De kraaien brengen het uit …

In het voorjaar en de zomer van 2019 startte SOS Mezen een grootschalig onderzoek naar de aanwezigheid van pesticiden in dode mezenjongen. Dit naar aanleiding van een pak meer meldingen van dode mezenjongen dan voorheen. Had de bestrijding van de buxusmot hier misschien iets mee te maken? De resultaten van dit onderzoek zijn sinds september 2019 bekend: de dode mezenjongen bevatten maar liefst 36 verschillende pesticiden! Reeds in 2018 en voortzetting in 2019 werd hetzelfde onderzocht in Nederland. Men heeft als het ware hetzelfde onderzoek overgedaan en betaald in Vlaanderen??? In september werd de aanwezige cocktail van bestrijdingsmiddelen gevonden in de dode jonge mezen aangewezen als oorzaak van de hogere sterfte en meteen werd de vinger gewezen naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Zelfs tot in het Vlaams Parlement werd de vraag gesteld naar een gecoördineerd beleid rond de aanpak van pesticiden. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zal aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) vragen om na te gaan hoe en wie het onderzoek naar …

Beleidsnota Landbouw en Visserij

Elke Vlaamse minister dient bij het begin van een nieuwe zittingsperiode een beleidsnota in. Daarin legt de minister uit hoe zij/hij haar/zijn stukje van het regeerakkoord zal uitvoeren. Beleidsnota’s worden in de commissies besproken. Tot slot van die bespreking kan elke volksvertegenwoordiger een motie of een motie van wantrouwen indienen. Deze moties worden in een volgende bijeenkomst van de plenaire vergadering besproken en er wordt over gestemd. De commissie landbouw heeft haar bespreking op 27 november beëindigd. Op 29 november werd de beleidsnota toegelicht in de SALV. De beleidsnota is een 51 blad-zijden tellend document geworden, te raadplegen op onze website www.vac.eu. De beleidsnota omvat acht strategische doelstellingen die soms concreet zijn uitgeschreven. De nota bevestigt dat landbouw een economische strategische sector is. De inbedding van het toekomstige Agentschap Landbouw & Visserij in het beleidsdomein Economie, Wetenschap, enz… versterkt de focus op het economische aspect. Dit resulteert in onderzoeksprojecten van het ILVO naar nieuwe duurzame verdienmodellen. De nota onderstreept het belang van het ondernemerschap en innovatie. De pachtwet wordt hervormd tot een …

Bende van de Vooruitgang

Vijf vooruitgangdenkers, verenigd in de Bende van de Vooruitgang, hebben een manifest gepubliceerd waaruit we graag enkele zinnen willen overnemen. We geven het hier vrijblijvend mee, omdat we overtuigd zijn, dat optimisme en realisme haar plaats heeft in het debat. De ‘Bende van de Vooruitgang’ werd opgericht, omdat tegenwicht te bieden aan de doemdenkers, cultuurpessimisten en vooruitgang verloochenaars allerwegen die vandaag de tijdsgeest domineren. Vóór 1850 was 80 procent van de bevolking in de Lage Landen straatarm en ongezond. Ziekten en epidemieën sloegen genadeloos toe: cholera, tyfus, pest, tuberculose, malaria, difterie, mazelen, pokken, kinkhoest en kraamvrouwenkoorts en niet te vergeten: griep en diarree, toen nog levensgevaarlijk. De levensverwachting schommelt rond de 35 jaar, eeuw na eeuw, als een lotsbeschikking van de natuur. Vanaf 1870 komt de omslag. Binnen enkele generaties zitten we aan een verdubbeling, dankzij voldoende basisvoedsel, hygiëne en geneeskunde. Een ongelooflijke vooruitgang voltrekt zich, eerst in het Westen en vervolgens wereldwijd. Onze rijkdom aan voedsel is een overwinning op honger en armoede. Onze rijkdom aan kennis is een …

Unequal Pay Day

Maandag 4 november was het unequal pay day. Een symbolische dag om het loonverschil tussen mannen en vrouwen aan te kaarten. Uit Europese cijfers blijkt dat vrouwelijke werknemer nog steeds 16 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Daardoor werken ze eigenlijk vanaf 4 november “gratis” tot het einde van het jaar. Waarom verdienen vrouwen minder? De grootste oorzaak is deeltijds werk. Veel meer vrouwen dan mannen werken deeltijds. In cijfers: in België werkt 44 procent van alle vrouwelijke loontrekkers deeltijds. Bij hun mannelijke collega’s is dat maar 11 procent. Daarnaast blijven meer vrouwen een langere periode thuis om bijvoorbeeld voor een ziek familielid te zorgen. En ook veel meer vrouwen dan mannen kiezen voor ouderschapsverlof. Graag maken we van deze dag gebruik om de rol van de vrouwen in de agrarische ondernemingen in de verf te zetten. Er is al een stuk van de weg afgelegd om de inbreng van de vrouwen te bestendigen. We denken dan aan de opbouw van sociale zekerheidsrechten, o.a. pensioen, als medewerkend echtgenoot, de …

Frustratie

In VAC-flash nr. 18 schreven we dat we benieuwd waren naar de conjunctuurindex van het najaar 2019. Onze inschatting is waarheid geworden, we lezen in het rapport dat de belemmering van overheidswege is gestegen naar 31%, het hoogste peil van de voorbije vijf jaar. Op moment dat we deze regels schrijven, is er een groot protest in Duitsland. De agrarische ondernemers uiten hun ongenoegen over de klimaatplannen en “Bauernbashing”. We citeren uit de website “tagesschau” van de ARD: De agrarische ondernemers zijn ontevreden over het verkeerde landbouwbeleid vanuit hun gezichtspunt. “Ik begon een baan die leuk en belangrijk voor me is, maar nu weet ik niet eens meer of hij een toekomst heeft“, zegt Ansgar Becker uit Sandfort. Met zijn gezin leidt hij een derde generatie boerderij in het zuidelijke Münsterland. Ze hebben teelten, 60 koeien en 700 varkens. Vandaag wil hij deelnemen aan de protesten van de agrarische ondernemers in Münster. Het protest van de agrarische ondernemers is vooral gericht tegen het landbouwpakket van de federale overheid, dat begin …

hete soep met ballekes

Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering werd, in alle heisa, voorgelegd aan het Vlaamse Parlement ter goedkeuring. Zoals ieder regeerakkoord is deze tekst het resultaat van onderhandelingen en compromissen tussen drie partijen, mensen en hun respectievelijke belangen. De soepballetjes worden verdeeld tussen de partijen. Wij hebben de teksten betreffende landbouw en omgeving doorgenomen. U kunt deze teksten raadplegen op onze website. De Vlaamse Regering gaat de land- en tuinbouwers benaderen als ondernemers die een strategische rol voor onze economie en onze maatschappij vervullen. Het is goed dat de Vlaamse Regering het ondernemerschap en innovatie gaat ondersteunen en noemt dit zelfs essentieel om het transitie proces te doen slagen. De Vlaamse Regering focust op opleiding, het omvormen van het VLIF tot een ondernemersfonds, de uitfasering van de gekoppelde steun, het statuut van de onderneming en de pachtwet. Tevens is er aandacht voor de milieudoelstellingen, circulaire bedrijfsmodellen en wordt er werk gemaakt van een hervorming van inefficiënte organen en achterhaalde wetgeving. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij wordt ingebed in één economische cluster. …

Gevanggewassen

De praktische uitvoering van MAP 6 blijft voor commotie zorgen op de agrarische ondernemingen. Zeg nu zelf, wie kan een teeltplan nog volledig aanpassen aan de nieuwe holderdebolder regelgeving nadat de percelen zijn ingezaaid en bemest? Op vraag van onder andere het Vlaams Agrarisch Centrum, wordt de mogelijkheid tot aanvraag vrijstelling terug in werking gesteld (tot 19/09). Dit omdat de termijn tussen voorlichting van de maatregelen, het beseffen wat dit betekent voor het bedrijf en de beslissing te kort was. Echter, het blijft een complex gedoe om correct te weten, welk perceel met welk vanggewas en tegen wanneer dient ingezaaid te worden. Men moet meer dan basiskennis hebben van de werking en mogelijkheden van het E-loket om de percelen in kwestie (gebiedstype 2 en 3, bouwland en in gebruik zijnde op 01/01) terug te vinden. Je moet ook weten dat bio-gecertificeerde bedrijven niet staan geregistreerd onder bouwland. Kopzorgen waarvan we onze VACcent klanten hebben verlost. We hebben de klant proactief geïnformeerd over het percentage referentieareaal vanggewassen, het doelareaal voor 2019 …

CTRL-F “Landbouw”

Wegens de vakantieperiode werd deze VAC-flash geschreven en samengesteld in de week van 15 augustus, de week waarin schot kwam in de formatie van een Vlaamse regering. Gelijkertijd met de opstart van de formatie werd de startnota, geschreven door NVA, bekend gemaakt. De burger kan de latere regeringsverklaring toetsen aan de startnota en meten welke partij het meest succesvol heeft onderhandeld. De nota is opgesteld in de wij en ons vorm. Ga je niet akkoord of wijzig je teveel de tekst, ben je niet meer “wij” maar “zij”. Slim gezien maar risicovol. De startnota waarop de formatiegesprekken zich baseren hebben we getoetst aan ons domein. Via de zoekfunctie CTRL-F “landbouw” zoekt het programma naar het woord “landbouw” in de startnota. Het woord landbouw of andere gerelateerde woorden komen in de tekst niet voor. Is dit goed of slecht nieuws? Het is maar hoe je het bekijkt. Naar de commentaren van betrokkenen in de beleidsdomeinen die worden genoemd te oordelen, voorspelt dit weinig goeds. Hoe ambitieus ook, ieder initiatief zal de budgettaire …

regering van lopende zaken en dringende zaken

De VAC-flash staat “alweer” vol over MAP 6, wat te doen in augustus en de hitte/droogte van 2018 en 2019. Het zijn voor agrarische ondernemers geen lopende zaken, zoals de politiek het zich kan permitteren. Het leven en de wereld draaien verder, jullie moeten verder. De toepassing van MAP6 in 2019 wordt voor velen onder jullie een helse, zeg maar onbegonnen, klus. Het Vlaams Agrarisch Centrum onderneemt actie op twee gebieden: Het dienstencentrum plaatst de bemestingsnormen 2019 incl. de indeling van de gebiedstypes op VACcent. Tevens ontvangt de VACcent klant een overzicht van de bemestingsruimte 2019 in real-time. De VACbond vraagt aan de Minister om rekening te houden met de buitengewone omstandigheden en we vragen dan ook uitzonderlijke maatregelen.   Geachte heer minister, Met dit schrijven willen we uw aandacht vestigen op de actuele problematiek en constructieve voorstellen overmaken om het agrarisch ondernemerschap anno 2019 te ondersteunen. MAP 6 Om het MAP 6 in de gebiedstypes 2 en 3 werkbaarder te maken, vragen we om de mogelijkheid voor de aanvraag van …

Satelliet S.U.Z.Y.

Vanaf 2019 zal het Departement Landbouw en Visserij de percelen die landbouwers hebben opgegeven in hun verzamelaanvraag, opvolgen door perceelmonitoring. U leest hier verder in deze Flash meer over. Bij de voorstelling van het project, in het voorjaar, waren wij al gezond wantrouwig. Het project, dat zeer duur is, zou in eerste instantie gebruikt worden om niet-subsidiabele teelten die onterecht als subsidiabel worden geregistreerd op te sporen. Wij stelden toen de vraag of het resultaat van zulke controle-instrument opweegt tegen de kostprijs? Er aan toe voegend stelden we dat de agrarische ondernemer bij de eersten zullen behoren die via satelliet worden gecontroleerd. In de persmededeling en de voorstelling van het project op de website geeft de voordelen voor de agrarische ondernemer weer. Die zijn er onmiskenbaar en kunnen, zoals de digitale wereld evolueert, uitgebreid worden. We hebben naast de perceptie, gecontroleerd te worden door een satelliet, een gezond wantrouwen over het gebruik van de data naar andere controle-instanties toe. De data zou gebruikt kunnen worden om de bemestingsdruk, de afstand …