krieken

In ons land noemen we de zoete kers, een kers (Prunus avium) en de zure kers (Prunus cerasus) kriek. De verse kriek is in tegenstelling tot de zoete kers nauwelijks eetbaar. De kriek wordt pas een lekkernij na behandeling en geeft zo een frisse toets aan talrijke gerechten en dranken. Onmiskenbaar is Vlaanderen en een deel van de Vlamingen verzuurd. Oorzaken zijn er schijnbaar in overvloed. Bart Van der Leenen, zaakvoerder van de communicatiebureaus Whizpr en Outofthecrowd verwoordt het in De Morgen als volgt: “Ik ben duidelijk niet de enige die een grote discrepantie ziet tussen de uitzonderlijke mogelijkheden die we als welvarende Europese Vlamingen hebben en de kortzichtige discours waarin we tegenwoordig werken, leven en beslissingen nemen.” “Tot voor enkele jaren beheerste de Vlaming de kunst om complexe materies te analyseren, ze te doorgronden en na evenwichtige afweging een gepaste oplossing te formuleren in functie van het algemene belang. ….. Die mentaliteit, die Vlaanderen vormde tot één van de meest welvarende regio’s ter wereld, is vandaag ver te zoeken. …

me time

Er zijn de jaarlijks weerkerende momenten dat een mens goede voornemens formuleert. Nieuwjaarsdag en verjaardagen zijn in deze topmomenten. Voor de start van de vakantiemaanden worden onverhoede pogingen ondernomen om de goede voornemens met de werkwoorden genieten, rustiger aandoen, sporten, ontdekken, enz… te concretiseren. Velen zullen proberen, weinigen zullen slagen. Deze werkwoorden lijken een tegenstelling te zijn met het landbouwersbestaan. Nochtans heeft ook de landbouwer en zijn gezin, recht of beter nood aan verpozing en verstrooiing. Eenieder kan dit invullen volgens eigen behoefte en mogelijkheden. Tijd maken voor jezelf is in deze drukke tijden vol spanningen en beslommeringen noodzakelijk en wapent u om de uitdagingen van het moderne agrarische ondernemerschap aan te gaan. We geven u enkele tips om tijd voor jezelf te maken, me time. Maak geregeld tijd: Het is belangrijk dat je op tijd en stond een adempauze inlast. Laat deze pauzes geregeld toe in je tijdsbesteding. Dit kan wekelijks zijn, maar ook tweewekelijks, maandelijks… of zelfs dagelijks! Kies voor een ritme waar jij je goed bij voelt. …

wijze raad is halve daad

De VAC-flash, nagenoeg volledig gewijd aan de cijfers over de bedrijfsresultaten van de melkveehouderij. De afschaffing van het melkquotum en de dus te verwachten instabiliteit noopt de melkveehouder-ondernemer om de strategie van het bedrijf en de bedrijfsvoering tegen het licht te houden. Elk kwartaal kan verrassingen in petto hebben. Momenteel is de melkprijs meer dan kostendekkend, doch voorzichtigheid blijft geboden. De financiële continuïteit is nog ver weg. De billijke vergoeding voor het ondernemerschap, inzet van arbeid, kennis en vermogen, blijft achterwege omwille van de  money drain ter financiering van de structurele kosten. Zeggen dat de structurele kosten stabiel zijn geworden per 100 l melk is de waarheid ten dele geweld aan doen. In absolute cijfers stijgen de structurele kosten op bedrijfsniveau en verslechtert de risico-positie van het bedrijf. Zoals gesteld in het artikel is er nog ruimte om marge-stijgingen te noteren. De variabiliteit in kostprijs van de melk tussen de bedrijven toont aan dat de oportuniteiten te vinden zijn in de bedrijfsontwikkeling. De productie van ruwvoedermelk is zo’n oportuniteit. Extra …

transparantie

In het geweld van de verkiezingen, analyses, opinies en inzichten moet je de moed hebben om aandacht te hebben voor de Europese verkiezingen. De tegenstanders van de Europese Unie, ter linker als ter rechter zijde, hebben de verkiezingen gewonnen. Hun succes is enerzijds te danken aan het ondoorzichtig discours dat de Europese politici en ambtenaren belijden en anderzijds de gedetailleerde regelneverij van de Europese instanties. Op deze tweespalk kan het populisme rustig gedijen en kan “Brussel” ongegeneerd de schuld krijgen van alles. Precies in het land van de Verlichting, vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, deelt extreem rechts een mokerslag uit aan Europa. De Franse president Hollande heeft het begrepen. François Hollande vindt dat de Europese Unie ‘onleesbaar, afstandelijk en onbegrijpbaar’ is geworden. De Franse president vindt dat de EU zich moet ‘terugtrekken waar ze niet nodig is’ om efficiënt te zijn. ‘Dit kan niet blijven duren’, vindt Hollande, die pleit voor een ‘eenvoudige en duidelijke’ Unie. Europa schiet in eigen voet. Europa kan jaren palaveren over het al dan niet en …

De aardappeleters

Met het beroemde schilderij “De aardappeleters” probeerde Vincent Van Gogh in 1885 een heel realistisch ‘boerenschilderij’ te maken, zonder de werkelijkheid te idealiseren of – zoals andere schilders volgens hem deden – zoetsappig te maken. Hij wilde benadrukken dat deze mensen ‘ met de handen die ze in de schotel steken, zelf de aarde hebben omgespit en […] dat zij hun eten zo eerlijk verdiend hebben’. Voor de gezichten streefde hij naar ‘de kleur van een goed stoffige aardappel, ongeschild natuurlijk’. (bron: vangoghmuseum.nl) De aardappel, van oorsprong een Zuid-Amerikaanse plant, werd in 1536 ingevoerd in Europa. In 1588 werden de eerste aardappelen in onze contreien gepland. Pas vanaf 1727 werd de aardappel als voedsel voor menselijke consumptie geteeld. Vooral de hongersnoden van 1845 in Vlaanderen en 1845-1850 in Ierland tonen aan de impact van de aardappel op de ontvoogding van de bevolking enorm was. De Westerse opgebouwde welvaart, welstand en welzijn zijn deels mogelijk geweest dankzij de aardappel. Een vergelijkbaar fenomeen kunnen we vaststellen tijdens de jongste geschiedenis met de …

venster

De administratieve voorjaarscampagne zit erop. Het arsenaal aan maatregelen en voorschriften waarmee er rekening dient te worden gehouden om een correcte aangifte te kunnen doen is enorm. Gelukkig konden we rekenen op een vlot werkende internettoepassing van zowel het mestbankloket als het E-loket. Beide internettoepassingen hebben inmiddels hun deugdelijkheid bewezen. Beide loketten zijn een venster voor het bedrijf. Degelijk, gebruiksvriendelijk en stabiel. Kernwoorden waarrond beide websites zijn opgebouwd, dankzij de medewerking en inspraak van adviseurs, consulenten en landbouwers. In de mate van het mogelijke werd er rekening gehouden met de geformuleerde suggesties en voorstellen. Een bewijs dat samenwerken loont. Tevens willen we hier, in naam van alle landbouwers en tuinders beide administraties danken voor de vlotte afwerking van de voorjaarscampagne en de assistentie die verleend werd. Het uiteindelijk doel van de technologische evolutie is meer doen in minder tijd. Onlangs hoorden en lazen we indrukken van filosoof Herman De Dijn en socioloog Hartmut Rosa. Deze laatste stelt dat hoe meer we versnellen, des te meer we vertragen. Denk maar aan …

bio landwirtschaft

Naar aanleiding van de presentatie van het rapport over de biologische landbouw in Vlaanderen, een stand van zaken 2013 en het behalen van onze erkenning als adviescentrum in de bio-landbouw hebben we de VAC-flash volledig gewijd aan de biologische landbouw. Het VAC heeft steeds een boontje gehad voor de biologische landbouw. Niet omdat we deze vorm van boeren beter of hoger waarderen dan de gangbare landbouw maar omdat tot op heden de biologische landbouw(er) beantwoordt aan de definitie in onze missie, met name het autonome familiale bedrijf. Het aantal biobedrijven kent nog steeds een stijgende trend (+ 20 bedrijven) maar de tendens is minder uitgesproken. Bijzonder is wel dat amper 10% van de bedrijven bijna de helft van het Vlaamse bio-areaal bewerken. Een gegeven dat de pijnpunten van de sector blootlegt. Per eenheid product heeft de biologische landbouw meer grond nodig dan de gangbare landbouw. Er is voor een vergelijkbare bedrijfsomvang te weinig (betaalbare) landbouwgrond ter beschikking. Het tekort aan oppervlakte kan gedeeltelijk opgevangen worden door een hogere meerwaarde op …

Obama

Onder grote internationale belangstelling bracht president Barak Obama eind maart een bezoek aan ons land. Er zijn weinigen die de gave van het woord zo onder de knie hebben als president Obama. De speech in de Brusselse Bosart was streng en zalvend maar tegelijk vooral inspirerend. Inspirerend voor de jongeren. Vooral inspirerend voor de jongeren. We citeren uit de speech in de taal van Obama: “In the end, the success of our ideals comes down to us, including the example of our own lives, our own societies. We know that there will always be intolerance, but instead of fearing the immigrant, we can welcome him. We can insist on policies that benefit the many, not just the few, that an age of globalization and dizzying change opens the door of opportunity to the marginalized, and not just a privileged few.” Iedereen moet toegang krijgen tot kansen. De startpositie om kansen te ontwikkelen is in een ideale wereld voor ieder individu gelijk. Echter de ideale wereld bestaat niet maar we kunnen …

exclusief

3190. Dit is het aantal bedrijven in Vlaanderen die dreigen uitgesloten te worden van zoogkoerechten. Het voorliggend voorstel voorziet in het hebben/verwerven van minstens 20 zoogkoerechten om toegang te krijgen tot het premiestelsel. VAC blijft vasthouden aan het reeds ingenomen standpunt dat er geen sprake kan zijn van een ondergrens van 20 zoogkoeien De 20 zk-regel is nog verdergaand dan de AMS-studie en zet de rendabiliteit van  kleinere gemengde rundveebedrijven sterk onder druk. Ironisch genoeg zet het beleid haar ambiguïteit hiermee nog eens in de verf: langs de ene kant meent het de diversiteit van de landbouw te ondersteunen door hoeveverkoop en dergelijke te promoten (waar het met vlif-steun deels aan tegemoet komt), terwijl het aan de andere kant de gekoppelde steun reserveert voor grote bedrijven, die in de meeste gevallen niet gemengd zijn of niet aan thuisverwerking doen. Indien er toch een minimumdrempel wordt ingesteld stellen we voor om het SALV-advies “SALV-advies implementatie GLB2020-hervorming directe steun” te volgen. De SALV erkent hierin de drempel van 2 ha op basis van …

klaar en duidelijk?

Onze maatschappij wordt alsmaar ingewikkelder en complexer. Oudere boeren zeggen ons dikwijls, vroeger was het simpel. Vroeger werd er gehuwd binnen het dorp en binnen het naburig dorp en was je naam niet je familienaam doch een bijnaam en afkomstig van je vader of moeder. Je was bijvoorbeeld, de witte van Tinus van de molder. Iedereen kende, de witte van Tinus van de molder, maar ook zijn voorgeschiedenis en toestand (welstand) van de familie. In deze huidige tijd, kent niemand nog alle geburen of dorpsgenoten. Misschien met naam en toenaam maar niet meer met afkomst of welstand. Alles wordt heden ten dage geregistreerd met nummers. Het is net deze registratie wat het mogelijk maakt om bij wens, dubbele familienamen toe kennen aan de borelingen. De ingewikkeldheid zit hem meer in de andere structuren van de gezinnen, samenwonenden, enz… Mijn kinderen, uw kinderen en onze kinderen, weet je wel. De fiscus heeft zich aan de gewijzigde maatschappelijke fenomenen wonderwel aangepast. De vele kritieken ten spijt, willen we toch even benadrukken dat …