SALV advies landbouwramp

Behoud het (Landbouw)Rampenfonds De SALV adviseert de beleidsmakers unaniem om teelt- en oogstschade niet uit te sluiten uit het (Landbouw)Rampenfonds vanaf 1 september 2019. Het Programmadecreet 2019 van de Vlaamse Regering voorziet die uitsluiting. De SALV vraagt om dergelijke fundamentele beleidswijzigingen te behandelen volgens de daartoe geschikte beleidsprocedures. Daarom wordt de beleidsprocedure van een programmadecreet beter niet gevolgd. De SALV acht een (Landbouw)Rampenfonds ook in de toekomst een noodzakelijk instrument. Niet in het minst in het licht van de klimaatverandering, de toenemende risico’s en onzekerheid die daarmee gepaard gaan en het strategische belang van de Vlaamse land- en tuinbouwsector in de voedselproductie en de Vlaamse agro-voedingscluster. Zo’n fonds is nodig om catastrofale oogst- en teeltschade en onverzekerbare risico’s en teelten te vergoeden. Het laat ook toe een nieuw, stimulerend systeem van indekking tegen weerrisico’s uit te bouwen. Een dergelijk alternatief is nog helemaal niet uitgewerkt. De SALV adviseert om alternatieve risicobeheersinstrumenten te onderzoeken en in overleg met de sector de toepassing van het (Landbouw)Rampenfonds op onderbouwde wijze te optimaliseren zoals …

persbericht VAC: Afrikaanse varkenspest in België

Het Vlaams Agrarisch Centrum vreesde dat de varkenspest vroeg of laat zou opduiken in België. Door de verschillende uitbraken in Oost-Europese landen kon het niet minder dan dat het virus ook vroeg of laat dichter bij huis zou vastgesteld worden. De vraag is natuurlijk hoe het hier terecht gekomen is? Op natuurlijke wijze, maar dan moeten buurlanden er ook reeds mee te maken hebben maar is het nog niet geweten of wordt het verzwegen omwille van de grote financiële belangen. Als het er gekomen is door de mens, is het dan doelbewust of per ongeluk gebeurd? Sinds de vorige crisis in 1985 en de uitbraak van mond-en klauwzeer begin de jaren 2000 is er eigenlijk bitter weinig veranderd. De financiële belangen staan nog steeds voorop ondanks dat het nu reeds duidelijk is dat dit voor de varkenshouders een financiële ramp wordt: buurlanden hebben nu reeds hun markt gesloten voor Belgische varkens. Het VAC vraagt al jaren dat Europa een aangepast vaccinatieplan uitwerkt. De farmaceutische industrie is er ondertussen perfect toe …

Droogte

Naar aanleiding van de droogte verzonden wij onderstaande brief naar Vlaams Minister van Omgeving, Joke Schauvliege.   Download: ‘Brief ivm droogte – inzake uitrijregeling‘

salv 10 jaar

Innovatie en samenwerking centraal op viering tien jaar SALV Link: Persbericht Download: SALV-boekje 10 jaar SALV

reactie vac: dierenmishandeling

Hierbij reactie op het nieuwe schandaal in het slachthuis van Izegem Als de beelden waarheidsgetrouw zijn, is dit een nieuwe shock. Niet alleen voor de slachthuissector, maar ook voor de veetelers. Ondanks dat de veetelers nog maar eens geen betrokken partij zijn, zal dit opnieuw een weerslag hebben op de markt en op de prijzen. Bovendien werden deze ochtend in een bepaalde kwaliteitskrant de veehouders al onmiddellijk over dezelfde kam geschoren wat we uiteraard ten zeerste betreuren. Na de beelden van de broeierij, waar Animal Rights bepaalde beelden zou in scene gezet of gemanipuleerd hebben, willen we echter voorzichtig zijn met al te voorbarige conclusies. Twee weekends geleden waren we immers nog op bezoek op een veeteeltbedrijf van de groep Verbist te Oosterzele waar alles in het teken staat van het comfort en de rust van de dieren. Iedereen weet dat wanneer dieren met stress geslacht worden dit een negatieve impact heeft op de kwaliteit van het vlees. We begrijpen dat Animal Rights respect wil afdwingen voor het levende wezen …

Initiatief ter verbetering van de voedselvoorzieningsketen

In de Europese Unie zijn zo’n 11 miljoen boerderijen en er zijn 44 miljoen mensen werkzaam in de gehele voedselvoorzieningsketen. Boeren zijn belangrijke strategische en economische spelers in de voedselvoorzieningsketen. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is met de jaren marktgerichter en minder afhankelijk van het beheer van de markten geworden. Bovendien maken de Europese landbouw- en voedingssector steeds meer deel uit van de wereldmarkt. Dit heeft geleid tot grote zakelijke kansen, maar boeren hebben ook last van meer marktonzekerheid en prijsschommelingen. Ze werken vaak los van elkaar en er is weinig of geen gezamenlijke onderhandelingskracht tegenover andere partijen in de voedselvoorzieningsketen, zoals de levensmiddelenindustrie en de detailhandel. De Taskforce voor de landbouwmarkt, opgezet door commissaris Hogan, heeft een aantal concrete voorstellen gedaan om de positie van boeren in de voedselvoorzieningsketen te versterken. De Europese Commissie raadpleegt nu het publiek over drie gebieden met betrekking tot de positie van boeren in de voedselvoorzieningsketen: oneerlijke handelspraktijken markttransparantie samenwerking tussen producenten Via deze link kan u de enquête openen: “online vragenlijst”

Visietekst werkgroep Metaforum

Voedselproductie en voedselzekerheid: de onvolmaakte waarheid Visietekst werkgroep Metaforum De interdisciplinaire denktank Metaforum wil de deelname van de KU Leuven aan het maatschappelijk debat versterken. Daartoe ondersteunt Metaforum denkgroepen die wetenschappelijke expertise samenbrengen en onderzoekers vanuit verschillende disciplines in gesprek brengen rond relevante maatschappelijke problemen. Download: “Visietekst“

Enquête GLB – manipulatie

Volksraadpleging Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 320.000 mensen uit 28 Europese landen hebben deelgenomen aan de volksraadpleging over het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie gaat de resultaten verwerken en op 7 juli worden ze voorgesteld aan het publiek. Tegen eind 2017 moet een blauwdruk over de toekomst van het GLB klaar zijn. In ons land werd de enquête 20.806 keer ingevuld. Opvallend was ook dat slecht drie procent van de respondenten betrokken is bij de landbouwsector. Bijna 93 procent onder hen gaf aan geen link te hebben met landbouw. Dit is onder meer te verklaren door de inspanningen die de natuurorganisaties hebben gedaan om mensen warm te maken om de enquête in te vullen. In België schaarden onder meer Natuurpunt, Natagora, WWF-België, Inter-Environnement Wallonië en Bond Beter Leefmilieu zich achter het initiatief van ‘Living Land’. Dat ontwikkelde een webtool waarmee burgers in een aantal muisklikken een vooraf ingevulde antwoordenlijst konden doorsturen naar de Europese Commissie. 258.708 mensen hebben via de website deelgenomen aan de enquête. Via eenvoudige muisklikken kon de respondent de …

vorstschade fruittelers

Brief verzonden Aan Minister-president Geert Bourgeois op 24 april 2017 Geachte Heer Minister-president, Net nu de einddatum nadert voor het indienen van het schadedossier voor het Rampenfonds tengevolge van het noodweer in 2016 en waarbij de fruitteelt zware schade heeft opgelopen, worden de fruittelers opnieuw geconfronteerd met een zware tegenslag. In de week van 18-21 april werden temperaturen gemeten tot -6°C. Ondanks alle inspanningen die de fruittelers zich getroosten is de schade enorm. Er zijn weinig economische sectoren waar op één dag, de jaaromzet zo drastisch gereduceerd kan worden. Fruittelers kunnen omgaan met weersfenomenen maar twee jaar overbruggen met een gereduceerde omzet is quasi onmogelijk. We vragen, in naam van onze fruittelers: 1.    Prioritaire behandeling van de aanvragen van het rampenfonds 2.    Voorschotten op het initieel ingediende bedrag zo spoedig mogelijk uitkeren 3.    Volledige afhandeling van de dossiers voor het einde van  de zomer 2017 Door deze uitzonderlijke maatregelen toe te passen, denken we, dat de liquiditeitspositie van de fruittelers ondersteund kan worden. Met vriendelijke groeten Namens de fruittelers, aangesloten …

standpunt VAC: dierenmishandeling

Hierbij een korte beschouwing van het Vlaams Agrarisch Centrum. Bij het VAC zijn we geschokt door de beelden uit het slachthuis te Tielt. Onze landbouwers doen er alles aan om hun producten met de grootste zorg te behandelen. Immers, hoe beter zowel planten als dieren behandeld worden, hoe sneller ze groeien en des te sneller kunnen ze vermarkt worden. Dergelijke beelden zullen hun effect op de markt niet missen. Dit kunnen we missen als kiespijn, want ondanks dat er geen veetelers in betrokken zijn, zullen ze toch mee delen in de klappen. Misschien moeten we ons ook de vraag stellen of dit niet het failliet is van de industriële voedselketen. In een dergelijk groot slachthuis is er duidelijk geen enkele vorm van sociale controle. Mochten er meer kleinere slachthuizen zijn, waar de veetelers zelf hun eigen dieren naartoe brengen, kunnen ze hun eigen dieren volgen tot het ogenblik dat ze geslacht worden. Daarnaast zouden meer kleine spelers ook zorgen voor betere prijzen.  De lage prijzen werken dit soort gedrag mee …