Kerncijfers landbouw

De landbouw in België in cijfers. Opgemaakt door FOD Economie – Statistics Belgium 2016 Download: Brochure Kerncijfers landbouw

Landbouwconjunctuurindex 2016

De Vlaamse land-en tuinbouwers voelen zich iets beter dit najaar De conjunctuurindex klimt van 62 – een absoluut dieptepunt – opnieuw naar 70. Download: ‘Vlaamse landbouwconjunctuurindex 2016‘

krap bij kas

Een onderzoek naar betalingsmoeilijkheden bij het Landbouwmonitoringsnetwerk Er heerst al verschillende jaren crisis in meerdere sectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw. De oorzaken zijn divers: externe schokken zoals de Ruslandcrisis, structureel lage prijzen, meer volatiliteit, meer liberalisering, enz. Toch is er weinig concreet cijfermateriaal om de ernst van de crisis te meten. Een mogelijke maat hiervoor is de kaspositie van de bedrijven: hebben ze voldoende middelen om kortetermijnschulden af te lossen? Of moeten ze extra maatregelen nemen om aan betaalverplichtingen te voldoen en zijn er openstaande facturen waarvan de vervaldatum al verstreken is? Dit rapport biedt een antwoord op deze vragen en tracht ook te peilen naar verschillen tussen sectoren en leeftijdsgroepen van bedrijfsleiders. In maart 2016 stuurde het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie een korte vragenlijst naar een 750-tal Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Vlaamse Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Aanvullend op de vragen van de zesmaandelijkse landbouwconjunctuurindex peilden we naar betalingsmoeilijkheden. Download: ‘Rapport – Kras bij kas?’

Advies SALV: Schade algemene rampen

Op 18 juli 2016 ontving de SALV vanuit het kabinet van de Minister-president en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, een adviesvraag met betrekking tot het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaams Gewest’.   Download: Advies SALV – Besluit Vlaamse Regering: Schade algemen rampen

Varkenshouderij

2006 – 2015 De productiviteit in de varkenshouderij   Download: ‘Varkenshouderij 2006-2015‘

Melkveehouderij

2006 – 2015 Een zoektocht naar een evenwichtige balans tussen groei en ontwikkeling.   Download: ‘Melkveehouderij 2006-2015‘

Vertrouwensindex

Crelan Vertrouwensindex Land- en Tuinbouwsector 2016 Volg deze link naar de Crelan Vertrouwensindex

fosfaatstalen

Fosfaatklasse vermindering in 2017 We zijn nog niet half jaar 2016 doch 2017 nadert reeds. Belangrijk in 2017 is de verlaging van de fosfaatnorm. Alle percelen komen in klasse 4 terecht wat betekent dat de fosfaatruimte met 20% vermindert. Evenwel kan de landbouwer met bodemanalyses aantonen dat een perceel onterecht in klasse 4 is ingedeeld en een verlaging van de fosfaatklasse aanvragen. Echter, bodemanalyses kosten ook geld. Het is nuttig om een grondige afweging te maken of er stalen kunnen/moeten genomen worden. Op bedrijfsniveau bekijk je of er voldoende fosfaatruimte is rekening houdend met een globale vermindering van 20%. Tevens dien je op bedrijfsniveau rekening te houden met de meest limiterende factor, dierlijke stikstof of fosfaat. Indien je dan nog in aanmerking komt, selecteer je de percelen die volgens jou in aanmerking komen voor een gunstig resultaat op basis van voorgeschiedenis, teelten, perceelsoppervlakte. VACcent klanten kunnen ons gepersonaliseerd fosfaatadvies, staalname ja of neen, reeds raadplegen. Alweer een zorg minder !!! Nog geen VACcent klant? Contacteer ons voor de voorwaarden.

Impact studie Brexit

Studie gemaakt door LEI Wageningen UR in opdracht van National Farmers Union (NFU). Dit rapport biedt een schatting van de effecten van mogelijke handels- en landbouwsteunscenario’s voor de productie, handel, prijzen en inkomens in de Britse landbouwsector in geval van een Brexit. De resultaten laten zien dat voor de meeste agrarische sectoren de belangrijkste inkomensgevolgen voortkomen uit veranderingen in de beschikbare directe inkomenssteun. De positieve prijseffecten op landbouwinkomens in zowel het FTA- als het WTO-scenario worden teniet gedaan als de Britse overheid tegelijkertijd directe inkomenssteun aan de sector verlaagt. Een vermindering of totale afbouw van directe inkomenssteun zal de negatieve inkomenseffecten van een Brits liberalisatiescenario verder verslechteren. Download: “Impact studie Brexit (LEI Wageningen UR)“

Erosiebestrijding

Sinds de invoering van de randvoorwaarden in 2005, zijn landbouwers verplicht om op percelen met een zeer hoge erosiegevoeligheid maatregelen te treffen om erosie te voorkomen. Aangezien het beleid ter bestrijding van erosie onvoldoende resultaat opleverde, heeft de Vlaamse Regering gekozen voor een nieuwe aanpak van bodemerosie op landbouwpercelen met ingang vanaf 2014. Hierbij zullen landbouwers ook op percelen met een hoge erosiegevoeligheid maatregelen moeten treffen. Na een eerste evaluatie van de gefaseerde aanscherping van de erosiebestrijdingsmaatregelen binnen het randvoorwaardenpakket, heeft de Vlaamse Regering het maatregelenpakket aangepast om de landbouwer meer ruimte te laten de eigen expertise te integreren in de erosiebestrijding. Hierdoor vergroot de haalbaarheid in de praktijk wat de efficiëntie enkel ten goede kan komen. In VAC-flash nr. 6 gaan we dieper in op de maatregelen die vanaf 2016 gelden.   Lijst erosiecoördinatoren Volg deze link naar: erosiecoördinator per gemeente Lijst bedrijfsplanners Download: Investeren in het platteland met beheerovereenkomsten De bedrijfsplanner (per provincie) vind je terug op pagina 5 en 6 Randvoorwaarde erosiebestrijding Download: Maatregelen erosiebestrijding