pravda

Tijdens onze talrijke contacten met landbouwers en tuinders viel het woord, “Pano-uitzending”. De landbouwers en tuinders spreken over moedige getuigenissen, eindelijk eens iemand die het durft zeggen, een ‘schande’ om te spreken over blijvers en wijkers. Trouwens, volgens Van Dale betekent ‘wijken’ o.a. achteruitgaan, uit de weg gaan. De term wijkers en blijvers werd reeds in 2010 gehanteerd in een studie van het Departement landbouw. De term ‘schandalig’ is ingegeven door de angst dat je misschien de volgende wijker bent, goed wetende dat je slim boert, dat je rekent en doordachte beslissingen neemt. Niemand wenst wijker te worden. Maar de ontplooiingskansen worden je ontnomen. In de Pano reportage ging het over het reilen en zeilen in de veilingen. Bij de start van de GMO-regeling konden telersverenigingen opgericht worden om toegang te krijgen tot de GMO-gelden. Vanuit het VAC werden in de jaren negentig succesvolle telersverenigingen opgericht. Ondernemende autonome tuinbouwbedrijven groepeerden zich tot een telersvereniging om de uitdagingen op maat van het bedrijf aan te gaan en dit met volledige inspraak …

blikvanger

In deze flash vindt u de aankondiging van een meldpunt voor schade aan de runderen door zwerfvuil. Een toe te juichen initiatief van de Vlaamse Overheid om een beter zicht te krijgen op de problematiek. Dat er te veel zwerfvuil op de akkers en weilanden ligt, met alle gevolgen van dien, daarvan moeten we niet meer overtuigd worden. Waar we wel van overtuigd willen worden is de methodiek om het zwerfvuil te verminderen. Al meer dan 570 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. De alliantie ijvert voor: Een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes; Een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken; Een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen. De teksten van de deelnemers vertolken andere geluiden: minder kosten voor de gemeenten, de vervuiler betaalt, enz… Dit staat haaks op …

wie het kleine niet eert …

De vleesproblematiek blijft de gemoederen beroeren. In de rubriek “U vraagt” van de Knack kunnen burgers vragen stellen aan een personaliteit over een nieuwsitem. In de Knack van 21 maart werden de vragen voorgeschoteld aan Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond. Wij citeren de vraag van Wim Impens uit Ressegem. In 2014 werd gekozen voor schaalvergroting: enkel bedrijven met minimaal 20 kalven per jaar konden nog subsidies krijgen. Nu wil men producent en consument dichter bij elkaar brengen. Een spreidstand? Antwoord: De overheid heeft er, in overleg met de sector, inderdaad voor gekozen om enkel ‘actieve’ landbouwbedrijven te subsidiëren. De drempel is trouwens niet gigantisch: een bedrijf met 20 zoogkoeien is nog steeds klein, zeker in Europees perspectief. Met die grens kozen we ervoor om de sector te professionaliseren: meer focus op bedrijfsvoering en technische resultaten, meer aandacht voor kwaliteit, voedselveiligheid, dierenwelzijn,… Maar dat wil niet zeggen dat consument en producent ver van elkaar staan. Er zijn bijvoorbeeld heel wat Vlaamse bedrijven met een aardige omvang die toch kiezen voor …

een diepe zucht …

Telkens weer duikt er in dit land een voedselcrisis op waarvan de landbouwer – veehouder het volle gelag betaalt. We gaan het feitenrelaas niet herhalen maar als zelfs de bevoegde minister in het parlement spreekt van maffiapraktijken … Wij ondersteunen de beslissing van minister Ducarme om een grondige audit van de werking van het FAVV uit te voeren. Voor de auditeurs kunnen we alvast de volgende tips meegeven Ga op bezoek bij door het FAVV gecontroleerde landbouwbedrijven. Vraag eens naar de ervaring die deze mensen hebben opgedaan naar aanleiding van de controle. Hoe een landbouwer-veehouder al zijn werk moet laten liggen om de controleurs ten dienste te zijn? Hoe onbenulligheden zoals een ontbrekende handtekening van een bedrijfsdierenarts leidt tot verdachtmakingen? Hoe de aanwezigheid van een ingetrokken erkend fytoproduct (vloeibaar ipv poedervorm) een proces-verbaal buiten alle proportie oplevert? Hoe een veeteeltbedrijf wordt geschaduwd omdat een zak hondenbrokken samen wordt geleverd en gestockeerd met zakgoed veekrachtvoeder? Hoe deze vaststellingen zonder verweer leiden tot een korting van 1% tot 5% van de ontvangen …

winstgevend ondernemen

Indien we, onze gebuur, Marc Coucke mogen citeren: “winst moet de finaliteit zijn van ondernemen”, staat dit citaat in schril contrast met de gangbare terminologie in de landbouw. Daar spreekt men al te dikwijls van “loon voor de boer” en een “leefbaar bedrijf”. Misschien ligt daar de knoop in de onderhandelingspositie van de landbouw ten opzichte van de verdere keten. Wanneer je spreekt over loon voor de boer ten opzichte van ondernemingen die winst nastreven zit je sowieso in een zwakke positie, want je onderhandelt niet over hetzelfde item. Winst is geen loon. Loon is wat je krijgt voor je prestaties en hoe de gever deze prestaties waardeert. Winst is de vergoeding die je krijgt voor de geleverde prestaties, het bedrijfskapitaal, het management enz… De betrachting om een winstgevend bedrijf uit te bouwen kent een andere invalshoek dan een leefbaar bedrijf te hebben. Het Vlaams Agrarisch Centrum gaat voor winstgevende bedrijven Een belangrijk element om te komen tot winst is het bedrijf kennen door te meten en te weten. Om …

carnaval

Tot voor de start van het carnavalsseizoen was onduidelijkheid troef betreffende de voorwaarden waaraan de trekkers en bestuurders moeten voldoen. Door de actie van, volgens sommige berichten, een ijverige politieagent die vorig jaar rijbewijzen controleerde net voor de carnavalsstoet vertrok, werd door de federale minister van mobiliteit duidelijkheid verschaft betreffende het noodzakelijke rijbewijs. Wanneer een tractor een carnavalswagen trekt, gaat het om een combinatie van een tractor en een aanhangwagen die alleen maar kan gebruikt worden voor folkloristische manifestaties en volstaat het rijbewijs G. Deze combinatie mag alleen worden gebruikt: •    tijdens het carnaval; •    op de weg van en naar het carnaval; •    om proefritten uit te voeren; •    als de snelheid niet hoger ligt dan 25 km/uur; •    mits een gemeentelijke toelating. Wat de technische controle betreft, wees de minister erop dat dit regionale materie is als gevolg van de zesde staatshervorming. Daarom interpelleerde Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) minister Weyts over de kwestie. Een officieel antwoord van de minister volgde nog niet, maar volgens woordvoerder Jeroen Tiebout …

De landbouw van de toekomst zal divers zijn of zal niet zijn

De maand januari is voorbij. Een maand waarin mooie intenties en wensen worden bekend gemaakt. In VAC-flash nummer 3 vindt u een dubbelinterview met Koen Van Den Noortgate, woordvoerder en Danny Vandebeeck, coördinator, over de landbouw en de rol die het VAC hierin opneemt. Het is een openhartig gesprek geworden. Beste lezer, u bent een ondernemend agrariër. U verdient het dat uw belangen worden verdedigd en u als boer of tuinder niet wordt opgeofferd om andermans belangen te vrijwaren. Een syndicale strijd, welk voortdurend balanceert tussen kunnen en willen, tussen bescheiden overwinningen en grote frustraties. De voorjaarscampagne voor de administratieve verplichtingen is van start gegaan. Ook nu weer lezen we de frustraties op de gezichten van onze leden. De administratieve mallemolen is een molensteen rond de nek van menig boer en tuinder. Het fnuikt het ondernemerschap. De aanpak van de administratieve lasten is een speerpunt in onze syndicale werking. Diegene die de lasten veroorzaken hebben geen besef van de negatieve impact ervan op het ondernemerschap en het welzijn van de …

30 dagen zonder klagen

Van 15 januari (blue Monday) tot 14 februari, valentijntjesdag, loopt de “dertig dagen zonder klagen” campagne. “De mens heeft van nature een vrij negatieve standaardinstelling”, zegt initiatiefneemster Greet van Hecke in ‘De ochtend’. “Wij zijn ervan overtuigd dat we die standaardinstelling met een actie van dertig dagen kunnen veranderen in een meer positieve instelling.” Uit onderzoek rond positiviteit blijkt dat we ervoor kunnen zorgen dat bepaalde linken in ons brein anders gelegd worden zodat we niet automatisch het negatieve maar wel het positieve zouden zien. Betekent niet dat je nooit mag klagen “Eens goed klagen kan deugd doen, dat lucht op. We moeten ons alleen bijna bewust zijn dat we bewust gaan klagen, zodat het klagen niet uit een automatisme komt.” Waarom geven we er aandacht aan? Kenmerkend voor de landbouwsector is het klagende karakter ervan. Er is zelfs een spreekwoord dat zegt: “Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen.” Geert Hoekstra, een Nederlandse melkveehouder in Bolivia, schreef in …

Immense wensen

U hebt, beste lezer, het eerste nummer van de nieuwe jaargang van onze VAC-flash ter hand genomen. Ook deze VAC-flash staat bol van cijfers en informatie die u nodig heeft om de processen op uw bedrijf te sturen. Het sturen van processen vraagt veel en noodzakelijke aandacht van de bedrijfsleiders. Uit de enquête die werd georganiseerd door LMN blijkt dat het aandeel procesinnovaties het grootst is op de bedrijven (56%). We spreken dan over investeringen in werktuigen, uitrusting gebouwen en verbeteringen in infrastructuur. Verontrustend is dat slechts 9% van de innovaties gerealiseerd worden in productinnovatie zoals inzet andere cultivars, nieuwe verwerkingsmethodes, enz… De productinnovatie vindt zijn hoogste toepassing in de tuinbouw. Belangrijk is dat 20% van de innovaties betrekking hebben op de vermarkting. Dit toont aan dat er gezocht wordt naar andere afzetkanalen, verbeterde contracten, enz… We hebben het in dit medium bij herhaling vermeld. De complexiteit en rigiditeit van de wetgeving en normen heeft een zware impact op het agrarisch ondernemerschap. Het resultaat hiervan is dat te weinig aandacht …

il positivo

Nu het jaareinde nadert, worden de balansen opgemaakt. We willen van dit medium gebruik maken om onze sector positief te benaderen. De core business van landbouw is voedselvoorziening. De wereldbevolking is sinds 1700 toegenomen van 600 miljoen naar meer dan 7 miljard vandaag. De voedselproductie heeft gelukkig meer dan gelijke tred gehouden en per capita beschikken we vandaag niet alleen over veel meer voedsel dan 300 jaar geleden: we produceren nu ook meer dan voldoende voedsel om de mondiale wereldbevolking te voeden, een situatie die uniek is in de menselijke geschiedenis. Hiermee heeft de landbouw de millenniumdoelstelling van de UNO behaald. Tussen 1990 en 2010-2012 verminderde het aantal mensen dat chronisch honger lijdt met 173 miljoen. Het aandeel mensen in de wereldbevolking dat klinisch ondervoed was, zakte daarmee van 18,7% tussen 1990-1992 naar 11,3% tussen 2012-2014. Een prachtprestatie, zeker als je bedenkt dat sinds 2000 de wereldbevolking met een miljard mensen is gegroeid. Het belang van de landbouw en voedingsindustrie in Belgische uitvoer blijft, ondanks alle restricties op bedrijfsniveau, stabiel …