procoro 2019-2025

SALV-vertegenwoordiging in PROCORO Volgende VAC-leden zetelen in Procoro voor Vlaams Agrarisch Centrum   voor Oost-Vlaanderen Mandaat 1 effectieve kandidaat: Lynn Patyn plaatsvervanger: Patrick Thierens   voor Antwerpen Mandaat 1 effectieve kandidaat: Raf Van Gysel plaatsvervanger: Erica Nijs   voor Limburg Mandaat 1 plaatsvervanger: Paul Claes Mandaat 2 effectieve kandidaat: Lore Marckelbach plaatsvervanger: Paul Claes  

Flankerend beleid voor ‘oranje’ bedrijven

Op 17 februari 2017 heeft de Vlaamse Regering het flankerend beleid goedgekeurd voor landbouwbedrijven die in het kader van de programmatische aanpak stikstof (de zogenaamde PAS)  in de categorie oranje ingedeeld waren. Tegelijk wordt ook het significantiekader aangepast en lichtjes versoepeld (zie tabel). De significantiedrempel voor ammoniak gaat van 3% naar 5%, zodat sommige bedrijven voorheen oranje, nu toch groen zullen zijn. En oranje bedrijven zullen dan toch kunnen hervergunnen of eventueel omzetten naar de omgevingsvergunning als ze binnen de bestaande en vergunde emissies blijven. Bij uitbreiding of wijziging wordt geen emissiereductie van 30% meer geëist, maar moet een passende beoordeling aantonen dat de uitbreiding geen risico op een betekenisvolle aantasting van de realisatie van de Europese natuurdoelen met zich meebrengt. Natuurlijk zal dit ook dan moeilijk blijven, maar er wordt wel meer rekening gehouden met de individuele gevallen en de concrete situatie. Het nieuwe significantiekader treedt in werking vanaf 1 juli 2017. Significantiekader NH3 vanaf 1/7/17 Hervergunning + uitbreiding zonder stijging emissies*** (her)vergunning met stijging emissies Nieuwe inplanting Niet …

Conceptnota IHD en PAS

IHD/PAS staat voor Instandhoudingsdoelstellingen (of -doelen) en Programmatische (of Programmatorische) Aanpak Stikstof en komt uitdrukkelijk aan bod in het Vlaams regeerakkoord 2014-2019.   Download: ‘Conceptnota IHD en PAS‘

de omgevingsvergunning

De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Ze verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten. Wat verandert er t.o.v. de huidige manier van werken? Milieuvergunning van bepaalde duur -> omgevingsvergunning van onbepaalde duur Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van zijn vergunning. Maar de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd. Bij problemen procedure heropstarten -> oplossingsgerichte vernieuwingen Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Analoog -> digitaal De digitale manier van werken draagt bij tot een vereenvoudiging en versnelling en stelt de behandelende diensten in staat te besparen op inzet …

CLP

CLP verordening Op 1 juni werd een zeer grondige wijziging van de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) van kracht, waarmee de Vlaamse overheid de Europese CLP-verordening implementeert. CLP staat voor classification, labelling and packaging, dus de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. CLP identificeert en beschrijft hoe informatie over chemische gevaren vermeld moet worden op etiketten, in veiligheidsinformatiebladen en in andere documenten. Door deze verordening wijzigt ook de indeling van gevaarlijke stoffen (o.a. mazout, motorolie, ontsmettingsmiddelen, …)  in Vlarem. Tegen 1 december moet iedere land- en tuinbouwer met een vergunde opslag van gevaarlijke producten een overzichtsdocument opmaken. In het document worden de vergunde rubrieken uit de huidige rubriek 17 omgezet naar de nieuwe CLP-rubrieken. Dit document dient u ter beschikking te houden van de toezichthouder. U kan op onze VACROM dienst beroep doen. We kunnen voor u het overzichtsdocument opmaken en bezorgen. Wat hebben we nodig? De bestaande milieuvergunning Een lijst van alle soorten aanwezige brandstoffen en gevaarlijke producten

pas startlijst

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Download: PAS – startlijst

Programmatische Aanpak Stikstof

Wilt u  een (her)berekening van de impactscore van uw bedrijf in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS)? Neem dan contact op met VACrom en bezorg ons de volgende gegevens: Landbouwernummer Ligging van de stal(len): adres of kadastrale perceelnummers Soort en aantal te stallen dieren, uitgesplitst per categorie in de huidige (vergunde) en de gewenste toestand Per stal: stalsysteem, (eventueel) ammoniakreducerende maatregelen, indeling van de diercategorieën in de stallen, nokhoogte en ventilatiesysteem (natuurlijk, mechanisch…) Mestopslagcapaciteit Uren (of dagen) per jaar dat de dieren beweid worden

epb uitzonderingen

Energie – EPB Vanaf 1 januari zijn de normen van EPB-regelgeving, volgens de Europese richtlijn, ook van toepassing bij nieuwbouw of grondige renovatie van bepaalde landbouwgebouwen. In overleg met de landbouwsector en het Departement Landbouw en Visserij heeft het Vlaams Energie Agentschap algemeen haalbare en aanvaardbare EPB-eisen vastgelegd. Download: Overzicht van vrijstellingen, afwijkingen, de EPB-eisen en de bijhorende procedures