gewestgrensboeren

Gewestgrensboeren opgelet! Registreer u onmiddellijk als gewestgrensboer om het bedrijfseigen dierlijk mest af te zetten op uw bedrijfseigen gronden in Wallonië. Vanaf 2017 dient elk mesttransport, ook bedrijfseigen mest op eigen gronden, geregistreerd te worden op het mestloket van Wallonië DPS. Zonder deze registratie zijn de transporten naar Wallonië verboden. Download: Formulier Welke procedure moet u volgen ? Eerst vraagt u een toestemming voor gegevensuitwisseling tussen de Vlaamse en de Waalse overheid aan. Binnen enkele dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Download: Brief Nadat u bent geregistreerd kunt u uw mesttransporten per dag en per perceel ingeven. Bij ieder transport dient het gedrukt exemplaar in de trekker aanwezig te zijn. Procedure: U gaat naar de website DPS: http://dps.environnement.wallonie.be U klikt op het tabblad “Formulaires” U klikt op de verwijzing “Agriculteur” U klikt op “Ouvrir” op het deel “Mouvements d’effluents” U geeft uw activeringscode en paswoord in. U klikt op “nieuw” U kiest voor “Beweging van meststoffen in een grensexploitatie” Op het registratieblad vult u alle gegevens in, u …

sociale wetgeving

Studenten-Zelfstandigen Op 1 januari 2017 is het gloednieuwe statuut van de student-zelfstandige in werking getreden. Ondernemende studenten die hun studies combineren met een zelfstandige beroepsactiviteit en die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen voortaan gebruik maken van een specifieke voordelige sociale bijdragenregeling. Tot en met 2016 konden studenten met een zelfstandige activiteit gebruik maken van de gelijkstelling met een bijberoep (‘artikel 37’) om op die manier verminderde sociale bijdragen te betalen. Sinds de invoering van het nieuwe statuut van student-zelfstandige op 1 januari 2017 komen studenten niet meer in aanmerking voor de gelijkstelling met een bijberoep. Om gebruik te maken van het nieuwe statuut van student-zelfstandige, moet de student zelf een aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds. Dit nieuwe statuut wordt dus niet automatisch toegepast! Bron Zenito Download: Informatiefiche – Aanvraagformulier: statuut student-zelfstandige

teruggave vlam bijdrage

Voor appelen- en perentelers Hebt u exceptionele verliezen geleden? Dan kan u een gedeelte van de promotiebijdrage van de VLAM terugvorderen. De aanvraag dient ingediend te worden uiterlijk zes maanden na factuurdatum. De aanvraag dient te gebeuren met het daartoe bestemd formulier. Hierbij voegt u het volledig en correct ingevulde PV van de schattingscommissie. Download: Informatie Download: Formulier  

Rampenfonds

Indienen schadedossiers rampenfonds: 30/04/2017 Erkende rampen Windhoos en rukwinden van 23 juni 2016 voor Sint-Truiden, Wellen en Borgloon. Hagel van 23 juni 2016 voor Lommel. Overvloedige regenval van 23 juli 2016 voor Beringen, Halen, Lummen, Geetbets, Kortenaken, Linter, Tienen en Zoutleeuw. Indien u schade heeft geleden, kunnen we indien u dit wenst, het aanvraagdossier samenstellen. U geeft maar een seintje. Contacteer hiervoor uw VAC bedrijfsleidingsadviseur.

Nieuwe pachtprijscoëfficienten

De pachtprijscoëfficiënten worden vastgelegd door de Pachtprijzencommissie en dit per provincie en per landbouwstreek. De pachtprijscoëfficiënten gelden voor de pachten die vervallen in de loop van een termijn van drie jaar. Deze termijn begint op de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Op 13 december 2016 werden de nieuwe pachtprijscoëfficiënten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze coëfficiënten gelden voor de pachten die vanaf 13 december 2016 vervallen. Informatie over de berekening van pachtprijzen is te vinden op de website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij / Voorlichting en Info.   Coëfficiënten 13 december 2016 – 12 december 2019 I. Gronden I. ANTWERPEN 1. Polders 7,82 2. Zandstreek 7,10 3. Kempen 10,11 II. VLAAMS-BRABANT 1. Zandstreek 6,47 2. Kempen 10,25 3. Zandleemstreek 5,94 4. Leemstreek 4,69 III. LIMBURG 1. Kempen 9,44 2. Zandleemstreek 6,11 3. Leemstreek 4,48 4. Grasstreek 4,49 IV. WEST-VLAANDEREN 1. Duinen 4,81 2. Polders 4,72 3. Zandstreek 6,37 4. Zandleemstreek 5,18 5. Leemstreek 4,77 V. OOST-VLAANDEREN 1. Polders 4,93 2. Zandleemstreek 5,08 3. Zandstreek 5,41 4. Leemstreek …

Vlaams Rampenfonds

HULP nodig bij het indienen van uw schadedossier? Het Vlaams Agrarisch Centrum staat tot uw dienst om een volledig en correct dossier samen te stellen. Contacteer hiervoor uw VAC bedrijfsleidingsadviseur.   Hoe schadedossiers indienen bij het rampenfonds Het schadedossier voor het rampenfonds bestaat uit twee delen: Het algemeen formulier bestemd voor natuurlijke personen (individuele burgers) en voor rechtspersonen (wettelijk erkende verenigingen en vennootschappen: vzw, bvba, nv, coöperatieve …)  en bevat voornamelijk de gegevens van de getroffene. Het tweede formulier is formulier D: voor alle goederen die gebruikt worden voor een landbouwbedrijf, met uitzondering van de gebouwen zelf en de gronden. Procedure Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt uw aanvraag tot schadevergoeding in opdracht van de gouverneur van de provincie waar de schade geleden werd. De gouverneur beslist over de vergoedingen. Tijdens dat onderzoek wordt de schade zogenaamd ‘tegensprekelijk’ vastgesteld door de deskundige die de gouverneur heeft aangesteld én door u of uw vertegenwoordiger. Er kan dus heen en weer gediscussieerd en geargumenteerd worden. De expert stelt een verslag op dat geldt als …

Kerncijfers landbouw

De landbouw in België in cijfers. Opgemaakt door FOD Economie – Statistics Belgium 2016 Download: Brochure Kerncijfers landbouw

Rapport VMM 2015

Rapport VMM 2015 – Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied Download: “Resultaten MAP-meetnet 2015-2016“

Landbouwconjunctuurindex 2016

De Vlaamse land-en tuinbouwers voelen zich iets beter dit najaar De conjunctuurindex klimt van 62 – een absoluut dieptepunt – opnieuw naar 70. Download: ‘Vlaamse landbouwconjunctuurindex 2016‘

krap bij kas

Een onderzoek naar betalingsmoeilijkheden bij het Landbouwmonitoringsnetwerk Er heerst al verschillende jaren crisis in meerdere sectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw. De oorzaken zijn divers: externe schokken zoals de Ruslandcrisis, structureel lage prijzen, meer volatiliteit, meer liberalisering, enz. Toch is er weinig concreet cijfermateriaal om de ernst van de crisis te meten. Een mogelijke maat hiervoor is de kaspositie van de bedrijven: hebben ze voldoende middelen om kortetermijnschulden af te lossen? Of moeten ze extra maatregelen nemen om aan betaalverplichtingen te voldoen en zijn er openstaande facturen waarvan de vervaldatum al verstreken is? Dit rapport biedt een antwoord op deze vragen en tracht ook te peilen naar verschillen tussen sectoren en leeftijdsgroepen van bedrijfsleiders. In maart 2016 stuurde het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie een korte vragenlijst naar een 750-tal Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Vlaamse Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Aanvullend op de vragen van de zesmaandelijkse landbouwconjunctuurindex peilden we naar betalingsmoeilijkheden. Download: ‘Rapport – Kras bij kas?’