landbouwbarema 2018

Download: Landbouwbarema inkomsten 2018

Carry back-regeling

Carry back-regeling voor landbouwers goedgekeurd Op donderdag 31 januari heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de carry back-regeling voor landbouw goedgekeurd. De carry back-regeling is een belangrijke sociale maatregel om boeren tegen zwaar inkomensverlies ten gevolge van slecht weer te beschermen en hun toch de mogelijkheid te geven om in hun bedrijf te blijven investeren. Voortaan zullen onze boeren hun fiscale verliezen kunnen doorrekenen op de drie voorgaande boekjaren en zo een deel van hun reeds betaalde belastingen kunnen terugvorderen De regeling wordt van kracht vanaf aanslagjaar 2019. Concreet zal dus al rekening gehouden worden met ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018. Deze regeling geldt voor vennootschappen en personenbelasting (fiscale afrekening). Landbouwers die gebruik maken van de forfaitaire barema’s kunnen geen gebruik maken van de carry back regeling. Download de integrale wettekst:”Wetsvoorstel – Carry back regeling“ Download: Droogte 2018 – Carry back regeling voor landbouwers Download: Aanvraagformulier voor achterwaartse verrekening van landbouwverliezen wegens slecht weer

Recuperatie Roerende voorheffing op coöperatieve aandelen

Belastingaangifte 2018 – Vrijstelling roerende voorheffing op dividendaandelen Voor het inkomstenjaar 2018 kunt u de roerende voorheffing terugvorderen die u betaalde op dividenden van bepaalde Belgische en buitenlandse aandelen. Download: “Vrijstelling roerende voorheffing op dividendaandelen“

Studentenarbeid

Download: CLB Infonota Studentenarbeid

btw-listing

Voor 31/03/2019 uw btw-klantenlisting indienen! Moet dat? In principe moet iedere btw-plichtige jaarlijks een klantenlisting indienen. Daarin vermeldt u alle Belgische btw-plichtige klanten aan wie u in 2018 gefactureerd heeft. Vermits het moet gaan om Belgische btw-plichtige klanten, moet u uw particuliere en buitenlandse klanten niet in deze listing vermelden. Ook als kleine ondernemer? Ook als kleine ondernemer van wie de jaarlijkse omzet niet meer dan 25.000,00 euro is, bent u in principe verplicht om een listing in te dienen. Enkel als blijkt dat u eigenlijk een nihillisting zou moeten indienen, bv. omdat u per btw-nummer niet boven 250,00 euro uitkomt, moet u geen listing indienen. Welke verkopen moet u opnemen? Per Belgisch btw-nummer telt u alle verkoopfacturen op die u uitgereikt heeft in 2018. Indien blijkt dat het totaalbedrag excl. btw lager is dan 250,00 euro, dan hoeft u die klant niet te vermelden. Zodra u op 250,00 euro of meer uitkomt, vermeldt u het totaalbedrag exclusief btw en de in rekening gebrachte btw bij het desbetreffende btw-nummer. Tegen …

Sociale bijdrage 2019

Definitieve kwartaalbijdrage 2019 Download: Tabel sociale bijdrage

Seizoenlonen 2018

  Download: “Seizoenlonen 2018“

Eindinventaris

De voorraadopname is een belangrijk moment in de boekhouding. Met deze lijst heeft u een hulpmiddel om de voorraad correct bij te houden.   Download: Lijst eindinventaris 31/12/2018

inschrijvingsplicht maatschap/VVZRL in KBO

Inschrijvingsplicht maatschap/VVZRL in KBO Door de hervorming van het ondernemingsrecht moet een maatschap/VVZRL zich vanaf 1 november 2018 inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Download: “Inschrijvingsplicht maatschap/VVZRL in KBO“

Loonwerkfacturen voor landbouwers in de bijzonder BTW-regelgeving

Wanneer een gewone BTW-plichtige die periodiek (maandelijks of per kwartaal) aangiften indient, werken in onroerende staat laat uitvoeren, dient de dienstverrichter/loonwerker/aannemer in principe een factuur op te maken zonder BTW en met de melding “BTW verlegd”. Landbouwers onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling inzake BTW, dus landbouwers die geen kwartaal/maand BTW-aangiftes moeten indienen en vrijgestelde kleine ondernemingen mogen vanaf 1/10/2018 niet langer hun BTW-nummer meedelen aan hun dienstverrichter/loonwerker/aannemer in geval van werken in onroerende staat. Dit om te vermijden dat verkeerdelijk gefactureerd zou worden met toepassing van verlegging van heffing, de zogenaamde 0% BTW, werken aan roerend goed. Voor landbouwondernemers onderworpen aan de “forfaitaire” BTW-regeling en kleine ondernemingen dient de dienstverrichter/loonwerker/aannemer echter een factuur op te maken met toepassing van BTW, aangezien deze belastingplichtigen geen recht op aftrek hebben. De wet van 30 juli 2018 bepaalt dat de dienstverrichter/loonwerker/aannemer wordt ontlast van zijn aansprakelijkheid om de BTW te voldoen indien een vrijgestelde kleine ondernemer of landbouwerondernemer toch hun BTW-nummer meegeven aan de aannemer. Het gevolg is dat bij de kleine ondernemer …