Internationale vrouwendag

Jaarlijks op 8 maart is het Internationale Vrouwendag: de actiedag van de vrouwenbeweging! Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Op de agrarische bedrijven “speelt” de vrouw een sleutelrol. Een niet-benijdenswaardige positie. Ze steunen hun partner in het verwezenlijken van zijn droom. Zij zorgen voor een comfortzone waarin de bedrijfsleider kan werken, denken, handelen kortom ondernemen. Zonder deze steun zou de bedrijfsleider niet de beoogde resultaten kunnen bereiken. Tevens neemt de vrouw allerlei en niet te onderschatten bedrijfstaken op zich. Op vele bedrijven is het de vrouw die deels de administratie verzorgt, de erfbetreders ontvangt en de nodige contacten legt. Uit eerdere berichten deze week, kunnen we afleiden dat de digitalisering voor velen onder ons te snel gaat. En het is nu net de vrouw die de digitale storm op het bedrijf in goede banen moet leiden. Het aandeel landbouwers in de beroepsbevolking bedraagt minder dan 4%. Dit resulteert in het gegeven dat meer …

het wilde westen

Volgens Wikipedia is het Wilde Westen een begrip en tevens een dankbare bron voor films (de western) en boeken waarin fictieve of werkelijk bestaande personen een rol spelen. Het ‘Wilde’ Westen werd al in de 19e eeuw, en ook tegenwoordig nog, vaak geschetst als een land vol cowboys, indianen, goudzoekers, pelsjagers, schurken en ontdekkingsreizigers. Daarin zouden nog nauwelijks wetten gelden zoals in de “beschaafde” wereld aan de oostkust van de VS, waar de naar het Wilde Westen trekkende kolonisten meestal vandaan kwamen. Met andere woorden, de onbeschaafde wereld. In ons eerste nummer van dit jaar schreven we dat “cowboy” een term is die zowel vanuit de sector(?) als er buiten te onpas wordt toegedicht aan agrarische ondernemers. In de toelichting van de verzamelaanvraag 2019 lezen we in de rubriek nieuwigheden onder punt 8 dat de Mestbank na het indienen van de verzamelaanvraag geen bemestingsprognose zal aanmaken omwille van de introductie van MAP 6. Naar de reden ervan, hebben we het gissen. Zou het ter beschikking stellen van een bemestingsprognose 2019 …

… en het is ook nog goed voor het klimaat

Klimaat beroert de gemoederen, dat is het minste wat we er van kunnen zeggen. Niettegenstaande het klimaat, een beschrijving van een toestand over honderden jaren wordt becommentarieerd zoals het weer, een beschrijving van een toestand van een dag, een uur, nu, mispakt de goegemeente zich aan sloganesk taalgebruik, tweets, beschuldigingen, verzinsels, enz… Het eerste directe gelinkte slachtoffer is voormalig minister Joke Schauvliege. We hadden onze bedenkingen vroeger al geuit of het wel een goed idee is om zowel natuur, omgeving als landbouw onder één bevoegdheid te plaatsen. Ooit krijgt iemand de rekening van deze spreidstand gepresenteerd. Wat is gebeurd! Het gevolg van deze gebeurtenis is dat de landbouwsector volop in beeld is gekomen als de klimaatopponent bij uitstek. Om klank en beeld toe te voegen aan het verhaal worden individuele veehouders opgevoerd als getuigen voor de ganse sector. Hebt u de afgelopen dagen een kapitein ter lange omvaart geïnterviewd geweten? Hebt u een CEO van een grootindustrieel bedrijf op TV gezien? Neen, wel weer de zwakste schakel in het ganse …

map6

Momenteel loopt het openbaar onderzoek over MAP Eén van de stappen in de totstandkoming van het zesde mestactieprogramma is de uitvoering van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER). Daarin worden de effecten van het ontwerp-mestactieprogramma op het leefmilieu onderzocht. Iedere burger en organisatie hebben het recht deel te nemen aan het openbaar onderzoek. U kunt deelnemen door een digitaal formulier – inspraakformulier – in te vullen. Om voorbereid te kunnen deelnemen, kan u de enquête downloaden (VACbond/Berichten/MAP6). MAP6 is het resultaat van structureel en constructief overleg, waaraan het VAC heeft deelgenomen. Onze bezorgdheid en bekommernis gingen vooral naar de werkbaarheid en toepasbaarheid van MAP6 op de bedrijven. Tevens hebben we aandacht gevraagd voor een positieve ingesteldheid waarbij de agrarische ondernemers die meewerken aan het bereiken van de doelstellingen ontlast zouden worden. Zijn we daarin geslaagd? U vindt onze terugkoppelingsteksten die we in september aan het overleg hebben overgemaakt integraal bij het onderwerp (zie tekst in groene kaders). U kan de samenvatting van MAP6 op basis van het niet-technische MER-rapport en de VAC terugkoppelingsteksten …

speerpunt

Als agrarisch ondernemer leert men omgaan met slechte prijzen en tegenvallende opbrengsten. Men neemt als ondernemer actie(s) om het effect van de prijsvorming op het uiteindelijke inkomen te verminderen. Dit kan door productie verhogende maatregelen, efficiënter werken, andere inkomstenbronnen aanboren, enz… Tevens doet men er alles aan om de invloed van de slechte weersomstandigheden op te vangen. Denk maar aan de talrijke watertransporten deze zomer. Al deze acties zijn eigen aan het agrarisch ondernemerschap. Uit onze talrijke gesprekken met landbouwers en tuinders komt telkens dezelfde bezorgdheid naar boven. De onnoemelijke druk die men ervaart om te kunnen blijven voldoen aan alle voorschriften, normen en complexe regels. Net dit heeft de agrarische ondernemer niet in de hand. Ondanks alle verklaringen in het verleden om de administratieve en andere lasten te verminderen is niets minder waar. Vanuit Europa is een project gestart, om door gebruik te maken van satellieten, de subsidiabele teelten te controleren. De digitale ruimtetechniek staat zo ver dat men de teelt, de stand van het gewas, de bemesting, ziektedruk …

vol verwachting …

Het jaar 2018 zullen we ons herinneren als een uitzonderlijk warm en droog jaar. Mochten onder meer onze agrarische ondernemers zich niet aangepast hebben aan de klimaatwijziging dan zou de voedselbevoorrading in het gedrang gekomen zijn. Het getuigt nogmaals dat de agrarische ondernemingen flexibel zijn en zich voortdurend aanpassen aan de wijzigende omgevingsfactoren. Er is in de economische sector niemand die meer begaan is met de klimaatwijziging dan de agrarische ondernemer. Hij/zij is tenslotte bij de eersten die voordelen of nadelen kunnen ondervinden. De politiek zal tijdens het komende jaar 2019 een sterk wijzigende omgevingsfactor vormen binnen ons bestel. Binnen een aantal weken zullen we weten of de Brexit een waardig afscheid wordt van onze Britse handelspartners of dat het een harde confrontatie wordt met de realiteit, of mogen we verhopen een nieuw referendum. Momenteel loopt het openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6). Tot en met 21 februari 2019 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6) en het ontwerp van het plan-MER bekijken op onze website. Wie …

uitdagingen

Het landbouwrapport 2018 werd op 13 december jl. voorgesteld. Naar onze inzichten is dit een belangrijk naslagwerk om de belangenverdediging voor onze leden te onderbouwen met feiten en cijfers. Daarom werken we intensief mee aan de ontwikkeling van het LARA door deelname aan de stuurgroep en de lectorengroep. Hoe zwaarder de perceptie weegt op het discours, hoe belangrijker het is om over voldoende objectief cijfermateriaal te beschikken om de perceptie te ontkrachten.   Het LARA 2018 somt acht uitdagingen op voor de Vlaamse landbouw De leefbaarheid van de bedrijven staat onder druk door de toenemende volatiliteit, kleine marges en druk naar schaalvergroting en dito kapitaalsbehoefte. De toegang tot het beroep wordt bemoeilijkt door de hoge kapitaalsbehoefte. De instroom van boeren gebeurt over het algemeen door een intergenerationele opvolging doch het aantal nieuwkomers breidt uit. Ze kunnen nieuwe inzichten en een netwerk buiten de sector meebrengen. Grond is in Vlaanderen beperkt en er zijn vele gegadigden. Ruimte voor landbouw blijft een zorg voor allen. Binnen de landbouw- en  tuinbouwsector richten oplossingen …

gele hesjes

Wie zijn de “gele hesjes”? De “gele hesjes” noemen zichzelf ontevreden burgers die op een vreedzame manier actie voeren. Ze distantiëren zich dan ook van het geweld van de voorbije dagen. Het begon allemaal in Frankrijk, waar “les gillets jaunes” brandstofdepots blokkeerden uit onvrede met de hoge brandstofprijzen. De “gele hesjes” is een burgerbeweging, burgers die uit onvrede protesteren tegen de hoge prijzen. Het gaat om veel meer dan de prijs van diesel. Het gaat om respect en gezond verstand bij het nastreven van een andere manier van leven. Op donderdag 29 november werden zowel het mestrapport 2018 en het rapport Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied (2017-2018) gepubliceerd. Voor dag en dauw werd er commentaar geleverd op de resultaten waarbij een deel van de landbouwers werden beschimpt als cowboy. Wij hebben de ervaring dat wanneer de vinger op de wonde wordt gelegd bij bepaalde actoren in het bemestingsveld, er zal op toe gekeken worden en met betrokkenen overlegd zal worden om de situatie te verbeteren. Wanneer de vinger op de …

verstrikt in eigen gelijk

Kwaliteitslabels! Er is al veel inkt over gevloeid doch in essentie komt het hierop neer. Een label heeft twee doelstellingen: Het label is een product van de marketingstrategie. Het label bindt producenten aan de retailer die de voorwaarden ongebreideld en zonder inspraak mag/kan opleggen. Als we de woordvoerder van Delhaize mogen geloven, en we trekken dit voor alle duidelijkheid niet in twijfel, is het vlees niet volledig traceerbaar want het kan, door onachtzaamheid of een menselijke fout, in de versnijderij verwisseld worden tussen rund 1, rund 2 en rund 3. Het staat ons voor de geest dat dit inderdaad mogelijk is. We kunnen ons voorstellen dat niet ieder stuk vlees volgens afkomst apart kan verwerkt worden. De verantwoordelijken van het label hadden de medewerkers op de werkvloer van de versnijderijen moeten consulteren of het verwerkingsproces uitgeschreven in de labelvoorwaarden toepasbaar is. Zoals zo vaak ontbreekt het gezond verstand en worden boven de hoofden van de uitvoerders grote plannen ontwikkeld. Er kunnen vragen gesteld worden over de gang van zaken. Ontwikkelaars …

De rok is nader dan het hemd

De herfstvakantie is voorbij. Het lijkt of de schoolvakanties doorgedrongen zijn in het professionele bestaan. Al op vrijdag stonden misnoegde en boze reizigers met kroost hopeloos te wachten op Zaventem. De vakantie waar zo reikhalzend naar uitgekeken werd, dreigde in het water te vallen. De stakende bagage-handlers en de vakbonden waren op de sociale media kop van jut. “Dit doe je niet, onze – “mijn” vakantie verpesten. Ze moesten ze allemaal hun C4 geven, …” Later werd duidelijk onder welke arbeidsomstandigheden de werknemers op de luchthaven werken. Zij zijn het slachtoffer van de race to the bottom. Op Schiphol, waar dikwijls naar werd verwezen, is er één CAO voor alle bagagebedrijven. In onze sector kennen we hetzelfde fenomeen. Steeds hogere kwaliteitsnormen, steeds strengere productie-eisen, meer en meer aandacht voor milieu en dier én lagere prijzen. Lagere prijzen opgelegd door de markt. De vakbonden betrekken, terecht, onze sector in het betoog. Marc Leemans, voorzitter ACV, verwoordt het zo: ”De vliegproblematiek verschilt niet van die andere lagekostsectoren. Boeren die voor hun melk, …