Landbouwramp 2019 – tegemoetkomingsaanvraag

Landbouwramp 2019 De Vlaamse Regering heeft de uitzonderlijke zomer van 2019 erkend als landbouwramp De landbouwramp werd erkend voor de schade aan de teelt van appelen, peren, kiwibes, rode bes, framboos, wortelen, uien, bonen en knolselder voor het gehele Vlaamse grondgebied. Indien de schade betrekking heeft op een andere teelt, dan heeft het geen nut om een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen. Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade moet de landbouwer een tegemoetkomingsaanvraag indienen. Deze tegemoetkoming kan vanaf heden aangevraagd worden met het formulier dat u hier kan downloaden. U kan slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld. De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 30/06/2020. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij uw provinciale buitendienst. Praktische richtlijnen Voor de tegemoetkomingsaanvraag vult u het formulier “Tegemoetkomingsaanvraag” in. De aanvragen zullen, indien ze volledig en coherent zijn, in …

Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouw

Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouwers Heel wat land- en tuinbouwbedrijven lijden momenteel economische schade door de gevolgen van de COVID-19 crisis. Voor een aantal sectoren met beperkt houdbare producten zoals de sierteelt en de voorjaarsgroenten zijn de maanden maart en april normaal gezien topmaanden. Download: “Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouwers“

VAC richtlijnen in kader van Coronavirus

VAC-richtlijnen bezoeken en contacten medewerkers in kader van Coronavirus – Covid 19   Download: “VAC-richtlijnen“

Vac zitdagen – Verzamelaanvraag

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Zitdagen gaan niet door. Zie richtlijnen Corona – Covid19   Bellen voor een afspraak: tel. (09)252 59 19 (Kantoor Merelbeke) tel. (0470)97 61 35 (Kantoor Genk)  

Bemestingsnormen 2020

  Download: ‘Brochure Normen en richtwaarden 2020’ Download: ‘Gebruik dierlijke mest 2020‘

Aanhoudperiode nateelten

Download: “Overzicht aanhoudperiode nateelten“

Mestrapport 2019

Sinds 2001 is het Mestrapport een belangrijke bron van informatie voor zowel beleidsmakers als andere betrokken actoren in het mestgebeuren. Het rapport houdt de vinger aan de pols en geeft een actueel beeld van de impact van de landbouwsector op de waterkwaliteit. Naast de recente meetresultaten van het oppervlakte- en grondwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), zoomt het Mestrapport in op de drijvende krachten met cijfers over onder meer de veestapel, de mestproductie, het gebruik van dierlijke mest, kunstmest en andere meststoffen op landbouwgrond, mestverwerking en mestexport uit Vlaanderen. Dit Mestrapport 2019 presenteert resultaten van MAP 5. Nieuw is de focus op de wetenschappelijke onderbouwing van de relatie tussen bemestingspraktijken, omgevingsfactoren en waterkwaliteit. Zoals vroeger, presenteert het rapport resultaten van de controleacties door de Mestbank. Ten slotte wordt stil gestaan bij de begeleiding door het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB). Download: “Mestrapport 2019“

MAPmeetnet

Rapport VMM 2019 – Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied Een te hoge nutriëntenconcentratie in het oppervlaktewater bedreigt de drinkwaterproductie en heeft een negatieve impact op de ecologische toestand van het oppervlaktewater. Om de invloed van de landbouw op de kwaliteit van het oppervlaktewater op te volgen, voert de VMM regelmatig metingen uit in het MAP- meetnet. Dit meetnet werd opgericht in 1999 om het effect op de oppervlaktewaterkwaliteit van de opeenvolgende Mestactieplannen (MAP) op te volgen in uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn. Het bestond aanvankelijk uit ongeveer 260 meetpunten verspreid over het Vlaamse Gewest. In 2002 werd het meetnet op vraag van en in overleg met de landbouwsector uitgebreid tot ongeveer 760 meetpunten. De resultaten van het MAP-meetnet worden in dit rapport getoetst aan de drempelwaarde voor nitraat uit het Mestdecreet en aan de milieukwaliteitsnorm voor orthofosfaat, zoals opgenomen in VLAREM II. Download: “Resultaten MAP-meetnet 2018-2019“

Rapporten mezensterfte

  Rapport Nederland – CLM Onderzoek en Advies Download: “Koolmezensterfte en buxusmotbestrijding – Pesticidenbelasting bij jonge koolmezen“ Rapport België – Velt, Vogelbescherming Vlaanderen Download: “SOS mezen: Verkennend onderzoek naar pesticiden in dode nestjongen bij kool- en pimpelmezen“  

Nieuwe pachtprijscoëfficienten

De pachtprijscoëfficiënten worden vastgelegd door de Pachtprijzencommissie en dit per provincie en per landbouwstreek. De pachtprijscoëfficiënten gelden voor de pachten die vervallen in de loop van een termijn van drie jaar. Deze termijn begint op de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Op 13 december 2019 werden de nieuwe pachtprijscoëfficiënten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze coëfficiënten gelden voor de pachten die vanaf 13 december 2019 vervallen. Informatie over de berekening van pachtprijzen is te vinden op de website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij / Voorlichting en Info.   Coëfficiënten 13 december 2019 – 12 december 2022 I. Gronden I. ANTWERPEN 1. Polders 7,90 2. Zandstreek 7,32 3. Kempen 10,32 II. VLAAMS-BRABANT 1. Zandstreek 6,61 2. Kempen 10,36 3. Zandleemstreek 5,94 4. Leemstreek 4,74 III. LIMBURG 1. Kempen 9,54 2. Zandleemstreek 6,17 3. Leemstreek 4,72 4. Grasstreek 4,73 IV. WEST-VLAANDEREN 1. Duinen 4,86 2. Polders 4,77 3. Zandstreek 7,04 4. Zandleemstreek 5,23 5. Leemstreek 4,77 V. OOST-VLAANDEREN 1. Polders 4,98 2. Zandleemstreek 5,08 3. Zandstreek 5,47 4. Leemstreek …