Safety First

Halverwege de zomer kunnen we spreken over uitzonderlijk veel berichtgeving over ongevallen. Zelfs de trein, één van de veiligste transportmiddelen, ontsnapt er niet aan. In sommige gevallen is de mens medeverantwoordelijk aan de oorzaak van het ongeval. In de media worden de overheid en de inrichtende instanties herinnerd aan de plicht om adequate veiligheidsmaatregelen te nemen. Bij ieder bewegend voorwerp is er een veiligheidsrisico. De overheid en de inrichtende instanties kunnen veiligheidsmaatregelen uitdenken tot aan de grens van de beweeglijkheid van het voorwerp. Een stilstaand voorwerp heeft de hoogste veiligheid. In alle veiligheidsvoorschriften botst men uiteindelijk op het menselijk falen. Onachtzaamheid en verkeerde inschattingen zijn vaak oorzaak van het menselijk falen. Nu de oogstperiode stilaan aanbreekt, willen we u, landbouwers, wijzen op de veiligheidsrisico’s van het landbouwtransport op de landbouwwegen. Vooreerst, zorg ervoor dat de trekker en getrokken materiaal aan minimaal alle wettelijke voorschriften voldoen. Controleer voor het in verkeer brengen of alle veiligheidselementen werken. Hou rekening met het laadvermogen, volume en snelheid. Hou tevens rekening met de wijzigende omgeving. …

HEEFT U SCHADE GELEDEN TEN GEVOLGE VAN HET ONWEER ?

U kan als landbouwer beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie wanneer door hevige wind en regenbuien, wateroverlast e.d. er schade aan landbouwgewassen is ontstaan of vermoedt u dat er schade zal ontstaan. De gemeentelijke commissie stelt op vraag van de landbouwer de schade aan landbouwteelten vast. Zodra u vermoedt dat het weer schade veroorzaakt aan uw gewassen kan u met bijgaand aangifteformulier de samenroeping van de schattingscommissie vragen. U dient deze aangifte aangetekend te versturen. Procedure: In de periode tussen het maken van de afspraak en het bezoek van de schattingscommissie laat u de teelten ongemoeid.   Er zijn twee vaststellingen nodig om de schade vast te stellen: Een 1ste vaststelling: gebeurt zo snel mogelijk na het veroorzaken van de schade, er wordt een proces-verbaal van vaststelling van de oorzaak van de schade opgemaakt, er wordt in het proces-verbaal van vaststelling opgenomen wanneer de schade werd veroorzaakt, indien mogelijk wordt reeds vastgesteld hoeveel schade er werd veroorzaakt. Een 2de vaststelling: gebeurt bij de oogst van de beschadigde teelten, er wordt …

v.v.z.r.l.

De VVZRL is de afkorting van vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en is de vervanger van de zogenaamde feitelijke verenigingen. Merendeels worden VVZRL’s opgericht om de samenwerking tussen ouders en kinderen of tussen broers te bestendigen via een samenuitbatingscontract, zeg maar een huishoudelijk reglement, en een ondernemingsnummer, landbouwnummer, enz… De ontbinding van een VVZRL omwille van pensionering, overlijden of splitsing wordt afgehandeld volgens de betreffende artikels in het samenuitbatingscontract. Kortom, de VVZRL is een eenvoudig, flexibel en transparant systeem. In het gezamenlijk advies van de SALV en de MINA-raad over de strategische thema’s PDPOIII wordt verwezen naar de problematiek van de verjonging van de sector. De Raden vragen in het advies om in te zetten op jonge starters buiten de landbouw. We citeren uit het advies: “Zet ook in op jonge starters van buiten de sector. Hoewel exacte cijfers ontbreken, stellen de Raden vast dat landbouwbedrijven vaak binnen de familie worden overgenomen en dat starters van buiten de sector eerder zeldzaam zijn. De Raden vragen om bij het wegwerken van …

Bierviltjesjobs

Misschien bent u wel eens in Duitsland op reis geweest. Waarschijnlijk heeft u een bezoek gebracht aan een stube of een kneipe alwaar u alvast heeft kunnen genieten van een bier gebrouwen volgens het Duitse reinheitsgebot. U vond het vast en zeker vreemd dat u niet dadelijk moest betalen doch dat de ober(in) een streepje trok op uw bierviltje. U vroeg achter de bedoeling of keek rond om vast te stellen dat iedere gast het bierviltje meenam om de rekening te kunnen maken. Als goede Belg zijnde, dacht u in een onbewaakt moment, om het systeem te belazeren en een andere bierviltje te nemen met natuurlijk minder getrokken streepjes dan het origineel, een kwestie om ons geroemde plantrekkerij in praktijk te brengen. U heeft dit plan per slot van rekening niet uitgevoerd omdat het niet past in een systeem dat draait op eerlijkheid. Het Duitsland van Angela Merkel staat mijlenver weg van het bierviltjes Duitsland. De ARD-reportage over de vleesindustrie toont dit zeer duidelijk aan: “De klok rond werken voor …