MAPmeetnet

Rapport VMM 2017 – Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied Download: “Resultaten MAP-meetnet 2017-2018“

Uitbetalingskalender

Planning betalingen Campagne 2018 Download: “Uitbetalingskalender“

Landbouwramp 2018 – tegemoetkomingsaanvraag

Landbouwramp 2018 De Vlaamse Regering heeft de droogte erkend als landbouwramp De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als een landbouwramp voor alle gemeenten van het Vlaams grondgebied. Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade moet de landbouwer een tegemoetkomingsaanvraag indienen. Deze tegemoetkoming kan vanaf 29/10/2018 aangevraagd worden met het formulier dat u hier kan downloaden. U kan slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld. De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28/02/2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij uw provinciale buitendienst. Praktische richtlijnen Voor de tegemoetkomingsaanvraag vult u het formulier “Tegemoetkomingsaanvraag” in. De aanvragen zullen, indien ze volledig en coherent zijn, in de mate van het mogelijke in volgorde van ontvangst worden behandeld. De tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals: …

agromilieuverbintenissen

Campagne 2019 Landbouwers die in 2019 een nieuwe agromilieuverbintenis van het Departement Landbouw en Visserij willen starten, kunnen zich vanaf 1 oktober tot uiterlijk 30 november inschrijven via het e-loket. In onderstaande bericht leest u meer over de aanvraagprocedure. Download: “Agromilieuverbintenissen“   Voor welke agromilieumaatregelen van Landbouw en Visserij kan ik subsidie aanvragen? Download: Mechanische onkruidbestrijding: jaarlijks 260 euro/ha Download: Teelt van vlinderbloemigen: afhankelijk van de teelt 450 of 600 euro/ha Download: Verwarringstechniek in de fruitteelt: jaarlijks 210 euro/ha Download: Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting: jaarlijks 240 euro/ha Download: Teelt van vezelhennep met verminderde bemesting: jaarlijks 140 euro/ha Download: Behoud van lokale rundveerassen: jaarlijks 150 of 175 euro/rund Download: Behoud van lokale schapenrassen: 25 euro/schaap Deze subsidies worden enkel verleend in het kader van vijfjarige verbintenissen. Een verbintenis vangt altijd aan op 1 januari.   De aanvraagprocedure voor de subsidies Subsidies voor de agromilieumaatregelen moet u in twee stappen aanvragen: een verplichte aanvraag via het e-loket voorafgaand aan de start van uw vijfjarige verbintenis en een jaarlijkse betalingsaanvraag via …

zoogkoe- en vleeskalverpremie

In onderstaande berichten vindt u meer informatie over “De premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij” en “Premie voor het produceren van vleeskalveren“. Download: “Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij“ Download: “Premie voor het produceren van vleeskalveren“ VACcent klanten worden persoonlijk gecontacteerd om de deelnameverklaring en aanvraag voor deelname uit de reserve tijdig in te dienen.

Dossier varkenspest

Instructies verhoogde waakzaamheid + afvoer slachtvarkens in besmet gebied   Instructie en bijlage voor de afvoer van slachtvarkens vanaf bedrijven in de besmette zone De vervoerstoelating is gelinkt aan een klinisch onderzoek van de varkens van het beslag door de bedrijfsdierenarts. Download: “Instructies Afrikaanse varkenspest: vervoer van varkens vanuit een besmet gebied naar een slachthuis“ Instructie i.v.m. de monsternemingen uit te voeren in het kader van de verhoogde waakzaamheid op de varkenshouderijen. Deze komt in het kort hierop neer: probleem bij een individueel dier: valt buiten de verhoogde waakzaamheid ernstige klinische verdenking in groep = onmiddellijke notificatie aan LCE en afhandelen als een verdenking van AVP andere groepsproblemen die niet onmiddellijk wijzen op AVP = 3 serummonsters van zieke dieren alvorens er een behandeling opgestart wordt. De bedoeling is hier AVP als mogelijk oorzaak uit te sluiten. Er moet niet gewacht worden op het resultaat van de analyses om de behandeling al op te starten Download: “Instructies voor de monsterneming in het kader van verhoogde waakzaamheid“ Wat betreft de situatie …

Nitraatresiducampagne 2018

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2018 gepubliceerd op het Mestbankloket. De VLM raadt alle landbouwers aan om op het Mestbankloket na te kijken of op hun bedrijf percelen voor de nitraatresidustaalname geselecteerd zijn. De staalnameperiode loopt van 1 oktober tot en met 15 november.   Download: “Nitraatresidubepalingen 2018“

VLM Beheerovereenkomsten

Een beheerovereenkomst is een vrijwillige, vijfjarige overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij; om extra inspanningen te doen voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in Vlaanderen; in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Een beheerovereenkomst bestaat uit één of meerdere beheerpakketten. Een beheerpakket omvat maatregelen en voorschriften die gericht zijn op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap. Beheerovereenkomsten starten altijd op 1 januari. Landbouwers kunnen een aanvraag indienen tot en met 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de startdatum.   Gedetailleerde info over de verschillende beheerpakketten Download: Beheerovereenkomst aanleg en onderhoud bloemenstrook Download: Beheerovereenkomsten hamster Download: Beheerovereenkomsten grauwe kiekendief Download: Beheerovereenkomsten akkervogels Download: Beheerovereenkomsten weidevogels Download: Beheerovereenkomsten erosiebestrijding Download: Beheerovereenkomsten kleine landschapselementen Download: Beheerovereenkomsten soortenrijk grasland Download: Beheerovereenkomsten perceelsranden Download: Beheerovereenkomst waterkwaliteit   Meer info Download: Wat te doen bij problemen met het uitvoeren van uw beheerovereenkomst Download: Tips voor het succesvol inzaaien van grasstroken, bloemenstroken en voedselgewassen   Hulp nodig bij de aanvraag? VAC staat u bij met raad en …

Uitrijregeling mest

Uitrijregeling mest Download: “Schema uitrijregeling mest”

Agroforestry

Wat is agroforestry? Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen (bomen of struiken) doelbewust gecombineerd met die van landbouwgewassen of vee. Op die manier worden vaak nieuwe producten en/of diensten gecreëerd, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Mits doordachte aanpak, kan agroforestry de bedrijfsrendabiliteit verhogen, en helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen. Dit rapport geeft een overzicht van de verschillende teelttechnische aspecten die van belang kunnen zijn bij de implementatie van agroforestry in gematigde streken. O.a. de ruimtelijke organisatie bij aanleg van een agroforestryperceel, het beheer van de boomcomponent (bomenrij, strook onder de bomenrij), en het beheer van de gewaszone (zowel akkerbouw als grasland) komen aan bod. Ook enkele ervaringen uit de praktijk werden opgenomen. Dit rapport werd geschreven in het kader van het VLAIO-project ‘Agroforestry in Vlaanderen’ (looptijd september 2014 – augustus 2019). Het wordt als een online module beschikbaar gesteld en systematisch geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en ervaringen. Voor meer gedetailleerde informatie rond bepaalde onderwerpen, verwijst dit rapport ook …