actieve boer

Afgelopen weken is er druk vergaderd en overleg gepleegd binnen de SALV, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. De Vlaamse Regering verwacht een dezer dagen gefundeerde adviezen over de conceptnota pijler I, de ontwerpfiches PDPO III, advies geïntegreerd bestuur natuur en groenboek zesde staatshervorming. Het zegt U waarschijnlijk weinig maar de eerste twee adviezen hebben rechtstreeks betrekking op uw inkomen via de betalingsrechten, beheersovereenkomsten en VLIF-steun. Het groenboek zesde staatshervorming handelt ondermeer over de pachtwet en rampenfondsen. In het kader van de bespreking van het advies over de conceptnota pijler I, ontspon een interessante discussie over de vraag, wat is een actieve boer. De Raad onderschrijft de stelling in de conceptnota dat instellingen waarvan het primaire doel  aantoonbaar verschilt van landbouw, door Vlaanderen aan de negatieve lijst worden toegevoegd. Het betreffen overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen en erkende terrein beherende verenigingen. De Raad wijst op het feit dat de Europese Commissie op aanbeveling van de Europese Rekenkamer de definitie van actieve landbouwer heeft verduidelijkt zodat rechtstreekse steun niet meer bij begunstigden terecht komt …

Warschaupact

Dát het klimaat verandert, durft nog slechts een enkeling te betwijfelen. Maar welk scenario ligt er klaar voor het Vlaanderen van 2050? Die vraag hield ook bio-ingenieur Eline Vanuytrecht bezig. Haar doctoraatsonderzoek toont aan dat we ook in Vlaanderen heel concreet getroffen zullen worden door de klimaatopwarming. De impact op de landbouwproductie en het bodemwater zal niet gering zijn. Ze maakte gebruik van 24 verschillende regionale en mondiale klimaatmodellen om een aantal duidelijke trends voor de oogst en de waterbeschikbaarheid voor de landbouw vast te stellen. “Door de klimaatverandering kan de oogst van wintertarwe tegen 2050 met 10 tot 15 procent toenemen. Verder mogen we verwachten dat de temperatuur in Vlaanderen zo’n 1 tot 3 graden stijgt ten gevolge van toenemende broeikasgasconcentraties. En waarschijnlijk valt er in 2050 in onze regio meer neerslag tijdens de winter en minder tijdens de zomer.” Haar onderzoek schetst een onrustwekkend beeld. “De kwetsbaarheid van onze landbouw zal toenemen, onder meer doordat de watervoorraden onder druk komen te staan tijdens de droge zomers. Dat is …

Formidable

Afgelopen dagen was hij werkelijk overal. Op de radio, op televisie en in het Koning Boudewijnstadion kwam, zag en overwon Stromae duizenden harten met zijn hit “Formidable“. Inmiddels is de song uitgegroeid als soundtrack bij de overwinningsroes van onze Rode Duivels. Het land laat zich welwillend doch verdiend meedrijven met de positieve flow. We kunnen een opsteker goed gebruiken. De Vlaamse overheid, beleidsdomein Landbouw en Visserij, publiceerde het rapport over innovatie in de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Meer dan de helft van de bevraagde landbouwbedrijven hebben minstens één innoverende investering doorgevoerd de voorbije jaren. Dit rapport illustreert de tendens dat de landbouwer toekomst ziet in de landbouw. Herinnert u zich nog de slogan “Geen landbouw zonder toekomst, geen toekomst zonder landbouw.”? Een slogan die indertijd zijn waarde had, een slogan met een defensief karakter. In deze tijden is de landbouw opener en communicatiever geworden. Het entrepreneurschap krijgt weer kleur. Voor de buitenwereld worstelt landbouw met een oubollig, conservatief en defensief imago. Het tegendeel is echter waar. De landbouwers en …

In vino veritas?

In Visie, het orgaan van ACW, trok Carien Neven van leer tegen de steun die is voorzien in het kader van de SALK voor een Limburgs kenniscentrum voor wijnbouw. Het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat, kortweg SALK, voorziet in een stroomlijning van de werking en doelstellingen om te komen tot een duurzame economische ontwikkeling ter compensatie van het jobverlies ten gevolge van de sluiting van Ford Genk. Het plan voorziet voor elk wat wils. Talrijke initiatieven, de een al meer effectiever dan de ander. Iedere actor op het Limburgse economisch veld heeft zijn mening en bedenkingen over SALK. Wij vinden het jammer, dat een grote actor, ACW-Limburg, een denigrerende opinie verspreid over het initiatief van het wijnkenniscentrum. Wij menen, als onafhankelijke boerenorganisatie, dat elk initiatief, gedragen door een bottem-up verhaal, zijn waarde heeft en alle kansen verdient. Dat de wijnbouw in grote mate op amateuristische leest geschoeid is mag geen reden zijn om de steun te ontzeggen. Trouwens, de zachtfruitteelt, een pareltje aan de Limburgse fruitkroon, is ontstaan …

Cijfers en letters

In 2012 hebben de Belgische apothekers 500 ton vervallen geneesmiddelen ingezameld. 500.000 kg medicijnen waarvan soms hele verpakkingen nauwelijks werden gebruikt. De sociale zekerheid heeft een groot deel van die weggegooide medicijnen terugbetaald. Hoeveel geld er op die manier verloren gaat, is niet bekend. Dat is moeilijk te berekenen, want een groot deel van de vervallen medicijnen worden niet teruggebracht, maar belanden in de vuilnisbak. Hoe moeilijk kan het zijn om een richtcijfer te berekenen wat hiervan de kost is voor de gemeenschap? Jaarlijks publiceert VKW Limburg de top 500 van de provincie Limburg. Wanneer we Ford Genk niet meer opnemen in de cijfers inzake tewerkstelling top 10 blijkt dat de eerste 4 grootste werkgevers VZW’s zijn, gevolgd door transportbedrijf Essers op de 5de plaats. De Heer Cardinaels Luc, voorzitter VKW, verwoordde op TV-Limburg wat wij reeds jaren zeggen: “Zonder maakeconomie is deze toestand niet houdbaar“. Uit voorlopige cijfers van de landbouwtelling 2013: Significant is de daling van het aantal landbouwbedrijven. -3.3% in Vlaanderen. We staan er niet meer bij …

OVERKILL

De komkommertijd is voorbij en we zullen het geweten hebben. Gedurende bijna drie maanden werd ons televisietoestel overdonderd met eindeloze herhalingen en heruitzendingen. Niets betekende nieuwsfeiten werden door de media uitgesmeerd over meerdere bladzijden. Begin september geraakt de digibox overbelast met nieuwe programma’s en tuimelen politici over mekaar heen om te ontkennen dat de verkiezingscampagne is begonnen. Samen met andere organisaties voor zelfstandigen, ondernemers en bedrijven zijn we reeds gedurende jaren vragende partij voor een werkbare administratie en dus een verlaging van de administratieve (over)last. Men hoopt middels de digitalisering van de administratie de last voor de bedrijven te verminderen. De recente briefwisseling aangaande de steun voor de inzaai van groenbedekkers past niet in deze doelstelling. We begrijpen dat de termijn tussen het einde van de vakantieperiode en de uiterlijke datum van 14 september bijzonder kort is, doch overleg met de landbouworganisaties, desnoods via de digitale snelweg, had vele dezer dagen gestelde vragen kunnen voorkomen. Een bloemlezing van de vragen gesteld door onze leden: • Kon de bevestiging niet geïmplementeerd …

DE (IN)CONSEQUENTE CONSUMENT

Onder druk van de publieke opinie, heeft de politiek, de legkippenhouders verplicht te investeren in meer dierenwelzijn. De zo verguisde legbatterijen werden vervangen door “diervriendelijke” toepassingen. Iedereen aan het scharrelei, zo lijkt het. De kip op het doosje, scharrelend in de zon en het groene gras, kijkt de consument tevreden toe wanneer deze kiest voor het scharrelei, of ei van kippen met buitenloop. De ziel van de consument is gezuiverd. Waar de consument nauwelijks weet van heeft, is de zware investeringskost die gepaard gaat met de uitvoering van de diervriendelijke maatregelen. De hoge investeringskost en hoge voederprijzen gecombineerd met een ineenstuiking van de markt is de ideale mix die leidt tot de huidige eiercrisis. Voor Europa is het overaanbod schuld aan de eiercrisis. Deels is dit zo. Het overaanbod is gedeeltelijk het gevolg van een beperkte overcapaciteit. De overcapaciteit is het gevolg van de economische wetmatigheid die zegt dat investeringen over een groter aantal eenheden dienen afgeschreven te worden. De regelgeving binnen de Europese Unie zet de Europese eierhandel klem. …

Safety First

Halverwege de zomer kunnen we spreken over uitzonderlijk veel berichtgeving over ongevallen. Zelfs de trein, één van de veiligste transportmiddelen, ontsnapt er niet aan. In sommige gevallen is de mens medeverantwoordelijk aan de oorzaak van het ongeval. In de media worden de overheid en de inrichtende instanties herinnerd aan de plicht om adequate veiligheidsmaatregelen te nemen. Bij ieder bewegend voorwerp is er een veiligheidsrisico. De overheid en de inrichtende instanties kunnen veiligheidsmaatregelen uitdenken tot aan de grens van de beweeglijkheid van het voorwerp. Een stilstaand voorwerp heeft de hoogste veiligheid. In alle veiligheidsvoorschriften botst men uiteindelijk op het menselijk falen. Onachtzaamheid en verkeerde inschattingen zijn vaak oorzaak van het menselijk falen. Nu de oogstperiode stilaan aanbreekt, willen we u, landbouwers, wijzen op de veiligheidsrisico’s van het landbouwtransport op de landbouwwegen. Vooreerst, zorg ervoor dat de trekker en getrokken materiaal aan minimaal alle wettelijke voorschriften voldoen. Controleer voor het in verkeer brengen of alle veiligheidselementen werken. Hou rekening met het laadvermogen, volume en snelheid. Hou tevens rekening met de wijzigende omgeving. …

HEEFT U SCHADE GELEDEN TEN GEVOLGE VAN HET ONWEER ?

U kan als landbouwer beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie wanneer door hevige wind en regenbuien, wateroverlast e.d. er schade aan landbouwgewassen is ontstaan of vermoedt u dat er schade zal ontstaan. De gemeentelijke commissie stelt op vraag van de landbouwer de schade aan landbouwteelten vast. Zodra u vermoedt dat het weer schade veroorzaakt aan uw gewassen kan u met bijgaand aangifteformulier de samenroeping van de schattingscommissie vragen. U dient deze aangifte aangetekend te versturen. Procedure: In de periode tussen het maken van de afspraak en het bezoek van de schattingscommissie laat u de teelten ongemoeid.   Er zijn twee vaststellingen nodig om de schade vast te stellen: Een 1ste vaststelling: gebeurt zo snel mogelijk na het veroorzaken van de schade, er wordt een proces-verbaal van vaststelling van de oorzaak van de schade opgemaakt, er wordt in het proces-verbaal van vaststelling opgenomen wanneer de schade werd veroorzaakt, indien mogelijk wordt reeds vastgesteld hoeveel schade er werd veroorzaakt. Een 2de vaststelling: gebeurt bij de oogst van de beschadigde teelten, er wordt …

v.v.z.r.l.

De VVZRL is de afkorting van vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en is de vervanger van de zogenaamde feitelijke verenigingen. Merendeels worden VVZRL’s opgericht om de samenwerking tussen ouders en kinderen of tussen broers te bestendigen via een samenuitbatingscontract, zeg maar een huishoudelijk reglement, en een ondernemingsnummer, landbouwnummer, enz… De ontbinding van een VVZRL omwille van pensionering, overlijden of splitsing wordt afgehandeld volgens de betreffende artikels in het samenuitbatingscontract. Kortom, de VVZRL is een eenvoudig, flexibel en transparant systeem. In het gezamenlijk advies van de SALV en de MINA-raad over de strategische thema’s PDPOIII wordt verwezen naar de problematiek van de verjonging van de sector. De Raden vragen in het advies om in te zetten op jonge starters buiten de landbouw. We citeren uit het advies: “Zet ook in op jonge starters van buiten de sector. Hoewel exacte cijfers ontbreken, stellen de Raden vast dat landbouwbedrijven vaak binnen de familie worden overgenomen en dat starters van buiten de sector eerder zeldzaam zijn. De Raden vragen om bij het wegwerken van …