carnaval

Tot voor de start van het carnavalsseizoen was onduidelijkheid troef betreffende de voorwaarden waaraan de trekkers en bestuurders moeten voldoen. Door de actie van, volgens sommige berichten, een ijverige politieagent die vorig jaar rijbewijzen controleerde net voor de carnavalsstoet vertrok, werd door de federale minister van mobiliteit duidelijkheid verschaft betreffende het noodzakelijke rijbewijs. Wanneer een tractor een carnavalswagen trekt, gaat het om een combinatie van een tractor en een aanhangwagen die alleen maar kan gebruikt worden voor folkloristische manifestaties en volstaat het rijbewijs G. Deze combinatie mag alleen worden gebruikt: •    tijdens het carnaval; •    op de weg van en naar het carnaval; •    om proefritten uit te voeren; •    als de snelheid niet hoger ligt dan 25 km/uur; •    mits een gemeentelijke toelating. Wat de technische controle betreft, wees de minister erop dat dit regionale materie is als gevolg van de zesde staatshervorming. Daarom interpelleerde Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) minister Weyts over de kwestie. Een officieel antwoord van de minister volgde nog niet, maar volgens woordvoerder Jeroen Tiebout …

De landbouw van de toekomst zal divers zijn of zal niet zijn

De maand januari is voorbij. Een maand waarin mooie intenties en wensen worden bekend gemaakt. In VAC-flash nummer 3 vindt u een dubbelinterview met Koen Van Den Noortgate, woordvoerder en Danny Vandebeeck, coördinator, over de landbouw en de rol die het VAC hierin opneemt. Het is een openhartig gesprek geworden. Beste lezer, u bent een ondernemend agrariër. U verdient het dat uw belangen worden verdedigd en u als boer of tuinder niet wordt opgeofferd om andermans belangen te vrijwaren. Een syndicale strijd, welk voortdurend balanceert tussen kunnen en willen, tussen bescheiden overwinningen en grote frustraties. De voorjaarscampagne voor de administratieve verplichtingen is van start gegaan. Ook nu weer lezen we de frustraties op de gezichten van onze leden. De administratieve mallemolen is een molensteen rond de nek van menig boer en tuinder. Het fnuikt het ondernemerschap. De aanpak van de administratieve lasten is een speerpunt in onze syndicale werking. Diegene die de lasten veroorzaken hebben geen besef van de negatieve impact ervan op het ondernemerschap en het welzijn van de …

30 dagen zonder klagen

Van 15 januari (blue Monday) tot 14 februari, valentijntjesdag, loopt de “dertig dagen zonder klagen” campagne. “De mens heeft van nature een vrij negatieve standaardinstelling”, zegt initiatiefneemster Greet van Hecke in ‘De ochtend’. “Wij zijn ervan overtuigd dat we die standaardinstelling met een actie van dertig dagen kunnen veranderen in een meer positieve instelling.” Uit onderzoek rond positiviteit blijkt dat we ervoor kunnen zorgen dat bepaalde linken in ons brein anders gelegd worden zodat we niet automatisch het negatieve maar wel het positieve zouden zien. Betekent niet dat je nooit mag klagen “Eens goed klagen kan deugd doen, dat lucht op. We moeten ons alleen bijna bewust zijn dat we bewust gaan klagen, zodat het klagen niet uit een automatisme komt.” Waarom geven we er aandacht aan? Kenmerkend voor de landbouwsector is het klagende karakter ervan. Er is zelfs een spreekwoord dat zegt: “Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen.” Geert Hoekstra, een Nederlandse melkveehouder in Bolivia, schreef in …

Immense wensen

U hebt, beste lezer, het eerste nummer van de nieuwe jaargang van onze VAC-flash ter hand genomen. Ook deze VAC-flash staat bol van cijfers en informatie die u nodig heeft om de processen op uw bedrijf te sturen. Het sturen van processen vraagt veel en noodzakelijke aandacht van de bedrijfsleiders. Uit de enquête die werd georganiseerd door LMN blijkt dat het aandeel procesinnovaties het grootst is op de bedrijven (56%). We spreken dan over investeringen in werktuigen, uitrusting gebouwen en verbeteringen in infrastructuur. Verontrustend is dat slechts 9% van de innovaties gerealiseerd worden in productinnovatie zoals inzet andere cultivars, nieuwe verwerkingsmethodes, enz… De productinnovatie vindt zijn hoogste toepassing in de tuinbouw. Belangrijk is dat 20% van de innovaties betrekking hebben op de vermarkting. Dit toont aan dat er gezocht wordt naar andere afzetkanalen, verbeterde contracten, enz… We hebben het in dit medium bij herhaling vermeld. De complexiteit en rigiditeit van de wetgeving en normen heeft een zware impact op het agrarisch ondernemerschap. Het resultaat hiervan is dat te weinig aandacht …

il positivo

Nu het jaareinde nadert, worden de balansen opgemaakt. We willen van dit medium gebruik maken om onze sector positief te benaderen. De core business van landbouw is voedselvoorziening. De wereldbevolking is sinds 1700 toegenomen van 600 miljoen naar meer dan 7 miljard vandaag. De voedselproductie heeft gelukkig meer dan gelijke tred gehouden en per capita beschikken we vandaag niet alleen over veel meer voedsel dan 300 jaar geleden: we produceren nu ook meer dan voldoende voedsel om de mondiale wereldbevolking te voeden, een situatie die uniek is in de menselijke geschiedenis. Hiermee heeft de landbouw de millenniumdoelstelling van de UNO behaald. Tussen 1990 en 2010-2012 verminderde het aantal mensen dat chronisch honger lijdt met 173 miljoen. Het aandeel mensen in de wereldbevolking dat klinisch ondervoed was, zakte daarmee van 18,7% tussen 1990-1992 naar 11,3% tussen 2012-2014. Een prachtprestatie, zeker als je bedenkt dat sinds 2000 de wereldbevolking met een miljard mensen is gegroeid. Het belang van de landbouw en voedingsindustrie in Belgische uitvoer blijft, ondanks alle restricties op bedrijfsniveau, stabiel …

speeltuin

Heeft u ook de files getrotseerd om Agribex te bezoeken? Agribex, dat haar 70e editie achter de rug heeft, is de tweejaarlijkse hoogmis voor de Belgische landbouwer. Het is een “speeltuin” waar de nieuwste machines en innovatieve technieken te bewonderen zijn. In de hallen van Brussels Expo heerste een optimistische sfeer. Zowel vanwege de exposanten, die trots hun verwezenlijkingen tonen, als vanwege de landbouwers die gedurende een dag de kommer en kwel mochten vergeten en dromen van de toekomst. De inrichters weten dankzij de thema-eilanden de boost en dromen te kanaliseren. De veeteeltsector heeft de gepassioneerde fokker meer dan nodig. Genetica is een niet te onderschatte factor voor de rendabiliteit van een veebedrijf. Fokkers werken dag in dag uit om als laureaat te worden uitgeroepen. Eens laureaat verwerf je naam en faam in de sector. Met recht en rede werkt Agribex stimulerend voor de agrarische ondernemer. Ook al ga je enkel kijken en dromen, een onderonsje met sectorgenoten kan dikwijls wonderen doen. Het positivisme van afgelopen week staat in schril …

kleine dingen, een wereld van verschil

Op 29 september 2017 keurde de Vlaamse Regering het ‘ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006’, principieel goed. De SALV ontving op 6 oktober 2017 een brief van minister Schauvliege met het verzoek om binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de adviesaanvraag een advies over het ontwerpbesluit neer te leggen. Het advies werd via schriftelijke procedure voorbereid door een ad hoc werkcommissie. De SALV keurde het advies goed op zijn zitting van 27 oktober 2017. Op vrijdag 18 november heeft de Vlaamse Regering het  Besluit goedgekeurd. In de begeleidende nota lezen we: “Het advies van de SALV van 27 oktober 2017 gaat als bijlage 2 en vergt geen aanpassingen aan het ontworpen besluit.” Samen met onze partners binnen de SALV hebben we het voorliggend besluit getoetst aan de praktische haalbaarheid. Elementen die voor verbetering vatbaar zijn, werden benoemd en geduid. Tevens werd het voorstel tot …

130 miljoen verder …

Uit de toetsing aan de drempelwaarde blijkt dat in het winterjaar 2016-2017 21% van de meetplaatsen minstens éénmaal de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter overschrijdt. De vooropgestelde doelstelling om tegen 2018 slechts 5% meetplaatsen met overschrijding te bekomen is niet meer haalbaar. Tussen 2003 en 2014 verbeterde de nitraatconcentratie in oppervlaktewater gestaag, sindsdien is er nog weinig evolutie. Naar de oorzaken van de stagnatie wordt gezocht, en de bevindingen zullen de gesprekken met de Europese Commissie over MAP 6 stofferen. Misschien zijn de effecten van de maatregelen van MAP 5 in het algemeen en van de gebiedsgerichte aanpak in het bijzonder nog niet meetbaar en komt het rapport vooralsnog te vroeg of hebben we MAP5 overschat. Dit slecht rapport mag geen alibi zijn of worden voor bepaalde groeperingen of lobbyisten om alles en iedereen over dezelfde kam te scheren. Tevens moet er bedachtzaam geageerd worden en is paniek uit den boze. Een grondige analyse met alle stakeholders dringt zich op. We slaan een open deur in wanneer we …

rollercoaster

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast? Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die de agrarische ondernemer onder de loep moet nemen om aanspraak te kunnen maken op premies en om boetes wegens laattijdige aangiftes te vermijden. Dit komt bovenop de “normale” bedrijfswerkzaamheden. Waarlijk, dit is geen lachertje! Onze missie getrouw, We nemen de administratieve last weg… … zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’ hebben we VACcent ontwikkeld. VACcent is ons digitaal klantenplatform waarin de landbouwboekhouding (VACwerk), de bedrijfdocumenten (Archief) en een alertsysteem (Calling) zijn geïntegreerd. Het VACwerkprogramma is uw landbouwboekhoudprogramma. Het woordje “uw” wordt letterlijk genomen. Voortdurend passen we het programma aan uw wensen aan. Het afgelopen jaar werd het programma uitgebreid met een “korte keten” module waarmee de “rechtstreekse verkopers” in staat zijn de rendabiliteit van de rechtstreekse verkoop te berekenen. Tevens werd een veebewegingstool ontwikkeld waarmee je in een oogopslag de veebeweging op haar correctheid kunt controleren. Van het Archief wordt dankbaar gebruik gemaakt. Alle bedrijfsrelevante documenten …

begin al eens met peren

Heisa alom. Om de haverklap worden zelfverklaarde experts, pseudo wetenschappers en ervaringsdeskundigen in de media aan het woord gelaten om hun mening te geven over dierenwelzijn, voedselveiligheid en andere voedingsdriehoeken. De media, televisie, radio, internet en sociale media zijn er als de kippen bij om nieuws te maken. Nieuws ontstaat bij de gratie van de media. Fake news fulmineert Trump. Na een carrière bij de radio (Studio Brussel), in de rockjournalistiek (Humo, Oor) en als interviewer en reportagemaker (Goedele, Het Laatste Nieuws, De Morgen) trok Marnix Peeters (°1965) zich in 2010 terug op een berg in de zuidelijke Oostkantons, waar hij aan het schrijven ging. Hij kent de media van binnen uit. Vanop een letterlijke (Oostkantons) en figuurlijke (zijn vrouw) afstand schrijft hij columns voor De Morgen. We willen u deze niet onthouden. Treffender konden wij het niet verwoorden. “Soms kijk ik ’s ochtends, na het checken van de buienradar, even naar de filekaart van het Vlaams Verkeerscentrum. Niet uit iets lelijks als leedvermaak, maar gewoon om goed te blijven …