blijf in uw kot

Met deze iconische uitspraak probeerde Minister van Volksgezondheid Maggie De Block op een begrijpelijke manier de Belgen duidelijk te maken dat je contacten beperken de beste methode is om het corona-virus in te dijken. We hebben getracht de toepassing van de maatregelen MAP6 in gebiedstype 2 en 3 in functie van de verzamelaanvraag en de brede weersverzekering in deze VAC-Flash in heldere woorden te verklaren. We zijn er niet in geslaagd. De regelgeving is zo complex dat deze niet in heldere bewoordingen uit te leggen is. Daarom hanteer je best het KIS principe. Keep It Simple. Heb je percelen gelegen in gebiedstype 2 en 3 zorg er dan voor dat er slechts één gebruiker is van het perceel. Gebruik de verzamelaanvraag niet om mondelinge contracten te officialiseren. Trouwens je kan geen pachtrechten afdwingen middels de verzamelaanvraag. Werkt u met seizoenscontracten – teeltcontracten? Contacteer ons en we kunnen u een model bezorgen conform MAP6. U begrijpt dat het invullen van de verzamelaanvraag een stressvol moment kan zijn. Het zou kunnen dat je …

het hoeft niets te kosten …

VAC-flash nr. 5 is zo eivol geschreven over de actuele onderwerpen als waterheffing en bemesting dat we geen ruimte hadden voor de verzamelaanvraag. De volgende VAC-flash is gereserveerd voor informatie en aandachtspunten van de verzamelaanvraag. De afgelopen dagen werd her en der getrokken aan de toekomstige landbouwbudgetten van Europa. Tekenend ervan was dat de eisen van de West-Europese landbouworganisaties het tegenovergestelde is van de eisen van de Oost-Europese landbouworganisaties. Een verschuiving van de middelen naar andere domeinen staat in de sterren geschreven. Wie gaat dit tegenhouden, gelet op de tegenstelling tussen de Europese landbouwers. Wij doen graag voorstellen aan de respectievelijke Overheden die de agrarische ondernemer ondersteunt en geen geld kost aan de belastingbetaler. Als de Overheid wil luisteren … We hebben minister Crevits gewezen op de onzekerheid betreffende de NER en de voorwaarde ervan in het kader van het VLIF. Volgens de VLIF-reglementering is het bezitten van voldoende nutriëntenemissierechten een voorwaarde om toegang te krijgen tot VLIF-steun. In de beleidsnota Omgeving ingediend door mevrouw Zuhal Demir, Vlaams minister van …

Een steentje in de rivier

Wij blijven het herhalen, het Vlaams Agrarisch Centrum ijvert, waar nodig, voor administratieve vereenvoudiging om de eenvoudige reden, dat complexe regelgeving in wezen bijdraagt tot onrechtvaardigheid. Het onrecht manifesteert zich tussen de agrarische ondernemingen, het ene bedrijf heeft meer mogelijkheden om de bedrijfsstructuur te optimaliseren, het andere bedrijf loopt boetes op omwille van de complexiteit van de regelgeving. Tijdens de denkdag voor stakeholders, georganiseerd door de VLM-mestbank, lanceerden we het idee om bedrijven, die aantoonbaar, duurzaam produceren, deels te ontlasten van allerlei administratieve verplichtingen. Vergelijk het, als u wil, met het voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte. Deze bedrijven kunnen als trekker fungeren voor andere bedrijven. Een positieve benadering die meer effect heeft dan beperkingen en bestraffing. In VAC-flash nr. 4 vindt u dit voorstel terug. GLB 2021 voorziet een regeling, de zogenaamde ecoregeling, om een deel van de subsidies te reserveren voor landbouwbedrijven die vrijwillig instappen in een ecoregeling. De ecoregelingen maken deel uit van de groene architectuur en bouwen verder op de conditionaliteit. Binnen de ecoregelingen worden landbouwers vergoed hetzij …

PROFESSIONEEL DE NEK OMWRINGEN

Wanneer we schrijven dat MAP6 een hindernissenparcours aflegt, trappen we een open deur in. Om even te herinneren, het oorspronkelijke MAP6 was het resultaat van intensief overleg, waarbij een wankel evenwicht werd nagestreefd tussen de belangen van de agrarische ondernemers, de invloed van de industriële landbouw en de milieudoelstellingen. Een van onze stokpaardjes was de erkenning van stalmest als bodemverbeteraar. Dit resulteerde in volgende regelgeving (publicatie 22 mei 2019) Stimuleren van het gebruik van stalmest Voor bedrijven met percelen in fosfaatklasse I en II geldt dat de P voor 50% wordt meegeteld voor stalmest en compost bij gebruik op deze percelen. Om stalmest verder te stimuleren wordt deze maatregel ook van toepassing voor percelen in fosfaatklasse III en IV voor biologische landbouwbedrijven en niet-biologische bedrijven die circulair werken met stalmest (d.w.z. dat minstens 90% van hun dierlijke productie uit stalmest bestaat en dat ze minstens 90% van hun dierlijke productie op eigen gronden gebruiken). In het Staatsblad van 30/07/2019 verschijnt volgende tekst: “Een circulair stalmestbedrijf als vermeld in het tweede …

landbouwmodel

Er is al veel inkt gevloeid over het toekomstig landbouwmodel. Menig belangengroep en politieker hebben zinnige en onzinnige standpunten verkondigd. Soms worden er slimme, nuttige en haalbare ideeën aangereikt, doch vaak worden de meest stompzinnige en onrespectvolle standpunten wereldkundig gemaakt over de hoofden van de agrarische ondernemer heen. Experten en landbouwonderzoekers voeren studies uit over het toekomstig landbouwmodel. De impact van de consument, de retail en de economische wetmatigheden staan in de realiteit vaak haaks op het model dat men voor ogen heeft. Het staat als een paal boven water dat je dikwijls een goed advies krijgt van iemand buiten je sector. Op NPO3 loopt het programma “Gefileerd”. In ‘Gefileerd’ reist Jennifer Hoffman met Charlotte, Daniëlle, Kevin, Mitchell en Sam naar Thailand. Daar zien, horen en ervaren ze hoe kip, garnalen, rijst en vis worden geproduceerd. Waar en onder welke omstandigheden is voedsel gemaakt? Welke prijs betalen mens, dier en milieu voor de sushi of kipnuggets op ons bord? De gasten werden uitgenodigd in het dagelijkse praatprogramma Op1. We geven …

STEIGERS

Het eerste hoofdartikel van 2019 kreeg de titel “vol verwachting” mee. Verwachtingen worden gecreëerd en bijgestuurd gedurende de scharniermomenten. Ondanks dat wijzigingen en veranderingen steeds aan een sneller tempo doorzetten, lijkt het alsof het huidige scharniermoment trager verloopt dan verwacht. We zitten in een scharnierperiode dan wel een scharniermoment. Internationaal is de zoektocht naar een andere wereldorde doorspekt met de klimaatproblematiek. Onder lokale politiek druk worden lokale maatregelen genomen met weinig aandacht voor de globale klimaatwinst. Ondertussen is de Brexit bijna een feit geworden. In een korte tijdsspanne van 11 maanden dient de toekomstige handelsrelatie met onze grote handelspartner uitgeschreven te worden. Mocht dit lukken, dan kunnen we spreken van een huzarenstukje. De tijdslijn voor GLB2020 loopt verder. Op 10 december werd het voortgangsrapport gepubliceerd. De landbouworganisaties ontvangen een dezer dagen, een document met de opsomming van de belangrijkste thema’s. Eind januari wordt de input vanwege de landbouworganisaties verwacht. De uitslag van de verkiezingen van mei 2019 hebben het politiek bestel niet vergemakkelijkt. Het aantal niet-stemmers / blanco-stemmers of niet …

De kraaien brengen het uit …

In het voorjaar en de zomer van 2019 startte SOS Mezen een grootschalig onderzoek naar de aanwezigheid van pesticiden in dode mezenjongen. Dit naar aanleiding van een pak meer meldingen van dode mezenjongen dan voorheen. Had de bestrijding van de buxusmot hier misschien iets mee te maken? De resultaten van dit onderzoek zijn sinds september 2019 bekend: de dode mezenjongen bevatten maar liefst 36 verschillende pesticiden! Reeds in 2018 en voortzetting in 2019 werd hetzelfde onderzocht in Nederland. Men heeft als het ware hetzelfde onderzoek overgedaan en betaald in Vlaanderen??? In september werd de aanwezige cocktail van bestrijdingsmiddelen gevonden in de dode jonge mezen aangewezen als oorzaak van de hogere sterfte en meteen werd de vinger gewezen naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Zelfs tot in het Vlaams Parlement werd de vraag gesteld naar een gecoördineerd beleid rond de aanpak van pesticiden. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zal aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) vragen om na te gaan hoe en wie het onderzoek naar …

Beleidsnota Landbouw en Visserij

Elke Vlaamse minister dient bij het begin van een nieuwe zittingsperiode een beleidsnota in. Daarin legt de minister uit hoe zij/hij haar/zijn stukje van het regeerakkoord zal uitvoeren. Beleidsnota’s worden in de commissies besproken. Tot slot van die bespreking kan elke volksvertegenwoordiger een motie of een motie van wantrouwen indienen. Deze moties worden in een volgende bijeenkomst van de plenaire vergadering besproken en er wordt over gestemd. De commissie landbouw heeft haar bespreking op 27 november beëindigd. Op 29 november werd de beleidsnota toegelicht in de SALV. De beleidsnota is een 51 blad-zijden tellend document geworden, te raadplegen op onze website www.vac.eu. De beleidsnota omvat acht strategische doelstellingen die soms concreet zijn uitgeschreven. De nota bevestigt dat landbouw een economische strategische sector is. De inbedding van het toekomstige Agentschap Landbouw & Visserij in het beleidsdomein Economie, Wetenschap, enz… versterkt de focus op het economische aspect. Dit resulteert in onderzoeksprojecten van het ILVO naar nieuwe duurzame verdienmodellen. De nota onderstreept het belang van het ondernemerschap en innovatie. De pachtwet wordt hervormd tot een …

Bende van de Vooruitgang

Vijf vooruitgangdenkers, verenigd in de Bende van de Vooruitgang, hebben een manifest gepubliceerd waaruit we graag enkele zinnen willen overnemen. We geven het hier vrijblijvend mee, omdat we overtuigd zijn, dat optimisme en realisme haar plaats heeft in het debat. De ‘Bende van de Vooruitgang’ werd opgericht, omdat tegenwicht te bieden aan de doemdenkers, cultuurpessimisten en vooruitgang verloochenaars allerwegen die vandaag de tijdsgeest domineren. Vóór 1850 was 80 procent van de bevolking in de Lage Landen straatarm en ongezond. Ziekten en epidemieën sloegen genadeloos toe: cholera, tyfus, pest, tuberculose, malaria, difterie, mazelen, pokken, kinkhoest en kraamvrouwenkoorts en niet te vergeten: griep en diarree, toen nog levensgevaarlijk. De levensverwachting schommelt rond de 35 jaar, eeuw na eeuw, als een lotsbeschikking van de natuur. Vanaf 1870 komt de omslag. Binnen enkele generaties zitten we aan een verdubbeling, dankzij voldoende basisvoedsel, hygiëne en geneeskunde. Een ongelooflijke vooruitgang voltrekt zich, eerst in het Westen en vervolgens wereldwijd. Onze rijkdom aan voedsel is een overwinning op honger en armoede. Onze rijkdom aan kennis is een …

Unequal Pay Day

Maandag 4 november was het unequal pay day. Een symbolische dag om het loonverschil tussen mannen en vrouwen aan te kaarten. Uit Europese cijfers blijkt dat vrouwelijke werknemer nog steeds 16 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Daardoor werken ze eigenlijk vanaf 4 november “gratis” tot het einde van het jaar. Waarom verdienen vrouwen minder? De grootste oorzaak is deeltijds werk. Veel meer vrouwen dan mannen werken deeltijds. In cijfers: in België werkt 44 procent van alle vrouwelijke loontrekkers deeltijds. Bij hun mannelijke collega’s is dat maar 11 procent. Daarnaast blijven meer vrouwen een langere periode thuis om bijvoorbeeld voor een ziek familielid te zorgen. En ook veel meer vrouwen dan mannen kiezen voor ouderschapsverlof. Graag maken we van deze dag gebruik om de rol van de vrouwen in de agrarische ondernemingen in de verf te zetten. Er is al een stuk van de weg afgelegd om de inbreng van de vrouwen te bestendigen. We denken dan aan de opbouw van sociale zekerheidsrechten, o.a. pensioen, als medewerkend echtgenoot, de …