoon stellen alles in het werk om je zo snel als mogelijk te helpen. Raak je niet meteen binnen? Bel dan op een later tijdstip terug.

 

Uitstel betaling sociale zekerheid

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun fonds voor sociale zekerheid om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Dat betekent:
• Bijdrage 1ste kw. 2020 moet betaald worden voor 31/03/2021
• Bijdrage 2de kw. 2020 moet betaald worden voor 30/06/2021

De aanvraag kan ingediend worden tot 15 juni 2020 en moet tenminste volgende gegevens bevatten:
• naam, voornaam, woonplaats
• naam en zetel van bedrijf
• ondernemingsnummer

Opgelet!
Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmatig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

 

Kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig voor 31 maart 2020 betalen, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 moeten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

 

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

 

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich genoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht (‘gebeurtenis met economische impact’). Dergelijke situaties worden geval per geval bekeken.

 

Meer info: Contacteer uw socialeverzekeringsfonds.

 

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Je kunt vrijstelling vragen voor voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Opgelet!
Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

 

Meer info:
Kwijtschelding van verhogingen (art. 48 ARS) Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
Vrijstelling van bijdragen (DVR) Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be.
Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.