duurzame symbiose

Onder het thema “duurzame symbiose” werd vrijdag 15 juni het tienjarig bestaan gevierd van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. In deze adviesraad laten negentien ledenorganisaties, waaronder het Vlaams Agrarisch Centrum, in constructieve dialoog hun gezamenlijke stem horen over het land-, tuinbouw- en visserijbeleid in Vlaanderen. Sinds 2008 heeft de SALV bijna tweehonderd adviezen afgeleverd. De meeste adviezen kwamen op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement. Regelmatig wordt ook advies op eigen initiatief verstrekt, zoals het advies over de uitdagingen voor een duurzame toekomst van de landbouw in Vlaanderen of recent nog het advies over het nieuwe GLB. De adviezen bestrijken alle facetten van het beleid waardoor de Vlaamse landbouw, tuinbouw en visserij gevat worden. De brede inhoudelijke focus maakt goede samenwerking noodzakelijk, zowel binnen de SALV als met andere adviesraden (Minaraad, SARO,…) en overheidsinstellingen (ILVO, departement Landbouw). De SALV is dan ook in essentie een verhaal van mensen samenbrengen die willen bijdragen aan een gedragen beleid voor de primaire sector en de omgeving waarin die opereert. De werking …

Is media sociaal?

Mediaspecialist Leo Neels kijkt in het opiniestuk op VRTNWS.be met lede ogen naar de woordkeuze en het taalgebruik in ons maatschappelijk debat: “We evolueren van kwaad naar erger inzake de kwaliteit van het publiek debat. Velen schijnen de remmen te verliezen en menen dat elke emotionele uitbarsting een welgekomen bijdrage kan leveren, ook zonder feitelijke grondslag. Het was weer een drukke periode op dat vlak.” Wij treden deze visie in zijn geheel toe. In dit blad leest u het antwoord van JEP naar aanleiding van de kwetsende radiospot van Gaia. Het lijkt wel of iedereen, karikaturaal of niet, loslopend wild is geworden om de boodschap zo sterk mogelijk in de media te krijgen. Ten koste van de waarheid en menselijkheid. In het opiniestuk haalt Leo Neels ook de heisa aan rond Maya de Bij. Het zou gaan om een analogie tussen het kankerverwekkend roken aan de ene zijde en potentieel kankerverwekkende effecten bij gebruik van bepaalde, legaal verhandelde charcuterie. Naar verluidt beroept Greenpeace zich op het begrip “parodie” uit het …

plastieken televisie

Plastiek kunnen we uit ons dagdagelijkse leven niet meer wegdenken. Ook als agrarisch ondernemer hebben we er vaak dagelijks mee te maken. Plastieken bussen met allerhande vloeistoffen of de kuilplastiek om het voeder voor onze dieren te bewaren. Veelal is plastiek gemaakt van aardolie. Ongetwijfeld kennen de meeste mensen ook bio-afbreekbare plastiek, gemaakt van planten. Al dan niet van reststromen van de menselijke voeding. Als aardolie een beperkte grondstof is, dan zijn planten dit uiteraard niet. De technologie staat niet stil, en misschien hebben we over enkele jaren wel een kuilfolie van bioplastiek. Na gebruik op de kuil, een bacterie of een enzym erover strooien en een jaar later te gebruiken als compost op het veld … Belachelijk? Voor de ene misschien wel, voor een ander zeker een uitdaging. De dag van vandaag is onze gebruikte kuilfolie echter nog steeds voor ons landbouwbedrijf een afvalstof. Laat het de voorbije tijd in het Vlaams Parlement nu ook net over afval gegaan hebben. Niet zozeer over onze kuilplastiek, maar wel over het huishoudelijk afval …

ganzen

De voorbije tijd mochten we jullie terug massaal ontmoeten. Je kent het wel, de voorjaarsadministratie met mestbankaangifte, verzamelaanvraag, enz… Onvermijdelijk komen dan ook de slechte prijzen aan bod. Met de vraag waar je in de landbouw nog iets kan mee verdienen. En of er nog wel een plaats is voor minder grote bedrijven. Voor ons heeft elk bedrijf waarde en zijn plaats in het landbouwlandschap. Minder grote bedrijven hoeven niet mee te doen in de race naar steeds groter. Ondanks dat er misschien vele erfbetreders het tegendeel zullen beweren omwille van de schaalvoordelen. Grote bedrijven kunnen inderdaad profiteren van schaalvoordelen, maar ze zullen dan ook tevreden moeten zijn met een massaproductie aan wereldmarktprijzen en kleine marges. Hoewel, kleine marges, we schreven het reeds in ons vorig editoriaal, hoe komt het dat bij ons de suikerbietenprijs een stuk lager ligt dan die in ons omringende landen… en dan hebben we het niet alleen over de suikerbieten. Tal van andere landbouwproducten worden in vele landen een stuk beter betaald dan hier. Komt …

pravda

Tijdens onze talrijke contacten met landbouwers en tuinders viel het woord, “Pano-uitzending”. De landbouwers en tuinders spreken over moedige getuigenissen, eindelijk eens iemand die het durft zeggen, een ‘schande’ om te spreken over blijvers en wijkers. Trouwens, volgens Van Dale betekent ‘wijken’ o.a. achteruitgaan, uit de weg gaan. De term wijkers en blijvers werd reeds in 2010 gehanteerd in een studie van het Departement landbouw. De term ‘schandalig’ is ingegeven door de angst dat je misschien de volgende wijker bent, goed wetende dat je slim boert, dat je rekent en doordachte beslissingen neemt. Niemand wenst wijker te worden. Maar de ontplooiingskansen worden je ontnomen. In de Pano reportage ging het over het reilen en zeilen in de veilingen. Bij de start van de GMO-regeling konden telersverenigingen opgericht worden om toegang te krijgen tot de GMO-gelden. Vanuit het VAC werden in de jaren negentig succesvolle telersverenigingen opgericht. Ondernemende autonome tuinbouwbedrijven groepeerden zich tot een telersvereniging om de uitdagingen op maat van het bedrijf aan te gaan en dit met volledige inspraak …

blikvanger

In deze flash vindt u de aankondiging van een meldpunt voor schade aan de runderen door zwerfvuil. Een toe te juichen initiatief van de Vlaamse Overheid om een beter zicht te krijgen op de problematiek. Dat er te veel zwerfvuil op de akkers en weilanden ligt, met alle gevolgen van dien, daarvan moeten we niet meer overtuigd worden. Waar we wel van overtuigd willen worden is de methodiek om het zwerfvuil te verminderen. Al meer dan 570 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. De alliantie ijvert voor: Een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes; Een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken; Een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen. De teksten van de deelnemers vertolken andere geluiden: minder kosten voor de gemeenten, de vervuiler betaalt, enz… Dit staat haaks op …

wie het kleine niet eert …

De vleesproblematiek blijft de gemoederen beroeren. In de rubriek “U vraagt” van de Knack kunnen burgers vragen stellen aan een personaliteit over een nieuwsitem. In de Knack van 21 maart werden de vragen voorgeschoteld aan Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond. Wij citeren de vraag van Wim Impens uit Ressegem. In 2014 werd gekozen voor schaalvergroting: enkel bedrijven met minimaal 20 kalven per jaar konden nog subsidies krijgen. Nu wil men producent en consument dichter bij elkaar brengen. Een spreidstand? Antwoord: De overheid heeft er, in overleg met de sector, inderdaad voor gekozen om enkel ‘actieve’ landbouwbedrijven te subsidiëren. De drempel is trouwens niet gigantisch: een bedrijf met 20 zoogkoeien is nog steeds klein, zeker in Europees perspectief. Met die grens kozen we ervoor om de sector te professionaliseren: meer focus op bedrijfsvoering en technische resultaten, meer aandacht voor kwaliteit, voedselveiligheid, dierenwelzijn,… Maar dat wil niet zeggen dat consument en producent ver van elkaar staan. Er zijn bijvoorbeeld heel wat Vlaamse bedrijven met een aardige omvang die toch kiezen voor …

een diepe zucht …

Telkens weer duikt er in dit land een voedselcrisis op waarvan de landbouwer – veehouder het volle gelag betaalt. We gaan het feitenrelaas niet herhalen maar als zelfs de bevoegde minister in het parlement spreekt van maffiapraktijken … Wij ondersteunen de beslissing van minister Ducarme om een grondige audit van de werking van het FAVV uit te voeren. Voor de auditeurs kunnen we alvast de volgende tips meegeven Ga op bezoek bij door het FAVV gecontroleerde landbouwbedrijven. Vraag eens naar de ervaring die deze mensen hebben opgedaan naar aanleiding van de controle. Hoe een landbouwer-veehouder al zijn werk moet laten liggen om de controleurs ten dienste te zijn? Hoe onbenulligheden zoals een ontbrekende handtekening van een bedrijfsdierenarts leidt tot verdachtmakingen? Hoe de aanwezigheid van een ingetrokken erkend fytoproduct (vloeibaar ipv poedervorm) een proces-verbaal buiten alle proportie oplevert? Hoe een veeteeltbedrijf wordt geschaduwd omdat een zak hondenbrokken samen wordt geleverd en gestockeerd met zakgoed veekrachtvoeder? Hoe deze vaststellingen zonder verweer leiden tot een korting van 1% tot 5% van de ontvangen …

winstgevend ondernemen

Indien we, onze gebuur, Marc Coucke mogen citeren: “winst moet de finaliteit zijn van ondernemen”, staat dit citaat in schril contrast met de gangbare terminologie in de landbouw. Daar spreekt men al te dikwijls van “loon voor de boer” en een “leefbaar bedrijf”. Misschien ligt daar de knoop in de onderhandelingspositie van de landbouw ten opzichte van de verdere keten. Wanneer je spreekt over loon voor de boer ten opzichte van ondernemingen die winst nastreven zit je sowieso in een zwakke positie, want je onderhandelt niet over hetzelfde item. Winst is geen loon. Loon is wat je krijgt voor je prestaties en hoe de gever deze prestaties waardeert. Winst is de vergoeding die je krijgt voor de geleverde prestaties, het bedrijfskapitaal, het management enz… De betrachting om een winstgevend bedrijf uit te bouwen kent een andere invalshoek dan een leefbaar bedrijf te hebben. Het Vlaams Agrarisch Centrum gaat voor winstgevende bedrijven Een belangrijk element om te komen tot winst is het bedrijf kennen door te meten en te weten. Om …

carnaval

Tot voor de start van het carnavalsseizoen was onduidelijkheid troef betreffende de voorwaarden waaraan de trekkers en bestuurders moeten voldoen. Door de actie van, volgens sommige berichten, een ijverige politieagent die vorig jaar rijbewijzen controleerde net voor de carnavalsstoet vertrok, werd door de federale minister van mobiliteit duidelijkheid verschaft betreffende het noodzakelijke rijbewijs. Wanneer een tractor een carnavalswagen trekt, gaat het om een combinatie van een tractor en een aanhangwagen die alleen maar kan gebruikt worden voor folkloristische manifestaties en volstaat het rijbewijs G. Deze combinatie mag alleen worden gebruikt: •    tijdens het carnaval; •    op de weg van en naar het carnaval; •    om proefritten uit te voeren; •    als de snelheid niet hoger ligt dan 25 km/uur; •    mits een gemeentelijke toelating. Wat de technische controle betreft, wees de minister erop dat dit regionale materie is als gevolg van de zesde staatshervorming. Daarom interpelleerde Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) minister Weyts over de kwestie. Een officieel antwoord van de minister volgde nog niet, maar volgens woordvoerder Jeroen Tiebout …