de lange weg van een advies

Via de strategische adviesraden betrekt de Vlaamse overheid middenveldorganisaties, belangengroepen en experts bij haar beleid. Ze hebben een vaste samenstelling en komen op vaste tijdstippen samen. De raden adviseren op vraag van de overheid of uit eigen initiatief. Hun adviezen zijn niet bindend. Toch moet de Vlaamse overheid bij een beleidsbeslissing wel argumenteren waarom ze het advies niet volgen. Het Vlaams Agrarisch Centrum maakt deel uit van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). In nummer 10 van onze VAC-flash vindt u een weergave van het SALV jaarrapport 2019. De adviesvragen en de adviezen zijn zeer divers. De ene keer is het onderwerp “een ver van mijn bed show”, de andere keer kan het advies een verregaande impact hebben op de agrarische ondernemingen. Bij dit laatste zijn onze tentakels geactiveerd en nemen we, naar vermogen, onze verantwoordelijkheid op. Wanneer het adviesproces zich situeert aan het begin van de beleidslijn kan de adviesraad via een onderbouwd en sector gedragen advies het beleid mogelijks bijsturen. Tevens krijgen de Raadsleden inzicht in …

Koekje van eigen deeg …

Laat ons van in het begin duidelijk zijn, dit schrijfsel heeft hoegenaamd niets maar dan ook niets te zien met leedvermaak. We hebben ongelofelijk veel respect voor de inzet en de moed die velen onder ons opbrengen om ons samen doorheen deze gezondheidscrisis te loodsen. Een van de effecten van deze crisis is dat de “kleine” kantjes van ons bestel open en bloot komen te liggen. Hoe omvangrijker de globalisering wordt, hoe meer belang de lagere overheden zich toe-eigenen. En hoe kan je nu het best belangrijker worden? Juist ja, door eenvoudige regelgeving onwerkbaar ingewikkeld te maken. We worden overmand door een déjà vu gevoel wanneer we de ordehandhavers en burgemeesters horen klagen over de toepassing van de corona maatregelen in hun respectievelijke gemeente. Zelfs de burgemeester van de grootste stad in Vlaanderen zegt: “Ik krijg dit niet meer uitgelegd!”. Wel nu, wij krijgen het al jaren “niet meer uitgelegd” aan onze agrarische ondernemers. Binnen een agrarische onderneming vinden complexe processen plaats. Daarbovenop komt meer en meer een ingewikkelde regelgeving …

Sierteelt in lockdown

De sierteelt is met 5.862 hectare in 2017 de kleinste sector qua areaal (1% van de totale Vlaamse landbouwoppervlakte). Bijna een vijfde van de oppervlakte bestaat uit bloemen, de rest bestaat uit bomen en heesters (81%). De boom- en heesterkwekerij gebeurt voor 98% in openlucht. Bij de bloemenkwekerij gebeurt 65% in openlucht. De rest gebeurt in serres. In 2017 wordt op 1.004 bedrijven, ofwel 4% van de Vlaamse landbouwbedrijven, aan sierteelt gedaan. 3% van de Vlaamse landbouwbedrijven (679 bedrijven) zijn gespecialiseerde sierteeltbedrijven. De Belgische sierteelt, met Vlaanderen als belangrijkste productieregio (ongeveer 90%), staat bekend om zijn veelzijdigheid, traditie, vakmanschap, maatwerk en kwaliteit. De Belgische kwekers leveren niet alleen sierteeltproducten van hoge kwaliteit, maar garanderen ook een persoonlijke service, uitmuntend vakmanschap en doorgedreven flexibiliteit, zelfs in de groothandel. Hun firma’s zijn vaak nog familiebedrijven waar momenteel de tweede of zelfs al de derde generatie aantreedt. Familiebedrijven kennen een typische bedrijfscultuur waarbij bedrijfsleiding én werknemers trots zijn op hun producten. Tuincentra en plantenkwekers vinden het niet fair dat zij hun deuren moeten …

De bijzaak is onbelangrijk

De impact van de Corona-crisis op de maatschappij is een kolfje naar de hand van sociologen, psychologen en andere filosofische waarnemers. De uitvergroting van de personages in de TV-serie “Cordon” vertonen schrikbarende gelijkenis met hetgeen we in deze crisis meemaken. Zowel het goede als het slechte in de mens viert hoogtij. Meer dan 75 jaar hebben we geen groot conflict of gevaar gekend. Wanneer een externe vijand ontbreekt, creëert de mens een interne vijand en worden bijzaken belangrijk. Het Vlaams Agrarisch Centrum heeft in standpunten en overleg meermaals getracht de focus te leggen op de hoofdzaak en het verstandbeelden van onbenullige bijzaken aangeklaagd. Net voor de Corona-crisis losbarstte, werd op de radio een podcast gepromoot over de wolf Naya! De spot eindigt met de zin “wie vermoordde Naya?” Ten eerste is het niet bewezen dat Naya gedood is en ten tweede dieren worden gedood en mensen worden vermoord. Herinnert u de frase wanneer we stelden dat meer mensen houden van een dier dan dat er mensen leven van het houden …

blijf in uw kot

Met deze iconische uitspraak probeerde Minister van Volksgezondheid Maggie De Block op een begrijpelijke manier de Belgen duidelijk te maken dat je contacten beperken de beste methode is om het corona-virus in te dijken. We hebben getracht de toepassing van de maatregelen MAP6 in gebiedstype 2 en 3 in functie van de verzamelaanvraag en de brede weersverzekering in deze VAC-Flash in heldere woorden te verklaren. We zijn er niet in geslaagd. De regelgeving is zo complex dat deze niet in heldere bewoordingen uit te leggen is. Daarom hanteer je best het KIS principe. Keep It Simple. Heb je percelen gelegen in gebiedstype 2 en 3 zorg er dan voor dat er slechts één gebruiker is van het perceel. Gebruik de verzamelaanvraag niet om mondelinge contracten te officialiseren. Trouwens je kan geen pachtrechten afdwingen middels de verzamelaanvraag. Werkt u met seizoenscontracten – teeltcontracten? Contacteer ons en we kunnen u een model bezorgen conform MAP6. U begrijpt dat het invullen van de verzamelaanvraag een stressvol moment kan zijn. Het zou kunnen dat je …

het hoeft niets te kosten …

VAC-flash nr. 5 is zo eivol geschreven over de actuele onderwerpen als waterheffing en bemesting dat we geen ruimte hadden voor de verzamelaanvraag. De volgende VAC-flash is gereserveerd voor informatie en aandachtspunten van de verzamelaanvraag. De afgelopen dagen werd her en der getrokken aan de toekomstige landbouwbudgetten van Europa. Tekenend ervan was dat de eisen van de West-Europese landbouworganisaties het tegenovergestelde is van de eisen van de Oost-Europese landbouworganisaties. Een verschuiving van de middelen naar andere domeinen staat in de sterren geschreven. Wie gaat dit tegenhouden, gelet op de tegenstelling tussen de Europese landbouwers. Wij doen graag voorstellen aan de respectievelijke Overheden die de agrarische ondernemer ondersteunt en geen geld kost aan de belastingbetaler. Als de Overheid wil luisteren … We hebben minister Crevits gewezen op de onzekerheid betreffende de NER en de voorwaarde ervan in het kader van het VLIF. Volgens de VLIF-reglementering is het bezitten van voldoende nutriëntenemissierechten een voorwaarde om toegang te krijgen tot VLIF-steun. In de beleidsnota Omgeving ingediend door mevrouw Zuhal Demir, Vlaams minister van …

Een steentje in de rivier

Wij blijven het herhalen, het Vlaams Agrarisch Centrum ijvert, waar nodig, voor administratieve vereenvoudiging om de eenvoudige reden, dat complexe regelgeving in wezen bijdraagt tot onrechtvaardigheid. Het onrecht manifesteert zich tussen de agrarische ondernemingen, het ene bedrijf heeft meer mogelijkheden om de bedrijfsstructuur te optimaliseren, het andere bedrijf loopt boetes op omwille van de complexiteit van de regelgeving. Tijdens de denkdag voor stakeholders, georganiseerd door de VLM-mestbank, lanceerden we het idee om bedrijven, die aantoonbaar, duurzaam produceren, deels te ontlasten van allerlei administratieve verplichtingen. Vergelijk het, als u wil, met het voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte. Deze bedrijven kunnen als trekker fungeren voor andere bedrijven. Een positieve benadering die meer effect heeft dan beperkingen en bestraffing. In VAC-flash nr. 4 vindt u dit voorstel terug. GLB 2021 voorziet een regeling, de zogenaamde ecoregeling, om een deel van de subsidies te reserveren voor landbouwbedrijven die vrijwillig instappen in een ecoregeling. De ecoregelingen maken deel uit van de groene architectuur en bouwen verder op de conditionaliteit. Binnen de ecoregelingen worden landbouwers vergoed hetzij …

PROFESSIONEEL DE NEK OMWRINGEN

Wanneer we schrijven dat MAP6 een hindernissenparcours aflegt, trappen we een open deur in. Om even te herinneren, het oorspronkelijke MAP6 was het resultaat van intensief overleg, waarbij een wankel evenwicht werd nagestreefd tussen de belangen van de agrarische ondernemers, de invloed van de industriële landbouw en de milieudoelstellingen. Een van onze stokpaardjes was de erkenning van stalmest als bodemverbeteraar. Dit resulteerde in volgende regelgeving (publicatie 22 mei 2019) Stimuleren van het gebruik van stalmest Voor bedrijven met percelen in fosfaatklasse I en II geldt dat de P voor 50% wordt meegeteld voor stalmest en compost bij gebruik op deze percelen. Om stalmest verder te stimuleren wordt deze maatregel ook van toepassing voor percelen in fosfaatklasse III en IV voor biologische landbouwbedrijven en niet-biologische bedrijven die circulair werken met stalmest (d.w.z. dat minstens 90% van hun dierlijke productie uit stalmest bestaat en dat ze minstens 90% van hun dierlijke productie op eigen gronden gebruiken). In het Staatsblad van 30/07/2019 verschijnt volgende tekst: “Een circulair stalmestbedrijf als vermeld in het tweede …

landbouwmodel

Er is al veel inkt gevloeid over het toekomstig landbouwmodel. Menig belangengroep en politieker hebben zinnige en onzinnige standpunten verkondigd. Soms worden er slimme, nuttige en haalbare ideeën aangereikt, doch vaak worden de meest stompzinnige en onrespectvolle standpunten wereldkundig gemaakt over de hoofden van de agrarische ondernemer heen. Experten en landbouwonderzoekers voeren studies uit over het toekomstig landbouwmodel. De impact van de consument, de retail en de economische wetmatigheden staan in de realiteit vaak haaks op het model dat men voor ogen heeft. Het staat als een paal boven water dat je dikwijls een goed advies krijgt van iemand buiten je sector. Op NPO3 loopt het programma “Gefileerd”. In ‘Gefileerd’ reist Jennifer Hoffman met Charlotte, Daniëlle, Kevin, Mitchell en Sam naar Thailand. Daar zien, horen en ervaren ze hoe kip, garnalen, rijst en vis worden geproduceerd. Waar en onder welke omstandigheden is voedsel gemaakt? Welke prijs betalen mens, dier en milieu voor de sushi of kipnuggets op ons bord? De gasten werden uitgenodigd in het dagelijkse praatprogramma Op1. We geven …

STEIGERS

Het eerste hoofdartikel van 2019 kreeg de titel “vol verwachting” mee. Verwachtingen worden gecreëerd en bijgestuurd gedurende de scharniermomenten. Ondanks dat wijzigingen en veranderingen steeds aan een sneller tempo doorzetten, lijkt het alsof het huidige scharniermoment trager verloopt dan verwacht. We zitten in een scharnierperiode dan wel een scharniermoment. Internationaal is de zoektocht naar een andere wereldorde doorspekt met de klimaatproblematiek. Onder lokale politiek druk worden lokale maatregelen genomen met weinig aandacht voor de globale klimaatwinst. Ondertussen is de Brexit bijna een feit geworden. In een korte tijdsspanne van 11 maanden dient de toekomstige handelsrelatie met onze grote handelspartner uitgeschreven te worden. Mocht dit lukken, dan kunnen we spreken van een huzarenstukje. De tijdslijn voor GLB2020 loopt verder. Op 10 december werd het voortgangsrapport gepubliceerd. De landbouworganisaties ontvangen een dezer dagen, een document met de opsomming van de belangrijkste thema’s. Eind januari wordt de input vanwege de landbouworganisaties verwacht. De uitslag van de verkiezingen van mei 2019 hebben het politiek bestel niet vergemakkelijkt. Het aantal niet-stemmers / blanco-stemmers of niet …