Teeltschade

Indien je getroffen bent door waterschade/noodweerschade is het belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor de nodige stappen en de nodige bewijzen te verzamelen. Waarvoor kunnen de bewijzen gebruikt worden? Schaderegeling forfaitaire landbouwbarema ink 2016 Bewijs van omzetdaling ten gevolge van de ramp (fiscale aangiftes en vennootschappen) Vermindering pacht Vermindering onroerende voorheffing Bezwaar nitraatresidudrempelwaarde Aanvraag vermindering sociale bijdragen Aanvraag schadevergoeding rampenfonds Aanvraag schadevergoeding verzekering ………… Stapsgewijze aanpak Neem foto’s van de geleden schade Meld, per aangetekende brief, de schade met omschrijving en perceelsnummers van de verzamelaanvraag 2016 aan het gemeentebestuur waar de percelen gelegen zijn. Vraag tevens een bezoek van de schattingscommissie Breng uw verzekeringsagent op de hoogte Indien contractteelten : verwittigt de contractant Vermeld de nodige wijzigingen in de verzamelaanvraag Vragen/bijstand Voor vragen of hulp met de aangifte: neem contact op met uw regioverantwoordelijke.   Download: “Richtlijnen voor schattingscommissie“

fosfaatstalen

Fosfaatklasse vermindering in 2017 We zijn nog niet half jaar 2016 doch 2017 nadert reeds. Belangrijk in 2017 is de verlaging van de fosfaatnorm. Alle percelen komen in klasse 4 terecht wat betekent dat de fosfaatruimte met 20% vermindert. Evenwel kan de landbouwer met bodemanalyses aantonen dat een perceel onterecht in klasse 4 is ingedeeld en een verlaging van de fosfaatklasse aanvragen. Echter, bodemanalyses kosten ook geld. Het is nuttig om een grondige afweging te maken of er stalen kunnen/moeten genomen worden. Op bedrijfsniveau bekijk je of er voldoende fosfaatruimte is rekening houdend met een globale vermindering van 20%. Tevens dien je op bedrijfsniveau rekening te houden met de meest limiterende factor, dierlijke stikstof of fosfaat. Indien je dan nog in aanmerking komt, selecteer je de percelen die volgens jou in aanmerking komen voor een gunstig resultaat op basis van voorgeschiedenis, teelten, perceelsoppervlakte. VACcent klanten kunnen ons gepersonaliseerd fosfaatadvies, staalname ja of neen, reeds raadplegen. Alweer een zorg minder !!! Nog geen VACcent klant? Contacteer ons voor de voorwaarden.

Impact studie Brexit

Studie gemaakt door LEI Wageningen UR in opdracht van National Farmers Union (NFU). Dit rapport biedt een schatting van de effecten van mogelijke handels- en landbouwsteunscenario’s voor de productie, handel, prijzen en inkomens in de Britse landbouwsector in geval van een Brexit. De resultaten laten zien dat voor de meeste agrarische sectoren de belangrijkste inkomensgevolgen voortkomen uit veranderingen in de beschikbare directe inkomenssteun. De positieve prijseffecten op landbouwinkomens in zowel het FTA- als het WTO-scenario worden teniet gedaan als de Britse overheid tegelijkertijd directe inkomenssteun aan de sector verlaagt. Een vermindering of totale afbouw van directe inkomenssteun zal de negatieve inkomenseffecten van een Brits liberalisatiescenario verder verslechteren. Download: “Impact studie Brexit (LEI Wageningen UR)“

Erosiebestrijding

Sinds de invoering van de randvoorwaarden in 2005, zijn landbouwers verplicht om op percelen met een zeer hoge erosiegevoeligheid maatregelen te treffen om erosie te voorkomen. Aangezien het beleid ter bestrijding van erosie onvoldoende resultaat opleverde, heeft de Vlaamse Regering gekozen voor een nieuwe aanpak van bodemerosie op landbouwpercelen met ingang vanaf 2014. Hierbij zullen landbouwers ook op percelen met een hoge erosiegevoeligheid maatregelen moeten treffen. Na een eerste evaluatie van de gefaseerde aanscherping van de erosiebestrijdingsmaatregelen binnen het randvoorwaardenpakket, heeft de Vlaamse Regering het maatregelenpakket aangepast om de landbouwer meer ruimte te laten de eigen expertise te integreren in de erosiebestrijding. Hierdoor vergroot de haalbaarheid in de praktijk wat de efficiëntie enkel ten goede kan komen. In VAC-flash nr. 6 gaan we dieper in op de maatregelen die vanaf 2016 gelden.   Lijst erosiecoördinatoren Volg deze link naar: erosiecoördinator per gemeente Lijst bedrijfsplanners Download: Investeren in het platteland met beheerovereenkomsten De bedrijfsplanner (per provincie) vind je terug op pagina 5 en 6 Randvoorwaarde erosiebestrijding Download: Maatregelen erosiebestrijding    

SALV advies klimaat

Werk maken van een degelijk klimaatbeleid is van groot strategisch belang De land- en tuinbouwsector, de leverancier van ons voedsel, is zeer kwetsbaar bij klimaatverandering. De sector dient daarbij niet alleen gezien te worden als deel van een probleem, maar ook als oplossing. Landbouw realiseerde al een reductie in uitstoot van broeikasgassen van 26% tegenover 1990. Ook in de toekomst zal deze sector zijn verantwoordelijkheid blijven opnemen. De Raad vraagt wel om rekening te houden met de reeds geleverde inspanningen en met de draagkracht van de sector. Download: ‘Advies klimaat‘

Online registratie biociden gesloten circuit

Alle verkopers en gebruikers van biociden met een hoog gezondheidsrisico (biociden van het gesloten circuit) zijn verplicht om zich vanaf 20 mei online te registreren. Zo wil de FOD een volledig overzicht krijgen van de verkoop, aankoop en het gebruik van deze biociden in België. Biociden van het gesloten circuit (in de vroegere wetgeving biociden klasse A genoemd) zijn biociden die een hoog risico inhouden voor de gezondheid: o.a. giftig, zeer giftig, kankerverwekkend, mutageen. Voor deze producten is het vaak noodzakelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen en is kennis van handelen nodig. De Europese regelgeving verbiedt dan ook het gebruik door het grote publiek; enkel professionelen mogen ze gebruiken. Verkopers en gebruikers van deze biociden moeten zich registreren via een online registratiesysteem. Ook elke verkoop, aankoop of gebruik moet worden ingegeven. Het register moet om de drie maanden aangevuld worden. De verkoper moet zijn klant ook informeren over de verplichte registratie. Bij de registratie, zal de gebruiker uitleg krijgen over hoe hij het biocide veilig kan gebruiken, welke voorzorgsmaatregelen hij …

Gangbare landbouwproducten – thuisverkoop

Rapport: Thuisverkoop gangbare landbouwproducten – 2015 Inhoud: Thuisverbruik van konijn stabiel / Groeiend aandeel van gevogelte in thuisverbruik van de korf van vlees, vis en gevogelte / De Belg blijft een vleeseter maar kiest voor een kleiner stukje / Thuisverbruik van aardappelen Download: Thuisverkoop gangbare landbouwproducten Bron: VLAM

Bio-landbouw rapport 2015

Rapport: De biologische landbouw in Vlaanderen – stand van zaken 2015 De Vlaamse biologische sector groeide standvastig verder in 2015. De sector telde eind 2015 370 bedrijven (+8% ten opzichte van 2014) die als producent zijn gecertificeerd ofwel een netto toename van 27 bedrijven. Samen bewerkten ze een areaal van 5.343 hectare (+6%). Dat is een aandeel van 0,9% in het totale Vlaamse landbouwareaal. In de totale Europese bio-voedingsomzet bedroeg het Vlaams aandeel in 2014 eveneens 0,9%. Als regio blijft Vlaanderen een kleine speler op de Europese biologische markt. Download: De biologische landbouw in Vlaanderen – 2015 Bron: Samborski V. & Van Bellegem L. (2016) De biologische landbouw in Vlaanderen: stand van zaken 2015, Departement Landbouw en Visserij, Brussel

kilometerheffing

Achtergrond Op 1 april aanstaande wordt de kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd. Deze heffing komt in de plaats van het eurovignet. Dit is een vertaalslag van het Europese polluter pays principle. De vervuiler, in dit geval het vrachtvervoer wordt belast op de uitstoot van schadelijke gassen zoals CO2 en NOX.  De heffing geldt voor alle vrachtwagens met een MTM groter dan 3,5 ton, voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens, voor vrachtwagens die veel of weinig kilometers rijden. Tractoren zijn echter vrijgesteld, op voorwaarde dat ze uitsluitend voor de land- en tuinbouw gebruikt worden. Ook als je na 1 april 2016 een  tractor zou aankopen (zowel nieuw als tweedehands), dien je hiervoor een vrijstelling aan te vragen. De kilometerheffing is geen vast bedrag, maar houdt rekening met de euro-emissieklasse en de maximaal toegelaten massa (MTM). Het bedrag weerspiegelt zo het gebruik van en de slijtage aan het wegennet en de impact op het milieu. Daarom spreken we respectievelijk van een infrastructuurheffing en een externekostenheffing. Terwijl het eurovignet van toepassing was op transport vanaf 12 ton, …

randvoorwaarden 2016

Randvoorwaarden 2016 met de nieuwe erosiemaatregelen Download: Brochure Randvoorwaarden 2016