Arealen landbouwteelten

Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2019 Het Departement Landbouw en Visserij heeft een eerste analyse gemaakt van de totale aangegeven oppervlakte van een selectie hoofdteelten uit de verzamelaanvraag 2019. De cijfers worden in onderstaande tabel weergegeven. Het Departement Landbouw en Visserij vraagt om met enkele aspecten rekening te houden bij het interpreteren van deze cijfers: De weergegeven cijfers zijn indicatief. Eventuele incoherenties in de dossiers zijn nog niet verrekend. Ook kunnen landbouwers hun verzamelaanvraag nog tot 31 mei 2019 wijzigen. De oppervlaktes van 2019 worden vergeleken met de oppervlaktes uit de aangifte van 2018. De definitieve oppervlaktes van 2018 kunnen licht afwijken van de hieronder weergegeven oppervlaktes. Dit heeft echter geen invloed op de grootteorde van de toe- of afname van een areaal in vergelijking met 2018. Het vermelde areaal grasland staat los van de vergroeningsplicht, de blijvend grasland-status of de classificatie rond de bescherming onder natuur- of landbouwwetgeving. Deze cijfers voor grasland laten dan ook niet toe om conclusies te trekken over b.v. herinzaaiverplichtingen. Niet alle voedergewassen worden …

SALV-advies MAP6

Van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans ontvingen de SALV en de Minaraad de vraag om advies te geven over het 6de Mestactieprogramma (MAP6) en meer concreet over de doorvertaling hiervan in het Mestdecreet. Dit actieprogramma wordt immers om de vier jaar herbekeken en bijgestuurd in uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. De bedoeling is om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren zodat onze oppervlaktewateren en grondwater de gewenste toestand zouden bereiken.   Download: SALV-advies MAP6

Bio-landbouw rapport 2018

Rapport: De biologische landbouw in Vlaanderen – stand van zaken 2018 Ook in 2018 zet de groei van de biologische landbouw in Vlaanderen zich voort. De consumptie van biologische producten is daarentegen gestagneerd ten opzichte van 2017. Download: De biologische landbouw – 2018 Bron: De biologische landbouw: stand van zaken 2018, Departement Landbouw en Visserij, Brussel

Vac zitdagen

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Bellen voor een afspraak: tel. (09)252 59 19 (Kantoor Merelbeke) tel. (0470)97 61 35 (Kantoor Genk)  

Kerncijfers landbouw

De landbouw in België in cijfers. Opgemaakt door FOD Economie – Statistics Belgium 2018 Download: Brochure Kerncijfers landbouw

Bemestingsnormen 2019

  Download: ‘Brochure Normen en richtwaarden 2019’  

LARA 2018

Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaart VAC werkte intensief mee aan de totstandkoming van dit rapport. Wij zijn trots op het resultaat, u kan het volledige rapport terugvinden via onderstaande link. In opdracht van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, vond de voorstelling plaats van het tweejaarlijkse Landbouw- en Visserijrapport. Het LARA en het VIRA geven ons inzicht en cijfers en voeden zo het debat over de toekomst. En de landbouwers en vissers staan centraal in die toekomst. Link: “LARA 2018“

Mestrapport 2018

Sinds 2001 rapporteert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) jaarlijks een stand van zaken van het mestbeheer in Vlaanderen. Het Mestrapport blijft een belangrijke bron van informatie voor zowel beleidsmakers als andere betrokken actoren in het mestgebeuren. Het Mestrapport 2018 naar analogie met de voorgaande Mestrapporten, bestaat het uit 4 hoofdstukken. Na een korte schets van het mestbeleid, worden in het tweede hoofdstuk feiten en cijfers gepresenteerd, over mest en milieukwaliteit. De beheerinstrumenten worden toegelicht in het derde hoofdstuk, inclusief de bijdrage van het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB). Ten slotte wordt een overzicht gegeven van het overleg met de stakeholders en het wetenschappelijk onderzoek m.b.t. mest. Download: “Mestrapport 2018“

MAPmeetnet

Rapport VMM 2017 – Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied Download: “Resultaten MAP-meetnet 2017-2018“

Uitbetalingskalender

Planning betalingen Campagne 2018 Download: “Uitbetalingskalender“