27

oktober

CLP

VACrom

CLP verordening

Op 1 juni werd een zeer grondige wijziging van de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) van kracht, waarmee de Vlaamse overheid de Europese CLP-verordening implementeert. CLP staat voor classification, labelling and packaging, dus de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. CLP identificeert en beschrijft hoe informatie over chemische gevaren vermeld moet worden op etiketten, in veiligheidsinformatiebladen en in andere documenten. Door deze verordening wijzigt ook de indeling van gevaarlijke stoffen (o.a. mazout, motorolie, ontsmettingsmiddelen, …)  in Vlarem.

Tegen 1 december moet iedere land- en tuinbouwer met een vergunde opslag van gevaarlijke producten een overzichtsdocument opmaken. In het document worden de vergunde rubrieken uit de huidige rubriek 17 omgezet naar de nieuwe CLP-rubrieken.

Dit document dient u ter beschikking te houden van de toezichthouder.

U kan op onze VACROM dienst beroep doen.

We kunnen voor u het overzichtsdocument opmaken en bezorgen.

Wat hebben we nodig?

  • De bestaande milieuvergunning
  • Een lijst van alle soorten aanwezige brandstoffen en gevaarlijke producten