SALV advies klimaat

Werk maken van een degelijk klimaatbeleid is van groot strategisch belang De land- en tuinbouwsector, de leverancier van ons voedsel, is zeer kwetsbaar bij klimaatverandering. De sector dient daarbij niet alleen gezien te worden als deel van een probleem, maar ook als oplossing. Landbouw realiseerde al een reductie in uitstoot van broeikasgassen van 26% tegenover 1990. Ook in de toekomst zal deze sector zijn verantwoordelijkheid blijven opnemen. De Raad vraagt wel om rekening te houden met de reeds geleverde inspanningen en met de draagkracht van de sector. Download: ‘Advies klimaat‘

Online registratie biociden gesloten circuit

Alle verkopers en gebruikers van biociden met een hoog gezondheidsrisico (biociden van het gesloten circuit) zijn verplicht om zich vanaf 20 mei online te registreren. Zo wil de FOD een volledig overzicht krijgen van de verkoop, aankoop en het gebruik van deze biociden in België. Biociden van het gesloten circuit (in de vroegere wetgeving biociden klasse A genoemd) zijn biociden die een hoog risico inhouden voor de gezondheid: o.a. giftig, zeer giftig, kankerverwekkend, mutageen. Voor deze producten is het vaak noodzakelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen en is kennis van handelen nodig. De Europese regelgeving verbiedt dan ook het gebruik door het grote publiek; enkel professionelen mogen ze gebruiken. Verkopers en gebruikers van deze biociden moeten zich registreren via een online registratiesysteem. Ook elke verkoop, aankoop of gebruik moet worden ingegeven. Het register moet om de drie maanden aangevuld worden. De verkoper moet zijn klant ook informeren over de verplichte registratie. Bij de registratie, zal de gebruiker uitleg krijgen over hoe hij het biocide veilig kan gebruiken, welke voorzorgsmaatregelen hij …

Gangbare landbouwproducten – thuisverkoop

Rapport: Thuisverkoop gangbare landbouwproducten – 2015 Inhoud: Thuisverbruik van konijn stabiel / Groeiend aandeel van gevogelte in thuisverbruik van de korf van vlees, vis en gevogelte / De Belg blijft een vleeseter maar kiest voor een kleiner stukje / Thuisverbruik van aardappelen Download: Thuisverkoop gangbare landbouwproducten Bron: VLAM

Bio-landbouw rapport 2015

Rapport: De biologische landbouw in Vlaanderen – stand van zaken 2015 De Vlaamse biologische sector groeide standvastig verder in 2015. De sector telde eind 2015 370 bedrijven (+8% ten opzichte van 2014) die als producent zijn gecertificeerd ofwel een netto toename van 27 bedrijven. Samen bewerkten ze een areaal van 5.343 hectare (+6%). Dat is een aandeel van 0,9% in het totale Vlaamse landbouwareaal. In de totale Europese bio-voedingsomzet bedroeg het Vlaams aandeel in 2014 eveneens 0,9%. Als regio blijft Vlaanderen een kleine speler op de Europese biologische markt. Download: De biologische landbouw in Vlaanderen – 2015 Bron: Samborski V. & Van Bellegem L. (2016) De biologische landbouw in Vlaanderen: stand van zaken 2015, Departement Landbouw en Visserij, Brussel

kilometerheffing

Achtergrond Op 1 april aanstaande wordt de kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd. Deze heffing komt in de plaats van het eurovignet. Dit is een vertaalslag van het Europese polluter pays principle. De vervuiler, in dit geval het vrachtvervoer wordt belast op de uitstoot van schadelijke gassen zoals CO2 en NOX.  De heffing geldt voor alle vrachtwagens met een MTM groter dan 3,5 ton, voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens, voor vrachtwagens die veel of weinig kilometers rijden. Tractoren zijn echter vrijgesteld, op voorwaarde dat ze uitsluitend voor de land- en tuinbouw gebruikt worden. Ook als je na 1 april 2016 een  tractor zou aankopen (zowel nieuw als tweedehands), dien je hiervoor een vrijstelling aan te vragen. De kilometerheffing is geen vast bedrag, maar houdt rekening met de euro-emissieklasse en de maximaal toegelaten massa (MTM). Het bedrag weerspiegelt zo het gebruik van en de slijtage aan het wegennet en de impact op het milieu. Daarom spreken we respectievelijk van een infrastructuurheffing en een externekostenheffing. Terwijl het eurovignet van toepassing was op transport vanaf 12 ton, …

randvoorwaarden 2016

Randvoorwaarden 2016 met de nieuwe erosiemaatregelen Download: Brochure Randvoorwaarden 2016

Everzwijn is terug

Onderzoek – Landbouwschade door everzwijn Het everzwijn is terug aanwezig in Vlaanderen. Sinds 2006 neemt niet enkel het aantal everzwijnen toe, de dieren verspreiden zich ook steeds meer. De landbouwschade die de everzwijnen aanrichten is een actueel en een steeds groter wordend probleem, maar omvang ervan is nog altijd niet echt duidelijk. Anneleen Rutten, doctoraatstudente aan de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO), zal de komende 4 jaar de landbouwschade door everzwijnen onderzoeken. Het hoofddoel in dit doctoraatsonderzoek is het in kaart brengen van de omvang en de kenmerken van de plaatsen waar landbouwschade plaatsvindt. De inbreng van de lokale landbouwers, jachtrechthouders en bijzondere veldwachters is cruciaal om dit onderzoek succesvol uit te voeren. Dit 4 jaar durende onderzoek bied de unieke kans om de aanpak van de landbouwschadeproblematiek verder wetenschappelijk te onderbouwen. Zowel landbouwers, jagers, natuurbeschermers als overheid zijn vragende partij om een precies beeld te krijgen van de schade door everzwijnen. Zonder ondersteunend cijfermateriaal kan je immers geen efficiënt beleid ontwikkelen. Actueel is er geen …

Rendac

Download: ‘Korting Rendac factuur‘

aanvraag nieuwe fosfaatklasse

Fosfaatbemestingsnormen 2015 De fosfaatbemestingsnormen zijn afhankelijk gekoppeld aan de indeling per klasse. Voor 2015 en 2016 is klasse III de referentieklasse. Vanaf 2017 zal klasse IV de referentieklasse zijn. In de onderstaande tabel vindt u de bemestingsnormen per teelt en per klasse. ​Teeltgroep ​Klasse I ​Klasse II ​Klasse III ​Klasse IV ​Alle grasland + graszodenteelt ​115 95​ 90​ ​70 ​1 snede gras/snijrogge + maïs ​115 ​95 90​ ​70 ​Maïs ​100 ​80 ​70 ​55 ​Graangewassen ​95 ​75 ​70 ​55 ​Aardappelen ​95 ​75 ​70 ​55 ​Bieten, Groenten, Sierteelt & boomkweek, Aardbeien, Spruitkool, Teelten met lage N-behoefte, Leguminosen en Overige teelten ​85 65​ ​55 ​45 Fosfaatverzadigd gebied In het fosfaatverzadigde gebied blijft de norm 40 kg P2O5/ha. Percelen die in het verleden een vrijstelling gekregen hebben, blijven die behouden. U kunt nog steeds een vrijstelling fosfaatverzadigd gebied aanvragen. Download: “Aanvraag voor vrijstelling van fosfaatverzadigd gebied“ Aanvraag nieuwe indeling fosfaatklasse Een bodemanalyse van het plantbeschikbaar fosfaat bepaalt de klasse. U kunt van de referentieklasse afwijken door een bodemanalyse te bezorgen aan de Mestbank. Gebruik daarvoor het formulier …

beheerovereenkomst

De verschillende beheerovereenkomsten en voorwaarden Een beheerovereenkomst: is een vrijwillige, vijfjarige overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij; om extra inspanningen te doen voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in Vlaanderen; in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Een beheerovereenkomst bestaat uit één of meerdere beheerpakketten. Een beheerpakket omvat maatregelen en voorschriften die gericht zijn op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap. Download: ‘De verschillende beheerovereenkomsten‘