Kerncijfers landbouw

De landbouw in België in cijfers. Opgemaakt door FOD Economie – Statistics Belgium 2016 Download: Brochure Kerncijfers landbouw

Rapport VMM 2015

Rapport VMM 2015 – Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied Download: “Resultaten MAP-meetnet 2015-2016“

Landbouwconjunctuurindex 2016

De Vlaamse land-en tuinbouwers voelen zich iets beter dit najaar De conjunctuurindex klimt van 62 – een absoluut dieptepunt – opnieuw naar 70. Download: ‘Vlaamse landbouwconjunctuurindex 2016‘

krap bij kas

Een onderzoek naar betalingsmoeilijkheden bij het Landbouwmonitoringsnetwerk Er heerst al verschillende jaren crisis in meerdere sectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw. De oorzaken zijn divers: externe schokken zoals de Ruslandcrisis, structureel lage prijzen, meer volatiliteit, meer liberalisering, enz. Toch is er weinig concreet cijfermateriaal om de ernst van de crisis te meten. Een mogelijke maat hiervoor is de kaspositie van de bedrijven: hebben ze voldoende middelen om kortetermijnschulden af te lossen? Of moeten ze extra maatregelen nemen om aan betaalverplichtingen te voldoen en zijn er openstaande facturen waarvan de vervaldatum al verstreken is? Dit rapport biedt een antwoord op deze vragen en tracht ook te peilen naar verschillen tussen sectoren en leeftijdsgroepen van bedrijfsleiders. In maart 2016 stuurde het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie een korte vragenlijst naar een 750-tal Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Vlaamse Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Aanvullend op de vragen van de zesmaandelijkse landbouwconjunctuurindex peilden we naar betalingsmoeilijkheden. Download: ‘Rapport – Kras bij kas?’

agromilieumaatregelen

In het nieuwe Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) zijn subsidies voorzien voor de toepassing van verschillende ‘agromilieu-klimaatmaatregelen’. Voor welke agromilieumaatregelen van Landbouw en Visserij kan ik subsidie aanvragen? Download: Mechanische onkruidbestrijding: jaarlijks 260 euro/ha Download: Teelt van vlinderbloemigen: afhankelijk van de teelt 450 of 600 euro/ha Download: Verwarringstechniek in de fruitteelt: jaarlijks 210 euro/ha Download: Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting: jaarlijks 240 euro/ha Download: Teelt van vezelhennep met verminderde bemesting: jaarlijks 140 euro/ha Download: Behoud van lokale rundveerassen: jaarlijks 150 of 175 euro/rund Download: Behoud van lokale schapenrassen: 25 euro/schaap Deze subsidies worden enkel verleend in het kader van vijfjarige verbintenissen. Een verbintenis vangt altijd aan op 1 januari.   De aanvraagprocedure voor de subsidies vanaf 2016 Subsidies voor de agromilieumaatregelen moet u in twee stappen aanvragen: een verplichte aanvraag via het e-loket voorafgaand aan de start van uw vijfjarige verbintenis en een jaarlijkse betalingsaanvraag via de verzamelaanvraag na de goedkeuring van uw aanvraag. Download: Agromilieumaatregelen – algemeen   Hulp nodig bij de aanvraag? VAC staat u bij …

Advies SALV: Schade algemene rampen

Op 18 juli 2016 ontving de SALV vanuit het kabinet van de Minister-president en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, een adviesvraag met betrekking tot het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaams Gewest’.   Download: Advies SALV – Besluit Vlaamse Regering: Schade algemen rampen

Vlaamse zuivelbarometer

De Vlaamse zuivelbarometer verschijnt viermaal per jaar. De huidige zuivelbarometer geeft de resultaten weer van het tweede kwartaal van 2016 (april-juni 2016). De trend van de voorbije kwartalen blijft zich ook in het laatste kwartaal voortzetten: lage melkprijzen en toegenomen kosten zorgen voor zeer slechte economische omstandigheden voor de Vlaamse melkveehouder. Sinds het laatste kwartaal van 2013 zijn de opbrengsten sterk gedaald. In de tweede helft van 2015 bleven de opbrengsten min of meer constant om vanaf 2016 opnieuw fors te zakken. Terwijl de variabele kosten in 2015 min of meer op een gelijk niveau bleven, zijn ze tijdens het eerste kwartaal van 2016 licht gedaald onder impuls van de lagere energie- en krachtvoederprijzen. Het actueel bruto saldo zakt ver onder het dieptepunt van 2009. Over de laatste vier kwartalen bekeken bereikt de index van het voortschrijdend bruto saldo een absoluut dieptepunt. Sinds het begin van de meting in 2007 heeft een melkveehouder nog nooit zo weinig inkomen gehaald per 100 liter geproduceerde melk. Lenders S. & Deuninck J. (2016) De Vlaamse …

Varkenshouderij

2006 – 2015 De productiviteit in de varkenshouderij   Download: ‘Varkenshouderij 2006-2015‘

Melkveehouderij

2006 – 2015 Een zoektocht naar een evenwichtige balans tussen groei en ontwikkeling.   Download: ‘Melkveehouderij 2006-2015‘

Vertrouwensindex

Crelan Vertrouwensindex Land- en Tuinbouwsector 2016 Volg deze link naar de Crelan Vertrouwensindex