Seizoenlonen 2020

Bedrijfsvoorheffing seizoenlonen 2020 Loonkosten zijn een belangrijke kostenpost voor tuinbouwers. Het inbrengen van seizoenloonkosten voor tuinbouwers die opteren voor een forfaitaire aangifte is voor globale seizoenlonen slechts mogelijk indien er 20.5% B.V. wordt gestort voor 15 januari. U neemt best tijdig contact op met uw boekhouder of fiscalist om de verschuldigde bedrijfsvoorheffing te laten berekenen zodat je tijdig de B.V. kunt storten. Omdat de bedrijfsvoorheffing ten laatste op 15 januari op de rekening van de ontvanger moet staan, dient de overschrijving ten laatste op 14 januari te gebeuren. Seizoenlonen zijn binnen de forfaitaire belastingaangifte aftrekbaar mits verantwoording middels facturen van loonwerk, fiscale fiches van helpers, reguliere werknemers of seizoenarbeiders. Voor een beperkte oppervlakte, waarvan wordt aangenomen dat u deze zonder externe hulp kunt bewerken, kunt u geen loonkosten in rekening brengen. Welke lonen in rekening brengen? Lonen toegekend aan een zelfstandig helper, zijn door de opmaak van de fiche 281.10 aftrekbaar. De verschuldigde bedrijfsvoorheffing varieert tussen 0% en 35%. Voor niet-inwonende helpers is er een fiche 281.50 vereist. Het seizoenloon …

lonen in land- en tuinbouw

Download: Lonen in de land- en tuinbouw vanaf 1 januari 2020

UBO register, uitbreiding verplichtingen

Vanaf 11 oktober 2020 zijn alle informatieplichtigen verplicht om via het online platform elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Die documenten kunnen, afhankelijk van het specifieke geval te bepalen door de informatieplichtige, een kopie van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, samenuitbatingcontract maatschap,  (i)vzw, trust of gelijkaardige juridische constructie, een aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte of elk ander document (gelegaliseerd als afkomstig uit een derde land) zijn. Die documenten moeten toestaan aan te tonen dat de verstrekte informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Deze documenten zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten. Onderworpen entiteiten of leden van het grote publiek hebben hier geen toegang toe. Informatieplichtigen die voor 11 oktober 2020 zijn geregistreerd hebben tot 30 april 2021 om de documenten op te laden. Informatieplichtigen die de registratie vanaf 11 oktober 2020 in orde brengen laden deze documenten op bij de registratie.   Onze VACcount-klanten, waarvoor deze verplichting van toepassing …

Forfaitaire aangifte

Opsomming nodige documenten voor de forfaitaire aangifte aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019   Download: “Nodige documenten forfaitaire aangifte“  

landbouwbarema 2019

Download: Landbouwbarema inkomsten 2019

Compensatiepremie

De Vlaamse regering voorziet een nieuwe ‘Compensatiepremie’ om de bestaande corona hinderpremie uit te breiden met een nieuwe premie voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten en een omzetverlies van 60% of meer kunnen aantonen. Deze premie kan vanaf 05/05/2020 aangevraagd worden! Let op: deze premie is NIET combineerbaar met de hinderpremie!   Eenmalige premie van 3.000 euro Voor bedrijven en zelfstandigen in hoofdberoep met aantoonbaar omzetverlies (evenementensector, (para-)medische beroepen, …) Zelfstandigen in bijberoep, die de minimum bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep   Eenmalige premie van 1.500 euro Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten of vrijwillig sluiten. Daarbij wordt gedacht aan de evenementensector, medische beroepen die enkel dringende interventies mogen doen (kinesitherapeuten, tandartsen, logopedisten, psychologen,…), freelancers, maar ook aan schilders en loodgieters die enkel dringende herstellingswerken kunnen uitvoeren, traiteurs, pralinewinkels, drankenhandelaars, … Deze premie is NIET voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren …

Vlaamse compensatiepremie

Naast de corona-hinderpremie voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten, heeft de Vlaamse regering een eenmalige premie aangekondigd van 3.000 euro voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar die door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies lijden. Enkel wie in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 een omzetverlies heeft van minstens 60% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, komt in aanmerking. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. De volledige premie van 3.000 euro is er voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen. Is de zelfstandige actief in bijberoep en betaalt hij minder dan een zelfstandige in hoofdberoep? Dan komt hij in aanmerking voor een compensatiepremie van 1.500 euro voor zover hij minder dan 80% werkt als werknemer en als zelfstandige een inkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro. Deze premie geldt trouwens ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten. Een onderneming met meerdere …

Coronavirus – Maatregelen zelfstandigen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op verschillende maatregelen.   Callcenter Corona Een vraag over de maatregelen voor zelfstandigen door het coronavirus? Bel gratis naar 0800/12.018 – elke werkdag van 8u tot 20u. De personen aan de telefoon stellen alles in het werk om je zo snel als mogelijk te helpen. Raak je niet meteen binnen? Bel dan op een later tijdstip terug.   Uitstel betaling sociale zekerheid Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun fonds voor sociale zekerheid om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Dat betekent: • Bijdrage 1ste kw. 2020 moet betaald worden voor 31/03/2021 • Bijdrage 2de kw. 2020 moet betaald worden voor 30/06/2021 De aanvraag kan ingediend worden tot 15 juni 2020 en moet tenminste …

Coronacrisis – Bijkomende steunmaatregelen

Vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.   Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020 U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen. Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningsdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.   Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften Periodieke aangiften Aangifte over … Termijn verlengd tot … Februari 2020 6 april 2020 Maart 2020 7 mei 2020 1ste kwartaal 2020 7 mei 2020 Bent …

Sociale bijdrage 2020

Definitieve kwartaalbijdrage 2020 Download: Tabel sociale bijdrage