in 40 uur de polarisatie ten top

In deze digitale tijden zou je denken dat een mens intelligent genoeg is om niet langer te polariseren. We moeten echter net het tegenovergestelde vaststellen. Waarschijnlijk door de snelheid en het gemak van het digitale, polariseren we als nooit tevoren. In de politiek, over voeding, en zelfs binnen onze eigen landbouwsector. Met de nieuwe campagne van dagen zonder vlees konden we er ons hoofd op verwedden dat het ganse debat opnieuw sterk zou gepolariseerd worden door voor- en tegenstanders. Het is immers al te gemakkelijk om 1 aspect uit te lichten en hier liefst van al een sensationele kop op te plakken. Bij het VAC proberen we hier altijd nuchter bij te blijven en proberen we het ganse plaatje te bekijken. Vaak is dit een complex en ingewikkeld kluwen van Europese, Belgische/Vlaamse wetten gecombineerd met economische, ecologische en sociale regels. Zelfs een specialist kan de bal makkelijk mis slaan op een of ander aangehaald vlak. Nu stelden we de voorbije dagen tot onze verbazing vast dat er zelfs binnen de …

horen of luisteren?

Via een grootscheepse enquête wil de Europese Commissie nagaan hoe u denkt over het landbouwbeleid. Volgens de Europese tijdstabel wordt in 2020 het nieuw GLB operationeel. In het kader hiervan startte de Europese Commissie op 2 februari een publieke consultatie om te weten te komen hoe u denkt over het landbouwbeleid. De enquête is in vijf thema’s ingedeeld. Het eerste deel handelt over uzelf. Wie u bent, welke achtergrond u heeft enz… Het tweede deel  bestaat uit 13 vragen over het huidige GLB: Welke zijn de uitdagingen voor de landbouw en platteland vandaag en welke bijdrage en rol kan de landbouwer hierin spelen? Het derde deel handelt over de doelstellingen en governance. Over 5 vragen wordt uw mening gevraagd over de belangrijkste doelstellingen van het GLB, de prioriteiten en de minimale noodzakelijkheden. In het vierde deel wordt uw mening gevraagd over hoe het toekomstig GLB. Via 12 vragen over productienormen, inkomensvorming, milieudoelstellingen, klimaat, kortom de toekomstige uitdagingen tracht de Europese Commissie een inzicht te krijgen over uw standpunt terzake. Tenslotte …

boerenparlement

De voorbije week heeft schrijver dezes de werkzaamheden in het Vlaams parlement kunnen volgen in het programma Villa Politica. Het debat handelde over de armoedecijfers en er waren geen cijfers ter beschikking gesteld. Op zulke momenten wordt een politiek spel gespeeld, voor de ene interessant, voor de andere een gevoel van plaatsvervangende schaamte. Van hoogstaand niveau was de toespraak van Bart Somers, ondertussen benoemd tot de beste burgemeester van de wereld. Over de partijgrenzen heen, duidde hij de pijnpunten aan in het armoedebeleid en gaf op een prachtige retorische toon toe dat hij en alle aanwezigen zich niet kunnen inleven in armoede. Wat ons tegen de borst stoot, is dat wanneer een zinnig verhaal wordt verteld in het parlement, het grootste gedeelte van de aanwezigen, tegen betaling, mails lezen, beantwoorden en surfen op het internet. Hebben de parlementairen het zo druk dat ze tijdens openbare debatten met hun communicatie moeten bezig te zijn? Wel nu, landbouwers en tuinders hebben het ook druk maar kunnen tijdens hun werkzaamheden geen mails checken …

Zotte kosten

Eind januari werd het activiteitenverslag van vzw “Boeren op een Kruispunt” voorgesteld. Het verslag blikt terug op 10 jaar hulpverlening aan Vlaamse boeren en tuinders in nood. Boeren op een Kruispunt werd in 2007 opgericht om de voorheen gangbare activiteiten te continueren. Het Vlaams Agrarisch Centrum, nochtans zeer actief en resultaatgericht in de toen bestaande regelingen, werd niet betrokken bij de oprichting. Een gemiste kans om neutrale en onafhankelijke expertise in huis te krijgen. In de loop der jaren hebben we een gereserveerde doch constructieve samenwerking met de verantwoordelijken kunnen opbouwen temeer daar deze onverbloemd de vinger op de wonde durfden te leggen. Terecht vermeldt het rapport dat de bedrijfseconomische boekhouding ondermaats wordt gebruikt en de verschillende organisaties meer middelen zouden moeten inzetten tot een accurate boekhouding. De vraag waarom de bedrijfseconomische boekhouding minder in trek is dringt zich op. Dertig jaar geleden was de bedrijfseconomische boekhouding naast de btw-listing, de forfaitaire belastingaangifte en het tekenen van de runderkaarten zowat het enige administratieve dat moest gebeuren op een landbouwbedrijf. De …

single

De porties voedingsmiddelen voor alleenstaanden die supermarkten steeds meer aanbieden zijn in verhouding te duur. Dat zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a). Beenders hield een steekproef en stelde vast dat alleenstaanden voor een aantal basisproducten in verhouding veel meer betalen voor een kleine portie dan wanneer ze een standaardproduct kopen dat dient voor grotere gezinnen. “Voor amper 1 eurocent meer kan je bijvoorbeeld 300 gram erwten en wortelen meer kopen, dat is toch niet meer serieus?” “Het is begrijpelijk dat de verpakkingskosten voor kleinere hoeveelheden groter zijn dan voor grotere porties maar de huidige prijsverschillen tonen eerder dat de producent teert op meer winst dan dat de effectieve kost moet worden gedekt“, zegt Beenders. De sp.a’er nodigt sectorfederatie Comeos uit tot een gesprek over deze prijsverschillen. We springen even van de hak (what’s in a word) op de tak. Uit een nieuwe studie van het International Food Policy Research Institute blijkt dat stijgende voedselprijzen de armoedecijfers doen dalen, en niet doen stijgen zoals onder meer Oxfam, maar ook het IMF, …

warme waarden, koude normen

Telkens er in de media berichten worden verspreid over integratie en houding in de maatschappij wordt er om de lieve lust gezwaaid met waarden en normen. De betekenis van waarden en normen zijn totaal verschillend. Waarde is bijvoorbeeld voedselveiligheid en een norm is het bijhouden van een lastenboek. Niet zomaar wordt gesproken van waarden en normen en niet zoals vaak verkeerd geciteerd, normen en waarden, want de normen zijn ondergeschikt aan de waarden. Het door elkaar haspelen van beide begrippen is oorzaak van veel misnoegdheid en onbegrip. De voorstanders van de Brexit hadden het voortdurend over de waarden van het Britse Koninkrijk en de verfoeilijke Europese normen. Het gevolg kent u. Trump sprak het liefst over de Amerikaanse waarde “We will make America great again” en sprak zich nooit uit over normen. Het Europees project was maar mogelijk dankzij de waarden van vrede, voedselzekerheid en welvaart. Langzaam maar zeker is dit uniek project verzand in normen. Het verre Brussel beslist over uw doen en laten, over uw inkomen. Ooit zal …

lichtpuntje

In de gebouwen van Danone werd vorige week het landbouwrapport 2016 voorgesteld. Onder titel “Voedsel om over na te denken” wordt het ganse agrofoodsysteem doorgelicht. Het Vlaams Agrarisch Centrum heeft als lid van de stuurgroep en als lector meegewerkt aan het rapport. In haar toespraak, wees minister Schauvliege op de schaalvergroting – groei in de Vlaamse landbouw. Het aantal bedrijven is sinds 2005 met 30% verminderd, of een daling met gemiddeld bijna 4% per jaar. De reden tot groei volgens de minister zijn oa. de kosten voor milieuzorg, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Met andere woorden, om deze extra kosten te kunnen dragen, hebben landbouwbedrijven moeten groeien om deze kosten over meer geproduceerde eenheden te kunnen afschrijven. Het resultaat van de uitvoering van de opgelegde maatregelen is pervers te noemen. Neem nu IHD-PAS. Alhoewel vanuit natuurhoek wordt geijverd voor een afbouw van de veestapel, zorgen de opgelegde maatregelen net voor een uitbreiding van de veestapel. Trouwens de opgelegde reconversiemaatregelen dragen bij tot een hogere kost en kan veelal enkel betaald worden mits …

tussen hamer en aambeeld

De Vlaamse Regering heeft in het dossier van de Europese natuurdoelstellingen unilaterale beslissingen genomen. De veehouderij, en de veehouderij alleen, heeft de boter gegeten. De conceptnota, goedgekeurd door de Vlaamse Regering, en te lezen op onze website handelt alleen over de veehouderij. 28 bladzijden tekst over de veehouderij terwijl er geen woord wordt gerept over de andere sectoren zoals transport, huishoudens, energie, … Er moet hoe dan ook een vermindering komen van de impact vanuit andere sectoren dan de veehouderij om de toestand van de aanwezige en waardevolle natuurlijke elementen te verbeteren in de 38 speciale beschermingszones voor natuur. Een algemene aanpak zou de stikstofdepositie sterker doen dalen en niet onbelangrijk, vele schouders zouden het werk lichter maken. Hiervoor is politieke moed nodig. De zwakste schakel, het kleinste kiespubliek, moet ten volle alle lasten dragen. Onlangs was een Vlaams minister gewonnen voor een algemene invoering van het rekeningrijden. Om het fileleed op te lossen. Want zo zei hij, dan betalen de buitenlanders mee onze infrastructuurwerken. We willen er fijntjes aan toe …

pietentijd

Je kan er niet om heen, Sinterklaas en zijn knechten zijn in het land en zullen aan de brave kinderen lekkers en speelgoed uitdelen. Een kinderfeest! Er is wat ruis ontstaan op het feestgedruis door de heisa die is ontstaan rond het Pietenpact. Patrick Loobuyck, hoogleraar levensbeschouwing (UAntwerpen) en gastprofessor politieke filosofie (UGent) verwoordt het zo: “Het pact heeft immers de indruk gewekt dat er top-down iets is beslist en dat brave mensen zoals u en ik, die belang hechten aan de sinterklaastraditie als onderdeel van onze cultuur, eigenlijk racistisch zijn”. Wat hebben  de knechten van Sinterklaas te maken met landbouw? Wel, de heisa rond het Pietenpact, de Brexit, de verkiezing van Trump en de nederlaag van Sarkozy kunnen we rangschikken onder de noemer “ongenoegen over het establishment!”. Burgers in het algemeen en “agrarische” ondernemers in het bijzonder hebben het gevoel dat ze enkel onder het juk van top-down bemoeienissen kunnen leven, lees ondernemen.  De wetgevende, administratieve en socio-economische druk is enorm. Terwijl hier en daar, en we gaan niet veralgemenen, …

Het KISS principe

Keep It Short and Simple is een principe dat gangbaar is in de programmeurswereld waar men vermijdt dat complexe berekeningen het systeem doen vertragen. Onnodige ballast die de werking verzwaren worden verwijderd uit de programma’s. In essentie durven agrarische ondernemers de beschikbare productiemiddelen: grond, kapitaal, arbeid en kennis in te zetten om voldoende en kwaliteitsvolle producten te produceren aan een eerlijke prijs met als doel financiële middelen te verwerven om een fatsoenlijk bestaan uit te bouwen en te investeren in product-ontwikkeling, procesontwikkeling en de gemeenschap waarvan hij deel uit maakt. Een mond vol, maar dit is de essentie. Landbouw kan succesvolle resultaten voorleggen in productontwikkeling. De opbrengsten stijgen, de kwaliteit wordt alsmaar beter en de innovatie van nieuwe teelten en rassen bieden een antwoord op vragen van de consument en een wijzigende omgeving. Inzake procesontwikkeling heeft de landbouw reuzenstappen gezet. Onder druk van de gemeenschap heeft de landbouw de impact van milieu-belastende elementen en handelingen sterk verminderd. Deze procesontwikkeling heeft zijn prijs waarvan de limieten zijn bereikt zowel op financieel …