Everzwijn is terug

Onderzoek – Landbouwschade door everzwijn Het everzwijn is terug aanwezig in Vlaanderen. Sinds 2006 neemt niet enkel het aantal everzwijnen toe, de dieren verspreiden zich ook steeds meer. De landbouwschade die de everzwijnen aanrichten is een actueel en een steeds groter wordend probleem, maar omvang ervan is nog altijd niet echt duidelijk. Anneleen Rutten, doctoraatstudente aan de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO), zal de komende 4 jaar de landbouwschade door everzwijnen onderzoeken. Het hoofddoel in dit doctoraatsonderzoek is het in kaart brengen van de omvang en de kenmerken van de plaatsen waar landbouwschade plaatsvindt. De inbreng van de lokale landbouwers, jachtrechthouders en bijzondere veldwachters is cruciaal om dit onderzoek succesvol uit te voeren. Dit 4 jaar durende onderzoek bied de unieke kans om de aanpak van de landbouwschadeproblematiek verder wetenschappelijk te onderbouwen. Zowel landbouwers, jagers, natuurbeschermers als overheid zijn vragende partij om een precies beeld te krijgen van de schade door everzwijnen. Zonder ondersteunend cijfermateriaal kan je immers geen efficiënt beleid ontwikkelen. Actueel is er geen …

Rendac

Download: ‘Korting Rendac factuur‘

aanvraag nieuwe fosfaatklasse

Fosfaatbemestingsnormen 2015 De fosfaatbemestingsnormen zijn afhankelijk gekoppeld aan de indeling per klasse. Voor 2015 en 2016 is klasse III de referentieklasse. Vanaf 2017 zal klasse IV de referentieklasse zijn. In de onderstaande tabel vindt u de bemestingsnormen per teelt en per klasse. ​Teeltgroep ​Klasse I ​Klasse II ​Klasse III ​Klasse IV ​Alle grasland + graszodenteelt ​115 95​ 90​ ​70 ​1 snede gras/snijrogge + maïs ​115 ​95 90​ ​70 ​Maïs ​100 ​80 ​70 ​55 ​Graangewassen ​95 ​75 ​70 ​55 ​Aardappelen ​95 ​75 ​70 ​55 ​Bieten, Groenten, Sierteelt & boomkweek, Aardbeien, Spruitkool, Teelten met lage N-behoefte, Leguminosen en Overige teelten ​85 65​ ​55 ​45 Fosfaatverzadigd gebied In het fosfaatverzadigde gebied blijft de norm 40 kg P2O5/ha. Percelen die in het verleden een vrijstelling gekregen hebben, blijven die behouden. U kunt nog steeds een vrijstelling fosfaatverzadigd gebied aanvragen. Download: “Aanvraag voor vrijstelling van fosfaatverzadigd gebied“ Aanvraag nieuwe indeling fosfaatklasse Een bodemanalyse van het plantbeschikbaar fosfaat bepaalt de klasse. U kunt van de referentieklasse afwijken door een bodemanalyse te bezorgen aan de Mestbank. Gebruik daarvoor het formulier …

beheerovereenkomst

De verschillende beheerovereenkomsten en voorwaarden Een beheerovereenkomst: is een vrijwillige, vijfjarige overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij; om extra inspanningen te doen voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in Vlaanderen; in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Een beheerovereenkomst bestaat uit één of meerdere beheerpakketten. Een beheerpakket omvat maatregelen en voorschriften die gericht zijn op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap. Download: ‘De verschillende beheerovereenkomsten‘

Opstart infoloket kleine herkauwers

Download: Persbericht – Opstart infoloket voor schapenhouders en contactpunt voor beheersactiviteiten

Persbericht: staalnames

Wijziging vereiste aantal analyseresultaten koolstofgehalte en zuurtegraad in de bodem in het kader van de randvoorwaarden Download: Persbericht: Wijziging aantal staalnames MTR

Vergroeningsverplichtingen vanaf 2015

Bent u al mee met de vergroeningsverplichtingen vanaf 2015? 2015 wordt een zeer belangrijk jaar voor de premies aangezien er heel wat verplichtingen bijkomen. Met onderstaand voorbeeld willen we u de mogelijkheid geven deze nieuwe verplichtingen te vertalen naar uw specifieke bedrijfssituatie. Indien u vragen heeft, kan u steeds beroep doen op uw VAC-bedrijfsleidingsadviseur. Voor de volledige reglementering verwijzen we naar de infofiches die te vinden zijn op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk. Tot en met 2014 was de uitbetaling van de toeslagrechten gekoppeld aan de randvoorwaarden zoals dierenwelzijn, verplichtingen ten aanzien van het FAVV, de Mestbank, goede landbouw- en milieuconditie van landbouwgrond enzovoort. Vanaf dit jaar zal 30% van de betalingsrechten gekoppeld worden aan de zogenaamde ‘vergroening‘, maar daarnaast blijft het ook verplicht dat u voldoet aan de randvoorwaarden! Die ‘vergroening‘ komt neer op 3 maatregelen: Behoud blijvend grasland Gewasdiversificatie Ecologisch focusgebied Het is het erg belangrijk in het achterhoofd te houden dat deze 3 maatregelen sterk samenhangen. Voor de biologische landbouwers is er goed nieuws: Omdat …

bio: Proefveldwerking

Download Brochure vzw Pibo Campus: Proefveldwerking biolgische landbouw: proefresultaten 2012-2013