Vacature Zelfstandige boer(in)

Organisatie De Alverberg vzw is een kleinschalige bioboerderij die zorgt voor de opvang van de (tijdelijk) meest kwetsbare kansengroepen. Functie We willen graag een bioboer(in) aantrekken om op zelfstandige basis de gronden te bewerken en een rendabele bedrijfsvoering uit te bouwen. Hieronder vindt u de volledig uitgeschreven vacature Download: Vacature

Convenant Enterische emissies rundvee

De voorbije decennia werden wereldwijd veranderingen in het klimaat waargenomen, waaronder de opwarming van de atmosfeer. Hier zien we een sterk verband met de atmosferische concentratie aan broeikasgassen, die mee het gevolg zijn van menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, industrie en voedselvoorziening (landbouw). De verteringsprocessen van gedomesticeerde en wilde herkauwers, zoals runderen, schapen, geiten, herten, etc. zorgen voor de uitstoot van het broeikasgas methaan. We spreken van de zogenaamde ‘enterische emissies’. Download: “Convenant Enterische emissies rundvee“

Duurzaam en betaalbaar produceren

Hoorzitting over duurzaam en betaalbaar produceren van gezond voedsel Op 20 maart waren Joris Relaes, Jeroen Watté en Benny Vandevelde te gast als externe sprekers tijdens een hoorzitting van de Commissie Landbouw van het Vlaams Parlement. Volg deze link naar Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 20 maart 2019

map6

Momenteel loopt het openbaar onderzoek over MAP Eén van de stappen in de totstandkoming van het zesde mestactieprogramma is de uitvoering van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER). Daarin worden de effecten van het ontwerp-mestactieprogramma op het leefmilieu onderzocht. Iedere burger en organisatie hebben het recht deel te nemen aan het openbaar onderzoek. U kunt deelnemen door een digitaal formulier – inspraakformulier – in te vullen. Om voorbereid deel te kunnen nemen, kan u hieronder de samenvatting van MAP6 op basis van het niet-technische MER-rapport en de enquête downloaden. MAP6 is het resultaat van structureel en constructief overleg, waaraan het VAC heeft deelgenomen. Onze bezorgdheid en bekommernis gingen vooral naar de werkbaarheid en toepasbaarheid van MAP6 op de bedrijven. Tevens hebben we aandacht gevraagd voor een positieve ingesteldheid waarbij de agrarische ondernemers die meewerken aan het bereiken van de doelstellingen ontlast zouden worden. Zijn we daarin geslaagd? U vindt onze terugkoppelingsteksten die we in september aan het overleg hebben overgemaakt integraal bij het onderwerp (zie tekst in groene kaders). Download: “Samenvatting MAP6“ Download: …

SALV advies landbouwramp

Behoud het (Landbouw)Rampenfonds De SALV adviseert de beleidsmakers unaniem om teelt- en oogstschade niet uit te sluiten uit het (Landbouw)Rampenfonds vanaf 1 september 2019. Het Programmadecreet 2019 van de Vlaamse Regering voorziet die uitsluiting. De SALV vraagt om dergelijke fundamentele beleidswijzigingen te behandelen volgens de daartoe geschikte beleidsprocedures. Daarom wordt de beleidsprocedure van een programmadecreet beter niet gevolgd. De SALV acht een (Landbouw)Rampenfonds ook in de toekomst een noodzakelijk instrument. Niet in het minst in het licht van de klimaatverandering, de toenemende risico’s en onzekerheid die daarmee gepaard gaan en het strategische belang van de Vlaamse land- en tuinbouwsector in de voedselproductie en de Vlaamse agro-voedingscluster. Zo’n fonds is nodig om catastrofale oogst- en teeltschade en onverzekerbare risico’s en teelten te vergoeden. Het laat ook toe een nieuw, stimulerend systeem van indekking tegen weerrisico’s uit te bouwen. Een dergelijk alternatief is nog helemaal niet uitgewerkt. De SALV adviseert om alternatieve risicobeheersinstrumenten te onderzoeken en in overleg met de sector de toepassing van het (Landbouw)Rampenfonds op onderbouwde wijze te optimaliseren zoals …

persbericht VAC: Afrikaanse varkenspest in België

Het Vlaams Agrarisch Centrum vreesde dat de varkenspest vroeg of laat zou opduiken in België. Door de verschillende uitbraken in Oost-Europese landen kon het niet minder dan dat het virus ook vroeg of laat dichter bij huis zou vastgesteld worden. De vraag is natuurlijk hoe het hier terecht gekomen is? Op natuurlijke wijze, maar dan moeten buurlanden er ook reeds mee te maken hebben maar is het nog niet geweten of wordt het verzwegen omwille van de grote financiële belangen. Als het er gekomen is door de mens, is het dan doelbewust of per ongeluk gebeurd? Sinds de vorige crisis in 1985 en de uitbraak van mond-en klauwzeer begin de jaren 2000 is er eigenlijk bitter weinig veranderd. De financiële belangen staan nog steeds voorop ondanks dat het nu reeds duidelijk is dat dit voor de varkenshouders een financiële ramp wordt: buurlanden hebben nu reeds hun markt gesloten voor Belgische varkens. Het VAC vraagt al jaren dat Europa een aangepast vaccinatieplan uitwerkt. De farmaceutische industrie is er ondertussen perfect toe …

Droogte

Naar aanleiding van de droogte verzonden wij onderstaande brief naar Vlaams Minister van Omgeving, Joke Schauvliege.   Download: ‘Brief ivm droogte – inzake uitrijregeling‘

salv 10 jaar

Innovatie en samenwerking centraal op viering tien jaar SALV Link: Persbericht Download: SALV-boekje 10 jaar SALV

reactie vac: dierenmishandeling

Hierbij reactie op het nieuwe schandaal in het slachthuis van Izegem Als de beelden waarheidsgetrouw zijn, is dit een nieuwe shock. Niet alleen voor de slachthuissector, maar ook voor de veetelers. Ondanks dat de veetelers nog maar eens geen betrokken partij zijn, zal dit opnieuw een weerslag hebben op de markt en op de prijzen. Bovendien werden deze ochtend in een bepaalde kwaliteitskrant de veehouders al onmiddellijk over dezelfde kam geschoren wat we uiteraard ten zeerste betreuren. Na de beelden van de broeierij, waar Animal Rights bepaalde beelden zou in scene gezet of gemanipuleerd hebben, willen we echter voorzichtig zijn met al te voorbarige conclusies. Twee weekends geleden waren we immers nog op bezoek op een veeteeltbedrijf van de groep Verbist te Oosterzele waar alles in het teken staat van het comfort en de rust van de dieren. Iedereen weet dat wanneer dieren met stress geslacht worden dit een negatieve impact heeft op de kwaliteit van het vlees. We begrijpen dat Animal Rights respect wil afdwingen voor het levende wezen …

Initiatief ter verbetering van de voedselvoorzieningsketen

In de Europese Unie zijn zo’n 11 miljoen boerderijen en er zijn 44 miljoen mensen werkzaam in de gehele voedselvoorzieningsketen. Boeren zijn belangrijke strategische en economische spelers in de voedselvoorzieningsketen. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is met de jaren marktgerichter en minder afhankelijk van het beheer van de markten geworden. Bovendien maken de Europese landbouw- en voedingssector steeds meer deel uit van de wereldmarkt. Dit heeft geleid tot grote zakelijke kansen, maar boeren hebben ook last van meer marktonzekerheid en prijsschommelingen. Ze werken vaak los van elkaar en er is weinig of geen gezamenlijke onderhandelingskracht tegenover andere partijen in de voedselvoorzieningsketen, zoals de levensmiddelenindustrie en de detailhandel. De Taskforce voor de landbouwmarkt, opgezet door commissaris Hogan, heeft een aantal concrete voorstellen gedaan om de positie van boeren in de voedselvoorzieningsketen te versterken. De Europese Commissie raadpleegt nu het publiek over drie gebieden met betrekking tot de positie van boeren in de voedselvoorzieningsketen: oneerlijke handelspraktijken markttransparantie samenwerking tussen producenten Via deze link kan u de enquête openen: “online vragenlijst”