Uitbetalingskalender

Planning betalingen Campagne 2018 Download: “Uitbetalingskalender“

Dossier varkenspest

Instructies verhoogde waakzaamheid + afvoer slachtvarkens in besmet gebied   Instructie en bijlage voor de afvoer van slachtvarkens vanaf bedrijven in de besmette zone De vervoerstoelating is gelinkt aan een klinisch onderzoek van de varkens van het beslag door de bedrijfsdierenarts. Download: “Instructies Afrikaanse varkenspest: vervoer van varkens vanuit een besmet gebied naar een slachthuis“ Instructie i.v.m. de monsternemingen uit te voeren in het kader van de verhoogde waakzaamheid op de varkenshouderijen. Deze komt in het kort hierop neer: probleem bij een individueel dier: valt buiten de verhoogde waakzaamheid ernstige klinische verdenking in groep = onmiddellijke notificatie aan LCE en afhandelen als een verdenking van AVP andere groepsproblemen die niet onmiddellijk wijzen op AVP = 3 serummonsters van zieke dieren alvorens er een behandeling opgestart wordt. De bedoeling is hier AVP als mogelijk oorzaak uit te sluiten. Er moet niet gewacht worden op het resultaat van de analyses om de behandeling al op te starten Download: “Instructies voor de monsterneming in het kader van verhoogde waakzaamheid“ Wat betreft de situatie …

Nitraatresiducampagne 2018

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2018 gepubliceerd op het Mestbankloket. De VLM raadt alle landbouwers aan om op het Mestbankloket na te kijken of op hun bedrijf percelen voor de nitraatresidustaalname geselecteerd zijn. De staalnameperiode loopt van 1 oktober tot en met 15 november.   Download: “Nitraatresidubepalingen 2018“

VLM Beheerovereenkomsten

Een beheerovereenkomst is een vrijwillige, vijfjarige overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij; om extra inspanningen te doen voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in Vlaanderen; in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Een beheerovereenkomst bestaat uit één of meerdere beheerpakketten. Een beheerpakket omvat maatregelen en voorschriften die gericht zijn op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap. Beheerovereenkomsten starten altijd op 1 januari. Landbouwers kunnen een aanvraag indienen tot en met 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de startdatum.   Gedetailleerde info over de verschillende beheerpakketten Download: Beheerovereenkomst aanleg en onderhoud bloemenstrook Download: Beheerovereenkomsten hamster Download: Beheerovereenkomsten grauwe kiekendief Download: Beheerovereenkomsten akkervogels Download: Beheerovereenkomsten weidevogels Download: Beheerovereenkomsten erosiebestrijding Download: Beheerovereenkomsten kleine landschapselementen Download: Beheerovereenkomsten soortenrijk grasland Download: Beheerovereenkomsten perceelsranden Download: Beheerovereenkomst waterkwaliteit   Meer info Download: Wat te doen bij problemen met het uitvoeren van uw beheerovereenkomst Download: Tips voor het succesvol inzaaien van grasstroken, bloemenstroken en voedselgewassen   Hulp nodig bij de aanvraag? VAC staat u bij met raad en …

Uitrijregeling mest

Uitrijregeling mest Download: “Schema uitrijregeling mest”

Agroforestry

Wat is agroforestry? Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen (bomen of struiken) doelbewust gecombineerd met die van landbouwgewassen of vee. Op die manier worden vaak nieuwe producten en/of diensten gecreëerd, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Mits doordachte aanpak, kan agroforestry de bedrijfsrendabiliteit verhogen, en helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen. Dit rapport geeft een overzicht van de verschillende teelttechnische aspecten die van belang kunnen zijn bij de implementatie van agroforestry in gematigde streken. O.a. de ruimtelijke organisatie bij aanleg van een agroforestryperceel, het beheer van de boomcomponent (bomenrij, strook onder de bomenrij), en het beheer van de gewaszone (zowel akkerbouw als grasland) komen aan bod. Ook enkele ervaringen uit de praktijk werden opgenomen. Dit rapport werd geschreven in het kader van het VLAIO-project ‘Agroforestry in Vlaanderen’ (looptijd september 2014 – augustus 2019). Het wordt als een online module beschikbaar gesteld en systematisch geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en ervaringen. Voor meer gedetailleerde informatie rond bepaalde onderwerpen, verwijst dit rapport ook …

Schadevergoeding landbouwramp 2017

U kan de methode voor de berekening van de vergoeding van de landbouwramp downloaden. Bij ontvangst van de brief met berekening doet u er goed aan ons te contacteren om de berekening te controleren. Download: “Flowchart Schadevergoeding landbouwramp 2017”

Vlaamse zuivelbarometer

De Vlaamse zuivelbarometer verschijnt viermaal per jaar. De conjunctuur in de Vlaamse melkveesector is er in het eerste kwartaal van 2018 op achteruitgegaan. Na een topniveau in september daalt de melkprijs gestaag. De index van het actueel bruto saldo zakt van 112 naar 84. Het voortschrijdend bruto saldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, daalt van 103 naar 100. Lenders S. & Deuninck J. (2018) De Vlaamse zuivelbarometer – Juni 2018, Departement Landbouw en Visserij, Brussel. Download: ‘De Vlaamse zuivelbarometer juni 2018‘

meldpunt schade door zwerfvuil

Het probleem van zwerfvuil (blikjes, metaal, plastic, …) in onze omgeving kent iedereen. Zeker de landbouwsector ondervindt hiervan de gevolgen (zwerfafval op weiden, …). Daarnaast wordt de veeteeltsector geconfronteerd met het specifiek probleem van “scherp in”. Het probleem ontstaat wanneer er blik of andere scherpe voorwerpen verhakseld worden bij de productie van ruwvoeder voor het rundvee (in hoofdzaak gras en maïs). Een recente studie van de Universiteit van Wageningen toont aan dat in Vlaanderen jaarlijks meer dan 5000 koeien ziek worden door zwerfafval. Om een beter zicht te krijgen van de economische impact van dit probleem, richt het Departement Landbouw en Visserij een centraal meldpunt op. Zwerfvuil veroorzaakt het probleem van “scherp ins” Bij “scherp in”, ook traumatische reticuloperitonitis genaamd, wordt de maagwand geperforeerd en ontsteekt de maagwand na het eten van scherp afval (blikjes, metaal, …). Deze kunnen in het veevoeder geraken (na inkuilen van ruwvoeder, vooral gras en maïs), maar ook op de weides zelf kunnen blikjes of ander zwerfvuil door het vee opgegeten worden. Een koe is …

Restjes redders

Kon je niet alles oogsten? Nodig de restjesrapers uit op je veld! Bij restjes rapen of gleanen oogsten vrijwilligers groenten of fruit die landbouwers in het Meetjesland niet konden oogsten. Zo red je een deel van de oogst dat normaal verloren zou gaan. Bovendien toon je hen de schoonheid en technische aspecten van je stiel. De vrijwilligers wonen in de buurt of zijn afkomstig uit een stedelijke omgeving, en steken heel wat op van een dag op jouw bedrijf. Link: Restjesredders