Sectorgidsen Corona

Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: generieke gids (versie 2) en sectorgidsen Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt. Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. In afwachting van eventuele sectorgidsen of protocollen die opgesteld kunnen worden in de paritaire comités, kunnen ondernemingen zich baseren op de algemene principes zoals vermeld in de generieke gids. Hieronder vindt u de sectorgidsen of protocol opgesteld op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité voor Landbouw en tuinbouw. Download hier: Generieke gids Preventie checklist Covid 19 – Landbouw Preventie checklist Covid 19 – Landbouw …

verkoop tunnelserre

  Hierbij willen wij u informeren dat het bestuur van stad Bredene heeft beslist om een tunnelserre (Afmetingen 60,75m x 8,5m) te koop aan te bieden per opbod.  

SALV advies rampenschade

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ontving op 9 juni 2020 de vraag van Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management om advies te verlenen over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest. De adviestermijn omvat 30 dagen, conform de reguliere procedure. Gelet op de inhoud van het advies heeft de SALV het adviesdossier behandeld in de werkcommissie klimaatadaptatie op 17 en 22 juni 2020. Op 26 juni 2020 werd het advies door de SALV goedgekeurd, en vervolgens overgemaakt aan Vlaams minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Hilde Crevits.   Download: “SALV Advies Rampenschade“

Landbouwramp 2019 – tegemoetkomingsaanvraag

Landbouwramp 2019 De Vlaamse Regering heeft de uitzonderlijke zomer van 2019 erkend als landbouwramp De landbouwramp werd erkend voor de schade aan de teelt van appelen, peren, kiwibes, rode bes, framboos, wortelen, uien, bonen en knolselder voor het gehele Vlaamse grondgebied. Indien de schade betrekking heeft op een andere teelt, dan heeft het geen nut om een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen. Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade moet de landbouwer een tegemoetkomingsaanvraag indienen. Deze tegemoetkoming kan vanaf heden aangevraagd worden met het formulier dat u hier kan downloaden. U kan slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld. De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 30/06/2020. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij uw provinciale buitendienst. Praktische richtlijnen Voor de tegemoetkomingsaanvraag vult u het formulier “Tegemoetkomingsaanvraag” in. De aanvragen zullen, indien ze volledig en coherent zijn, in …

Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouw

Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouwers Heel wat land- en tuinbouwbedrijven lijden momenteel economische schade door de gevolgen van de COVID-19 crisis. Voor een aantal sectoren met beperkt houdbare producten zoals de sierteelt en de voorjaarsgroenten zijn de maanden maart en april normaal gezien topmaanden. Download: “Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouwers“

Vac zitdagen – Verzamelaanvraag

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Zitdagen gaan niet door. Zie richtlijnen Corona – Covid19   Bellen voor een afspraak: tel. (09)252 59 19 (Kantoor Merelbeke) tel. (0470)97 61 35 (Kantoor Genk)  

Bemestingsnormen 2020

  Download: ‘Brochure Normen en richtwaarden 2020’ Download: ‘Gebruik dierlijke mest 2020‘

MAPmeetnet

Rapport VMM 2019 – Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied Een te hoge nutriëntenconcentratie in het oppervlaktewater bedreigt de drinkwaterproductie en heeft een negatieve impact op de ecologische toestand van het oppervlaktewater. Om de invloed van de landbouw op de kwaliteit van het oppervlaktewater op te volgen, voert de VMM regelmatig metingen uit in het MAP- meetnet. Dit meetnet werd opgericht in 1999 om het effect op de oppervlaktewaterkwaliteit van de opeenvolgende Mestactieplannen (MAP) op te volgen in uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn. Het bestond aanvankelijk uit ongeveer 260 meetpunten verspreid over het Vlaamse Gewest. In 2002 werd het meetnet op vraag van en in overleg met de landbouwsector uitgebreid tot ongeveer 760 meetpunten. De resultaten van het MAP-meetnet worden in dit rapport getoetst aan de drempelwaarde voor nitraat uit het Mestdecreet en aan de milieukwaliteitsnorm voor orthofosfaat, zoals opgenomen in VLAREM II. Download: “Resultaten MAP-meetnet 2018-2019“

Rapporten mezensterfte

  Rapport Nederland – CLM Onderzoek en Advies Download: “Koolmezensterfte en buxusmotbestrijding – Pesticidenbelasting bij jonge koolmezen“ Rapport België – Velt, Vogelbescherming Vlaanderen Download: “SOS mezen: Verkennend onderzoek naar pesticiden in dode nestjongen bij kool- en pimpelmezen“  

Nieuwe pachtprijscoëfficienten

De pachtprijscoëfficiënten worden vastgelegd door de Pachtprijzencommissie en dit per provincie en per landbouwstreek. De pachtprijscoëfficiënten gelden voor de pachten die vervallen in de loop van een termijn van drie jaar. Deze termijn begint op de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Op 13 december 2019 werden de nieuwe pachtprijscoëfficiënten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze coëfficiënten gelden voor de pachten die vanaf 13 december 2019 vervallen. Informatie over de berekening van pachtprijzen is te vinden op de website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij / Voorlichting en Info.   Coëfficiënten 13 december 2019 – 12 december 2022 I. Gronden I. ANTWERPEN 1. Polders 7,90 2. Zandstreek 7,32 3. Kempen 10,32 II. VLAAMS-BRABANT 1. Zandstreek 6,61 2. Kempen 10,36 3. Zandleemstreek 5,94 4. Leemstreek 4,74 III. LIMBURG 1. Kempen 9,54 2. Zandleemstreek 6,17 3. Leemstreek 4,72 4. Grasstreek 4,73 IV. WEST-VLAANDEREN 1. Duinen 4,86 2. Polders 4,77 3. Zandstreek 7,04 4. Zandleemstreek 5,23 5. Leemstreek 4,77 V. OOST-VLAANDEREN 1. Polders 4,98 2. Zandleemstreek 5,08 3. Zandstreek 5,47 4. Leemstreek …