Ecoregelingen

Commissie publiceert lijst van mogelijke ecoregelingen De Commissie heeft een  lijst met mogelijke landbouwpraktijken gepubliceerd die ecoregelingen kunnen ondersteunen in het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Ecoregelingen, die deel uitmaken van de GLB-hervorming waarover momenteel wordt onderhandeld tussen het Europees Parlement en de Raad, zijn een nieuw instrument dat is ontworpen om boeren te belonen die ervoor kiezen om verder te gaan op het gebied van milieuzorg en klimaatactie. Deze lijst is bedoeld om bij te dragen aan het debat over de hervorming van het GLB en de rol daarvan bij het behalen van de doelstellingen van de Green Deal. Deze lijst vergroot ook de transparantie van het proces voor het opstellen van de strategische GLB-plannen en biedt landbouwers, administraties, wetenschappers en belanghebbenden een basis voor verdere discussie over het optimaal gebruik van dit nieuwe instrument. Het toekomstige GLB zal een cruciale rol spelen bij het beheer van de overgang naar een duurzaam voedselsysteem en bij het ondersteunen van Europese boeren overal. Ecoregelingen zullen aanzienlijk bijdragen aan deze transitie en aan de doelstellingen van de Green …

Mestrapport 2020

In 2019 ging het 6de mestactieprogramma (MAP 6) voor de periode 2019-2022 van start. Een belangrijke pijler van MAP 6 is de gebiedsgerichte aanpak. Eigenlijk de logica zelve: die houdt in dat in gebieden waar nog een grote verbetering van de waterkwaliteit nodig is, meer inspanningen vereist zijn dan in gebieden waar de waterkwaliteitsdoelstellingen bijna of al gerealiseerd zijn. De doelstellingen zijn ambitieus en het is dan ook bijzonder teleurstellend dat halverwege MAP 6 de waterkwaliteit slechter is dan bij de start. Zowel voor zij die inspanningen leverden, als voor ons leefmilieu. Download: “Mestrapport 2020“

Aanvraag erkenning droogte 2020 als ramp

Het nieuwe uitvoeringsbesluit van het Vlaams rampenfonds, dat gepubliceerd werd in het Staatsblad van 9 november, voorziet, om een erkenning als ramp aan te vragen, dat de schade voortaan door de getroffene zelf moet gemeld worden en dit binnen zestig dagen na het schadelijke weersverschijnsel. Voor de schade die werd geleden door een schadelijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog tot en met 8 januari 2021 een aanvraag tot erkenning worden ingediend. Het is aan de land- en tuinbouwers om de schade mede te delen. Na ontvangst van de melding kan de Vlaamse Overheid oordelen of aan het financieel criterium voor de erkenning van een (landbouw)ramp is voldaan. Opgelet, deze melding geldt niet als aanvraag voor een vergoeding. De aanvraag voor een vergoeding kan enkel indien de Overheid de droogte van 2020 erkend als ramp. De drempelwaarde bedraagt minimum 100 miljoen euro schade op Vlaams niveau. Enkel landbouwers die een brede weersverzekering hebben afgesloten zullen bij een mogelijke …

Aanhoudperiode nateelten

Download: “Overzicht aanhoudperiode nateelten“

Landbouwconjunctuurindex 2020

Na een kleine stijging in het voorjaar van 2020 daalt de conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw opnieuw van 86 naar 71. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden zakt van 87 naar 65. Ook het optimisme voor de komende zes maanden daalt van 84 naar 76. Download: ‘Vlaamse landbouwconjunctuurindex 2020“ Bron: Departement landbouw en Visserij (www.vlaanderen.be/landbouw)

agromilieuverbintenissen

Beperkte aanvragen agromilieumaatregelen indienen van 13 tot 30 november 2020 Vanaf vrijdag 13 november tot uiterlijk maandag 30 november 2020 kunnen de klaargezette verlengingen van aflopende verbintenissen en uitbreidingen van lopende verbintenissen ingediend worden via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen’ op het e-loket.   Download: “Verlenging Agromilieumaatregelen“   Voor welke agromilieumaatregelen van Landbouw en Visserij kan ik subsidie aanvragen? Download: Mechanische onkruidbestrijding: jaarlijks 260 euro/ha Download: Teelt van vlinderbloemigen: afhankelijk van de teelt 450 of 600 euro/ha Download: Verwarringstechniek in de fruitteelt: jaarlijks 210 euro/ha Download: Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting: jaarlijks 240 euro/ha Download: Teelt van vezelhennep met verminderde bemesting: jaarlijks 140 euro/ha Download: Behoud van lokale rundveerassen: jaarlijks 150 of 175 euro/rund Download: Behoud van lokale schapenrassen: 25 euro/schaap Deze subsidies worden enkel verleend in het kader van vijfjarige verbintenissen. Een verbintenis vangt altijd aan op 1 januari.   De aanvraagprocedure voor de subsidies Subsidies voor de agromilieumaatregelen moet u in twee stappen aanvragen: een verplichte aanvraag via het e-loket voorafgaand aan de start van uw vijfjarige …

VAC richtlijnen in kader van Coronavirus

VAC-richtlijnen bezoeken en contacten medewerkers in kader van Coronavirus – Covid 19   Download: “VAC-richtlijnen“

zoogkoe- en vleeskalverpremie

In onderstaande berichten vindt u meer informatie over “De premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij” en “Premie voor het produceren van vleeskalveren” – Campagne 2021. Download: “Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij“ Download: “Lijst uitgesloten rassen in kader van premie voor gespecialiseerde zoogkoeienhouderij“ Download: “Behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij: overdracht premierechten“ Download: “Behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij: verdeling premierechten uit reserve“ Download: “Premie voor het produceren van vleeskalveren“ VACcent klanten worden persoonlijk gecontacteerd om de deelnameverklaring en aanvraag voor deelname uit de reserve tijdig in te dienen.

bioveiligheidsregels

Respecteer de bioveiligheidsregels bij een bezoek aan land- of tuinbouwbedrijven De afgelopen jaren doken in de land- en tuinbouwsector enkele besmettelijke dier- en plantenziekten op. Vaak komt de dreiging van buitenaf en worden ziektekiemen op het bedrijf binnengebracht door dieren, personen, vervoersmiddelen, materieel of machines. Het Departement Landbouw en Visserij heeft daarom overzicht gemaakt van alle bioveiligheidsmaatregelen die u bij een bezoek aan een land- of tuinbouwbedrijf moet naleven.   Link: Bioveiligheidsmaatregelen

Uitrijregeling MAP6

  Download: “Uitrijregeling MAP6“