enkelband

Tijdens een nieuwsarme periode worden door het algemene nieuws her  en der fait divers gesprokkeld. Landbouw is een nimmer opdrogende nieuwsbron, we kennen geen vakantie, en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Het ILVO verspreide een persbericht over het Horizon 2020 onderzoeksproject Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020, www.iof2020.eu) dat de grootschalige toepassing van ‘internet of things’ (IoT) beoogt om de competitiviteit en duurzaamheid van de landbouw en voedingssector binnen Europa te verhogen. In het oog sprong de GPS bepaling van melkkoeien. Ook in de melkveesector worden IoT-technologieën ingezet die een 24/7-positiebepaling van het dier, zowel binnen als buiten, mogelijk maken en die kunnen bijdragen tot een betrouwbare registratie van weidegang. In de ‘Monitor voor weidegang’ wordt een gps-tracker rond de hals van de koe gebonden. Wanneer de koe op de weide staat wordt het sensorsignaal opgevangen door het SigFox-netwerk en worden de locatiedata opgeslagen in de cloud. Staat de koe op stal, dan zal via een ingebouwd Bluetooth-signaal in de tracker een lokaal signaal worden opgevangen. Via gebruiksvriendelijke …

in de nood ken je je vrienden

Naar aanleiding van ondermeer onze brief van 20 juli 2018 aan minister Schauvliege werden we uitgenodigd op het overleg van 26 juli 2018 om de droogtetoestand en de gevolgen naar diverse regelgeving te bespreken en hoe deze problematiek het best kan worden aangepakt. Er was een grote luisterbereidheid vanwege de gesprekspartners. Het kabinet is er zich van bewust dat we momenteel in een zeer uitzonderlijke situatie bevinden en dat alles in het mogelijke wordt gedaan om de landbouwers en tuinders te begrijpen en te ondersteunen. De drie landbouworganisaties informeren naar best vermogen hun leden over de wat er te doen staat om alleszins uw rechten te vrijwaren. U vindt in de VAC-flash een droogtedossier en ga zeker te rade op onze website voor meer gedetailleerde informatie. Hebben jullie trouwens nog iets gehoord van MAP-man? Nu iedereen met zijn handen in het haar zit over het te volgen bemestingsplan, valt er althans bij hem geen nieuws meer te rapen. Hoogdringendheid? Geld op? Op 5 juli 2016 schreven we omzeggens dezelfde brief …

drankbonnetjes

Jaren geleden, organiseerden we met de plaatselijke Chiro jaarlijks een bivak. De jeugd van het dorp die een minimum aantal zondagen naar de Chiro-activiteiten kwam mocht mee. De kampplaats werd gezocht, gekeurd en vastgelegd. Hierbij hadden we één voorwaarde: er moest WC met spoeling zijn. Kookouders, de meid van de kapelaan en bereidwillige ouders, werden geëngageerd. De lokale limonadefabriek stelde een vrachtwagen ter beschikking om de goederen tijdig naar de kampplaats te brengen.  Om alles betaalbaar te houden, werden er Chirobals georganiseerd. Alles draaide op vrijwilligerswerk en engagement. Jeugdsentiment? Waarschijnlijk doch het duidt aan hoezeer de maatschappij verzeild is geraakt in regels en vergoedingen. Voor wat, hoort wat. Ingewijden vertellen ons dat het bijna onmogelijk is geworden om conform de regels een bivak te organiseren. Weinig ouders durven nog te koken zonder gedekt te zijn door een verzekering. Welke vereniging kan het zich financieel veroorloven om  vrijwilligers te betalen? Gelezen in de lijst: verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over thema’s met betrekking tot het leefmilieu bij natuurorganisaties,… Dit …

Als er geen water meer is,

kent men de waarde van de put De maand juni was met 15,8 millimeter neerslag in Ukkel de droogste junimaand sinds 1976. Toen viel er 12 millimeter neerslag, waarmee het de droogste juni sinds het begin van de metingen was. Slechts tweemaal sinds het begin van de metingen in 1833 was een junimaand droger dan juni 2018: in 1976 en 1868. In beide gevallen werd er 12 millimeter neerslag opgetekend. Onze landbouwers voelen het als geen ander, de winters worden natter en de zomers droger. Een watersbeheeraanpak dringt zich op. Er is nood aan creatieve oplossingen om plaatselijk het aanbod aan de vraag aan te passen. Dit zowel geografisch als in tijd. Het waterbeheer is sterk versnipperd in ons land. De versnippering van de bevoegdheden zal het uitvoeren van een globale visie op het waterbeleid niet vereenvoudigen. Dan zwijgen we nog over het ontwikkelen van een beleidsvisie, want in dit stadium bevinden we ons nog. Ons land is rijk aan “beleidsmedewerkers”. Hooggekwalificeerde mensen die ronde tafelgesprekken voeren over een resum …

duurzame symbiose

Onder het thema “duurzame symbiose” werd vrijdag 15 juni het tienjarig bestaan gevierd van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. In deze adviesraad laten negentien ledenorganisaties, waaronder het Vlaams Agrarisch Centrum, in constructieve dialoog hun gezamenlijke stem horen over het land-, tuinbouw- en visserijbeleid in Vlaanderen. Sinds 2008 heeft de SALV bijna tweehonderd adviezen afgeleverd. De meeste adviezen kwamen op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement. Regelmatig wordt ook advies op eigen initiatief verstrekt, zoals het advies over de uitdagingen voor een duurzame toekomst van de landbouw in Vlaanderen of recent nog het advies over het nieuwe GLB. De adviezen bestrijken alle facetten van het beleid waardoor de Vlaamse landbouw, tuinbouw en visserij gevat worden. De brede inhoudelijke focus maakt goede samenwerking noodzakelijk, zowel binnen de SALV als met andere adviesraden (Minaraad, SARO,…) en overheidsinstellingen (ILVO, departement Landbouw). De SALV is dan ook in essentie een verhaal van mensen samenbrengen die willen bijdragen aan een gedragen beleid voor de primaire sector en de omgeving waarin die opereert. De werking …

Is media sociaal?

Mediaspecialist Leo Neels kijkt in het opiniestuk op VRTNWS.be met lede ogen naar de woordkeuze en het taalgebruik in ons maatschappelijk debat: “We evolueren van kwaad naar erger inzake de kwaliteit van het publiek debat. Velen schijnen de remmen te verliezen en menen dat elke emotionele uitbarsting een welgekomen bijdrage kan leveren, ook zonder feitelijke grondslag. Het was weer een drukke periode op dat vlak.” Wij treden deze visie in zijn geheel toe. In dit blad leest u het antwoord van JEP naar aanleiding van de kwetsende radiospot van Gaia. Het lijkt wel of iedereen, karikaturaal of niet, loslopend wild is geworden om de boodschap zo sterk mogelijk in de media te krijgen. Ten koste van de waarheid en menselijkheid. In het opiniestuk haalt Leo Neels ook de heisa aan rond Maya de Bij. Het zou gaan om een analogie tussen het kankerverwekkend roken aan de ene zijde en potentieel kankerverwekkende effecten bij gebruik van bepaalde, legaal verhandelde charcuterie. Naar verluidt beroept Greenpeace zich op het begrip “parodie” uit het …

plastieken televisie

Plastiek kunnen we uit ons dagdagelijkse leven niet meer wegdenken. Ook als agrarisch ondernemer hebben we er vaak dagelijks mee te maken. Plastieken bussen met allerhande vloeistoffen of de kuilplastiek om het voeder voor onze dieren te bewaren. Veelal is plastiek gemaakt van aardolie. Ongetwijfeld kennen de meeste mensen ook bio-afbreekbare plastiek, gemaakt van planten. Al dan niet van reststromen van de menselijke voeding. Als aardolie een beperkte grondstof is, dan zijn planten dit uiteraard niet. De technologie staat niet stil, en misschien hebben we over enkele jaren wel een kuilfolie van bioplastiek. Na gebruik op de kuil, een bacterie of een enzym erover strooien en een jaar later te gebruiken als compost op het veld … Belachelijk? Voor de ene misschien wel, voor een ander zeker een uitdaging. De dag van vandaag is onze gebruikte kuilfolie echter nog steeds voor ons landbouwbedrijf een afvalstof. Laat het de voorbije tijd in het Vlaams Parlement nu ook net over afval gegaan hebben. Niet zozeer over onze kuilplastiek, maar wel over het huishoudelijk afval …

ganzen

De voorbije tijd mochten we jullie terug massaal ontmoeten. Je kent het wel, de voorjaarsadministratie met mestbankaangifte, verzamelaanvraag, enz… Onvermijdelijk komen dan ook de slechte prijzen aan bod. Met de vraag waar je in de landbouw nog iets kan mee verdienen. En of er nog wel een plaats is voor minder grote bedrijven. Voor ons heeft elk bedrijf waarde en zijn plaats in het landbouwlandschap. Minder grote bedrijven hoeven niet mee te doen in de race naar steeds groter. Ondanks dat er misschien vele erfbetreders het tegendeel zullen beweren omwille van de schaalvoordelen. Grote bedrijven kunnen inderdaad profiteren van schaalvoordelen, maar ze zullen dan ook tevreden moeten zijn met een massaproductie aan wereldmarktprijzen en kleine marges. Hoewel, kleine marges, we schreven het reeds in ons vorig editoriaal, hoe komt het dat bij ons de suikerbietenprijs een stuk lager ligt dan die in ons omringende landen… en dan hebben we het niet alleen over de suikerbieten. Tal van andere landbouwproducten worden in vele landen een stuk beter betaald dan hier. Komt …

pravda

Tijdens onze talrijke contacten met landbouwers en tuinders viel het woord, “Pano-uitzending”. De landbouwers en tuinders spreken over moedige getuigenissen, eindelijk eens iemand die het durft zeggen, een ‘schande’ om te spreken over blijvers en wijkers. Trouwens, volgens Van Dale betekent ‘wijken’ o.a. achteruitgaan, uit de weg gaan. De term wijkers en blijvers werd reeds in 2010 gehanteerd in een studie van het Departement landbouw. De term ‘schandalig’ is ingegeven door de angst dat je misschien de volgende wijker bent, goed wetende dat je slim boert, dat je rekent en doordachte beslissingen neemt. Niemand wenst wijker te worden. Maar de ontplooiingskansen worden je ontnomen. In de Pano reportage ging het over het reilen en zeilen in de veilingen. Bij de start van de GMO-regeling konden telersverenigingen opgericht worden om toegang te krijgen tot de GMO-gelden. Vanuit het VAC werden in de jaren negentig succesvolle telersverenigingen opgericht. Ondernemende autonome tuinbouwbedrijven groepeerden zich tot een telersvereniging om de uitdagingen op maat van het bedrijf aan te gaan en dit met volledige inspraak …

blikvanger

In deze flash vindt u de aankondiging van een meldpunt voor schade aan de runderen door zwerfvuil. Een toe te juichen initiatief van de Vlaamse Overheid om een beter zicht te krijgen op de problematiek. Dat er te veel zwerfvuil op de akkers en weilanden ligt, met alle gevolgen van dien, daarvan moeten we niet meer overtuigd worden. Waar we wel van overtuigd willen worden is de methodiek om het zwerfvuil te verminderen. Al meer dan 570 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. De alliantie ijvert voor: Een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes; Een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken; Een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen. De teksten van de deelnemers vertolken andere geluiden: minder kosten voor de gemeenten, de vervuiler betaalt, enz… Dit staat haaks op …