il positivo

Nu het jaareinde nadert, worden de balansen opgemaakt. We willen van dit medium gebruik maken om onze sector positief te benaderen. De core business van landbouw is voedselvoorziening. De wereldbevolking is sinds 1700 toegenomen van 600 miljoen naar meer dan 7 miljard vandaag. De voedselproductie heeft gelukkig meer dan gelijke tred gehouden en per capita beschikken we vandaag niet alleen over veel meer voedsel dan 300 jaar geleden: we produceren nu ook meer dan voldoende voedsel om de mondiale wereldbevolking te voeden, een situatie die uniek is in de menselijke geschiedenis. Hiermee heeft de landbouw de millenniumdoelstelling van de UNO behaald. Tussen 1990 en 2010-2012 verminderde het aantal mensen dat chronisch honger lijdt met 173 miljoen. Het aandeel mensen in de wereldbevolking dat klinisch ondervoed was, zakte daarmee van 18,7% tussen 1990-1992 naar 11,3% tussen 2012-2014. Een prachtprestatie, zeker als je bedenkt dat sinds 2000 de wereldbevolking met een miljard mensen is gegroeid. Het belang van de landbouw en voedingsindustrie in Belgische uitvoer blijft, ondanks alle restricties op bedrijfsniveau, stabiel …

speeltuin

Heeft u ook de files getrotseerd om Agribex te bezoeken? Agribex, dat haar 70e editie achter de rug heeft, is de tweejaarlijkse hoogmis voor de Belgische landbouwer. Het is een “speeltuin” waar de nieuwste machines en innovatieve technieken te bewonderen zijn. In de hallen van Brussels Expo heerste een optimistische sfeer. Zowel vanwege de exposanten, die trots hun verwezenlijkingen tonen, als vanwege de landbouwers die gedurende een dag de kommer en kwel mochten vergeten en dromen van de toekomst. De inrichters weten dankzij de thema-eilanden de boost en dromen te kanaliseren. De veeteeltsector heeft de gepassioneerde fokker meer dan nodig. Genetica is een niet te onderschatte factor voor de rendabiliteit van een veebedrijf. Fokkers werken dag in dag uit om als laureaat te worden uitgeroepen. Eens laureaat verwerf je naam en faam in de sector. Met recht en rede werkt Agribex stimulerend voor de agrarische ondernemer. Ook al ga je enkel kijken en dromen, een onderonsje met sectorgenoten kan dikwijls wonderen doen. Het positivisme van afgelopen week staat in schril …

kleine dingen, een wereld van verschil

Op 29 september 2017 keurde de Vlaamse Regering het ‘ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006’, principieel goed. De SALV ontving op 6 oktober 2017 een brief van minister Schauvliege met het verzoek om binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de adviesaanvraag een advies over het ontwerpbesluit neer te leggen. Het advies werd via schriftelijke procedure voorbereid door een ad hoc werkcommissie. De SALV keurde het advies goed op zijn zitting van 27 oktober 2017. Op vrijdag 18 november heeft de Vlaamse Regering het  Besluit goedgekeurd. In de begeleidende nota lezen we: “Het advies van de SALV van 27 oktober 2017 gaat als bijlage 2 en vergt geen aanpassingen aan het ontworpen besluit.” Samen met onze partners binnen de SALV hebben we het voorliggend besluit getoetst aan de praktische haalbaarheid. Elementen die voor verbetering vatbaar zijn, werden benoemd en geduid. Tevens werd het voorstel tot …

130 miljoen verder …

Uit de toetsing aan de drempelwaarde blijkt dat in het winterjaar 2016-2017 21% van de meetplaatsen minstens éénmaal de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter overschrijdt. De vooropgestelde doelstelling om tegen 2018 slechts 5% meetplaatsen met overschrijding te bekomen is niet meer haalbaar. Tussen 2003 en 2014 verbeterde de nitraatconcentratie in oppervlaktewater gestaag, sindsdien is er nog weinig evolutie. Naar de oorzaken van de stagnatie wordt gezocht, en de bevindingen zullen de gesprekken met de Europese Commissie over MAP 6 stofferen. Misschien zijn de effecten van de maatregelen van MAP 5 in het algemeen en van de gebiedsgerichte aanpak in het bijzonder nog niet meetbaar en komt het rapport vooralsnog te vroeg of hebben we MAP5 overschat. Dit slecht rapport mag geen alibi zijn of worden voor bepaalde groeperingen of lobbyisten om alles en iedereen over dezelfde kam te scheren. Tevens moet er bedachtzaam geageerd worden en is paniek uit den boze. Een grondige analyse met alle stakeholders dringt zich op. We slaan een open deur in wanneer we …

rollercoaster

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast? Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die de agrarische ondernemer onder de loep moet nemen om aanspraak te kunnen maken op premies en om boetes wegens laattijdige aangiftes te vermijden. Dit komt bovenop de “normale” bedrijfswerkzaamheden. Waarlijk, dit is geen lachertje! Onze missie getrouw, We nemen de administratieve last weg… … zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’ hebben we VACcent ontwikkeld. VACcent is ons digitaal klantenplatform waarin de landbouwboekhouding (VACwerk), de bedrijfdocumenten (Archief) en een alertsysteem (Calling) zijn geïntegreerd. Het VACwerkprogramma is uw landbouwboekhoudprogramma. Het woordje “uw” wordt letterlijk genomen. Voortdurend passen we het programma aan uw wensen aan. Het afgelopen jaar werd het programma uitgebreid met een “korte keten” module waarmee de “rechtstreekse verkopers” in staat zijn de rendabiliteit van de rechtstreekse verkoop te berekenen. Tevens werd een veebewegingstool ontwikkeld waarmee je in een oogopslag de veebeweging op haar correctheid kunt controleren. Van het Archief wordt dankbaar gebruik gemaakt. Alle bedrijfsrelevante documenten …

begin al eens met peren

Heisa alom. Om de haverklap worden zelfverklaarde experts, pseudo wetenschappers en ervaringsdeskundigen in de media aan het woord gelaten om hun mening te geven over dierenwelzijn, voedselveiligheid en andere voedingsdriehoeken. De media, televisie, radio, internet en sociale media zijn er als de kippen bij om nieuws te maken. Nieuws ontstaat bij de gratie van de media. Fake news fulmineert Trump. Na een carrière bij de radio (Studio Brussel), in de rockjournalistiek (Humo, Oor) en als interviewer en reportagemaker (Goedele, Het Laatste Nieuws, De Morgen) trok Marnix Peeters (°1965) zich in 2010 terug op een berg in de zuidelijke Oostkantons, waar hij aan het schrijven ging. Hij kent de media van binnen uit. Vanop een letterlijke (Oostkantons) en figuurlijke (zijn vrouw) afstand schrijft hij columns voor De Morgen. We willen u deze niet onthouden. Treffender konden wij het niet verwoorden. “Soms kijk ik ’s ochtends, na het checken van de buienradar, even naar de filekaart van het Vlaams Verkeerscentrum. Niet uit iets lelijks als leedvermaak, maar gewoon om goed te blijven …

twee ruggen uit een varken willen snijden

In 1997 waren er 10135 bedrijven met varkens met gemiddeld 6945 varkens per bedrijf. In 2015 waren er 4145 bedrijven met varkens met gemiddeld 1443 varkens per bedrijf. Het aantal bedrijven is over omzeggens twintig jaar gedaald met 60%. In dezelfde periode is het aantal varkens gedaald van 7.036.800 stuks naar 5.981.190 stuks. Een daling van 15%. Het aantal zeugen is gedaald van 724.390 naar 429.920 stuks of een daling van 40%. Deze cijfers tonen aan dat de varkenshouderij een performante sector is. Weinig economische sectoren kunnen zulke productieverhogende prestaties voorleggen. Net hier knijpt het schoentje. Ondanks de uitstekende prestaties bleef het inkomen ondermaats. Zowel op Vlaams niveau als op provinciaal niveau werden de koppen bij elkaar gestoken. Een grote vaststelling: er is een heleboel potentieel in de sector. Uit de roadmap voor de varkenssector lezen we: “We hebben onderweg fantastische ondernemers ontmoet. Zowel aan de toeleveringskant van voeder, geld en advies, bij de producenten alsook bij de afnemers, verwerkers en verkopers. De meeste lopen niet te koop met hun …

wat met ons voedsel?

De vakantieperiode is een “uitgelezen” moment om eens een boek ter hand te nemen. Een interessant boek over de uitdagingen waar landbouwers en tuinders voorstaan is het boek ‘Wat met ons voedsel?’. Het boek is gebaseerd op de visietekst ‘Voedselproductie en voedselzekerheid: de onvolmaakte waarheid’ van de Metaforum-werkgroep ‘Voedselproductie en voedselzekerheid’. U kunt de volledige tekst raadplegen op deze website. Sinds de dioxinecrisis, het paardenvleesschandaal en de onheilspellende berichten over obesitas heerst er een grote maatschappelijke bezorgdheid rond voedsel. Maar naast de vraag hoe gezond te eten, plaatst de 21ste eeuw ons voor nog veel meer voedseluitdagingen: – Hoe slagen we erin om op een duurzame manier voedsel voor iedere burger te produceren? – Zijn landbouw en behoud van biodiversiteit te verzoenen? – Wat is een duurzaam voedingspatroon? – Hoe groot is de impact van landbouw en veeteelt op het milieu? – Is er nog een toekomst voor de Vlaamse boer? ‘Wat met ons voedsel?’ geeft op al deze vragen een wetenschappelijk onderbouwd antwoord en presenteert een zienswijze om in …

de jevons paradox

Technologische innovaties door het bedrijfsleven vergroten energie-efficiëntie en consumenten zijn steeds milieubewuster. Zal de markt energie- en milieuproblemen zodoende kunnen oplossen? Helaas. Econoom William Stanley Jevons zag al in 1865 dat energiebesparende technologie (in een markteconomie) leidt tot méér energieconsumptie. Empirisch onderzoek toont dat zijn Paradox nog steeds geldt. “The Jevons Paradox will always be with us”. Een efficiënter gebruik van energie – het beter isoleren van je huis, een energiezuiniger auto – klinkt als een besparing van energie. Maar nee, energie-efficiëntie leidt juist tot hoger energiegebruik, stelde econoom William Stanley Jevons (1835- 1882) al in 1865. Het werd de Paradox van Jevons genoemd en is in de 21ste eeuw nog even relevant; hoe energie-efficiënter we worden, hoe meer energie we gaan consumeren. De onderstaande redenering is de Jevons paradox oneer aandoen doch de paradox is niet ver weg. Onder druk van de strengere milieuwetgeving en dierenwelzijn hebben pluimveehouders massief geïnvesteerd in nieuwe of aangepaste stallen en mestverwerking. Deze investeringen kunnen enkel en alleen worden afgeschreven (betaald) mits een forse …

cijfers en letters

In VAC-flash nr. 15 vindt u de rentabiliteits- en kostprijsanalyse van akkerbouwteelten over de jaren 2012 tot 2016 van de bij het VAC aangesloten bedrijven. Wie doorheen de cijfers kijkt, kan de essentie van het agrarisch ondernemerschap waarnemen. Met name door inbreng van de productiemiddelen, kapitaal, arbeid, grond en kennis een arbeidsinkomen te verwerven die voldoet aan de doelstellingen van de ondernemer. De akkerbouwsector is een economische sector die een geruisloze ontwikkeling kent. De opbrengsten stijgen dankzij de verdeling van de gewassen en de inzet van verbeterde landbouwtechnieken en dit in een omgeving van niet te onderschatte maatregelen vanwege de overheid op gebied van milieu en duurzaamheid. Daarnaast vraagt de markt meer kwaliteit en ontstaan er niches voor nieuwe gewassen en merken we een heropleving van oude gewassen zoals spelt. De akkerbouwsector kent geen groei zoals de dierlijke sectoren. In de dierlijke is er geen groei, spant voor spant, maar wordt een nieuwe grote stal bijgebouwd. In de akkerbouw komt er geen morzel grond bij. De groei in oppervlakte is …