De aardappeleters

Met het beroemde schilderij “De aardappeleters” probeerde Vincent Van Gogh in 1885 een heel realistisch ‘boerenschilderij’ te maken, zonder de werkelijkheid te idealiseren of – zoals andere schilders volgens hem deden – zoetsappig te maken. Hij wilde benadrukken dat deze mensen ‘ met de handen die ze in de schotel steken, zelf de aarde hebben omgespit en […] dat zij hun eten zo eerlijk verdiend hebben’. Voor de gezichten streefde hij naar ‘de kleur van een goed stoffige aardappel, ongeschild natuurlijk’. (bron: vangoghmuseum.nl) De aardappel, van oorsprong een Zuid-Amerikaanse plant, werd in 1536 ingevoerd in Europa. In 1588 werden de eerste aardappelen in onze contreien gepland. Pas vanaf 1727 werd de aardappel als voedsel voor menselijke consumptie geteeld. Vooral de hongersnoden van 1845 in Vlaanderen en 1845-1850 in Ierland tonen aan de impact van de aardappel op de ontvoogding van de bevolking enorm was. De Westerse opgebouwde welvaart, welstand en welzijn zijn deels mogelijk geweest dankzij de aardappel. Een vergelijkbaar fenomeen kunnen we vaststellen tijdens de jongste geschiedenis met de …

venster

De administratieve voorjaarscampagne zit erop. Het arsenaal aan maatregelen en voorschriften waarmee er rekening dient te worden gehouden om een correcte aangifte te kunnen doen is enorm. Gelukkig konden we rekenen op een vlot werkende internettoepassing van zowel het mestbankloket als het E-loket. Beide internettoepassingen hebben inmiddels hun deugdelijkheid bewezen. Beide loketten zijn een venster voor het bedrijf. Degelijk, gebruiksvriendelijk en stabiel. Kernwoorden waarrond beide websites zijn opgebouwd, dankzij de medewerking en inspraak van adviseurs, consulenten en landbouwers. In de mate van het mogelijke werd er rekening gehouden met de geformuleerde suggesties en voorstellen. Een bewijs dat samenwerken loont. Tevens willen we hier, in naam van alle landbouwers en tuinders beide administraties danken voor de vlotte afwerking van de voorjaarscampagne en de assistentie die verleend werd. Het uiteindelijk doel van de technologische evolutie is meer doen in minder tijd. Onlangs hoorden en lazen we indrukken van filosoof Herman De Dijn en socioloog Hartmut Rosa. Deze laatste stelt dat hoe meer we versnellen, des te meer we vertragen. Denk maar aan …

bio landwirtschaft

Naar aanleiding van de presentatie van het rapport over de biologische landbouw in Vlaanderen, een stand van zaken 2013 en het behalen van onze erkenning als adviescentrum in de bio-landbouw hebben we de VAC-flash volledig gewijd aan de biologische landbouw. Het VAC heeft steeds een boontje gehad voor de biologische landbouw. Niet omdat we deze vorm van boeren beter of hoger waarderen dan de gangbare landbouw maar omdat tot op heden de biologische landbouw(er) beantwoordt aan de definitie in onze missie, met name het autonome familiale bedrijf. Het aantal biobedrijven kent nog steeds een stijgende trend (+ 20 bedrijven) maar de tendens is minder uitgesproken. Bijzonder is wel dat amper 10% van de bedrijven bijna de helft van het Vlaamse bio-areaal bewerken. Een gegeven dat de pijnpunten van de sector blootlegt. Per eenheid product heeft de biologische landbouw meer grond nodig dan de gangbare landbouw. Er is voor een vergelijkbare bedrijfsomvang te weinig (betaalbare) landbouwgrond ter beschikking. Het tekort aan oppervlakte kan gedeeltelijk opgevangen worden door een hogere meerwaarde op …

Obama

Onder grote internationale belangstelling bracht president Barak Obama eind maart een bezoek aan ons land. Er zijn weinigen die de gave van het woord zo onder de knie hebben als president Obama. De speech in de Brusselse Bosart was streng en zalvend maar tegelijk vooral inspirerend. Inspirerend voor de jongeren. Vooral inspirerend voor de jongeren. We citeren uit de speech in de taal van Obama: “In the end, the success of our ideals comes down to us, including the example of our own lives, our own societies. We know that there will always be intolerance, but instead of fearing the immigrant, we can welcome him. We can insist on policies that benefit the many, not just the few, that an age of globalization and dizzying change opens the door of opportunity to the marginalized, and not just a privileged few.” Iedereen moet toegang krijgen tot kansen. De startpositie om kansen te ontwikkelen is in een ideale wereld voor ieder individu gelijk. Echter de ideale wereld bestaat niet maar we kunnen …

exclusief

3190. Dit is het aantal bedrijven in Vlaanderen die dreigen uitgesloten te worden van zoogkoerechten. Het voorliggend voorstel voorziet in het hebben/verwerven van minstens 20 zoogkoerechten om toegang te krijgen tot het premiestelsel. VAC blijft vasthouden aan het reeds ingenomen standpunt dat er geen sprake kan zijn van een ondergrens van 20 zoogkoeien De 20 zk-regel is nog verdergaand dan de AMS-studie en zet de rendabiliteit van  kleinere gemengde rundveebedrijven sterk onder druk. Ironisch genoeg zet het beleid haar ambiguïteit hiermee nog eens in de verf: langs de ene kant meent het de diversiteit van de landbouw te ondersteunen door hoeveverkoop en dergelijke te promoten (waar het met vlif-steun deels aan tegemoet komt), terwijl het aan de andere kant de gekoppelde steun reserveert voor grote bedrijven, die in de meeste gevallen niet gemengd zijn of niet aan thuisverwerking doen. Indien er toch een minimumdrempel wordt ingesteld stellen we voor om het SALV-advies “SALV-advies implementatie GLB2020-hervorming directe steun” te volgen. De SALV erkent hierin de drempel van 2 ha op basis van …

klaar en duidelijk?

Onze maatschappij wordt alsmaar ingewikkelder en complexer. Oudere boeren zeggen ons dikwijls, vroeger was het simpel. Vroeger werd er gehuwd binnen het dorp en binnen het naburig dorp en was je naam niet je familienaam doch een bijnaam en afkomstig van je vader of moeder. Je was bijvoorbeeld, de witte van Tinus van de molder. Iedereen kende, de witte van Tinus van de molder, maar ook zijn voorgeschiedenis en toestand (welstand) van de familie. In deze huidige tijd, kent niemand nog alle geburen of dorpsgenoten. Misschien met naam en toenaam maar niet meer met afkomst of welstand. Alles wordt heden ten dage geregistreerd met nummers. Het is net deze registratie wat het mogelijk maakt om bij wens, dubbele familienamen toe kennen aan de borelingen. De ingewikkeldheid zit hem meer in de andere structuren van de gezinnen, samenwonenden, enz… Mijn kinderen, uw kinderen en onze kinderen, weet je wel. De fiscus heeft zich aan de gewijzigde maatschappelijke fenomenen wonderwel aangepast. De vele kritieken ten spijt, willen we toch even benadrukken dat …

monster

Onze landbouwgrond wordt intensief gecontroleerd en geanalyseerd. Controleurs van ALV, VLM, de Mestbank, LNE, FAVV en private afnemers contro-leren te velde of van achter de PC of de boer voldoende en correcte stalen heeft genomen. De landbouwer dient rekening te houden met 6 verschillende staalnames. We sommen ze even voor u op: Voorjaarsstaal derogatie, voorjaarsstaal begeleidende maatregelen voor nitraatresidu, groenteadvisering, bemesting specifieke teelten met kunstmest of andere meststoffen, nitraatresidu en MTR (randvoorwaarde). Daarnaast zijn er de stalen (5) die op eigen initiatief kunnen genomen worden: niet fosfaat-verzadigde bodem, laag fosfaatbindend vermogen, niet-zandgrond, leemgronden vergelijkbaar met zware kleigronden en deklassering erosieklasse. Dan spreken we nog niet over het aantal tegenstalen. Alle 11 even goed? Vergeet het, deze al dan niet verplichte stalen zijn niet dienstig voor alle verplichtingen, want ieder doel en verplichting of beherende overheid heeft zijn eigen parameters waaraan het staal moet voldoen. Totaal verwarrend is het feit dat de erkende labo’s niet erkend zijn door alle controlerende instanties. Een labo kan erkend zijn voor staalname LNE doch niet …

een slag in het gezicht

Zo kun je de totaal onverwachte beslissing van Europa dat de zoogkoeienpremie wordt afgeschaft wel noemen. Nochtans werden de voorbije maanden in overleg met de Vlaamse overheid voorstellen geformuleerd om de gekoppelde steun aan te wenden om de verjonging en professionalisering van de rundvleessector te stimuleren. De zoogkoepremie behoorde, behoort en zal ook in de toekomst moeten blijven behoren aan de zoogkoehouderij. De zoogkoehouderij is per definitie familiale landbouw. Zij verdienen nu net alle steun. Onze vertegenwoordigers in het overleg zullen constructief meewerken aan een werkbaar, vereenvoudigd en haalbaar alternatief. Werkbaar, haalbaar en eenvoudig. Drie sleutelwoorden die voor ons belangrijk zijn. Lees in de VAC-flash het samengevatte advies over de erosiemaatregelen. Het VAC heeft intens en constructief meegewerkt aan dit advies. Het resultaat mag er zijn. De Raad adviseert om rekening te houden met de complexe en niet verenigbare wetgeving om allerlei doelstellingen te behalen. Tevens worden de voordelen van stalmest en hoevecompost geaccentueerd. Verder in het advies worden de praktische problemen, die veelal van technische aard zijn, beschreven. Dit …

Scherp van de snee

Ondernemen is het bedrijf, uw bedrijf, zo veilig mogelijk loodsen doorheen de omgevingsfactoren. Een belangrijke omgevingsfactor voor uw bedrijf is de kostenbeheersing. In de varkenshouderij is het bewezen dat een goed geïntroduceerd meerwekensysteem een belangrijke positieve economische impact heeft op de kostensamenstelling. Meer nog, het is perfect mogelijk het meerwekensysteem toe te passen zonder bijkomende investeringen. Steeds belangrijker wordt de impact van de energiefactuur op de agrarische bedrijven. Het Vlaams Agrarisch Centrum is erin geslaagd een panel samen te stellen van onafhankelijke specialisten die elk in hun vakgebied de nodige kennis en expertise hebben opgebouwd. Deze kennis en expertise worden u aangeboden tijdens de komende studienamiddagen, waarvan de eerste doorgaat te Bilzen op 19 februari (meer info VACademie/berichten). U wordt geïnformeerd over de diverse mogelijkheden om uw energiefactuur te doen dalen, zonder dat u zware investeringen moet laten uitvoeren. Een greep uit het aanbod: Met samenaankoop wordt de aankoopprijs gedrukt. Door samen te onderhandelen met de leverancier bent u zeker van een lagere aankoopprijs. Ontdek samen met ons welke mogelijkheden …

2014 internationaal jaar van de familiale landbouw

De Verenigde Naties riepen 2014 uit tot Internationaal Jaar van de Familiale Landbouw. Bij de lancering van het Internationaal Jaar benadrukte José Graziano da Silva, directeur van de FAO, het potentieel van de familiale landbouw. “De wereld staat voor twee grote uitdagingen: de voedselzekerheid verhogen en de natuurlijke rijkdommen beschermen. In beide gevallen rekenen we daarvoor in de eerste plaats op boeren en boerinnen.” 70% van het voedsel wordt geproduceerd door familiale landbouwbedrijven en wereldwijd leeft 40% van de gezinnen van landbouw. Wat is familiale landbouw? We vinden de definitie van familiale landbouw in de Strategienota voor de sector landbouw en voedselzekerheid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Familiale landbouw wordt enerzijds gekenmerkt door de dominantie van het werk van familieleden binnen een familiale organisatie van het productieproces en anderzijds door de nauwe samenhang tussen productie, familiale consumptie en reproducerende activiteiten van de familie. Uitgaande van deze kenmerken, omvat familiale landbouw zeer uiteenlopende situaties met betrekking tot de toegang tot grond (landbouwers die eigenaar zijn krachtens zeer uiteenlopende grondrechten, landbouwers en pachters, …