het geld groeit niet op onze rug

Quasi gelijkertijd kwamen de Vlaamse Minister van Natuur Koen Van den Heuvel en de Vlaamse Minister voor dierenwelzijn hun respectievelijke bestedingen wereldkundig maken. De Vlaamse Minister van Natuur wenst het budget om natuurgebieden aan te kopen eenmalig te verhogen met 2,5 miljoen euro. Zo kan Natuurpunt verschillende topnatuurgebieden verder uitbouwen. De vrijgemaakte 2,5 miljoen komt bovenop de jaarlijkse middelen van 6 miljoen euro voor de aankoop van natuurgebieden. Met deze extra injectie kan Natuurpunt zo’n bijkomende 150 hectare aankopen. Twee dingen: Ten eerste denken wij niet dat het wisselen van eigenaar automatisch impliceert dat de natuurmilieudoelstellingen worden gerealiseerd. Zie hoe het draagvlak van natuurpunt afkalft bij de omwonenden en andere gebruikers van de natuur (herders). Ten tweede, Natuurpunt is een zwaar gesubsidieerde drukkingsgroep die dankzij de subsidiëring een grootgrondbezitter is geworden met de inherente karaktertrekken. Vlaams Minister van dierenwelzijn, Ben Weyts heeft aangekondigd dat hij 3 miljoen euro gaat vrijmaken om 25 veeartsen aan te stellen om in de slachthuizen het dierenwelzijn te controleren. Slachthuizen worden nu al gecontroleerd door …

wolvenstreken

Sinds januari 2018 is de wolf weer aanwezig in Vlaanderen. Het dier, voorzien van een zender, werd overladen met sympathie, kreeg een naam, een website, wolvenkenners werden B.V.’s. Niet veel later maakten we kennis met August, de vriend van Naya. Euforie alom, want binnenkort zouden we eventueel jonge wolfjes mogen verwachten. Ondertussen werden de eerste schapen gedood. Via DNA-onderzoek, om als minister van Justitie jaloers op te zijn, werd zekerheid verkregen over de aanvaller. De eerste schadeclaims werden ingediend. De commentaren waren alweer in de trend van “boeren en geld”. Na de everzwijnen zorgen de wolven voor schade en onrust. Beide dossiers vertonen gelijklopende eigenschappen. Het is verdomd moeilijk om een schadeloosstelling te bekomen. De procedure is te zwaar en de bewijslast ligt volledig bij de schadelijder. Van de schadelijder wordt verwacht dat er afdoende preventieve maatregelen zijn genomen. Het pragmatisme bij de natuurbewegingen is afwezig. Je kunt het als natuurbeweging niet maken om goedkeurend of oogluikend, een bestrijdingsplan goed te keuren of te dogen. De politiek behoedt zich om …

hand in hand

In VAC-flash nr. 7 van 29/03/2019 en nr. 8 van 12/04/2019 leest u het verslag van de hoorzitting over duurzaam en betaalbaar produceren van gezond voedsel. In het bericht ‘Duurzaam en betaalbaar produceren‘ op deze website vindt u de link naar Commissie voor landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 20/03/2019. Als externe sprekers waren Joris Relaes, Jeroen Watté en Benny Van De Velde – VAC-lid, uitgenodigd. Het siert de Commissie dat ook sprekers van het andere spectrum werden uitgenodigd. Er werden, zoals u leest koppen met spijkers geslagen. Geen taboe werd uit de weg gegaan, waarvoor hulde aan alle sprekers. We onthouden uit dit eerste verslag twee zaken. Zaak 1: Net zoals Joris Relaes pleiten we voor een bodempaspoort. De bodemgegevens worden in kaart gebracht en de overnemende gebruiker krijgt inzicht over de bodemtoestand wat een economisch en ecologisch voordeel biedt. Ons voorstel werd door de collega’s weggelachen als technisch onhaalbaar en er werd geschermd met de privacy. Begrijpe wie kan? Tweede zaak die we onthouden is de schaalvergroting. Men …

Internationale vrouwendag

Jaarlijks op 8 maart is het Internationale Vrouwendag: de actiedag van de vrouwenbeweging! Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Op de agrarische bedrijven “speelt” de vrouw een sleutelrol. Een niet-benijdenswaardige positie. Ze steunen hun partner in het verwezenlijken van zijn droom. Zij zorgen voor een comfortzone waarin de bedrijfsleider kan werken, denken, handelen kortom ondernemen. Zonder deze steun zou de bedrijfsleider niet de beoogde resultaten kunnen bereiken. Tevens neemt de vrouw allerlei en niet te onderschatten bedrijfstaken op zich. Op vele bedrijven is het de vrouw die deels de administratie verzorgt, de erfbetreders ontvangt en de nodige contacten legt. Uit eerdere berichten deze week, kunnen we afleiden dat de digitalisering voor velen onder ons te snel gaat. En het is nu net de vrouw die de digitale storm op het bedrijf in goede banen moet leiden. Het aandeel landbouwers in de beroepsbevolking bedraagt minder dan 4%. Dit resulteert in het gegeven dat meer …

het wilde westen

Volgens Wikipedia is het Wilde Westen een begrip en tevens een dankbare bron voor films (de western) en boeken waarin fictieve of werkelijk bestaande personen een rol spelen. Het ‘Wilde’ Westen werd al in de 19e eeuw, en ook tegenwoordig nog, vaak geschetst als een land vol cowboys, indianen, goudzoekers, pelsjagers, schurken en ontdekkingsreizigers. Daarin zouden nog nauwelijks wetten gelden zoals in de “beschaafde” wereld aan de oostkust van de VS, waar de naar het Wilde Westen trekkende kolonisten meestal vandaan kwamen. Met andere woorden, de onbeschaafde wereld. In ons eerste nummer van dit jaar schreven we dat “cowboy” een term is die zowel vanuit de sector(?) als er buiten te onpas wordt toegedicht aan agrarische ondernemers. In de toelichting van de verzamelaanvraag 2019 lezen we in de rubriek nieuwigheden onder punt 8 dat de Mestbank na het indienen van de verzamelaanvraag geen bemestingsprognose zal aanmaken omwille van de introductie van MAP 6. Naar de reden ervan, hebben we het gissen. Zou het ter beschikking stellen van een bemestingsprognose 2019 …

… en het is ook nog goed voor het klimaat

Klimaat beroert de gemoederen, dat is het minste wat we er van kunnen zeggen. Niettegenstaande het klimaat, een beschrijving van een toestand over honderden jaren wordt becommentarieerd zoals het weer, een beschrijving van een toestand van een dag, een uur, nu, mispakt de goegemeente zich aan sloganesk taalgebruik, tweets, beschuldigingen, verzinsels, enz… Het eerste directe gelinkte slachtoffer is voormalig minister Joke Schauvliege. We hadden onze bedenkingen vroeger al geuit of het wel een goed idee is om zowel natuur, omgeving als landbouw onder één bevoegdheid te plaatsen. Ooit krijgt iemand de rekening van deze spreidstand gepresenteerd. Wat is gebeurd! Het gevolg van deze gebeurtenis is dat de landbouwsector volop in beeld is gekomen als de klimaatopponent bij uitstek. Om klank en beeld toe te voegen aan het verhaal worden individuele veehouders opgevoerd als getuigen voor de ganse sector. Hebt u de afgelopen dagen een kapitein ter lange omvaart geïnterviewd geweten? Hebt u een CEO van een grootindustrieel bedrijf op TV gezien? Neen, wel weer de zwakste schakel in het ganse …

map6

Momenteel loopt het openbaar onderzoek over MAP Eén van de stappen in de totstandkoming van het zesde mestactieprogramma is de uitvoering van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER). Daarin worden de effecten van het ontwerp-mestactieprogramma op het leefmilieu onderzocht. Iedere burger en organisatie hebben het recht deel te nemen aan het openbaar onderzoek. U kunt deelnemen door een digitaal formulier – inspraakformulier – in te vullen. Om voorbereid te kunnen deelnemen, kan u de enquête downloaden (VACbond/Berichten/MAP6). MAP6 is het resultaat van structureel en constructief overleg, waaraan het VAC heeft deelgenomen. Onze bezorgdheid en bekommernis gingen vooral naar de werkbaarheid en toepasbaarheid van MAP6 op de bedrijven. Tevens hebben we aandacht gevraagd voor een positieve ingesteldheid waarbij de agrarische ondernemers die meewerken aan het bereiken van de doelstellingen ontlast zouden worden. Zijn we daarin geslaagd? U vindt onze terugkoppelingsteksten die we in september aan het overleg hebben overgemaakt integraal bij het onderwerp (zie tekst in groene kaders). U kan de samenvatting van MAP6 op basis van het niet-technische MER-rapport en de VAC terugkoppelingsteksten …

speerpunt

Als agrarisch ondernemer leert men omgaan met slechte prijzen en tegenvallende opbrengsten. Men neemt als ondernemer actie(s) om het effect van de prijsvorming op het uiteindelijke inkomen te verminderen. Dit kan door productie verhogende maatregelen, efficiënter werken, andere inkomstenbronnen aanboren, enz… Tevens doet men er alles aan om de invloed van de slechte weersomstandigheden op te vangen. Denk maar aan de talrijke watertransporten deze zomer. Al deze acties zijn eigen aan het agrarisch ondernemerschap. Uit onze talrijke gesprekken met landbouwers en tuinders komt telkens dezelfde bezorgdheid naar boven. De onnoemelijke druk die men ervaart om te kunnen blijven voldoen aan alle voorschriften, normen en complexe regels. Net dit heeft de agrarische ondernemer niet in de hand. Ondanks alle verklaringen in het verleden om de administratieve en andere lasten te verminderen is niets minder waar. Vanuit Europa is een project gestart, om door gebruik te maken van satellieten, de subsidiabele teelten te controleren. De digitale ruimtetechniek staat zo ver dat men de teelt, de stand van het gewas, de bemesting, ziektedruk …

vol verwachting …

Het jaar 2018 zullen we ons herinneren als een uitzonderlijk warm en droog jaar. Mochten onder meer onze agrarische ondernemers zich niet aangepast hebben aan de klimaatwijziging dan zou de voedselbevoorrading in het gedrang gekomen zijn. Het getuigt nogmaals dat de agrarische ondernemingen flexibel zijn en zich voortdurend aanpassen aan de wijzigende omgevingsfactoren. Er is in de economische sector niemand die meer begaan is met de klimaatwijziging dan de agrarische ondernemer. Hij/zij is tenslotte bij de eersten die voordelen of nadelen kunnen ondervinden. De politiek zal tijdens het komende jaar 2019 een sterk wijzigende omgevingsfactor vormen binnen ons bestel. Binnen een aantal weken zullen we weten of de Brexit een waardig afscheid wordt van onze Britse handelspartners of dat het een harde confrontatie wordt met de realiteit, of mogen we verhopen een nieuw referendum. Momenteel loopt het openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6). Tot en met 21 februari 2019 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6) en het ontwerp van het plan-MER bekijken op onze website. Wie …

uitdagingen

Het landbouwrapport 2018 werd op 13 december jl. voorgesteld. Naar onze inzichten is dit een belangrijk naslagwerk om de belangenverdediging voor onze leden te onderbouwen met feiten en cijfers. Daarom werken we intensief mee aan de ontwikkeling van het LARA door deelname aan de stuurgroep en de lectorengroep. Hoe zwaarder de perceptie weegt op het discours, hoe belangrijker het is om over voldoende objectief cijfermateriaal te beschikken om de perceptie te ontkrachten.   Het LARA 2018 somt acht uitdagingen op voor de Vlaamse landbouw De leefbaarheid van de bedrijven staat onder druk door de toenemende volatiliteit, kleine marges en druk naar schaalvergroting en dito kapitaalsbehoefte. De toegang tot het beroep wordt bemoeilijkt door de hoge kapitaalsbehoefte. De instroom van boeren gebeurt over het algemeen door een intergenerationele opvolging doch het aantal nieuwkomers breidt uit. Ze kunnen nieuwe inzichten en een netwerk buiten de sector meebrengen. Grond is in Vlaanderen beperkt en er zijn vele gegadigden. Ruimte voor landbouw blijft een zorg voor allen. Binnen de landbouw- en  tuinbouwsector richten oplossingen …