04

augustus

cijfers en letters

VAC flash

In VAC-flash nr. 15 vindt u de rentabiliteits- en kostprijsanalyse van akkerbouwteelten over de jaren 2012 tot 2016 van de bij het VAC aangesloten bedrijven.

Wie doorheen de cijfers kijkt, kan de essentie van het agrarisch ondernemerschap waarnemen. Met name door inbreng van de productiemiddelen, kapitaal, arbeid, grond en kennis een arbeidsinkomen te verwerven die voldoet aan de doelstellingen van de ondernemer.

De akkerbouwsector is een economische sector die een geruisloze ontwikkeling kent. De opbrengsten stijgen dankzij de verdeling van de gewassen en de inzet van verbeterde landbouwtechnieken en dit in een omgeving van niet te onderschatte maatregelen vanwege de overheid op gebied van milieu en duurzaamheid. Daarnaast vraagt de markt meer kwaliteit en ontstaan er niches voor nieuwe gewassen en merken we een heropleving van oude gewassen zoals spelt. De akkerbouwsector kent geen groei zoals de dierlijke sectoren. In de dierlijke is er geen groei, spant voor spant, maar wordt een nieuwe grote stal bijgebouwd. In de akkerbouw komt er geen morzel grond bij. De groei in oppervlakte is enkel mogelijk door overname van andere bedrijven. In 2001 bedroeg de gemiddelde oppervlakte akkerbouwteelten 9.96 ha. In 2015 bedraagt de oppervlakte 13.56 ha. Een groei van 36% per bedrijf of 2.4 % jaarlijks. Het areaal is in hetzelfde tijdsbestek gestegen met ca 4%.

De akkerbouwsector staat, zoals de andere landbouwsectoren, voor uitdagingen waarop gepast en doordacht moet geanticipeerd worden. De prijsvorming en de teeltcontracten zijn zo’n uitdaging. De prijs is het resultaat van vraag en aanbod op mondiaal niveau. Het is te overwegen om de deelname aan termijnmarkten te zien als een risicospreiding in het verwerven van een inkomen. En over de teeltcontracten is het laatste woord nog niet geschreven.

Een andere uitdaging is de grond. De stijgende waarde van de gronden is positief voor de eigenaar maar vormt een obstakel bij overname of aankoop. Ondertussen is er weinig bekend over de nieuwe pachtwet die na de laatste staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid is geworden. Wordt deze uitgehold, of versterkt de nieuwe pachtwet het ondernemerschap.

Tijdens de Ronde van Frankrijk mochten we getuige zijn van landbouwers die geïnteresseerd de namiddaguitzendingen volgden. Niet om naar de dikwijls saaie etappes te kijken, maar om de velden en akkers te bewonderen. Grote aaneengesloten percelen met granen, zonnebloemen en andere gewassen. Nog een uitdaging, hoe kunnen we onze percelen nog inpassen en bewerken  in het volgebouwde Vlaanderen waar de schreeuw om natuur en vergroening toeneemt.

Laten we daar eens aan denken, wanneer we van een, al dan niet geblancheerd, frietje genieten.

Ergens heeft een akkerbouwer de aardappel toevertrouwd aan de grond om te kunnen oogsten.