een slag in het gezicht

Zo kun je de totaal onverwachte beslissing van Europa dat de zoogkoeienpremie wordt afgeschaft wel noemen. Nochtans werden de voorbije maanden in overleg met de Vlaamse overheid voorstellen geformuleerd om de gekoppelde steun aan te wenden om de verjonging en professionalisering van de rundvleessector te stimuleren. De zoogkoepremie behoorde, behoort en zal ook in de toekomst moeten blijven behoren aan de zoogkoehouderij. De zoogkoehouderij is per definitie familiale landbouw. Zij verdienen nu net alle steun. Onze vertegenwoordigers in het overleg zullen constructief meewerken aan een werkbaar, vereenvoudigd en haalbaar alternatief. Werkbaar, haalbaar en eenvoudig. Drie sleutelwoorden die voor ons belangrijk zijn. Lees in de VAC-flash het samengevatte advies over de erosiemaatregelen. Het VAC heeft intens en constructief meegewerkt aan dit advies. Het resultaat mag er zijn. De Raad adviseert om rekening te houden met de complexe en niet verenigbare wetgeving om allerlei doelstellingen te behalen. Tevens worden de voordelen van stalmest en hoevecompost geaccentueerd. Verder in het advies worden de praktische problemen, die veelal van technische aard zijn, beschreven. Dit …

Scherp van de snee

Ondernemen is het bedrijf, uw bedrijf, zo veilig mogelijk loodsen doorheen de omgevingsfactoren. Een belangrijke omgevingsfactor voor uw bedrijf is de kostenbeheersing. In de varkenshouderij is het bewezen dat een goed geïntroduceerd meerwekensysteem een belangrijke positieve economische impact heeft op de kostensamenstelling. Meer nog, het is perfect mogelijk het meerwekensysteem toe te passen zonder bijkomende investeringen. Steeds belangrijker wordt de impact van de energiefactuur op de agrarische bedrijven. Het Vlaams Agrarisch Centrum is erin geslaagd een panel samen te stellen van onafhankelijke specialisten die elk in hun vakgebied de nodige kennis en expertise hebben opgebouwd. Deze kennis en expertise worden u aangeboden tijdens de komende studienamiddagen, waarvan de eerste doorgaat te Bilzen op 19 februari (meer info VACademie/berichten). U wordt geïnformeerd over de diverse mogelijkheden om uw energiefactuur te doen dalen, zonder dat u zware investeringen moet laten uitvoeren. Een greep uit het aanbod: Met samenaankoop wordt de aankoopprijs gedrukt. Door samen te onderhandelen met de leverancier bent u zeker van een lagere aankoopprijs. Ontdek samen met ons welke mogelijkheden …

2014 internationaal jaar van de familiale landbouw

De Verenigde Naties riepen 2014 uit tot Internationaal Jaar van de Familiale Landbouw. Bij de lancering van het Internationaal Jaar benadrukte José Graziano da Silva, directeur van de FAO, het potentieel van de familiale landbouw. “De wereld staat voor twee grote uitdagingen: de voedselzekerheid verhogen en de natuurlijke rijkdommen beschermen. In beide gevallen rekenen we daarvoor in de eerste plaats op boeren en boerinnen.” 70% van het voedsel wordt geproduceerd door familiale landbouwbedrijven en wereldwijd leeft 40% van de gezinnen van landbouw. Wat is familiale landbouw? We vinden de definitie van familiale landbouw in de Strategienota voor de sector landbouw en voedselzekerheid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Familiale landbouw wordt enerzijds gekenmerkt door de dominantie van het werk van familieleden binnen een familiale organisatie van het productieproces en anderzijds door de nauwe samenhang tussen productie, familiale consumptie en reproducerende activiteiten van de familie. Uitgaande van deze kenmerken, omvat familiale landbouw zeer uiteenlopende situaties met betrekking tot de toegang tot grond (landbouwers die eigenaar zijn krachtens zeer uiteenlopende grondrechten, landbouwers en pachters, …

Hoed

Schrijvende medemens Guillaume Van der Stighelen schreef in zijn collumn in De Morgen over de al dan niet gemanipuleerde weergave van het bezoek van Prins Laurent aan een zangavond in Antwerpen. De prins parkeerde zijn wagen pal voor de deur i.p.v. op het parkeerterrein. VTM berichtte dat de prins het niet kan laten om buiten de lijntjes te kleuren. Het fout parkeren klopt niet. De chauffeur van de prins had een officiële toelating op zak. Ach, het gebeuren is van weinig belang voor de mensheid. Maar men mag zich al eens afvragen waarom er zo’n verschil is tussen het echt gebeurde en hoe het in beeld wordt gebracht. Deze vraag hebben we ons ook gesteld bij het publiek te schande brengen van varkensboeren. Dat biteback zich verlaagt tot zulke praktijken zegt alles over de organisatie. De publiek te schande gemaakte varkensboeren zijn ook mensen. En mensen hebben ook rechten. We zijn in een tijd gekomen dat bewust gemanipuleerde beeldvorming zonder schroom wordt overgenomen door de media. De klassieke media (radio, …

actieve boer

Afgelopen weken is er druk vergaderd en overleg gepleegd binnen de SALV, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. De Vlaamse Regering verwacht een dezer dagen gefundeerde adviezen over de conceptnota pijler I, de ontwerpfiches PDPO III, advies geïntegreerd bestuur natuur en groenboek zesde staatshervorming. Het zegt U waarschijnlijk weinig maar de eerste twee adviezen hebben rechtstreeks betrekking op uw inkomen via de betalingsrechten, beheersovereenkomsten en VLIF-steun. Het groenboek zesde staatshervorming handelt ondermeer over de pachtwet en rampenfondsen. In het kader van de bespreking van het advies over de conceptnota pijler I, ontspon een interessante discussie over de vraag, wat is een actieve boer. De Raad onderschrijft de stelling in de conceptnota dat instellingen waarvan het primaire doel  aantoonbaar verschilt van landbouw, door Vlaanderen aan de negatieve lijst worden toegevoegd. Het betreffen overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen en erkende terrein beherende verenigingen. De Raad wijst op het feit dat de Europese Commissie op aanbeveling van de Europese Rekenkamer de definitie van actieve landbouwer heeft verduidelijkt zodat rechtstreekse steun niet meer bij begunstigden terecht komt …

Warschaupact

Dát het klimaat verandert, durft nog slechts een enkeling te betwijfelen. Maar welk scenario ligt er klaar voor het Vlaanderen van 2050? Die vraag hield ook bio-ingenieur Eline Vanuytrecht bezig. Haar doctoraatsonderzoek toont aan dat we ook in Vlaanderen heel concreet getroffen zullen worden door de klimaatopwarming. De impact op de landbouwproductie en het bodemwater zal niet gering zijn. Ze maakte gebruik van 24 verschillende regionale en mondiale klimaatmodellen om een aantal duidelijke trends voor de oogst en de waterbeschikbaarheid voor de landbouw vast te stellen. “Door de klimaatverandering kan de oogst van wintertarwe tegen 2050 met 10 tot 15 procent toenemen. Verder mogen we verwachten dat de temperatuur in Vlaanderen zo’n 1 tot 3 graden stijgt ten gevolge van toenemende broeikasgasconcentraties. En waarschijnlijk valt er in 2050 in onze regio meer neerslag tijdens de winter en minder tijdens de zomer.” Haar onderzoek schetst een onrustwekkend beeld. “De kwetsbaarheid van onze landbouw zal toenemen, onder meer doordat de watervoorraden onder druk komen te staan tijdens de droge zomers. Dat is …

Formidable

Afgelopen dagen was hij werkelijk overal. Op de radio, op televisie en in het Koning Boudewijnstadion kwam, zag en overwon Stromae duizenden harten met zijn hit “Formidable“. Inmiddels is de song uitgegroeid als soundtrack bij de overwinningsroes van onze Rode Duivels. Het land laat zich welwillend doch verdiend meedrijven met de positieve flow. We kunnen een opsteker goed gebruiken. De Vlaamse overheid, beleidsdomein Landbouw en Visserij, publiceerde het rapport over innovatie in de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Meer dan de helft van de bevraagde landbouwbedrijven hebben minstens één innoverende investering doorgevoerd de voorbije jaren. Dit rapport illustreert de tendens dat de landbouwer toekomst ziet in de landbouw. Herinnert u zich nog de slogan “Geen landbouw zonder toekomst, geen toekomst zonder landbouw.”? Een slogan die indertijd zijn waarde had, een slogan met een defensief karakter. In deze tijden is de landbouw opener en communicatiever geworden. Het entrepreneurschap krijgt weer kleur. Voor de buitenwereld worstelt landbouw met een oubollig, conservatief en defensief imago. Het tegendeel is echter waar. De landbouwers en …

In vino veritas?

In Visie, het orgaan van ACW, trok Carien Neven van leer tegen de steun die is voorzien in het kader van de SALK voor een Limburgs kenniscentrum voor wijnbouw. Het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat, kortweg SALK, voorziet in een stroomlijning van de werking en doelstellingen om te komen tot een duurzame economische ontwikkeling ter compensatie van het jobverlies ten gevolge van de sluiting van Ford Genk. Het plan voorziet voor elk wat wils. Talrijke initiatieven, de een al meer effectiever dan de ander. Iedere actor op het Limburgse economisch veld heeft zijn mening en bedenkingen over SALK. Wij vinden het jammer, dat een grote actor, ACW-Limburg, een denigrerende opinie verspreid over het initiatief van het wijnkenniscentrum. Wij menen, als onafhankelijke boerenorganisatie, dat elk initiatief, gedragen door een bottem-up verhaal, zijn waarde heeft en alle kansen verdient. Dat de wijnbouw in grote mate op amateuristische leest geschoeid is mag geen reden zijn om de steun te ontzeggen. Trouwens, de zachtfruitteelt, een pareltje aan de Limburgse fruitkroon, is ontstaan …

Cijfers en letters

In 2012 hebben de Belgische apothekers 500 ton vervallen geneesmiddelen ingezameld. 500.000 kg medicijnen waarvan soms hele verpakkingen nauwelijks werden gebruikt. De sociale zekerheid heeft een groot deel van die weggegooide medicijnen terugbetaald. Hoeveel geld er op die manier verloren gaat, is niet bekend. Dat is moeilijk te berekenen, want een groot deel van de vervallen medicijnen worden niet teruggebracht, maar belanden in de vuilnisbak. Hoe moeilijk kan het zijn om een richtcijfer te berekenen wat hiervan de kost is voor de gemeenschap? Jaarlijks publiceert VKW Limburg de top 500 van de provincie Limburg. Wanneer we Ford Genk niet meer opnemen in de cijfers inzake tewerkstelling top 10 blijkt dat de eerste 4 grootste werkgevers VZW’s zijn, gevolgd door transportbedrijf Essers op de 5de plaats. De Heer Cardinaels Luc, voorzitter VKW, verwoordde op TV-Limburg wat wij reeds jaren zeggen: “Zonder maakeconomie is deze toestand niet houdbaar“. Uit voorlopige cijfers van de landbouwtelling 2013: Significant is de daling van het aantal landbouwbedrijven. -3.3% in Vlaanderen. We staan er niet meer bij …

OVERKILL

De komkommertijd is voorbij en we zullen het geweten hebben. Gedurende bijna drie maanden werd ons televisietoestel overdonderd met eindeloze herhalingen en heruitzendingen. Niets betekende nieuwsfeiten werden door de media uitgesmeerd over meerdere bladzijden. Begin september geraakt de digibox overbelast met nieuwe programma’s en tuimelen politici over mekaar heen om te ontkennen dat de verkiezingscampagne is begonnen. Samen met andere organisaties voor zelfstandigen, ondernemers en bedrijven zijn we reeds gedurende jaren vragende partij voor een werkbare administratie en dus een verlaging van de administratieve (over)last. Men hoopt middels de digitalisering van de administratie de last voor de bedrijven te verminderen. De recente briefwisseling aangaande de steun voor de inzaai van groenbedekkers past niet in deze doelstelling. We begrijpen dat de termijn tussen het einde van de vakantieperiode en de uiterlijke datum van 14 september bijzonder kort is, doch overleg met de landbouworganisaties, desnoods via de digitale snelweg, had vele dezer dagen gestelde vragen kunnen voorkomen. Een bloemlezing van de vragen gesteld door onze leden: • Kon de bevestiging niet geïmplementeerd …