Uitrijregeling mest

Uitrijregeling mest Download: “Schema uitrijregeling mest”

Agroforestry

Wat is agroforestry? Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen (bomen of struiken) doelbewust gecombineerd met die van landbouwgewassen of vee. Op die manier worden vaak nieuwe producten en/of diensten gecreëerd, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Mits doordachte aanpak, kan agroforestry de bedrijfsrendabiliteit verhogen, en helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen. Dit rapport geeft een overzicht van de verschillende teelttechnische aspecten die van belang kunnen zijn bij de implementatie van agroforestry in gematigde streken. O.a. de ruimtelijke organisatie bij aanleg van een agroforestryperceel, het beheer van de boomcomponent (bomenrij, strook onder de bomenrij), en het beheer van de gewaszone (zowel akkerbouw als grasland) komen aan bod. Ook enkele ervaringen uit de praktijk werden opgenomen. Dit rapport werd geschreven in het kader van het VLAIO-project ‘Agroforestry in Vlaanderen’ (looptijd september 2014 – augustus 2019). Het wordt als een online module beschikbaar gesteld en systematisch geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en ervaringen. Voor meer gedetailleerde informatie rond bepaalde onderwerpen, verwijst dit rapport ook …

Schadevergoeding landbouwramp 2017

U kan de methode voor de berekening van de vergoeding van de landbouwramp downloaden. Bij ontvangst van de brief met berekening doet u er goed aan ons te contacteren om de berekening te controleren. Download: “Flowchart Schadevergoeding landbouwramp 2017”

Bio-landbouw rapport 2017

Rapport: De biologische landbouw in Vlaanderen – stand van zaken 2017 Het aantal Vlaamse gecertificeerde biologische landbouwbedrijven neemt toe van 430 naar 468. Er zijn 62 nieuwe aanmeldingen tegenover 25 bedrijven die hun activiteit als producent stopzetten. Het areaal kent een lichte toename met 6%, van 6.960 hectare naar 7.367 hectare. Download: De biologische landbouw in Vlaanderen – 2017 Bron: Samborski V. & Van Bellegem L. (2018) De biologische landbouw in Vlaanderen: stand van zaken 2017, Departement Landbouw en Visserij, Brussel

Kerncijfers landbouw

De landbouw in België in cijfers. Opgemaakt door FOD Economie – Statistics Belgium 2017 Download: Brochure Kerncijfers landbouw

Vlaamse zuivelbarometer

De Vlaamse zuivelbarometer verschijnt viermaal per jaar. De conjunctuur in de Vlaamse melkveesector is er in het eerste kwartaal van 2018 op achteruitgegaan. Na een topniveau in september daalt de melkprijs gestaag. De index van het actueel bruto saldo zakt van 112 naar 84. Het voortschrijdend bruto saldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, daalt van 103 naar 100. Lenders S. & Deuninck J. (2018) De Vlaamse zuivelbarometer – Juni 2018, Departement Landbouw en Visserij, Brussel. Download: ‘De Vlaamse zuivelbarometer juni 2018‘

meldpunt schade door zwerfvuil

Het probleem van zwerfvuil (blikjes, metaal, plastic, …) in onze omgeving kent iedereen. Zeker de landbouwsector ondervindt hiervan de gevolgen (zwerfafval op weiden, …). Daarnaast wordt de veeteeltsector geconfronteerd met het specifiek probleem van “scherp in”. Het probleem ontstaat wanneer er blik of andere scherpe voorwerpen verhakseld worden bij de productie van ruwvoeder voor het rundvee (in hoofdzaak gras en maïs). Een recente studie van de Universiteit van Wageningen toont aan dat in Vlaanderen jaarlijks meer dan 5000 koeien ziek worden door zwerfafval. Om een beter zicht te krijgen van de economische impact van dit probleem, richt het Departement Landbouw en Visserij een centraal meldpunt op. Zwerfvuil veroorzaakt het probleem van “scherp ins” Bij “scherp in”, ook traumatische reticuloperitonitis genaamd, wordt de maagwand geperforeerd en ontsteekt de maagwand na het eten van scherp afval (blikjes, metaal, …). Deze kunnen in het veevoeder geraken (na inkuilen van ruwvoeder, vooral gras en maïs), maar ook op de weides zelf kunnen blikjes of ander zwerfvuil door het vee opgegeten worden. Een koe is …

Restjes redders

Kon je niet alles oogsten? Nodig de restjesrapers uit op je veld! Bij restjes rapen of gleanen oogsten vrijwilligers groenten of fruit die landbouwers in het Meetjesland niet konden oogsten. Zo red je een deel van de oogst dat normaal verloren zou gaan. Bovendien toon je hen de schoonheid en technische aspecten van je stiel. De vrijwilligers wonen in de buurt of zijn afkomstig uit een stedelijke omgeving, en steken heel wat op van een dag op jouw bedrijf. Link: Restjesredders  

malafide staalnemers

Waarschuwing voor malafide staalnemers Sinds begin dit jaar dienen de staalnames voor verlaging van de fosfaatklasse vooraf aangemeld te worden via de mestloket (Snapp). Om de administratieve lasten te verlagen, stellen sommige staalnemers voor om via een volmacht de staalname te registeren. Echter, we stellen vast en worden hierover ook gecontacteerd door de teeltbegeleiders, dat staalnemers een overaantal stalen bestellen die geen enkel nut hebben voor het bedrijf. We hebben deze malafide praktijken gemeld aan het betreffende labo (zie beneden) en aan de Mestbank. Tip: geef staalnemers niet zomaar een volmacht.  Indien u twijfelt, laat uitzoeken of een verlaging van fosfaatklasse nuttig kan zijn en op welke percelen. Brief aan labo Geachte, Tijdens onze intensieve contacten met landbouwers is gebleken dat sommige staalnemers van uw labo voorstellen,  om via een volmachtverlening,  in naam van de landbouwer staalnames voor wijziging van de fosfaatklasse op het mestloket (Snapp) bestellen. Tevens hebben zogenaamde “erfbetreders” ons deze gang van zaken gemeld. We begrijpen dat de staalnemers de administratieve (over)last willen beperken voor de landbouwer, …

Bemestingsnormen 2018

Bemestingsnormen: opletten is de boodschap De maximale hoeveelheden per ha zijn gebaseerd op bemestingsnormen op perceelsniveau en de forfaitaire mestsamenstellingen. Bij aanvoer van dierlijk mest vraagt u best naar de inhoudswaarden van het dierlijk mest. Deze kunnen afwijken van de forfaitaire normen. Vast mest heeft een afwijkende dichtheid. Hierdoor is er een afwijking tussen m³ en ton. Raadpleeg hiervoor de brochure bemestingsnormen 2018. Download: ‘Brochure Normen en richtwaarden 2018‘ Download: ‘Tabellen: Bemestingsnormen volgens fosfaatklasse‘