Cijfers en letters

In 2012 hebben de Belgische apothekers 500 ton vervallen geneesmiddelen ingezameld. 500.000 kg medicijnen waarvan soms hele verpakkingen nauwelijks werden gebruikt. De sociale zekerheid heeft een groot deel van die weggegooide medicijnen terugbetaald. Hoeveel geld er op die manier verloren gaat, is niet bekend. Dat is moeilijk te berekenen, want een groot deel van de vervallen medicijnen worden niet teruggebracht, maar belanden in de vuilnisbak. Hoe moeilijk kan het zijn om een richtcijfer te berekenen wat hiervan de kost is voor de gemeenschap? Jaarlijks publiceert VKW Limburg de top 500 van de provincie Limburg. Wanneer we Ford Genk niet meer opnemen in de cijfers inzake tewerkstelling top 10 blijkt dat de eerste 4 grootste werkgevers VZW’s zijn, gevolgd door transportbedrijf Essers op de 5de plaats. De Heer Cardinaels Luc, voorzitter VKW, verwoordde op TV-Limburg wat wij reeds jaren zeggen: “Zonder maakeconomie is deze toestand niet houdbaar“. Uit voorlopige cijfers van de landbouwtelling 2013: Significant is de daling van het aantal landbouwbedrijven. -3.3% in Vlaanderen. We staan er niet meer bij …

OVERKILL

De komkommertijd is voorbij en we zullen het geweten hebben. Gedurende bijna drie maanden werd ons televisietoestel overdonderd met eindeloze herhalingen en heruitzendingen. Niets betekende nieuwsfeiten werden door de media uitgesmeerd over meerdere bladzijden. Begin september geraakt de digibox overbelast met nieuwe programma’s en tuimelen politici over mekaar heen om te ontkennen dat de verkiezingscampagne is begonnen. Samen met andere organisaties voor zelfstandigen, ondernemers en bedrijven zijn we reeds gedurende jaren vragende partij voor een werkbare administratie en dus een verlaging van de administratieve (over)last. Men hoopt middels de digitalisering van de administratie de last voor de bedrijven te verminderen. De recente briefwisseling aangaande de steun voor de inzaai van groenbedekkers past niet in deze doelstelling. We begrijpen dat de termijn tussen het einde van de vakantieperiode en de uiterlijke datum van 14 september bijzonder kort is, doch overleg met de landbouworganisaties, desnoods via de digitale snelweg, had vele dezer dagen gestelde vragen kunnen voorkomen. Een bloemlezing van de vragen gesteld door onze leden: • Kon de bevestiging niet geïmplementeerd …

DE (IN)CONSEQUENTE CONSUMENT

Onder druk van de publieke opinie, heeft de politiek, de legkippenhouders verplicht te investeren in meer dierenwelzijn. De zo verguisde legbatterijen werden vervangen door “diervriendelijke” toepassingen. Iedereen aan het scharrelei, zo lijkt het. De kip op het doosje, scharrelend in de zon en het groene gras, kijkt de consument tevreden toe wanneer deze kiest voor het scharrelei, of ei van kippen met buitenloop. De ziel van de consument is gezuiverd. Waar de consument nauwelijks weet van heeft, is de zware investeringskost die gepaard gaat met de uitvoering van de diervriendelijke maatregelen. De hoge investeringskost en hoge voederprijzen gecombineerd met een ineenstuiking van de markt is de ideale mix die leidt tot de huidige eiercrisis. Voor Europa is het overaanbod schuld aan de eiercrisis. Deels is dit zo. Het overaanbod is gedeeltelijk het gevolg van een beperkte overcapaciteit. De overcapaciteit is het gevolg van de economische wetmatigheid die zegt dat investeringen over een groter aantal eenheden dienen afgeschreven te worden. De regelgeving binnen de Europese Unie zet de Europese eierhandel klem. …

Safety First

Halverwege de zomer kunnen we spreken over uitzonderlijk veel berichtgeving over ongevallen. Zelfs de trein, één van de veiligste transportmiddelen, ontsnapt er niet aan. In sommige gevallen is de mens medeverantwoordelijk aan de oorzaak van het ongeval. In de media worden de overheid en de inrichtende instanties herinnerd aan de plicht om adequate veiligheidsmaatregelen te nemen. Bij ieder bewegend voorwerp is er een veiligheidsrisico. De overheid en de inrichtende instanties kunnen veiligheidsmaatregelen uitdenken tot aan de grens van de beweeglijkheid van het voorwerp. Een stilstaand voorwerp heeft de hoogste veiligheid. In alle veiligheidsvoorschriften botst men uiteindelijk op het menselijk falen. Onachtzaamheid en verkeerde inschattingen zijn vaak oorzaak van het menselijk falen. Nu de oogstperiode stilaan aanbreekt, willen we u, landbouwers, wijzen op de veiligheidsrisico’s van het landbouwtransport op de landbouwwegen. Vooreerst, zorg ervoor dat de trekker en getrokken materiaal aan minimaal alle wettelijke voorschriften voldoen. Controleer voor het in verkeer brengen of alle veiligheidselementen werken. Hou rekening met het laadvermogen, volume en snelheid. Hou tevens rekening met de wijzigende omgeving. …

HEEFT U SCHADE GELEDEN TEN GEVOLGE VAN HET ONWEER ?

U kan als landbouwer beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie wanneer door hevige wind en regenbuien, wateroverlast e.d. er schade aan landbouwgewassen is ontstaan of vermoedt u dat er schade zal ontstaan. De gemeentelijke commissie stelt op vraag van de landbouwer de schade aan landbouwteelten vast. Zodra u vermoedt dat het weer schade veroorzaakt aan uw gewassen kan u met bijgaand aangifteformulier de samenroeping van de schattingscommissie vragen. U dient deze aangifte aangetekend te versturen. Procedure: In de periode tussen het maken van de afspraak en het bezoek van de schattingscommissie laat u de teelten ongemoeid.   Er zijn twee vaststellingen nodig om de schade vast te stellen: Een 1ste vaststelling: gebeurt zo snel mogelijk na het veroorzaken van de schade, er wordt een proces-verbaal van vaststelling van de oorzaak van de schade opgemaakt, er wordt in het proces-verbaal van vaststelling opgenomen wanneer de schade werd veroorzaakt, indien mogelijk wordt reeds vastgesteld hoeveel schade er werd veroorzaakt. Een 2de vaststelling: gebeurt bij de oogst van de beschadigde teelten, er wordt …

v.v.z.r.l.

De VVZRL is de afkorting van vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en is de vervanger van de zogenaamde feitelijke verenigingen. Merendeels worden VVZRL’s opgericht om de samenwerking tussen ouders en kinderen of tussen broers te bestendigen via een samenuitbatingscontract, zeg maar een huishoudelijk reglement, en een ondernemingsnummer, landbouwnummer, enz… De ontbinding van een VVZRL omwille van pensionering, overlijden of splitsing wordt afgehandeld volgens de betreffende artikels in het samenuitbatingscontract. Kortom, de VVZRL is een eenvoudig, flexibel en transparant systeem. In het gezamenlijk advies van de SALV en de MINA-raad over de strategische thema’s PDPOIII wordt verwezen naar de problematiek van de verjonging van de sector. De Raden vragen in het advies om in te zetten op jonge starters buiten de landbouw. We citeren uit het advies: “Zet ook in op jonge starters van buiten de sector. Hoewel exacte cijfers ontbreken, stellen de Raden vast dat landbouwbedrijven vaak binnen de familie worden overgenomen en dat starters van buiten de sector eerder zeldzaam zijn. De Raden vragen om bij het wegwerken van …

Bierviltjesjobs

Misschien bent u wel eens in Duitsland op reis geweest. Waarschijnlijk heeft u een bezoek gebracht aan een stube of een kneipe alwaar u alvast heeft kunnen genieten van een bier gebrouwen volgens het Duitse reinheitsgebot. U vond het vast en zeker vreemd dat u niet dadelijk moest betalen doch dat de ober(in) een streepje trok op uw bierviltje. U vroeg achter de bedoeling of keek rond om vast te stellen dat iedere gast het bierviltje meenam om de rekening te kunnen maken. Als goede Belg zijnde, dacht u in een onbewaakt moment, om het systeem te belazeren en een andere bierviltje te nemen met natuurlijk minder getrokken streepjes dan het origineel, een kwestie om ons geroemde plantrekkerij in praktijk te brengen. U heeft dit plan per slot van rekening niet uitgevoerd omdat het niet past in een systeem dat draait op eerlijkheid. Het Duitsland van Angela Merkel staat mijlenver weg van het bierviltjes Duitsland. De ARD-reportage over de vleesindustrie toont dit zeer duidelijk aan: “De klok rond werken voor …