Kleinschalige professionele kippenhouderij

Op vandaag slaagt de intensieve pluimveehouderij erin om een hybride kuiken in 5 à 6 weken te laten opgroeien tot een vleeskip van 2 à 2,5 kg. Aandacht voor dierenwelzijn en vleeskwaliteit heeft er voor gezorgd dat consument en producent samen op zoek gaan naar een alternatief. Er worden terug raskippen met specifi eke vleeskwaliteiten ingezet. Verder is er onderzoek naar ideale dubbeldoelrassen, om zoals van oudsher hennen te houden voor de leg en de hanen op te kweken voor de slacht. De biosector gaat nog een stapje verder. Met de kweek van biologische kippen wordt gezorgd voor eerlijke en gezonde kwaliteitsvoeding die mens, dier en milieu respecteert. Download: “Brochure: Kleinschalige professionele kippenhouderij“

Van alle markten thuis

Info bij het opstarten van andere activiteiten op je landbouwbedrijf Infofiches rond multifunctionele landbouw: wet- en regelgeving, subsidies, communicatie- en promotiekanalen en een overzicht van organisaties die je kunnen bijstaan Wat is multifunctionele landbouw? Naast jouw landbouwbedrijf kan je één of meerdere activiteiten uitvoeren die gekoppeld zijn aan jouw agrarische onderneming. Dit kan gaan van zorg tot educatie, maar ook recreatie of hoeveproducten aanbieden is mogelijk. Deze multifunctionele landbouw wordt meer en meer gezien als een relevante bedrijfsstrategie die voor een bijkomend inkomen en risicospreiding zorgt. Bovendien draagt dit bij aan de verbinding tussen boer en burger en dus aan een duurzame landbouw. Wegwijs met praktische infofiches Ben je land- of tuinbouwer en denk je eraan om een multifunctioneel landbouwnitiatief uit te werken? Dan is de bundel met fiches een nieuw, handig instrument dat je wegwijs maakt. Ondernemen in de multifunctionele landbouw is arbeids- en kennisintensief en vraagt vaak bijkomende competenties, zoals marketing en sociale vaardigheden. Je moet dus letterlijk ‘van alle markten thuis’ zijn. De fiches geven voor 20 verschillende …

Artisanaal of ambachtelijk?

Guidelines over het gebruik van de terminologie “artisanaal”,  “ambachtelijk” en afgeleiden ervan in productbenamingen Download: ‘Guidelines‘

Gids voor CSA bedrijven

Gids voor CSA bedrijven CSA staat voor ‘Community Supported Agriculture’, landbouw gedragen en ondersteund door de lokale gemeenschap of kortweg ‘gemeenschapslandbouw’. CSA-bedrijven zijn gekenmerkt door een unieke vorm van participatie waarbij consumenten actief betrokken worden bij de bedrijfsvoering en zelfs delen in risico. In ruil ontvangt men een aandeel (via pakketten of zelfoogst) van de groenten, kruiden of andere producten. CSA speelt in op de trend door via lokale producten boer en burger op unieke wijze te verbinden. Duurzaamheid is de basisfilosofie van CSA-bedrijven: een voedselketen met extra zorg voor milieu en korte keten. Het eerlijk loon voor de landbouwer staat voorop. Uiteraard komt bij de opstart of bedrijfsvoering van zo’n CSA-boerderij heel wat kijken. Een complex wettelijk kader en steeds veranderende regelgeving vormen te vaak een struikelblok voor de CSA-ondernemer. Om land- en tuinbouwers te helpen bij de opstart van een CSA-boerderij, heeft het provinciebestuur Limburg, samen met het Vlaams Agrarisch Centrum, een online gids samengesteld om de starter wegwijs te maken doorheen de administratieve verplichtingen.