rollercoaster

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast? Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die de agrarische ondernemer onder de loep moet nemen om aanspraak te kunnen maken op premies en om boetes wegens laattijdige aangiftes te vermijden. Dit komt bovenop de “normale” bedrijfswerkzaamheden. Waarlijk, dit is geen lachertje! Onze missie getrouw, We nemen de administratieve last weg… … zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’ hebben we VACcent ontwikkeld. VACcent is ons digitaal klantenplatform waarin de landbouwboekhouding (VACwerk), de bedrijfdocumenten (Archief) en een alertsysteem (Calling) zijn geïntegreerd. Het VACwerkprogramma is uw landbouwboekhoudprogramma. Het woordje “uw” wordt letterlijk genomen. Voortdurend passen we het programma aan uw wensen aan. Het afgelopen jaar werd het programma uitgebreid met een “korte keten” module waarmee de “rechtstreekse verkopers” in staat zijn de rendabiliteit van de rechtstreekse verkoop te berekenen. Tevens werd een veebewegingstool ontwikkeld waarmee je in een oogopslag de veebeweging op haar correctheid kunt controleren. Van het Archief wordt dankbaar gebruik gemaakt. Alle bedrijfsrelevante documenten …

begin al eens met peren

Heisa alom. Om de haverklap worden zelfverklaarde experts, pseudo wetenschappers en ervaringsdeskundigen in de media aan het woord gelaten om hun mening te geven over dierenwelzijn, voedselveiligheid en andere voedingsdriehoeken. De media, televisie, radio, internet en sociale media zijn er als de kippen bij om nieuws te maken. Nieuws ontstaat bij de gratie van de media. Fake news fulmineert Trump. Na een carrière bij de radio (Studio Brussel), in de rockjournalistiek (Humo, Oor) en als interviewer en reportagemaker (Goedele, Het Laatste Nieuws, De Morgen) trok Marnix Peeters (°1965) zich in 2010 terug op een berg in de zuidelijke Oostkantons, waar hij aan het schrijven ging. Hij kent de media van binnen uit. Vanop een letterlijke (Oostkantons) en figuurlijke (zijn vrouw) afstand schrijft hij columns voor De Morgen. We willen u deze niet onthouden. Treffender konden wij het niet verwoorden. “Soms kijk ik ’s ochtends, na het checken van de buienradar, even naar de filekaart van het Vlaams Verkeerscentrum. Niet uit iets lelijks als leedvermaak, maar gewoon om goed te blijven …

twee ruggen uit een varken willen snijden

In 1997 waren er 10135 bedrijven met varkens met gemiddeld 6945 varkens per bedrijf. In 2015 waren er 4145 bedrijven met varkens met gemiddeld 1443 varkens per bedrijf. Het aantal bedrijven is over omzeggens twintig jaar gedaald met 60%. In dezelfde periode is het aantal varkens gedaald van 7.036.800 stuks naar 5.981.190 stuks. Een daling van 15%. Het aantal zeugen is gedaald van 724.390 naar 429.920 stuks of een daling van 40%. Deze cijfers tonen aan dat de varkenshouderij een performante sector is. Weinig economische sectoren kunnen zulke productieverhogende prestaties voorleggen. Net hier knijpt het schoentje. Ondanks de uitstekende prestaties bleef het inkomen ondermaats. Zowel op Vlaams niveau als op provinciaal niveau werden de koppen bij elkaar gestoken. Een grote vaststelling: er is een heleboel potentieel in de sector. Uit de roadmap voor de varkenssector lezen we: “We hebben onderweg fantastische ondernemers ontmoet. Zowel aan de toeleveringskant van voeder, geld en advies, bij de producenten alsook bij de afnemers, verwerkers en verkopers. De meeste lopen niet te koop met hun …

wat met ons voedsel?

De vakantieperiode is een “uitgelezen” moment om eens een boek ter hand te nemen. Een interessant boek over de uitdagingen waar landbouwers en tuinders voorstaan is het boek ‘Wat met ons voedsel?’. Het boek is gebaseerd op de visietekst ‘Voedselproductie en voedselzekerheid: de onvolmaakte waarheid’ van de Metaforum-werkgroep ‘Voedselproductie en voedselzekerheid’. U kunt de volledige tekst raadplegen op deze website. Sinds de dioxinecrisis, het paardenvleesschandaal en de onheilspellende berichten over obesitas heerst er een grote maatschappelijke bezorgdheid rond voedsel. Maar naast de vraag hoe gezond te eten, plaatst de 21ste eeuw ons voor nog veel meer voedseluitdagingen: – Hoe slagen we erin om op een duurzame manier voedsel voor iedere burger te produceren? – Zijn landbouw en behoud van biodiversiteit te verzoenen? – Wat is een duurzaam voedingspatroon? – Hoe groot is de impact van landbouw en veeteelt op het milieu? – Is er nog een toekomst voor de Vlaamse boer? ‘Wat met ons voedsel?’ geeft op al deze vragen een wetenschappelijk onderbouwd antwoord en presenteert een zienswijze om in …

de jevons paradox

Technologische innovaties door het bedrijfsleven vergroten energie-efficiëntie en consumenten zijn steeds milieubewuster. Zal de markt energie- en milieuproblemen zodoende kunnen oplossen? Helaas. Econoom William Stanley Jevons zag al in 1865 dat energiebesparende technologie (in een markteconomie) leidt tot méér energieconsumptie. Empirisch onderzoek toont dat zijn Paradox nog steeds geldt. “The Jevons Paradox will always be with us”. Een efficiënter gebruik van energie – het beter isoleren van je huis, een energiezuiniger auto – klinkt als een besparing van energie. Maar nee, energie-efficiëntie leidt juist tot hoger energiegebruik, stelde econoom William Stanley Jevons (1835- 1882) al in 1865. Het werd de Paradox van Jevons genoemd en is in de 21ste eeuw nog even relevant; hoe energie-efficiënter we worden, hoe meer energie we gaan consumeren. De onderstaande redenering is de Jevons paradox oneer aandoen doch de paradox is niet ver weg. Onder druk van de strengere milieuwetgeving en dierenwelzijn hebben pluimveehouders massief geïnvesteerd in nieuwe of aangepaste stallen en mestverwerking. Deze investeringen kunnen enkel en alleen worden afgeschreven (betaald) mits een forse …

cijfers en letters

In VAC-flash nr. 15 vindt u de rentabiliteits- en kostprijsanalyse van akkerbouwteelten over de jaren 2012 tot 2016 van de bij het VAC aangesloten bedrijven. Wie doorheen de cijfers kijkt, kan de essentie van het agrarisch ondernemerschap waarnemen. Met name door inbreng van de productiemiddelen, kapitaal, arbeid, grond en kennis een arbeidsinkomen te verwerven die voldoet aan de doelstellingen van de ondernemer. De akkerbouwsector is een economische sector die een geruisloze ontwikkeling kent. De opbrengsten stijgen dankzij de verdeling van de gewassen en de inzet van verbeterde landbouwtechnieken en dit in een omgeving van niet te onderschatte maatregelen vanwege de overheid op gebied van milieu en duurzaamheid. Daarnaast vraagt de markt meer kwaliteit en ontstaan er niches voor nieuwe gewassen en merken we een heropleving van oude gewassen zoals spelt. De akkerbouwsector kent geen groei zoals de dierlijke sectoren. In de dierlijke is er geen groei, spant voor spant, maar wordt een nieuwe grote stal bijgebouwd. In de akkerbouw komt er geen morzel grond bij. De groei in oppervlakte is …

het hoeft niet perfect te zijn …

Het ganse jaar ben je dag in dag uit bezig met je bedrijf, de gewassen en dieren. Als alles op je bedrijf op wieltjes loopt, als je succesvol bent, kortom als je een boerenjaar beleeft, surf je op een positieve flow en kun je de uitdagingen van het agrarisch ondernemerschap aan. Helaas, de afgelopen twaalf maanden waren geen boerenjaar. De weersomstandigheden, te nat in 2016 en te koud en te droog in 2017 besliste mee over winst of verlies. Landbouwers en tuinders weten dat je aan het weer niets kunt veranderen en nemen dit gegeven mee in de risicoanalyse. In VAC-flash nr. 14 verneem je “helaas” welke richtlijnen je dient te volgen om in orde te blijven voor de diverse steunmaatregelen en mestbankverplichtingen. Deze richtlijnen tonen nogmaals aan hoe haaks de regelgeving staat ten opzichte van de praktijk. Het weer, het maakt een significant deel uit van de landbouwpraktijk. We gaan stoppen met zeuren. Dit is de laatste VAC-flash voor de vakantieperiode. Een tijd waarin je samen met je partner of …

water

Wij hopen samen met u dat wanneer u de VAC-Flash ter hand neemt, er ondertussen regen is gevallen. Waarschijnlijk zullen de hoeveelheden te miniem zijn om de gewassen te laten herstellen van de droogte. Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen. Het hoofdartikel wordt gereserveerd om onze visie te verwoorden rond actuele thema’s. We hadden graag onze visie gegeven over de stemming in het Europees parlement over het niet behouden van gewasbescherming in EAG, of de zware “verdoken” belastingen die gemeenten vragen bij het indienen van een milieuvergunning of de uiteenzetting van minister Weyts over de temperatuurverschillen in het water en dit in plenaire vergadering. Onze leden hebben andere bezorgdheden en vragen onze aandacht. Op 9 juni werd door minister van Landbouw Joke Schauvliege het vooronderzoek opgestart over het uitzonderlijk karakter van de droogte. De gemeenten werden hieromtrent reeds geïnformeerd. Bepaalde teelten zijn op sommige bedrijven deels of volledig verloren. In dit geval is het van groot belang dat u de schattingscommissie op de hoogte brengt. Een voorbeeldbrief vindt u op onze …

schaapjes op het droge

De schapenhouderij is een kleine sector in het geheel van de landbouw. De sector kampt met het imago dat vooral hobbyisten zich bezig houden met de kweek van schapen. Niets is minder waar. We mogen de impact op het platteland niet onderschatten, dit tonen recente cijfers over het aantal schapen aan. Een niet onaanzienlijk deel van de natuurlijke en semi-natuurlijke gronden worden beheerd door inzet van schapen. Het natuurbeheer door begrazingsprojecten, het marktgebeuren rond lamsvlees en het beheer van de kuddes vragen een groter professionalisme van de schapenhouder. Het demo-project “Schapenhouder zoekt rendabiliteit!” verschaft de schapenhouders meer inzicht in de markt- en foktechnische factoren die de rendabiliteit van een slachtlamproducerend bedrijf beïnvloeden. Het project startte met een ruime bevraging van schapenhouders, via een inzicht in bestaande managementsprogramma’s en nadien gevolgd door een actualisatie van een rendabiliteitsmodel en het ontwikkelen van een berekeningstool. Door het analyseren van de huidige kosten- en opbrengstenstructuur op een aantal geselecteerde bedrijven kan men de spreiding van het arbeidsinkomen koppelen aan de wijze van bedrijfsuitbating. De …

cyberaanval

De wereld werd afgelopen week geconfronteerd met een nooit geziene wereldwijde cyberaanval. Terecht werd via de media veelvuldig omgeroepen om voorzichtig om te springen met “verdachte” mails. Het Centre for Cyber Security Belgium CCB.belgium.be informeert en adviseert over cyberveiligheid en grote actuele digitale dreigingen en geeft tips voor een veilig surfgedrag. Je kan er testen of je virusscanner nog up to date is, je leert valse mails herkennen en kan ook je sterkte van je wachtwoorden testen. Veilig gebruik maken van het internet hoort helaas een doordrongen gedragsregel te worden. De dienst verschaft u tips over vijf domeinen. 1.    Scan je computer: Een virusscanner zorgt ervoor dat je computer niet vatbaar is voor virussen. En ook al biedt geen enkele virusscanner 100% bescherming, toch blijft het cruciaal om er eentje te installeren. 2.    Doe regelmatig updates: Geef cybercriminelen niet de kans om toegang te krijgen tot je toestel. 3.    Maak back-ups: Een back-up is een reservekopie van je toestel en van alle gegevens die erop staan. Met zo een back-up …