Licence to produce

Elke morgen schuiven er in de wereld 219.000 mensen meer aan de tafel dan de vorige dag. Elke dag, 219.000 mensen, die zich verplaatsen, die onderdak nodig hebben, die werken, die leven en niet onbelangrijk voedsel nodig hebben. Kan onze planeet dit aan? Deze vraag, cruciaal voor de mensheid, is wereldwijd onderwerp van discussie en onderzoek. Opdat iedereen in de wereld correct zou kunnen gevoed worden, moet de wereldlandbouwproductie tegen 2050 met 70% groeien en dat vooral in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Volgens Bruno Parmentier, Frans mijningenieur en economist, “staat de wereld op een keerpunt. Men moet meer en beter produceren met minder gronden, minder water, minder energie, minder chemie en minder mechaniek. Men moet streven naar combinaties van gewassen, agroforestry en de hulpbronnen van de natuur stimuleren. Verschillende pistes die men moet overwegen in functie van de plaats waar ze toegepast moeten worden”. Deze visie staat in schril contrast met wat hier in dit landje en continent aan het gebeuren is. We beperken ons in dit artikel tot twee …

jongleren

Vorige week kondigde Natuurpunt en BBL aan dat ze het overleg rond MAP 5, het zogenaamde OMAP verlaten. De reden die beide organisaties aanhalen is dat het overleg te weinig rekening houdt met de inbreng vanuit de milieubeweging. Nochtans zijn alle landbouworganisaties zich terdege van bewust dat de inspanningen op het terrein volgehouden en versterkt moeten worden, willen we de Europese doelstelling van maximaal 5% rode MAP-meetpunten in 2018 halen. Het grote verschil tussen de standpunten van beide groepen zit hem in de aanpak. Met welke aanpak zou je de grootste kans hebben om de doelstelling te halen? Hoe kunnen we topprestaties leveren met het grootste kans op succes? Vragen die menig coach van een topclub, topatleet of topmanager zich stelt. De impact van het mestactieplan heeft een positieve resultaat op de waterkwaliteit. Lees het VMM rapport en het rapport van CVBB in deze FLASH. De Vlaamse landbouwers en tuinders leveren topprestaties. Deze topprestaties leveren kan niet zonder pijn. De landbouwer is hiervoor uit zijn comfortzone moeten stappen. Hij heeft …

wet van behoud van ellende

Volgens Wikipedia betekent de wet van behoud van ellende: Binnen een gesloten systeem blijft de totale hoeveelheid ellende constant. Als het ene probleem wordt opgelost zal daardoor het volgende probleem ontstaan. Onder het mom van het specialiseren van de rundveehouderij, wordt de gekoppelde steun voor zoogkoeien voorbehouden aan zoogkoehouders die minstens 20 rechten toebedeeld krijgen via de herverdelingsregeling (zie vorige flash). Het VAC is geen voorstander van deze regeling. VAC is nog steeds vragende partij voor een open systeem waarin alle landbouwers met dieren (ook de gemengde rassen) die aan de premievoorwaarden voldoen (gebaseerd op Sanitelgegevens) in aanmerking moeten kunnen komen voor een gekoppelde premie. Om het herverdelend effect te beperken, zijn we voorstander om de premie te koppelen aan de hoeveelheid grasland die een landbouwer bezit, bijvoorbeeld 2 zoogkoeien per hectare grasland. Hiermee sla je 3 vliegen in 1 klap: behoud van graslandareaal, beperking van de dierlijke productie en behoud van gemengde rassen (een beproefd recept inzake risicomanagement); drie zaken die passen in de visie van de Commissie. De …

omgekeerd effect

Tussen 24 september en 8 oktober ontvingen meer dan 18.000 landbouwers-ondernemers een brief van de Vlaamse Overheid om hen te informeren over de individuele bijdrage van hun bedrijf aan de stikstofneerslag op de speciale beschermingszones aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn. De briefwisseling, met als doel elke veehouder een benaderd beeld te geven van de bijdrage van zijn exploitaties, is een uitvoering van het akkoord dat werd gesloten over de uitvoering van de programmatorische aanpak stikstof. De informatie kan belangrijk zijn voor de toekomstige bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling. De brief, een oudere vorm van communicatie, is geschreven volgens de wetmatigheden van een goede communicatie. De beoogde doelstellingen zijn in gewoon taalgebruik verklaard, de berekeningsmethode is duidelijk en de gevolgen zijn met een kleurcode zonder omwegen omschreven. Echter, het resultaat van de duidelijk omschreven berekeningsmethode is gebaseerd op cijfermateriaal dat geenszins zal gebruikt worden bij de vergunningsverlening. De “benaderende” berekening is gebaseerd op het cijfermateriaal van de mestbankaangifte productie 2013 en niet op de vergunde plaatsen. Voor rundveehouderij, met uitloop, zou dit …

perron

Wanneer voor de meerderheid van onze lezers de trein nemen een beetje reizen is, is het uitzoeken van de juiste trein op het juiste perron geheid een stressvolle gebeurtenis. Onwennig tuurt men naar het grote aankondigingbord met aanduidingen van de treinen, de vertragingen en de perronwissels. Doorheen de drukte roepen onverstaanbare digitale stemmen de noodzakelijke informatie om. De trein nemen, het blijft een avontuur. Geachte lezer, u bevindt zich dit najaar op een perron. U zal overstelpt worden met informatie over het nieuwe GLB2020, PDPOIII, de beheersovereenkomsten en het nieuwe MAP5. De keuzes die u nu moet maken, zijn essentieel voor uw bedrijfsvoering de komende 5 jaren. Tevens dient u tijdig te reageren op de aankomende briefwisselingen ter bevestiging van lopende engagementen, het beëindigen van lopende engagementen zonder gevolg of het opstarten van nieuwe engagementen. Voorwaar een heel kluwen waarbij men het hoofd zou verliezen. “Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar …

een steen in het water

Wat is het positieve van een crisis? Het werkt zuiverend en scheppend, het biedt mogelijkheden om nieuwe wegen te verkennen, nieuwe manieren te ontdekken en versterkt het onderscheidend vermogen van de ondernemers. De crisissituatie waarin onze landbouwers terecht zijn gekomen, maakt heel wat reacties los. De varkenshouders roeren zich en bereiden zich voor om de vleesbevoorrading stil te leggen tegen de eindejaarsperiode. Varkenshouders stellen zelfs voor om eindelijk een halt toe te roepen aan de ongebreidelde groei dankzij de mestverwerking. Varkens op industriële schaal produceren kent een zekere bestaansreden doch is de uitvoering van een landbouwmodel waar we geen voorstander van zijn. De varkenscrisis is structureel ten gevolge van de industriële varkensproductie. Een missie voor de eind-distributeurs en de VLAM om ons varkensvlees, afkomstig van  autonome familiale varkensbedrijven, te bevoordelen via een doorgedreven brand-marketing. Boeren kruipen in hun pen om de praktijken aan te klagen van hun contractanten. De wijze waarop de industrie de leveringsvoorwaarden oplegt aan de telers getuigt van weinig respect en is een kaakslag voor het ondernemerschap. …

Schiet niet op de pianist

In hoeverre bepaalt een supermarkt wàt we eten en drinken? Dat is de vraag waar Panorama een half jaar geleden mee aan de slag ging om de uitzending van donderdag 11 september samen te stellen. De reacties van zowel consumenten als van producenten stromen binnen. Eensgezind en eenzaam in een bedrogen wereld. Prijskopers roepen om bedrogen te worden zegt men weleens. Of het nu dienstverlening betreft, kledij uit Bangladesh of voeding uit Vlaanderen. Wanneer de prijs het grootste verkoopsargument wordt, is er steeds iemand die het gelag betaald. Onder druk van consumentenorganisaties en media lijstjes maken van de goedkoopste prijzen. “Er is op wereldniveau een tendens naar globalisatie, massificatie, goedkoop. Maar er is een tegenbeweging van mensen die bewust met voeding bezig zijn. Mensen die terug een goeie kip willen waar je op moet bijten en niet een kip waar je eens mee rammelt en waar dan de stukken langs alle klanten vliegen“. Tot hier enkele citaten van Greet Pluymers, VRT- journaliste. De reportage heeft zich deels laten leiden door …

van de regen in de drop

Met de opening van de scholen komt het gewone leven terug op gang. Iedereen is terug op post en de vergaderagenda loopt al aardig vol. Afgelopen dagen kwamen de stakeholders van het onderwijs uitvoerig aan bod in de media. Vooral het item over de op til staande besparingen trok de aandacht. Lieven Boeve, het nieuwe hoofd van het katholiek onderwijs, repliceerde dat ook besparingen in het onderwijs, men spreekt van lineair 6%, kunnen op voorwaarde dat de administratieve overlast en regulitis wordt teruggedrongen. We kunnen hem alleen maar bijtreden. In deze flash vindt u alweer een overzicht van nieuwe regels en maatregelen waaraan u zich dient te houden. We hopen dat met het aantreden van de nieuwe regeringen, regionaal en federaal, de ziekte van ons land, met name de overregulering, ernstig en drastisch wordt teruggedrongen. Hilde Crevits, de kersverse minister van onderwijs, gaf reeds een aanzet door te stellen dat leerkrachten in de eerste plaats les moeten kunnen geven en zich minder moeten gaan bezig houden met administratieve dossiers. Boeren …

voordeel van de twijfel

Vlugger dan verwacht heeft de nieuwe Vlaamse Regering de eed afgelegd en werd het Vlaamse Regeerakkoord voorgesteld aan het Vlaams Parlement. De snelheid waarmee het akkoord werd bereikt heeft veel van doen met de duidelijke keuze die de kiezer heeft gemaakt op 25 mei. Naar onze gewoonte en politiek bestel is twee maanden snel. Ter vergelijking, de Britse regering werd 5 dagen na de verkiezingen ingezworen. Duidelijke keuzes: links of rechts. De Vlaamse Regering heeft de naam centrum-rechts te heten. Een eerste lezing van het Regeerakkoord laat uitschijnen dat het ondernemerschap centraal staat. In het hoofdstuk landbouw en visserij wordt het belang van een duurzame landbouw expliciet erkend als motor voor de verankerde voedingsindustrie en zijn toegevoegde waarde voor de welvaart en welstand van ons land. Het is belangrijk dat de nieuwe ploeg het uitvoeringsproces van GLB2020 zowel in pijler I als pijler II verder zet en rekening houdt met het resultaat van het overleg. Het overleg wordt versterkt door het oprichten van een toezichtcommissie van PDPOIII. Het VLIF blijft het …

zoals men zaait zo zal men oogsten

Het onafhankelijk worden van Oekraïne in augustus 1991 opende de deuren voor politieke samenwerking tussen de EU en Oekraïne. In 1994 kwam de Partnerschaps-en Samenwerkingsovereenkomst (PSO) tot stand, deze trad in 1998 in werking. In september 2008 werd tijdens een top in Parijs de beslissing genomen om onderhandelingen op te starten over een associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. Echter sinds Victor Janoekovitsj aan de macht kwam, ging Oekraïne zich meer op Rusland richten en minder op Europa. De EU wilde de invloed van Rusland verminderen door middel van de associatieovereenkomst. De weigering van Janoekovitsj om het vrijhandelsakkoord met de EU te tekenen en de banden aan te halen met Rusland leidde begin 2014 tot grootschalige protesten in Oekraïne. Het lont was in het kruidvat en wat volgde waren protesten, doden, de afscheiding van de Krim en de opstand in Oost-Oekraïne met als dieptepunt het neerhalen van vlucht MH17. De slechte verhouding met Rusland is het gevolg van een onevenwichtig buitenlandbeleid van de EU. Onevenwichtig omdat het huidige buitenlandbeleid het resultaat …