Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouw

Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouwers Heel wat land- en tuinbouwbedrijven lijden momenteel economische schade door de gevolgen van de COVID-19 crisis. Voor een aantal sectoren met beperkt houdbare producten zoals de sierteelt en de voorjaarsgroenten zijn de maanden maart en april normaal gezien topmaanden. Download: “Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouwers“

Vac zitdagen – Verzamelaanvraag

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Zitdagen gaan niet door. Zie richtlijnen Corona – Covid19   Bellen voor een afspraak: tel. (09)252 59 19 (Kantoor Merelbeke) tel. (0470)97 61 35 (Kantoor Genk)  

Bemestingsnormen 2020

  Download: ‘Brochure Normen en richtwaarden 2020’ Download: ‘Gebruik dierlijke mest 2020‘

Mestrapport 2019

Sinds 2001 is het Mestrapport een belangrijke bron van informatie voor zowel beleidsmakers als andere betrokken actoren in het mestgebeuren. Het rapport houdt de vinger aan de pols en geeft een actueel beeld van de impact van de landbouwsector op de waterkwaliteit. Naast de recente meetresultaten van het oppervlakte- en grondwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), zoomt het Mestrapport in op de drijvende krachten met cijfers over onder meer de veestapel, de mestproductie, het gebruik van dierlijke mest, kunstmest en andere meststoffen op landbouwgrond, mestverwerking en mestexport uit Vlaanderen. Dit Mestrapport 2019 presenteert resultaten van MAP 5. Nieuw is de focus op de wetenschappelijke onderbouwing van de relatie tussen bemestingspraktijken, omgevingsfactoren en waterkwaliteit. Zoals vroeger, presenteert het rapport resultaten van de controleacties door de Mestbank. Ten slotte wordt stil gestaan bij de begeleiding door het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB). Download: “Mestrapport 2019“

MAPmeetnet

Rapport VMM 2019 – Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied Een te hoge nutriëntenconcentratie in het oppervlaktewater bedreigt de drinkwaterproductie en heeft een negatieve impact op de ecologische toestand van het oppervlaktewater. Om de invloed van de landbouw op de kwaliteit van het oppervlaktewater op te volgen, voert de VMM regelmatig metingen uit in het MAP- meetnet. Dit meetnet werd opgericht in 1999 om het effect op de oppervlaktewaterkwaliteit van de opeenvolgende Mestactieplannen (MAP) op te volgen in uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn. Het bestond aanvankelijk uit ongeveer 260 meetpunten verspreid over het Vlaamse Gewest. In 2002 werd het meetnet op vraag van en in overleg met de landbouwsector uitgebreid tot ongeveer 760 meetpunten. De resultaten van het MAP-meetnet worden in dit rapport getoetst aan de drempelwaarde voor nitraat uit het Mestdecreet en aan de milieukwaliteitsnorm voor orthofosfaat, zoals opgenomen in VLAREM II. Download: “Resultaten MAP-meetnet 2018-2019“

Rapporten mezensterfte

  Rapport Nederland – CLM Onderzoek en Advies Download: “Koolmezensterfte en buxusmotbestrijding – Pesticidenbelasting bij jonge koolmezen“ Rapport België – Velt, Vogelbescherming Vlaanderen Download: “SOS mezen: Verkennend onderzoek naar pesticiden in dode nestjongen bij kool- en pimpelmezen“  

Nieuwe pachtprijscoëfficienten

De pachtprijscoëfficiënten worden vastgelegd door de Pachtprijzencommissie en dit per provincie en per landbouwstreek. De pachtprijscoëfficiënten gelden voor de pachten die vervallen in de loop van een termijn van drie jaar. Deze termijn begint op de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Op 13 december 2019 werden de nieuwe pachtprijscoëfficiënten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze coëfficiënten gelden voor de pachten die vanaf 13 december 2019 vervallen. Informatie over de berekening van pachtprijzen is te vinden op de website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij / Voorlichting en Info.   Coëfficiënten 13 december 2019 – 12 december 2022 I. Gronden I. ANTWERPEN 1. Polders 7,90 2. Zandstreek 7,32 3. Kempen 10,32 II. VLAAMS-BRABANT 1. Zandstreek 6,61 2. Kempen 10,36 3. Zandleemstreek 5,94 4. Leemstreek 4,74 III. LIMBURG 1. Kempen 9,54 2. Zandleemstreek 6,17 3. Leemstreek 4,72 4. Grasstreek 4,73 IV. WEST-VLAANDEREN 1. Duinen 4,86 2. Polders 4,77 3. Zandstreek 7,04 4. Zandleemstreek 5,23 5. Leemstreek 4,77 V. OOST-VLAANDEREN 1. Polders 4,98 2. Zandleemstreek 5,08 3. Zandstreek 5,47 4. Leemstreek …

agromilieuverbintenissen

Campagne 2020 Landbouwers die in 2020 een nieuwe agromilieuverbintenis van het Departement Landbouw en Visserij willen starten, kunnen zich vanaf 1 oktober tot uiterlijk 30 november inschrijven via het e-loket. In onderstaande bericht leest u meer over de aanvraagprocedure. Download: “Agromilieuverbintenissen“   Voor welke agromilieumaatregelen van Landbouw en Visserij kan ik subsidie aanvragen? Download: Mechanische onkruidbestrijding: jaarlijks 260 euro/ha Download: Teelt van vlinderbloemigen: afhankelijk van de teelt 450 of 600 euro/ha Download: Verwarringstechniek in de fruitteelt: jaarlijks 210 euro/ha Download: Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting: jaarlijks 240 euro/ha Download: Teelt van vezelhennep met verminderde bemesting: jaarlijks 140 euro/ha Download: Behoud van lokale rundveerassen: jaarlijks 150 of 175 euro/rund Download: Behoud van lokale schapenrassen: 25 euro/schaap Deze subsidies worden enkel verleend in het kader van vijfjarige verbintenissen. Een verbintenis vangt altijd aan op 1 januari.   De aanvraagprocedure voor de subsidies Subsidies voor de agromilieumaatregelen moet u in twee stappen aanvragen: een verplichte aanvraag via het e-loket voorafgaand aan de start van uw vijfjarige verbintenis en een jaarlijkse betalingsaanvraag via …

Landbouwconjunctuurindex 2019

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw is in het voorjaar van 2019 gestegen van 79 naar 82. Ook in het najaar van 2018 was er al een lichte toename. De landbouwers zijn optimistischer over de toekomstverwachtingen voor de komende zes maanden. Achter deze verbetering gaat een grote variatie schuil: de varkenssector leeft op, vooral door de betere toekomstverwachtingen, en de fruitsector zit in een diep dal. Download: ‘Vlaamse landbouwconjunctuurindex 2019“ Bron: Departement landbouw en Visserij (www.vlaanderen.be/landbouw)

arbeidsvraagstuk in de veeteelt

De melkvee- en varkenshouderij kent een verscheidenheid aan bedrijven. Over het algemeen zien we in Vlaanderen een evolutie naar minder bedrijven en een grotere veestapel per bedrijf. Deze evolutie gaat gepaard met een relatief nieuwe uitdaging in de sector: een groeiende nood aan arbeidskrachten. Via 428 online enquêtes en zeven diepte-interviews werden melkvee- en varkenshouders bevraagd over arbeidskrachten in hun sector. Daarbij werd zowel de huidige situatie in kaart gebracht als een blik geworpen op de toekomst. Download: “Het arbeidsvraagstuk in de veeteelt“ bron: Stichting Innovatie en Arbeid