het hoeft niet perfect te zijn …

Het ganse jaar ben je dag in dag uit bezig met je bedrijf, de gewassen en dieren. Als alles op je bedrijf op wieltjes loopt, als je succesvol bent, kortom als je een boerenjaar beleeft, surf je op een positieve flow en kun je de uitdagingen van het agrarisch ondernemerschap aan. Helaas, de afgelopen twaalf maanden waren geen boerenjaar. De weersomstandigheden, te nat in 2016 en te koud en te droog in 2017 besliste mee over winst of verlies. Landbouwers en tuinders weten dat je aan het weer niets kunt veranderen en nemen dit gegeven mee in de risicoanalyse. In VAC-flash nr. 14 verneem je “helaas” welke richtlijnen je dient te volgen om in orde te blijven voor de diverse steunmaatregelen en mestbankverplichtingen. Deze richtlijnen tonen nogmaals aan hoe haaks de regelgeving staat ten opzichte van de praktijk. Het weer, het maakt een significant deel uit van de landbouwpraktijk. We gaan stoppen met zeuren. Dit is de laatste VAC-flash voor de vakantieperiode. Een tijd waarin je samen met je partner of …

water

Wij hopen samen met u dat wanneer u de VAC-Flash ter hand neemt, er ondertussen regen is gevallen. Waarschijnlijk zullen de hoeveelheden te miniem zijn om de gewassen te laten herstellen van de droogte. Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen. Het hoofdartikel wordt gereserveerd om onze visie te verwoorden rond actuele thema’s. We hadden graag onze visie gegeven over de stemming in het Europees parlement over het niet behouden van gewasbescherming in EAG, of de zware “verdoken” belastingen die gemeenten vragen bij het indienen van een milieuvergunning of de uiteenzetting van minister Weyts over de temperatuurverschillen in het water en dit in plenaire vergadering. Onze leden hebben andere bezorgdheden en vragen onze aandacht. Op 9 juni werd door minister van Landbouw Joke Schauvliege het vooronderzoek opgestart over het uitzonderlijk karakter van de droogte. De gemeenten werden hieromtrent reeds geïnformeerd. Bepaalde teelten zijn op sommige bedrijven deels of volledig verloren. In dit geval is het van groot belang dat u de schattingscommissie op de hoogte brengt. Een voorbeeldbrief vindt u op onze …

schaapjes op het droge

De schapenhouderij is een kleine sector in het geheel van de landbouw. De sector kampt met het imago dat vooral hobbyisten zich bezig houden met de kweek van schapen. Niets is minder waar. We mogen de impact op het platteland niet onderschatten, dit tonen recente cijfers over het aantal schapen aan. Een niet onaanzienlijk deel van de natuurlijke en semi-natuurlijke gronden worden beheerd door inzet van schapen. Het natuurbeheer door begrazingsprojecten, het marktgebeuren rond lamsvlees en het beheer van de kuddes vragen een groter professionalisme van de schapenhouder. Het demo-project “Schapenhouder zoekt rendabiliteit!” verschaft de schapenhouders meer inzicht in de markt- en foktechnische factoren die de rendabiliteit van een slachtlamproducerend bedrijf beïnvloeden. Het project startte met een ruime bevraging van schapenhouders, via een inzicht in bestaande managementsprogramma’s en nadien gevolgd door een actualisatie van een rendabiliteitsmodel en het ontwikkelen van een berekeningstool. Door het analyseren van de huidige kosten- en opbrengstenstructuur op een aantal geselecteerde bedrijven kan men de spreiding van het arbeidsinkomen koppelen aan de wijze van bedrijfsuitbating. De …

cyberaanval

De wereld werd afgelopen week geconfronteerd met een nooit geziene wereldwijde cyberaanval. Terecht werd via de media veelvuldig omgeroepen om voorzichtig om te springen met “verdachte” mails. Het Centre for Cyber Security Belgium CCB.belgium.be informeert en adviseert over cyberveiligheid en grote actuele digitale dreigingen en geeft tips voor een veilig surfgedrag. Je kan er testen of je virusscanner nog up to date is, je leert valse mails herkennen en kan ook je sterkte van je wachtwoorden testen. Veilig gebruik maken van het internet hoort helaas een doordrongen gedragsregel te worden. De dienst verschaft u tips over vijf domeinen. 1.    Scan je computer: Een virusscanner zorgt ervoor dat je computer niet vatbaar is voor virussen. En ook al biedt geen enkele virusscanner 100% bescherming, toch blijft het cruciaal om er eentje te installeren. 2.    Doe regelmatig updates: Geef cybercriminelen niet de kans om toegang te krijgen tot je toestel. 3.    Maak back-ups: Een back-up is een reservekopie van je toestel en van alle gegevens die erop staan. Met zo een back-up …

hier doen we het voor

Eigen lof stinkt, zegt het spreekwoord en weerhoudt ons om grote woorden te gebruiken over onze werking. We kunnen, met enige fierheid, enkele verwezenlijkingen bekend maken, die uw lidmaatschap waardig zijn. Op onze vraag, zie bericht ‘Vorstschade fruittelers‘, heeft Minister-president Geert Bourgeois beslist om de rampenfondsdossiers van fruittelers prioritair te behandelen zodat de getroffen telers een snelle uitbetaling kunnen verwachten. De aanvraag tot prioritaire behandeling is eenvoudig. We hebben deze aanvraag voor onze klanten ondertussen ingediend. Onze dank gaat dan ook naar de Minister-president en de administratie. Zo hebben we het graag, correct, volledig en eenvoudig. In flash 15 van 5 augustus 2016 hebben we de brieven gericht aan minister Joke Schauvliege en de vereniging van steden en gemeenten gepubliceerd met onze voorstellen om de melding van schade te vereenvoudigen via het E-loket. Tijdens het technisch overleg werd ons het landbouwrampenfonds op het E-loket voorgesteld. Het ziet er degelijk uit. Er komt een aparte tegel “schadeaangifte rampenfonds”. Per perceel kan je een type schade invullen, de geschatte schade en of je …

vorstendom

De aanvragen voor tussenkomst van het rampenfonds voor de schade in 2016 zijn amper ingediend of voor de fruittelers dient zich reeds een volgende ramp aan. De vrieskou van de tweede helft van april hebben een werkelijke ravage aangericht in voornamelijk de appelplantages. De schade is nog niet te overzien doch kondigt zich aan als de zwaarste vorstschade van de laatste jaren. De vorst toont nog maar eens aan, dat landbouw en tuinbouw niet alleen een kwestie is van administratieve richtlijnen opvolgen en uitvoeren. Neen, ondernemen in land- en tuinbouw is je hebben en houden riskeren en het weer is daarbij een risico-factor. Er zijn geen andere sectoren waar op één nacht een ganse jaaromzet kan verschrompelen tot niets. In deze context exploiteert en onderneemt de agrarische ondernemer. Meer rigide wetgeving is toonaangevend voor het lage respect dat men kan opbrengen voor deze ondernemers. Het is in die zin, dat het VAC in het gezamenlijk SALV-Mina advies over het ontwerp-actieplan duurzaam pesticidengebruik 2018-2022 afstand heeft genomen van het gedeelte over …

barikama

Tweewekelijks publiceren we onze VAC-flash met 8 bladzijden nuttige informatie over de landbouw. We betrappen er ons zelf op dat uw ledenblad weinig goed nieuws bevat. Vaak handelen de onderwerpen over nieuwe en strengere regelgeving. Af en toe kunnen we u goed nieuws brengen. Nochtans trachten we, ook in onze werking, de problematiek vanuit een constructieve en positieve ingesteldheid te brengen. Ook in flash nr. 8 brengen we u een samenvatting van het lijvige mestrapport 2016. Samengevat, er zijn nog werkpunten om de doelstellingen van de kaderrichtlijn water te halen. Het verheugt ons, om in deze onstabiele tijden, het verhaal te kunnen brengen van  Afrikaanse vluchtelingen die erin slagen middels de landbouw een bestaan uit te bouwen in Italië. In 2014 heeft het Vlaams Agrarisch Centrum het quick win project “Il Campanilismo” uitgevoerd. Samengevat: het project vertrok vanuit de vraagstelling welke de voedings-patronen en aankoopgedrag is van de allochtone bevolking en welke gewassen onze landbouwers in de korte keten kunnen aanbieden in dit, oneerbiedig genoemd, marktsegment. Tijdens onze contacten met …

VARKENSHAASJE

Zoals het varkenshaasje bij de beste stukken van een varken wordt gerekend, zo zou de landbouwer-varkenshouder als beste actor in de voedselketen mogen benoemd worden. Plichtsgetrouw tracht hij/zij dagdagelijks de immer strenger wordende richtlijnen (opgesteld met goedkeuring van de klassieke landbouworganisaties) uit te voeren en dit, ketenoverleg ten spijt, tegen te lage en dus respectloze prijzen. Te vaak en onterecht worden wij erop gewezen dat de cowboys eruit moeten. Sociologen wijzen erop dat cowboys of rotte appels steeds zullen bestaan. Ze worden verwijderd doch komen steeds terug indien het systeem waarin er gefunctioneerd wordt niet wordt aangepast. Het is des mensen om de kantjes op te zoeken. Hiermee spreken we een bepaalde attitude van sommigen niet goed, verre van, maar vragen ook resultaatgericht het systeem aan te passen. Ten tweede, wanneer het nieuws handelt over wanpraktijken in de voedselkolom wordt steeds gewild of ongewild de landbouwer geviseerd,  gestigmatiseerd en vereenzelvigd met de grote actoren in de keten. Het moet ons van het hart, de landbouwer-veehouder-varkenshouder is niet de oorzaak van …

in 40 uur de polarisatie ten top

In deze digitale tijden zou je denken dat een mens intelligent genoeg is om niet langer te polariseren. We moeten echter net het tegenovergestelde vaststellen. Waarschijnlijk door de snelheid en het gemak van het digitale, polariseren we als nooit tevoren. In de politiek, over voeding, en zelfs binnen onze eigen landbouwsector. Met de nieuwe campagne van dagen zonder vlees konden we er ons hoofd op verwedden dat het ganse debat opnieuw sterk zou gepolariseerd worden door voor- en tegenstanders. Het is immers al te gemakkelijk om 1 aspect uit te lichten en hier liefst van al een sensationele kop op te plakken. Bij het VAC proberen we hier altijd nuchter bij te blijven en proberen we het ganse plaatje te bekijken. Vaak is dit een complex en ingewikkeld kluwen van Europese, Belgische/Vlaamse wetten gecombineerd met economische, ecologische en sociale regels. Zelfs een specialist kan de bal makkelijk mis slaan op een of ander aangehaald vlak. Nu stelden we de voorbije dagen tot onze verbazing vast dat er zelfs binnen de …

horen of luisteren?

Via een grootscheepse enquête wil de Europese Commissie nagaan hoe u denkt over het landbouwbeleid. Volgens de Europese tijdstabel wordt in 2020 het nieuw GLB operationeel. In het kader hiervan startte de Europese Commissie op 2 februari een publieke consultatie om te weten te komen hoe u denkt over het landbouwbeleid. De enquête is in vijf thema’s ingedeeld. Het eerste deel handelt over uzelf. Wie u bent, welke achtergrond u heeft enz… Het tweede deel  bestaat uit 13 vragen over het huidige GLB: Welke zijn de uitdagingen voor de landbouw en platteland vandaag en welke bijdrage en rol kan de landbouwer hierin spelen? Het derde deel handelt over de doelstellingen en governance. Over 5 vragen wordt uw mening gevraagd over de belangrijkste doelstellingen van het GLB, de prioriteiten en de minimale noodzakelijkheden. In het vierde deel wordt uw mening gevraagd over hoe het toekomstig GLB. Via 12 vragen over productienormen, inkomensvorming, milieudoelstellingen, klimaat, kortom de toekomstige uitdagingen tracht de Europese Commissie een inzicht te krijgen over uw standpunt terzake. Tenslotte …