Visietekst werkgroep Metaforum

Voedselproductie en voedselzekerheid: de onvolmaakte waarheid Visietekst werkgroep Metaforum De interdisciplinaire denktank Metaforum wil de deelname van de KU Leuven aan het maatschappelijk debat versterken. Daartoe ondersteunt Metaforum denkgroepen die wetenschappelijke expertise samenbrengen en onderzoekers vanuit verschillende disciplines in gesprek brengen rond relevante maatschappelijke problemen. Download: “Visietekst“

Enquête GLB – manipulatie

Volksraadpleging Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 320.000 mensen uit 28 Europese landen hebben deelgenomen aan de volksraadpleging over het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie gaat de resultaten verwerken en op 7 juli worden ze voorgesteld aan het publiek. Tegen eind 2017 moet een blauwdruk over de toekomst van het GLB klaar zijn. In ons land werd de enquête 20.806 keer ingevuld. Opvallend was ook dat slecht drie procent van de respondenten betrokken is bij de landbouwsector. Bijna 93 procent onder hen gaf aan geen link te hebben met landbouw. Dit is onder meer te verklaren door de inspanningen die de natuurorganisaties hebben gedaan om mensen warm te maken om de enquête in te vullen. In België schaarden onder meer Natuurpunt, Natagora, WWF-België, Inter-Environnement Wallonië en Bond Beter Leefmilieu zich achter het initiatief van ‘Living Land’. Dat ontwikkelde een webtool waarmee burgers in een aantal muisklikken een vooraf ingevulde antwoordenlijst konden doorsturen naar de Europese Commissie. 258.708 mensen hebben via de website deelgenomen aan de enquête. Via eenvoudige muisklikken kon de respondent de …

vorstschade fruittelers

Brief verzonden Aan Minister-president Geert Bourgeois op 24 april 2017 Geachte Heer Minister-president, Net nu de einddatum nadert voor het indienen van het schadedossier voor het Rampenfonds tengevolge van het noodweer in 2016 en waarbij de fruitteelt zware schade heeft opgelopen, worden de fruittelers opnieuw geconfronteerd met een zware tegenslag. In de week van 18-21 april werden temperaturen gemeten tot -6°C. Ondanks alle inspanningen die de fruittelers zich getroosten is de schade enorm. Er zijn weinig economische sectoren waar op één dag, de jaaromzet zo drastisch gereduceerd kan worden. Fruittelers kunnen omgaan met weersfenomenen maar twee jaar overbruggen met een gereduceerde omzet is quasi onmogelijk. We vragen, in naam van onze fruittelers: 1.    Prioritaire behandeling van de aanvragen van het rampenfonds 2.    Voorschotten op het initieel ingediende bedrag zo spoedig mogelijk uitkeren 3.    Volledige afhandeling van de dossiers voor het einde van  de zomer 2017 Door deze uitzonderlijke maatregelen toe te passen, denken we, dat de liquiditeitspositie van de fruittelers ondersteund kan worden. Met vriendelijke groeten Namens de fruittelers, aangesloten …

standpunt VAC: dierenmishandeling

Hierbij een korte beschouwing van het Vlaams Agrarisch Centrum. Bij het VAC zijn we geschokt door de beelden uit het slachthuis te Tielt. Onze landbouwers doen er alles aan om hun producten met de grootste zorg te behandelen. Immers, hoe beter zowel planten als dieren behandeld worden, hoe sneller ze groeien en des te sneller kunnen ze vermarkt worden. Dergelijke beelden zullen hun effect op de markt niet missen. Dit kunnen we missen als kiespijn, want ondanks dat er geen veetelers in betrokken zijn, zullen ze toch mee delen in de klappen. Misschien moeten we ons ook de vraag stellen of dit niet het failliet is van de industriële voedselketen. In een dergelijk groot slachthuis is er duidelijk geen enkele vorm van sociale controle. Mochten er meer kleinere slachthuizen zijn, waar de veetelers zelf hun eigen dieren naartoe brengen, kunnen ze hun eigen dieren volgen tot het ogenblik dat ze geslacht worden. Daarnaast zouden meer kleine spelers ook zorgen voor betere prijzen.  De lage prijzen werken dit soort gedrag mee …

SALV-advies

Aanbevelingen voor een betere regelgeving De Vlaamse Regering vraagt  prioritaire voorstellen voor het verlagen van de regeldruk, verdere administratieve vereenvoudiging en een verbetering van de praktische toepasbaarheid van Vlaamse (en Europese) regelgeving. Download: “Advies: aanbevelingen voor een betere regelgeving“

Het sprookje van het melkbeleid

Dick Veerman is moderator bij Foodlog.nl en maakt voor Cafe Weltschmerz een serie over de integriteit van de voedselketen. In deze aflevering praat hij met boerenleidster Sieta van Keimpema en Jan Douwe van der Ploeg hoogleraar Rurale sociologie te Wageningen. Het gesprek gaat over de melkprijs. Wat is er mee aan de hand? Bekijk het interview: Het sprookje van het melkbeleid

groenbedekkers

Download: Tabel Groenbedekkers

Verwezenlijkingen vac

Het Vlaams Agrarisch Centrum heeft getrouw aan zijn missie in een aantal belangrijke dossiers het autonome familiale landbouwbedrijf verdedigd. We hebben een aantal doelstellingen bereikt waar we best trots op zijn. Opsomming van onze doelstellingen en verwezenlijkingen: Onderwerp Wat willen we bereiken? Wat hebben we reeds bereikt? VLIF VLIF steun voor iedereen, ook het gemengde landbouwbedrijf. Afschaffing maximumbedrag uit korte keten. Brutostandaardsaldo uit landbouw moet hoger zijn dan uit verbreding. VLIF-steun voor intreders en niet productieve investeringen vanaf najaar 2015. MAP5 Standaardisering van alle bodemstalen geldig voor alle verplichtingen en instanties. Wordt een betrachting van de VLM en ALV. MAP5 Stalmest is geen milieuvervuiler. Stalmest is een bodemverbeteraar en verdient beter. Fosfaat-gehalte in stalmest wordt voor 50% gerekend in klasse I en II gebieden. MAP5 Uitbreiding opslagtermijn stalmest op de kopakker, mits omkaderende maatregelen. Opslagtermijn is verdubbeld naar twee maanden. MAP5 Boetes in verhouding tot het milieudelict. Sensibilisatie is efficiënter dan penalisering. Risico-analyse bij de bedrijven. Verlichting administratieve overlast voor goede bedrijven. Boetes volgens overtreding en mestsoort. MAP5 Burenregeling moet …

persbericht

Download: Persbericht nav de crisis in de landbouw en het Europees overleg

Internationaal persbericht

Download: ‘Persbericht‘