06

december

actieve boer

VAC flash

Afgelopen weken is er druk vergaderd en overleg gepleegd binnen de SALV, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. De Vlaamse Regering verwacht een dezer dagen gefundeerde adviezen over de conceptnota pijler I, de ontwerpfiches PDPO III, advies geïntegreerd bestuur natuur en groenboek zesde staatshervorming. Het zegt U waarschijnlijk weinig maar de eerste twee adviezen hebben rechtstreeks betrekking op uw inkomen via de betalingsrechten, beheersovereenkomsten en VLIF-steun. Het groenboek zesde staatshervorming handelt ondermeer over de pachtwet en rampenfondsen.

In het kader van de bespreking van het advies over de conceptnota pijler I, ontspon een interessante discussie over de vraag, wat is een actieve boer. De Raad onderschrijft de stelling in de conceptnota dat instellingen waarvan het primaire doel  aantoonbaar verschilt van landbouw, door Vlaanderen aan de negatieve lijst worden toegevoegd. Het betreffen overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen en erkende terrein beherende verenigingen.

De Raad wijst op het feit dat de Europese Commissie op aanbeveling van de Europese Rekenkamer de definitie van actieve landbouwer heeft verduidelijkt zodat rechtstreekse steun niet meer bij begunstigden terecht komt die geen of een onbeduidende landbouwactiviteit uitoefenen.

Hiervoor zijn twee criteria relevant:

  • hun landbouwactiviteiten zijn onaanzienlijk en/of
  • hun voornaamste bedrijfs- of ondernemingsdoel is niet de uitoefening van een  landbouwactiviteit.

De Raad meent dat de voorgestelde bijkomende begunstigden allemaal op basis van het criterium  ‘hun voornaamste bedrijfs- of ondernemingsdoel is niet de uitoefening van een landbouwactiviteit’ worden uitgesloten omdat dit objectief kan worden vastgesteld:

  • de overheidsinstellingen hebben een algemene maatschappelijke dienstverlening als hoofddoel;
  • de onderwijsinstellingen hebben als hoofddoel het aanbieden van vorming;
  • de erkende terreinbeherende organisaties hebben als hoofddoel de instandhouding en het  beschermen van natuur en het beheren van natuurgebieden.

 Het VAC heeft samen met Boerenbond en ABS sereen doch daadkrachtig dit standpunt verdedigd.

 Het VAC is er steeds vanuit gegaan dat de huidige toeslagrechten en de toekomstige betalingsrechten een maatschappelijke vergoedingen zijn voor betaalbare, kwaliteitsvolle en veilige voedselproductie. Daarom hebben we het standpunt verdedigd dat enkel actieve boeren hier recht op hebben en hard nodig hebben.