arbeidsvraagstuk in de veeteelt

De melkvee- en varkenshouderij kent een verscheidenheid aan bedrijven. Over het algemeen zien we in Vlaanderen een evolutie naar minder bedrijven en een grotere veestapel per bedrijf. Deze evolutie gaat gepaard met een relatief nieuwe uitdaging in de sector: een groeiende nood aan arbeidskrachten. Via 428 online enquêtes en zeven diepte-interviews werden melkvee- en varkenshouders bevraagd over arbeidskrachten in hun sector. Daarbij werd zowel de huidige situatie in kaart gebracht als een blik geworpen op de toekomst. Download: “Het arbeidsvraagstuk in de veeteelt“ bron: Stichting Innovatie en Arbeid

Kerncijfers landbouw

De landbouw in België in cijfers. Opgemaakt door FOD Economie – Statistics Belgium 2019 Download: Brochure Kerncijfers landbouw

MAP6

Met het 6de actieprogramma ambieert Vlaanderen dan ook een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw om de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelstellingen. Het uitgangspunt is een aanpak die een verdere loskoppeling van de economische activiteit en de milieu-impact nastreeft. Er wordt ingezet op het verhogen van de effectiviteit van het bestaande beleid door een betere handhaving en implementatie en op een gebiedsgerichte aanpak die maatregelen doelmatig inzet in gebieden waar een afstand tot de te bereiken doelen bestaat. Download: MAP6 Download: MAP6 overzicht wijzigingen Download: MAP6 uitrijregeling Op woensdag 22 mei werd MAP 6 goedgekeurd in het Vlaams parlement. Na de verschillende toelichtingen georganiseerd door de VLM wordt duidelijk wat de gevolgen zijn voor de land- en tuinbouwers. Download: MAP6 toelichting De onderstaande toelichting is uitgebreider. In deze presentatie vindt u meer provinciale kaarten met de gebiedstype-indeling en extra voorbeelden. Download: MAP6 toelichting vergaderingen Download: MAP6 – Normen en Richtwaarden 2019 Download: MAP6 – Schema gebiedsgerichte maatregelen

Droogte 2018

Schadevergoedingen Vlaams landbouwrampenfonds voor schade door droogte 2018 De eerste beslissingen zijn in de bus gevallen, prioritair bij fruittelers. Download: “Flowchart schadevergoeding Landbouwramp – droogte 2018“

Nieuwe pachtprijscoëfficienten

De pachtprijscoëfficiënten worden vastgelegd door de Pachtprijzencommissie en dit per provincie en per landbouwstreek. De pachtprijscoëfficiënten gelden voor de pachten die vervallen in de loop van een termijn van drie jaar. Deze termijn begint op de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Op 13 december 2016 werden de nieuwe pachtprijscoëfficiënten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze coëfficiënten gelden voor de pachten die vanaf 13 december 2016 vervallen. Informatie over de berekening van pachtprijzen is te vinden op de website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij / Voorlichting en Info.   Coëfficiënten 13 december 2016 – 12 december 2019 I. Gronden I. ANTWERPEN 1. Polders 7,82 2. Zandstreek 7,10 3. Kempen 10,11 II. VLAAMS-BRABANT 1. Zandstreek 6,47 2. Kempen 10,25 3. Zandleemstreek 5,94 4. Leemstreek 4,69 III. LIMBURG 1. Kempen 9,44 2. Zandleemstreek 6,11 3. Leemstreek 4,48 4. Grasstreek 4,49 IV. WEST-VLAANDEREN 1. Duinen 4,81 2. Polders 4,72 3. Zandstreek 6,37 4. Zandleemstreek 5,18 5. Leemstreek 4,77 V. OOST-VLAANDEREN 1. Polders 4,93 2. Zandleemstreek 5,08 3. Zandstreek 5,41 4. Leemstreek …

Arealen landbouwteelten

Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2019 Het Departement Landbouw en Visserij heeft een eerste analyse gemaakt van de totale aangegeven oppervlakte van een selectie hoofdteelten uit de verzamelaanvraag 2019. De cijfers worden in onderstaande tabel weergegeven. Het Departement Landbouw en Visserij vraagt om met enkele aspecten rekening te houden bij het interpreteren van deze cijfers: De weergegeven cijfers zijn indicatief. Eventuele incoherenties in de dossiers zijn nog niet verrekend. Ook kunnen landbouwers hun verzamelaanvraag nog tot 31 mei 2019 wijzigen. De oppervlaktes van 2019 worden vergeleken met de oppervlaktes uit de aangifte van 2018. De definitieve oppervlaktes van 2018 kunnen licht afwijken van de hieronder weergegeven oppervlaktes. Dit heeft echter geen invloed op de grootteorde van de toe- of afname van een areaal in vergelijking met 2018. Het vermelde areaal grasland staat los van de vergroeningsplicht, de blijvend grasland-status of de classificatie rond de bescherming onder natuur- of landbouwwetgeving. Deze cijfers voor grasland laten dan ook niet toe om conclusies te trekken over b.v. herinzaaiverplichtingen. Niet alle voedergewassen worden …

Bio-landbouw rapport 2018

Rapport: De biologische landbouw in Vlaanderen – stand van zaken 2018 Ook in 2018 zet de groei van de biologische landbouw in Vlaanderen zich voort. De consumptie van biologische producten is daarentegen gestagneerd ten opzichte van 2017. Download: De biologische landbouw – 2018 Bron: De biologische landbouw: stand van zaken 2018, Departement Landbouw en Visserij, Brussel

Vac zitdagen

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Bellen voor een afspraak: tel. (09)252 59 19 (Kantoor Merelbeke) tel. (0470)97 61 35 (Kantoor Genk)  

Bemestingsnormen 2019

  Download: ‘Brochure Normen en richtwaarden 2019’  

LARA 2018

Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaart VAC werkte intensief mee aan de totstandkoming van dit rapport. Wij zijn trots op het resultaat, u kan het volledige rapport terugvinden via onderstaande link. In opdracht van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, vond de voorstelling plaats van het tweejaarlijkse Landbouw- en Visserijrapport. Het LARA en het VIRA geven ons inzicht en cijfers en voeden zo het debat over de toekomst. En de landbouwers en vissers staan centraal in die toekomst. Link: “LARA 2018“