Dweilen met de kraan open …

Vorige week werd met veel bravoure de ILVO-nota “Naar een geïntegreerde aanpak voor welbevinden in de Vlaamse Land- en Tuinbouw” voorgesteld. De nota is inhoudelijk verdienstelijk daar ze uitvoerig de dynamiek van de stressfactoren omschrijft en heeft gecatalogeerd. De nota is gebaseerd op een enquête bij 285 respondenten, 24 diepte-interviews en 9 focusgroepen. In totaal werden 375 (?) land- en tuinbouwers betrokken bij de studie. Of dit aantal respondenten voldoende is om representatief te zijn voor de ganse sector is twijfelachtig temeer daar vooral de melkveehouderij significant vertegenwoordigd is binnen de gecontacteerde respondenten. Alle media namen dit item gretig op tot in het journaal toe. De inhoud van de reportage en de media-aandacht die erop volgde leek overgoten met een surrealistisch sausje midden in een tweede Coronagolf. De goegemeente dacht dat er weer eens geld moest voorzien worden, naast het budget van boeren op een kruispunt, om de landbouwers en bevriende welzijnsorganisaties te ondersteunen. De verzuiling weet u wel … Op bladzijde 8 van het rapport lezen we dat de regelgeving …

Hordelopen

Een proces dat in 2016 werd opgestart heeft eind oktober de zoveelste horde genomen. Het ontwerp van voorstel “GLB na 2020” werd door het Europees Parlement goedgekeurd. De Europese Landbouwraad heeft na twee dagen onderhandelen een akkoord bereikt over een gezamenlijk standpunt. Voor, tijdens en na de goedkeuring werd het akkoord door de tegenstanders weggezet alsof pest en cholera gezamenlijk het ecologisch model zal kraken. De voorstanders spraken over een historisch akkoord. Het proces is genuanceerder. Als ondernemers, net als jullie, agrarische ondernemers, hebben we een probleemoplossende houding en willen we de tijdslijn tussen probleem en oplossing zo kort en strak mogelijk houden. We weten ondertussen, dat de afstand tussen droom en daad, de afstand tussen wensen en verlangen, de afstand tussen goedgekeurde en gedragen teksten en de toepassing van het GLB post 2020 op jullie bedrijf een wereld van verschil is. Daarom dat het VAC kennis neemt van de genomen horden. Een stap in de richting van de uiteindelijke inwerkingtreding. Het proces heeft meer dan een jaar vertraging. Normaal …

Trumpiaanse boodschappen

Minister Demir verspreidt op 10 oktober het persbericht over het digitaal kunstmestregister met als eyecatcher dat een kwart van de gecontroleerde landbouwers minder dan 80% van de gebruikte hoeveelheid kunstmest aan de Overheid doorgeeft. De minder aandachtige of vooringenomen lezer leest dat 25% van de landbouwers meer dan 80% van de kunstmest niet aangeven. Het manipuleren van de zinsbouw neigt naar fake-news. Vlaanderen telt ca 29.000 agrarische ondernemingen. Volgens het mestrapport 2019 werden er ca 3000 terreincontroles uitgevoerd. De terreincontroles worden gebiedsgericht ingezet. Zo gebeuren de terreincontroles op de aanwending van meststoffen, op de mestopslag, … sinds een vijftal jaar voornamelijk in gebieden met een onvoldoende waterkwaliteit. Ook gebeuren de terreincontroles in grote mate risicogebaseerd. Verder lezen we in hetzelfde rapport, dat er 550 bedrijven werden doorgelicht. Het doel van een bedrijfsdoorlichting is het opsporen van nutriëntenverliezen naar het milieu en het bekomen van een gedragsverandering in de toekomst. Van deze 550 bedrijven werden 189 akkerbouwbouw doorgelicht. Hiervan hadden 28% een verkeerd kunstmestgebruik aangegeven. Verder werden er 143 grondloze tuinbouwbedrijven …

welkom

Meer dan dertig jaar geleden, bij het schrijven van het eerste mestdecreet, voerde uw organisatie, het VAC, als eerste en als enige de strijd om het grondgebonden gezinsveeteeltbedrijf te erkennen. Het grondgebonden gezinsveeteeltbedrijf werd, volgens ons voorstel, binnen het mestdecreet beschermd en bevoordeeld tegen de mestafzet van de industriële landbouw. De autonomie van het gezinsveeteeltbedrijf werd gerespecteerd. Helaas voor het merendeel van de agrarische ondernemers, we stonden er alleen voor. Bij het invoeren van IKM, was uw organisatie de enige die vragen had naar de meerwaarde aangezien de zuiveldienst meer dan voldoende borg stond voor de melkkwaliteit. Een lastenboek, dat werd verkocht als een extra toeslag op de melkprijs, als roerganger van een tsunami aan lastenboeken, labels, checklists onder het mom van een betere prijs en afzet. De geschiedenis echter … Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening. We lezen met voldoening de standpunten her en der over het initiatief agripartners. Colruyt gaat via agripartners, landbouwgronden verwerven en deze ter beschikking stellen aan landbouwers om volgens de …

evaluatie map 6

Minister Demir heeft in opdracht van de Vlaamse Regering het middenveld geconsulteerd over de effectiviteit, de uitvoerbaarheid en de handhaving binnen MAP6 te verbeteren. Drie werkgroepen werden opgericht om de voorstellen te toetsen. Een ambtelijke werkgroep, een wetenschappelijke werkgroep en een maatschappelijke werkgroep waar het VAC deel van uit maakt. Tijdens de zomermaanden werden er drie digitale vergaderingen georganiseerd. Het werd duidelijk dat het gewicht van het evaluatieoverleg in de ambtelijke werkgroep gesitueerd is. De maatschappelijke werkgroep behield zeker niet de rol en invulling van haar opdracht zoals OMAP die uitvoerde. Daarbij, het weze zo, en iedere deelnemer deed zijn best, was het digitaal vergaderen een handicap om jullie belangen te gronde te behartigen. Het interactieve aspect, kort overleg tussen stakeholders, verduidelijkingen vragen, met passie een zaak of standpunt verdedigen was er deze zomer niet bij. We hebben onze voorstellen overgemaakt aan het begin van het overleg. De voorstellen vanuit de administratie hebben we ontvangen. De vraag stelt zich nu wat men met de voorstellen en bemerkingen gaat doen? De definitieve …

Blijf van mijn erf

We hebben er lang over nagedacht of we de titel tussen aanhalingstekens zouden plaatsen en bekrachtigen met een uitroepteken. We willen vriendelijk en positief blijven, dus zonder bekrachtiging. Waarom het tobben over een titelvorm? Terwijl we de cijfers van notaris.be overschouwden over de in 2019 gemiddelde prijzen per hectare van landbouwgrond (46.778 euro of + 0.6%) contacteerde ons een klant of hij wintergerst in plaats van gras mocht inzaaien. De bovenstaande zin bestaat uit twee delen. Het eerste deel bepaalt het vermogen op basis van vraag en aanbod, het tweede deel bepaalt het gebruiksrecht op basis van regelgeving. In welke regelneverij zijn de agrarische ondernemers terecht gekomen, wanneer men voor alle zekerheid even contact opneemt met de adviseur om de regelgeving tussen gras of wintergerst als nateelt af te toetsen. Om niet beschouwd te worden als “overtreder”. In de VAC-flash kunt u een artikel lezen over graslandvernieuwing. Graslandvernieuwing is een zeer interessant gegeven in het kader van voeder efficiëntie, nutriëntenbeheer, kostprijsbeheersing, enz… Helaas moeten we een deel van de beperkte …

Code groen

Deze zomer worden we om de oren geslagen met kleurcodes. Groen-geel-oranje en rood worden toebedeeld aan regio’s, de kust, zelfs het weer ontsnapt er niet aan. Het weer is naast Corona de grootste smalltalk. De weermannen en weervrouwen maken gretig gebruik van de kleurcodes en dito waarschuwingen. Drama ten top. Ongepast in deze maatschappelijke en sociale hoogspanningstijden. Het zou des te leuker zijn geweest, mocht de voorbije hittegolf in de markt worden geplaatst als een opportuniteit door vier reisdagen naar het verre Zuiden te besparen om tien dagen in een omgeving boven de 25°C te vertoeven. Genieten of proeven van de kelk van geluk verkoopt minder dan drama. Dit brengt ons naadloos tot de opportuniteit die Corona de hoeveverkopers en korte ketenaars biedt. De omzet en het aantal klanten heeft een serieuze boost gekregen. Het is nu zaak, om deze boost te bestendigen. Een marketingstrategie opzetten is essentieel wil je een deel van het nieuwe cliënteel en dus omzet behouden. Marketing is maar zo effectief als de uitvoering ervan. Een …

(Uit)-vluchten kan niet meer …

De eerste analyses van de aanpak van de Coronacrisis zijn gemaakt. Laat ons, op zijn zachts gezegd schrijven dat ons land, maar uiteindelijk onze talrijke Overheden, zich niet van hun sterkste kant getoond hebben in het beheersen van de crisis. We hebben op dit forum meermaals het Europa-bashen aangeklaagd. Tijdens overlegmomenten werd te pas en te onpas het Europese beleidsniveau “ter hulp” geroepen om eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden te omzeilen. Met de aanpak van de Corona ontbreekt het Europees niveau en kunnen onze Overheden de verantwoordelijkheid spruitend uit de toegekende bevoegdheden niet meer ontlopen. Het adagio “de bevoegdheid kort bij de burger” verzinkt in het machtsstreven: wat we zelf verdelen, komt onze zuil ten goede … De inzet van seizoenarbeiders staat voor de deur. De individuele bedrijfsleiders, de seizoenarbeiders en de Overheden hebben een levensnoodzakelijke gedeelde verantwoordelijkheid om de campagne veilig te laten verlopen. Checklists voor veilig werken zijn opgesteld. Afspraken, protocols en besluiten zijn op lokaal en provinciaal niveau gemaakt en opgesteld. De bedrijfsleiders zijn er zich terdege bewust …

overleg is nodig en nuttig

In Nederland, nochtans voor menig Noorderling een gidsland, is het overleg tussen agrarische ondernemers en de politiek, op zijn zachtst gezegd, verzand. Een situatie waarvan de anti-agrarische lobby handig gebruik maakt. Gelukkig behoedt het overlegmodel dat we hier kennen, ons, voorlopig, van zulke toestanden. Daarbij, en dat bewijzen ons de dagdagelijkse berichtgeving over de Coronamaatregelen, worden de beleidsinitiatieven in de agrarische sector afgetoetst met de organisaties waardoor de kans op herformuleringen en verwarring gering zijn. We moeten dit overleg koesteren. Wij, vanuit het VAC, behoeden ons voor het inpassen van grote theorieën tijdens het overleg en blijven gefocust op het resultaat voor de agrarische onderneming. Op onze website vindt u het SALV advies over de rampenschade. In de specifieke aanbevelingen leest u de aandachtspunten welke geformuleerd zijn vanuit de zorgen van de agrarische ondernemers. Het evaluatieoverleg over MAP 6 vond plaats. Het VAC nam deel aan dit overleg. Op vraag van de VLM om “globale voorstellen die de effectiviteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van MAP 6 versterken” in te dienen, hebben …

Van boer tot vork

Op 20 mei heeft de Europese Commissie een “van boer tot bord-strategie” voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem, voorgesteld. Er lijkt een strategie in ontwikkeling te zijn, om de belangrijkste stake-holders, de agrarische ondernemers, tijdens de drukke voorjaarswerkzaamheden te belasten met rapporten, inzichten, documenten, vergaderingen, enz. in de hoop de inbreng van de agrarische ondernemers te minimaliseren. De reacties op het document komen dezer dagen uit de hoek waar “thuiswerkers” de tijd hebben gevonden een mening te formuleren over de hoofden van de agrarische ondernemers. In het document lezen we onder punt 3.2: Adviesdiensten, uitwisseling van gegevens en kennis, en vaardigheden Kennis en advies zijn van essentieel belang om alle actoren in het voedselsysteem in staat te stellen, te verduurzamen. Vooral primaire producenten hebben behoefte aan objectieve adviesdiensten op maat om hen te adviseren over duurzame managementkeuzes. De Commissie zal daarom doeltreffende kennis- en innovatiesystemen voor de landbouw (AKIS) voor alle actoren in de voedselvoorzieningsketen, trachten te bevorderen. In hun strategische GLB-plannen zullen de lidstaten de steun voor AKIS …