(Uit)-vluchten kan niet meer …

De eerste analyses van de aanpak van de Coronacrisis zijn gemaakt. Laat ons, op zijn zachts gezegd schrijven dat ons land, maar uiteindelijk onze talrijke Overheden, zich niet van hun sterkste kant getoond hebben in het beheersen van de crisis. We hebben op dit forum meermaals het Europa-bashen aangeklaagd. Tijdens overlegmomenten werd te pas en te onpas het Europese beleidsniveau “ter hulp” geroepen om eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden te omzeilen. Met de aanpak van de Corona ontbreekt het Europees niveau en kunnen onze Overheden de verantwoordelijkheid spruitend uit de toegekende bevoegdheden niet meer ontlopen. Het adagio “de bevoegdheid kort bij de burger” verzinkt in het machtsstreven: wat we zelf verdelen, komt onze zuil ten goede … De inzet van seizoenarbeiders staat voor de deur. De individuele bedrijfsleiders, de seizoenarbeiders en de Overheden hebben een levensnoodzakelijke gedeelde verantwoordelijkheid om de campagne veilig te laten verlopen. Checklists voor veilig werken zijn opgesteld. Afspraken, protocols en besluiten zijn op lokaal en provinciaal niveau gemaakt en opgesteld. De bedrijfsleiders zijn er zich terdege bewust …

overleg is nodig en nuttig

In Nederland, nochtans voor menig Noorderling een gidsland, is het overleg tussen agrarische ondernemers en de politiek, op zijn zachtst gezegd, verzand. Een situatie waarvan de anti-agrarische lobby handig gebruik maakt. Gelukkig behoedt het overlegmodel dat we hier kennen, ons, voorlopig, van zulke toestanden. Daarbij, en dat bewijzen ons de dagdagelijkse berichtgeving over de Coronamaatregelen, worden de beleidsinitiatieven in de agrarische sector afgetoetst met de organisaties waardoor de kans op herformuleringen en verwarring gering zijn. We moeten dit overleg koesteren. Wij, vanuit het VAC, behoeden ons voor het inpassen van grote theorieën tijdens het overleg en blijven gefocust op het resultaat voor de agrarische onderneming. Op onze website vindt u het SALV advies over de rampenschade. In de specifieke aanbevelingen leest u de aandachtspunten welke geformuleerd zijn vanuit de zorgen van de agrarische ondernemers. Het evaluatieoverleg over MAP 6 vond plaats. Het VAC nam deel aan dit overleg. Op vraag van de VLM om “globale voorstellen die de effectiviteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van MAP 6 versterken” in te dienen, hebben …

Van boer tot vork

Op 20 mei heeft de Europese Commissie een “van boer tot bord-strategie” voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem, voorgesteld. Er lijkt een strategie in ontwikkeling te zijn, om de belangrijkste stake-holders, de agrarische ondernemers, tijdens de drukke voorjaarswerkzaamheden te belasten met rapporten, inzichten, documenten, vergaderingen, enz. in de hoop de inbreng van de agrarische ondernemers te minimaliseren. De reacties op het document komen dezer dagen uit de hoek waar “thuiswerkers” de tijd hebben gevonden een mening te formuleren over de hoofden van de agrarische ondernemers. In het document lezen we onder punt 3.2: Adviesdiensten, uitwisseling van gegevens en kennis, en vaardigheden Kennis en advies zijn van essentieel belang om alle actoren in het voedselsysteem in staat te stellen, te verduurzamen. Vooral primaire producenten hebben behoefte aan objectieve adviesdiensten op maat om hen te adviseren over duurzame managementkeuzes. De Commissie zal daarom doeltreffende kennis- en innovatiesystemen voor de landbouw (AKIS) voor alle actoren in de voedselvoorzieningsketen, trachten te bevorderen. In hun strategische GLB-plannen zullen de lidstaten de steun voor AKIS …

Is landbouw essentieel?

Traditioneel worden voor de agrarische sector land, kapitaal en arbeid tot de productiefactoren gerekend. In onze lessen agrarisch ondernemerschap voegen we daar de factor “management” aan toe. Management is een containerbegrip en bevat onder andere kennis, vaardigheden, leiderschap, enz… Indien er één gevolg van de klimaatproblematiek aantoont dat er een klimaatproblematiek bestaat, zijn het de opeenvolgende jaren van droogte. De agrarische sector is dé economische sector die als eerste geconfronteerd wordt met dit, we mogen spreken van een, weerkerend fenomeen. In de vorige VAC-flash beschreven we de initiatieven die zowel aan de bron, de agrarische ondernemer, als verder in de stroom het onderzoek en industriële projecten werden genomen. Veronderschuldig ons voor de woordspeling. Deze initiatieven werden aanvullend beschreven door ervaringsdeskundigen tijdens het Radio 1 programma “Achter de feiten”. De afgelopen jaren ondersteunde het Departement Landbouw en Visserij maar liefst vijf demonstratieprojecten die focussen op duurzaam watergebruik en alternatieve waterbronnen met een bedrag van zo’n 100.000 euro per project. De resultaten van deze demonstratieprojecten zijn ongetwijfeld een duwtje in de rug …

Water, het blauwe goud

Als derde jaar op rij kondigt 2020 zich aan als een jaar met een periode van langdurige droogte. Om het schaarse water zo efficiënt mogelijk te gebruiken, nemen agrarische ondernemers en onderzoekcentra het heft in handen. Een kleine, onvolledige opsomming. Toedieningtechnieken Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant verricht onderzoek naar druppelirrigatie. In plaats van het hele veld te irrigeren, wordt er via druppelslangen net voldoende water afgezet vlak bij de plant. Dieter Debruyne bouwde een eigen buizensysteem op het maïsveld waarbij 6 sproeiers rechtstreeks in de plantenrijen water geven. In Ardooie, exploiteert een coöperatie een eigen irrigatienetwerk. Nieuwe rendabele gewassen Het VLAIO-project ‘Quinoa Lokaal’ moet leiden tot de lokale teelt van quinoa met een stabiel rendement, zowel in kilo’s als in euro’s. Quinoa is een stressbestendig gewas met interessante voedingseigenschappen. Bij agrarische ondernemers groeit de interesse in lokale teelt van quinoa. Nieuwe waterbronnen Vandaag verdwijnt ongeveer 90 procent van het opgepompt grondwater op grote werven nog steeds in de riolering. Bij grote werven betekent dit ca 100 m³ per uur. Bij grote hoeveelheden …

Een dikke merci

In VAC-flash 11 vinden jullie een opiniestuk van de hand van Tessa Avermaete over de polemiek van voeding en landbouw in deze Corona-tijden en een eigen opinie over de Lee-saga, het katje dat ons land niet in mocht en het onverantwoord gedrag van onze (on)verantwoordelijken voor stemmenwinst. De twee bijdragen zouden het hoofdartikel kunnen geworden zijn, ware het niet dat we het hoofdartikel expliciet willen reserveren om een dankwoord te richten. De voorjaarscampagne: mestbankaangifte, wateraangifte en de verzamelaanvraag start begin januari en eindigt dit jaar uitzonderlijk op 15 mei. De campagne werd vanaf half maart doorkruist met de Corona-maatregelen. Er werd op onze vraag ingegaan om de indieningstermijn te verlengen tot 15 mei met aanpassingen tot 12 juni. Dank hiervoor aan de verantwoordelijken. Tevens onze dank om de diverse digitale platformen aan de praat te houden, ondanks een overbelasting wegens taks-on-web. Ook willen we de respectievelijke buitendiensten van het departement Landbouw en Visserij, de Mestbank en de VMM betrekken in onze appreciatie voor de geleverde ondersteuning. Een welgemeende schouderklop gaat …

de lange weg van een advies

Via de strategische adviesraden betrekt de Vlaamse overheid middenveldorganisaties, belangengroepen en experts bij haar beleid. Ze hebben een vaste samenstelling en komen op vaste tijdstippen samen. De raden adviseren op vraag van de overheid of uit eigen initiatief. Hun adviezen zijn niet bindend. Toch moet de Vlaamse overheid bij een beleidsbeslissing wel argumenteren waarom ze het advies niet volgen. Het Vlaams Agrarisch Centrum maakt deel uit van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). In nummer 10 van onze VAC-flash vindt u een weergave van het SALV jaarrapport 2019. De adviesvragen en de adviezen zijn zeer divers. De ene keer is het onderwerp “een ver van mijn bed show”, de andere keer kan het advies een verregaande impact hebben op de agrarische ondernemingen. Bij dit laatste zijn onze tentakels geactiveerd en nemen we, naar vermogen, onze verantwoordelijkheid op. Wanneer het adviesproces zich situeert aan het begin van de beleidslijn kan de adviesraad via een onderbouwd en sector gedragen advies het beleid mogelijks bijsturen. Tevens krijgen de Raadsleden inzicht in …

Koekje van eigen deeg …

Laat ons van in het begin duidelijk zijn, dit schrijfsel heeft hoegenaamd niets maar dan ook niets te zien met leedvermaak. We hebben ongelofelijk veel respect voor de inzet en de moed die velen onder ons opbrengen om ons samen doorheen deze gezondheidscrisis te loodsen. Een van de effecten van deze crisis is dat de “kleine” kantjes van ons bestel open en bloot komen te liggen. Hoe omvangrijker de globalisering wordt, hoe meer belang de lagere overheden zich toe-eigenen. En hoe kan je nu het best belangrijker worden? Juist ja, door eenvoudige regelgeving onwerkbaar ingewikkeld te maken. We worden overmand door een déjà vu gevoel wanneer we de ordehandhavers en burgemeesters horen klagen over de toepassing van de corona maatregelen in hun respectievelijke gemeente. Zelfs de burgemeester van de grootste stad in Vlaanderen zegt: “Ik krijg dit niet meer uitgelegd!”. Wel nu, wij krijgen het al jaren “niet meer uitgelegd” aan onze agrarische ondernemers. Binnen een agrarische onderneming vinden complexe processen plaats. Daarbovenop komt meer en meer een ingewikkelde regelgeving …

Sierteelt in lockdown

De sierteelt is met 5.862 hectare in 2017 de kleinste sector qua areaal (1% van de totale Vlaamse landbouwoppervlakte). Bijna een vijfde van de oppervlakte bestaat uit bloemen, de rest bestaat uit bomen en heesters (81%). De boom- en heesterkwekerij gebeurt voor 98% in openlucht. Bij de bloemenkwekerij gebeurt 65% in openlucht. De rest gebeurt in serres. In 2017 wordt op 1.004 bedrijven, ofwel 4% van de Vlaamse landbouwbedrijven, aan sierteelt gedaan. 3% van de Vlaamse landbouwbedrijven (679 bedrijven) zijn gespecialiseerde sierteeltbedrijven. De Belgische sierteelt, met Vlaanderen als belangrijkste productieregio (ongeveer 90%), staat bekend om zijn veelzijdigheid, traditie, vakmanschap, maatwerk en kwaliteit. De Belgische kwekers leveren niet alleen sierteeltproducten van hoge kwaliteit, maar garanderen ook een persoonlijke service, uitmuntend vakmanschap en doorgedreven flexibiliteit, zelfs in de groothandel. Hun firma’s zijn vaak nog familiebedrijven waar momenteel de tweede of zelfs al de derde generatie aantreedt. Familiebedrijven kennen een typische bedrijfscultuur waarbij bedrijfsleiding én werknemers trots zijn op hun producten. Tuincentra en plantenkwekers vinden het niet fair dat zij hun deuren moeten …

De bijzaak is onbelangrijk

De impact van de Corona-crisis op de maatschappij is een kolfje naar de hand van sociologen, psychologen en andere filosofische waarnemers. De uitvergroting van de personages in de TV-serie “Cordon” vertonen schrikbarende gelijkenis met hetgeen we in deze crisis meemaken. Zowel het goede als het slechte in de mens viert hoogtij. Meer dan 75 jaar hebben we geen groot conflict of gevaar gekend. Wanneer een externe vijand ontbreekt, creëert de mens een interne vijand en worden bijzaken belangrijk. Het Vlaams Agrarisch Centrum heeft in standpunten en overleg meermaals getracht de focus te leggen op de hoofdzaak en het verstandbeelden van onbenullige bijzaken aangeklaagd. Net voor de Corona-crisis losbarstte, werd op de radio een podcast gepromoot over de wolf Naya! De spot eindigt met de zin “wie vermoordde Naya?” Ten eerste is het niet bewezen dat Naya gedood is en ten tweede dieren worden gedood en mensen worden vermoord. Herinnert u de frase wanneer we stelden dat meer mensen houden van een dier dan dat er mensen leven van het houden …