speerpunt

Als agrarisch ondernemer leert men omgaan met slechte prijzen en tegenvallende opbrengsten. Men neemt als ondernemer actie(s) om het effect van de prijsvorming op het uiteindelijke inkomen te verminderen. Dit kan door productie verhogende maatregelen, efficiënter werken, andere inkomstenbronnen aanboren, enz… Tevens doet men er alles aan om de invloed van de slechte weersomstandigheden op te vangen. Denk maar aan de talrijke watertransporten deze zomer. Al deze acties zijn eigen aan het agrarisch ondernemerschap. Uit onze talrijke gesprekken met landbouwers en tuinders komt telkens dezelfde bezorgdheid naar boven. De onnoemelijke druk die men ervaart om te kunnen blijven voldoen aan alle voorschriften, normen en complexe regels. Net dit heeft de agrarische ondernemer niet in de hand. Ondanks alle verklaringen in het verleden om de administratieve en andere lasten te verminderen is niets minder waar. Vanuit Europa is een project gestart, om door gebruik te maken van satellieten, de subsidiabele teelten te controleren. De digitale ruimtetechniek staat zo ver dat men de teelt, de stand van het gewas, de bemesting, ziektedruk …

vol verwachting …

Het jaar 2018 zullen we ons herinneren als een uitzonderlijk warm en droog jaar. Mochten onder meer onze agrarische ondernemers zich niet aangepast hebben aan de klimaatwijziging dan zou de voedselbevoorrading in het gedrang gekomen zijn. Het getuigt nogmaals dat de agrarische ondernemingen flexibel zijn en zich voortdurend aanpassen aan de wijzigende omgevingsfactoren. Er is in de economische sector niemand die meer begaan is met de klimaatwijziging dan de agrarische ondernemer. Hij/zij is tenslotte bij de eersten die voordelen of nadelen kunnen ondervinden. De politiek zal tijdens het komende jaar 2019 een sterk wijzigende omgevingsfactor vormen binnen ons bestel. Binnen een aantal weken zullen we weten of de Brexit een waardig afscheid wordt van onze Britse handelspartners of dat het een harde confrontatie wordt met de realiteit, of mogen we verhopen een nieuw referendum. Momenteel loopt het openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6). Tot en met 21 februari 2019 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6) en het ontwerp van het plan-MER bekijken op onze website. Wie …

uitdagingen

Het landbouwrapport 2018 werd op 13 december jl. voorgesteld. Naar onze inzichten is dit een belangrijk naslagwerk om de belangenverdediging voor onze leden te onderbouwen met feiten en cijfers. Daarom werken we intensief mee aan de ontwikkeling van het LARA door deelname aan de stuurgroep en de lectorengroep. Hoe zwaarder de perceptie weegt op het discours, hoe belangrijker het is om over voldoende objectief cijfermateriaal te beschikken om de perceptie te ontkrachten.   Het LARA 2018 somt acht uitdagingen op voor de Vlaamse landbouw De leefbaarheid van de bedrijven staat onder druk door de toenemende volatiliteit, kleine marges en druk naar schaalvergroting en dito kapitaalsbehoefte. De toegang tot het beroep wordt bemoeilijkt door de hoge kapitaalsbehoefte. De instroom van boeren gebeurt over het algemeen door een intergenerationele opvolging doch het aantal nieuwkomers breidt uit. Ze kunnen nieuwe inzichten en een netwerk buiten de sector meebrengen. Grond is in Vlaanderen beperkt en er zijn vele gegadigden. Ruimte voor landbouw blijft een zorg voor allen. Binnen de landbouw- en  tuinbouwsector richten oplossingen …

gele hesjes

Wie zijn de “gele hesjes”? De “gele hesjes” noemen zichzelf ontevreden burgers die op een vreedzame manier actie voeren. Ze distantiëren zich dan ook van het geweld van de voorbije dagen. Het begon allemaal in Frankrijk, waar “les gillets jaunes” brandstofdepots blokkeerden uit onvrede met de hoge brandstofprijzen. De “gele hesjes” is een burgerbeweging, burgers die uit onvrede protesteren tegen de hoge prijzen. Het gaat om veel meer dan de prijs van diesel. Het gaat om respect en gezond verstand bij het nastreven van een andere manier van leven. Op donderdag 29 november werden zowel het mestrapport 2018 en het rapport Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied (2017-2018) gepubliceerd. Voor dag en dauw werd er commentaar geleverd op de resultaten waarbij een deel van de landbouwers werden beschimpt als cowboy. Wij hebben de ervaring dat wanneer de vinger op de wonde wordt gelegd bij bepaalde actoren in het bemestingsveld, er zal op toe gekeken worden en met betrokkenen overlegd zal worden om de situatie te verbeteren. Wanneer de vinger op de …

verstrikt in eigen gelijk

Kwaliteitslabels! Er is al veel inkt over gevloeid doch in essentie komt het hierop neer. Een label heeft twee doelstellingen: Het label is een product van de marketingstrategie. Het label bindt producenten aan de retailer die de voorwaarden ongebreideld en zonder inspraak mag/kan opleggen. Als we de woordvoerder van Delhaize mogen geloven, en we trekken dit voor alle duidelijkheid niet in twijfel, is het vlees niet volledig traceerbaar want het kan, door onachtzaamheid of een menselijke fout, in de versnijderij verwisseld worden tussen rund 1, rund 2 en rund 3. Het staat ons voor de geest dat dit inderdaad mogelijk is. We kunnen ons voorstellen dat niet ieder stuk vlees volgens afkomst apart kan verwerkt worden. De verantwoordelijken van het label hadden de medewerkers op de werkvloer van de versnijderijen moeten consulteren of het verwerkingsproces uitgeschreven in de labelvoorwaarden toepasbaar is. Zoals zo vaak ontbreekt het gezond verstand en worden boven de hoofden van de uitvoerders grote plannen ontwikkeld. Er kunnen vragen gesteld worden over de gang van zaken. Ontwikkelaars …

De rok is nader dan het hemd

De herfstvakantie is voorbij. Het lijkt of de schoolvakanties doorgedrongen zijn in het professionele bestaan. Al op vrijdag stonden misnoegde en boze reizigers met kroost hopeloos te wachten op Zaventem. De vakantie waar zo reikhalzend naar uitgekeken werd, dreigde in het water te vallen. De stakende bagage-handlers en de vakbonden waren op de sociale media kop van jut. “Dit doe je niet, onze – “mijn” vakantie verpesten. Ze moesten ze allemaal hun C4 geven, …” Later werd duidelijk onder welke arbeidsomstandigheden de werknemers op de luchthaven werken. Zij zijn het slachtoffer van de race to the bottom. Op Schiphol, waar dikwijls naar werd verwezen, is er één CAO voor alle bagagebedrijven. In onze sector kennen we hetzelfde fenomeen. Steeds hogere kwaliteitsnormen, steeds strengere productie-eisen, meer en meer aandacht voor milieu en dier én lagere prijzen. Lagere prijzen opgelegd door de markt. De vakbonden betrekken, terecht, onze sector in het betoog. Marc Leemans, voorzitter ACV, verwoordt het zo: ”De vliegproblematiek verschilt niet van die andere lagekostsectoren. Boeren die voor hun melk, …

goed begonnen is half gewonnen

De Week van de Bedrijfsoverdracht vindt elk jaar plaats in de week voor de herfstvakantie. Met de Week van de Bedrijfsoverdracht wil het Agentschap Ondernemen & Innoveren drie doelen bereiken: Ondernemers aanmoedigen om over bedrijfsoverdracht na te denken en erover te praten; Ondernemers veel kansen geven om zich te informeren over verschillende aspecten van bedrijfsoverdracht; Dienstverleners gespecialiseerd in bedrijfsoverdracht zichtbaar maken voor ondernemers. In onze sector, de landbouw, wordt een bedrijfsoverdracht als een zeer complexe materie ervaren. Een bedrijfsoverdracht kan samengevat worden in drie belangrijke clusters welke we in vraagvorm weergeven. De vraagvorm verplicht overdragers en overnemers na te denken, zeg beter voor te denken over het project.   1. Ken je bedrijf Wat zijn de potenties van het bedrijf? Wat zijn de risico’s van het bedrijf? Welk zijn de onzekerheden van het bedrijf? Wat is de waarde van het bedrijf? In welk statuut wordt het bedrijf verder gezet? Hoe evolueert de markt?   2. Ken jezelf Wat zijn mijn vaardigheden? Waar wil ik staan over drie, vijf en tien …

wanneer het licht uitgaat

In 1970, voor de splitsing van de bevoegdheden hadden we een regering Vanden Boeynants I: 19 ministers en 4 staatssecretarissen. Het parlement: Kamer: 212 Senaat: 178 = 390 leden in totaal. Nu telt ons land, 16.228 mandatarissen verspreid over gemeente en provincies, hebben we met alle 7 regeringen samen 41 ministers en 7 staatssecretarissen. Alle parlementen samen = 482 leden, en dan gaat het licht uit … Het afschakelplan (eerst vernoemd in 2014) komt weer in het vizier. De landbouwsector was toen vragende partij om specifieke maatregelen uit te werken. Immers bij een afschakeling worden de rurale gebieden het eerst getroffen, net die gebieden waar de landbouwbedrijven zich bevinden. En net de landbouwbedrijven zijn uiterst gevoelig voor een “aangekondigde” stroomonderbreking. Er is levend materiaal op het bedrijven, vee en voorraden, waardoor een stroomonderbreking voor ernstige economische schade kan zorgen. Laat ons hopen dat het tijdens het afschakelen niet vriest anders is de schade niet te overzien. Daarbij is de bedrijfsvoering ten opzichte van vier jaren geleden sterk geëvolueerd naar automatisering, …

vac vindt het nu hoog tijd voor een vaccinatieplan

Met haar pleidooi voor een vaccinatiebeleid houdt het Vlaams Agrarisch Centrum een heel ander discours aan inzake Afrikaanse varkenspest dan de grote landbouworganisaties. Maar er bestaat toch helemaal geen vaccin? “Klopt”, zegt VAC-woordvoerder Koen Van den Noortgate, “en dat zal er ook pas komen wanneer de farmaceutische industrie weet dat er een markt voor is. Daarom pleiten wij voor een EU-beleid dat kiest voor het vaccineren tegen dierziekten die grote economische schade kunnen veroorzaken.” Derde landen willen geen gevaccineerde varkens kopen, maar volgens VAC werkt niet-vaccineren evenmin want exportmarkten gaan reeds op slot. Sinds de vorige uitbraak van Afrikaanse varkenspest in ons land (1985) is er volgens het VAC bitter weinig veranderd. Er is nog steeds geen vaccin tegen de dierziekte. De varkenssector zal er op vlak van bioveiligheid alles aan moeten doen om het virus buiten de bedrijfspoorten te houden. Anders dreigt er een financiële ramp waarbij besmette bedrijven geruimd worden en de varkensprijs in elkaar stuikt. Voor Afrikaanse varkenspest maar ook voor andere dierziekten die de landbouweconomie zwaar …

de zijlijn

Op de website van De Standaard verscheen op 6 september een commentaarstuk van Philippe Diepvents, schrijver, over de aanstelling van Mia Doornaert als voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Interessant in het commentaarstuk is zijn visie op de rol van de middenveldorganisaties. Met een klein beetje verbeelding kun je deze visie toepassen op de landbouworganisaties. Inhoudelijk stelt hij dat middenveldorganisaties hoe langer hoe minder betrokken worden bij beleidsbeslissingen. Toch is hun kritische stem fundamenteel voor het goed functioneren van onze democratie. “De oproep tot redelijkheid tussen de lijnen door leest als: niet flauw doen, de regels niet volgen is slechts een detail, een minder belangrijke procedurefout. Werk mee, en dan zal het allemaal wel meevallen. Voor al wie betrokken is in het brede middenveld klinkt dit heel herkenbaar. Hoeveel verenigingen hebben er de afgelopen regeerperiode niet ‘wijselijk het zwijgen toegedaan’ wanneer openlijk de aanval ingezet werd op hun subsidies, op hun rol in beleidsadvies of op hun bestuursorganen? Je vindt ze in de cultuursector, bij ngo’s, de milieubeweging, …