Gevanggewassen

De praktische uitvoering van MAP 6 blijft voor commotie zorgen op de agrarische ondernemingen. Zeg nu zelf, wie kan een teeltplan nog volledig aanpassen aan de nieuwe holderdebolder regelgeving nadat de percelen zijn ingezaaid en bemest? Op vraag van onder andere het Vlaams Agrarisch Centrum, wordt de mogelijkheid tot aanvraag vrijstelling terug in werking gesteld (tot 19/09). Dit omdat de termijn tussen voorlichting van de maatregelen, het beseffen wat dit betekent voor het bedrijf en de beslissing te kort was. Echter, het blijft een complex gedoe om correct te weten, welk perceel met welk vanggewas en tegen wanneer dient ingezaaid te worden. Men moet meer dan basiskennis hebben van de werking en mogelijkheden van het E-loket om de percelen in kwestie (gebiedstype 2 en 3, bouwland en in gebruik zijnde op 01/01) terug te vinden. Je moet ook weten dat bio-gecertificeerde bedrijven niet staan geregistreerd onder bouwland. Kopzorgen waarvan we onze VACcent klanten hebben verlost. We hebben de klant proactief geïnformeerd over het percentage referentieareaal vanggewassen, het doelareaal voor 2019 …

CTRL-F “Landbouw”

Wegens de vakantieperiode werd deze VAC-flash geschreven en samengesteld in de week van 15 augustus, de week waarin schot kwam in de formatie van een Vlaamse regering. Gelijkertijd met de opstart van de formatie werd de startnota, geschreven door NVA, bekend gemaakt. De burger kan de latere regeringsverklaring toetsen aan de startnota en meten welke partij het meest succesvol heeft onderhandeld. De nota is opgesteld in de wij en ons vorm. Ga je niet akkoord of wijzig je teveel de tekst, ben je niet meer “wij” maar “zij”. Slim gezien maar risicovol. De startnota waarop de formatiegesprekken zich baseren hebben we getoetst aan ons domein. Via de zoekfunctie CTRL-F “landbouw” zoekt het programma naar het woord “landbouw” in de startnota. Het woord landbouw of andere gerelateerde woorden komen in de tekst niet voor. Is dit goed of slecht nieuws? Het is maar hoe je het bekijkt. Naar de commentaren van betrokkenen in de beleidsdomeinen die worden genoemd te oordelen, voorspelt dit weinig goeds. Hoe ambitieus ook, ieder initiatief zal de budgettaire …

regering van lopende zaken en dringende zaken

De VAC-flash staat “alweer” vol over MAP 6, wat te doen in augustus en de hitte/droogte van 2018 en 2019. Het zijn voor agrarische ondernemers geen lopende zaken, zoals de politiek het zich kan permitteren. Het leven en de wereld draaien verder, jullie moeten verder. De toepassing van MAP6 in 2019 wordt voor velen onder jullie een helse, zeg maar onbegonnen, klus. Het Vlaams Agrarisch Centrum onderneemt actie op twee gebieden: Het dienstencentrum plaatst de bemestingsnormen 2019 incl. de indeling van de gebiedstypes op VACcent. Tevens ontvangt de VACcent klant een overzicht van de bemestingsruimte 2019 in real-time. De VACbond vraagt aan de Minister om rekening te houden met de buitengewone omstandigheden en we vragen dan ook uitzonderlijke maatregelen.   Geachte heer minister, Met dit schrijven willen we uw aandacht vestigen op de actuele problematiek en constructieve voorstellen overmaken om het agrarisch ondernemerschap anno 2019 te ondersteunen. MAP 6 Om het MAP 6 in de gebiedstypes 2 en 3 werkbaarder te maken, vragen we om de mogelijkheid voor de aanvraag van …

Satelliet S.U.Z.Y.

Vanaf 2019 zal het Departement Landbouw en Visserij de percelen die landbouwers hebben opgegeven in hun verzamelaanvraag, opvolgen door perceelmonitoring. U leest hier verder in deze Flash meer over. Bij de voorstelling van het project, in het voorjaar, waren wij al gezond wantrouwig. Het project, dat zeer duur is, zou in eerste instantie gebruikt worden om niet-subsidiabele teelten die onterecht als subsidiabel worden geregistreerd op te sporen. Wij stelden toen de vraag of het resultaat van zulke controle-instrument opweegt tegen de kostprijs? Er aan toe voegend stelden we dat de agrarische ondernemer bij de eersten zullen behoren die via satelliet worden gecontroleerd. In de persmededeling en de voorstelling van het project op de website geeft de voordelen voor de agrarische ondernemer weer. Die zijn er onmiskenbaar en kunnen, zoals de digitale wereld evolueert, uitgebreid worden. We hebben naast de perceptie, gecontroleerd te worden door een satelliet, een gezond wantrouwen over het gebruik van de data naar andere controle-instanties toe. De data zou gebruikt kunnen worden om de bemestingsdruk, de afstand …

kwaliteitsvolle dienstverlening

MAP 6 zorgt voor heel wat onrust in menig agrarische onderneming. Uit de reacties van de aanwezigen tijdens de informatiesessies van de VLM begrijpen we dat de materie complex is en dat met zeer veel parameters en variabelen rekening moet gehouden worden, vooral in gebiedstype 2 en 3. Het VAC heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Voor onze VACcent-klanten (tevens klant voor de mestbankaangifte) hebben we de specifieke informatie bezorgd: Doorlichting bedrijf in functie van MAP 6 Het referentie-areaal van de vanggewassen te beschikking gesteld op zijn VACcent-login. Bedrijfsspecifiek advies aangaande vrijstelling intrekken of behouden Bedrijfsspecifiek advies aangaande aanvraag vrijstelling 2020 Bedrijfsspecifiek advies aangaande derogatie Begin augustus kunnen onze VACcent- klanten volgende dienstverlening ontvangen: actuele mestbalans 2019 bemestingsruimte 2019 aantal ha vanggewassen opvolging inzaaidata E-loket Wenst u met minder zorgen uw bedrijf uit te baten, doe beroep op onze professionele dienstverlening.

Ondernemen in een agressieve omgeving

Op 22 mei werd MAP 6 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Aan het oorspronkelijk MAP 6 zijn er maanden van intens overleg voorafgegaan. Het Vlaams Agrarisch Centrum hield daarbij drie belangrijke bekommernissen voor ogen. Het moet werkbaar zijn, het moet zorgen voor een sterk draagvlak en het moet stimulerende accenten bevatten. We leken op weg naar een strenger MAP 6 doch het ontwerp, goedgekeurd door Europa bevatte elementen die tegemoetkwamen aan onze bezorgdheden. Politieke interventies hebben alle voorheen geleverde inspanningen, consensusoplossingen en stimuli weggevaagd. De twitterende en surfende parlementsleden hebben op 22 mei in één klap de ganse sector in de verdomhoek geduwd. Waar we tijdens het overleg meermaals voor gewaarschuwd hebben, wordt bewaarheid. De uitrol van MAP 6 in 2019 is een onbegonnen zaak en neemt het draagvlak volledig weg. Het zijn per slot van rekening de agrarische ondernemingen die het MAP 6 tot een succes moeten maken. De mestbank neemt haar verantwoordelijkheid en organiseert overal te lande infosessies. Door gebruik te maken van 83!!! powerpointdia’s wordt er toelichting gegeven …

zo kan het ook!

De stad Borgloon, gelegen in Haspengouw, heeft oor naar de bezorgdheden van de lokale fruit(kersen)telers. De kersenvliegpopulatie in België neemt elk jaar toe, en vormt zo een ware plaag voor de kersentelers. De vlieg, een kleine parasiet, legt haar eitjes in de kersen en is de oorzaak dat honderden kilo’s niet meer voor consumptie in aanmerking komen. De professionele telers kunnen de plaag op een professionele wijze bestrijden, maar de kleine hobbyteler staat vaak machteloos. Hierdoor blijven omliggende percelen onbehandeld zodat de infectiehaarden blijven bestaan en de professionele aanplantingen opnieuw geïnfecteerd worden. Een vicieuze cirkel, die Borgloon mee wil helpen bestrijden. Lonenaren die als hobbyist kersen telen, hebben voortaan een extra bondgenoot in de strijd tegen de kersenvlieg. Het stadsbestuur voorziet lokvallen, om zo ook de professionele fruittelers te beschermen. Het stadsbestuur doet daarvoor beroep op een lokval die speciaal ontwikkeld werd door Bayer. Per hectare worden honderd lokvallen geadviseerd. De stad Borgloon kocht vijfhonderd tal vallen. De val bevat een lokstof waar Europese kersenvliegen dol op zijn. De val …

226170 euro

Sinds het vlinderakkoord vallen de verkiezingen (regionale, federale en Europese) samen. We citeren uit een publicatie van Matthias Schelkens “Ik vind het altijd vreemd dat democraten pleiten voor minder verkiezingen. Als men niet oplet, heb je geen verkiezingen meer.” Een gevolg van het samenvallen is dat de inhoud van de partijprogramma’s minder aan de oppervlakte komt dan wenselijk. De debatten en het doornemen van de folders toonden aan dat de partijen de items door elkaar haspelden. Kandidaten voor het federale parlement spraken over wachtlijsten (regionale materie) en kandidaten voor het regionale parlement hamerden op het pensioendossier. Een gefundeerde argumentatie voor het individuele stemgedrag vormen is een moeilijke zo niet onmogelijke zoektocht geworden en werd vervangen door een facebook-campagne. Heeft u ergens de saga rond MAP 6 opgepikt in de verkiezingsstrijd? Waarschijnlijk niet, terwijl de aanpassingen ter elfder uren een grote impact hebben op jullie bedrijfsvoering. Op de valreep heeft het parlement MAP 6 goedgekeurd, wetende dat de sector in een catch-22 zit, met name de goedkeuring van de derogatie. Tevens …

kies 19

De teerlingen zijn geworpen. De verkiezingscampagne was geen hoogstaand schouwspel. Grote aandacht werd besteed aan de motivatie van de blanco-stemmers. Het zou een statement van formaat wezen, mochten de stemmen van de blanco-stemmers vertaald worden in lege zetels in de verschillende parlementen van ons land. De campagne was er één zonder inhoud. Er werd geen constructief project voorgesteld. Misschien in de wetenschap dat er een gigantisch begrotingstekort moet aangepakt worden? U als agrarisch ondernemer wordt geconfronteerd met de diverse lagen van de verschillende overheden ‘het lasagnefenomeen’. Europees (GLB), Belgisch (fiscaal-FAVV) en Vlaams (landbouw-milieu). We hebben onze leden onthouden van enig politiek memorandum. Een belangrijk facet, zo niet het belangrijkste facet, van het (agrarisch) ondernemerschap is de onderneming runnen met passie. Zonder passie, geen vuur en geen drive om ook in moeilijkere omstandigheden oportuniteit om te zetten in kansen. Kansen om de onderneming verder uit te bouwen. Indien we een memorandum zouden schrijven, vragen we een engagement van de diverse Overheden om de passie van de agrarische ondernemer te versterken. Dit …

b2c

Van 4 tot 12 mei was het de week van de korte keten. Volgens de website “week van de korte keten” is korte keten een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. In feite is korte keten een B2C handeling terwijl de andere handelsactiviteiten op agrarische ondernemingen kunnen gecatalogeerd worden als B2B. Beide handelsactiviteiten vragen een totaal andere aanpak in organisatie, verkoop en marketing. Wie dit onderscheid niet tijdig doorziet zal onvermijdelijk geconfronteerd worden met problemen. De virtuele handel en de slimme retailers hebben de good-feeling van de korte keten al gekopieerd in het aanbod. Dit maakt dat marketing en branding belangrijker zijn geworden dan het verkopen. Je moet de klant uitnodigen – lokken – naar je verkooppunt. Eenmaal de klant in je zaak, dien je volgens de gekozen marketingstrategie en branding de “meer”verkoop te realiseren. Daarnaast moet je zaak en product onderscheiden van het aanzienlijke aanbod dat er …