Erosiebestrijding

Sinds de invoering van de randvoorwaarden in 2005, zijn landbouwers verplicht om op percelen met een zeer hoge erosiegevoeligheid maatregelen te treffen om erosie te voorkomen. Aangezien het beleid ter bestrijding van erosie onvoldoende resultaat opleverde, heeft de Vlaamse Regering gekozen voor een nieuwe aanpak van bodemerosie op landbouwpercelen met ingang vanaf 2014. Hierbij zullen landbouwers ook op percelen met een hoge erosiegevoeligheid maatregelen moeten treffen. Na een eerste evaluatie van de gefaseerde aanscherping van de erosiebestrijdingsmaatregelen binnen het randvoorwaardenpakket, heeft de Vlaamse Regering het maatregelenpakket aangepast om de landbouwer meer ruimte te laten de eigen expertise te integreren in de erosiebestrijding. Hierdoor vergroot de haalbaarheid in de praktijk wat de efficiëntie enkel ten goede kan komen. In VAC-flash nr. 6 gaan we dieper in op de maatregelen die vanaf 2016 gelden.   Lijst erosiecoördinatoren Volg deze link naar: erosiecoördinator per gemeente Lijst bedrijfsplanners Download: Investeren in het platteland met beheerovereenkomsten De bedrijfsplanner (per provincie) vind je terug op pagina 5 en 6 Randvoorwaarde erosiebestrijding Download: Maatregelen erosiebestrijding    

SALV advies klimaat

Werk maken van een degelijk klimaatbeleid is van groot strategisch belang De land- en tuinbouwsector, de leverancier van ons voedsel, is zeer kwetsbaar bij klimaatverandering. De sector dient daarbij niet alleen gezien te worden als deel van een probleem, maar ook als oplossing. Landbouw realiseerde al een reductie in uitstoot van broeikasgassen van 26% tegenover 1990. Ook in de toekomst zal deze sector zijn verantwoordelijkheid blijven opnemen. De Raad vraagt wel om rekening te houden met de reeds geleverde inspanningen en met de draagkracht van de sector. Download: ‘Advies klimaat‘

Online registratie biociden gesloten circuit

Alle verkopers en gebruikers van biociden met een hoog gezondheidsrisico (biociden van het gesloten circuit) zijn verplicht om zich vanaf 20 mei online te registreren. Zo wil de FOD een volledig overzicht krijgen van de verkoop, aankoop en het gebruik van deze biociden in België. Biociden van het gesloten circuit (in de vroegere wetgeving biociden klasse A genoemd) zijn biociden die een hoog risico inhouden voor de gezondheid: o.a. giftig, zeer giftig, kankerverwekkend, mutageen. Voor deze producten is het vaak noodzakelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen en is kennis van handelen nodig. De Europese regelgeving verbiedt dan ook het gebruik door het grote publiek; enkel professionelen mogen ze gebruiken. Verkopers en gebruikers van deze biociden moeten zich registreren via een online registratiesysteem. Ook elke verkoop, aankoop of gebruik moet worden ingegeven. Het register moet om de drie maanden aangevuld worden. De verkoper moet zijn klant ook informeren over de verplichte registratie. Bij de registratie, zal de gebruiker uitleg krijgen over hoe hij het biocide veilig kan gebruiken, welke voorzorgsmaatregelen hij …

Gangbare landbouwproducten – thuisverkoop

Rapport: Thuisverkoop gangbare landbouwproducten – 2015 Inhoud: Thuisverbruik van konijn stabiel / Groeiend aandeel van gevogelte in thuisverbruik van de korf van vlees, vis en gevogelte / De Belg blijft een vleeseter maar kiest voor een kleiner stukje / Thuisverbruik van aardappelen Download: Thuisverkoop gangbare landbouwproducten Bron: VLAM

Everzwijn is terug

Onderzoek – Landbouwschade door everzwijn Het everzwijn is terug aanwezig in Vlaanderen. Sinds 2006 neemt niet enkel het aantal everzwijnen toe, de dieren verspreiden zich ook steeds meer. De landbouwschade die de everzwijnen aanrichten is een actueel en een steeds groter wordend probleem, maar omvang ervan is nog altijd niet echt duidelijk. Anneleen Rutten, doctoraatstudente aan de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO), zal de komende 4 jaar de landbouwschade door everzwijnen onderzoeken. Het hoofddoel in dit doctoraatsonderzoek is het in kaart brengen van de omvang en de kenmerken van de plaatsen waar landbouwschade plaatsvindt. De inbreng van de lokale landbouwers, jachtrechthouders en bijzondere veldwachters is cruciaal om dit onderzoek succesvol uit te voeren. Dit 4 jaar durende onderzoek bied de unieke kans om de aanpak van de landbouwschadeproblematiek verder wetenschappelijk te onderbouwen. Zowel landbouwers, jagers, natuurbeschermers als overheid zijn vragende partij om een precies beeld te krijgen van de schade door everzwijnen. Zonder ondersteunend cijfermateriaal kan je immers geen efficiënt beleid ontwikkelen. Actueel is er geen …

Rendac

Download: ‘Korting Rendac factuur‘

Opstart infoloket kleine herkauwers

Download: Persbericht – Opstart infoloket voor schapenhouders en contactpunt voor beheersactiviteiten

Vergroeningsverplichtingen vanaf 2015

Bent u al mee met de vergroeningsverplichtingen vanaf 2015? 2015 wordt een zeer belangrijk jaar voor de premies aangezien er heel wat verplichtingen bijkomen. Met onderstaand voorbeeld willen we u de mogelijkheid geven deze nieuwe verplichtingen te vertalen naar uw specifieke bedrijfssituatie. Indien u vragen heeft, kan u steeds beroep doen op uw VAC-bedrijfsleidingsadviseur. Voor de volledige reglementering verwijzen we naar de infofiches die te vinden zijn op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk. Tot en met 2014 was de uitbetaling van de toeslagrechten gekoppeld aan de randvoorwaarden zoals dierenwelzijn, verplichtingen ten aanzien van het FAVV, de Mestbank, goede landbouw- en milieuconditie van landbouwgrond enzovoort. Vanaf dit jaar zal 30% van de betalingsrechten gekoppeld worden aan de zogenaamde ‘vergroening‘, maar daarnaast blijft het ook verplicht dat u voldoet aan de randvoorwaarden! Die ‘vergroening‘ komt neer op 3 maatregelen: Behoud blijvend grasland Gewasdiversificatie Ecologisch focusgebied Het is het erg belangrijk in het achterhoofd te houden dat deze 3 maatregelen sterk samenhangen. Voor de biologische landbouwers is er goed nieuws: Omdat …