Steeds tot uw dienst

En wat kunnen we voor u doen?

Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

We nemen de administratieve last weg…

… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om te doen waar hij goed in is: ‘boeren’.

 

 

VAC

FLASH

vijgen na pasen

Het MAP 5 roadbook is in de beslissende fase aanbeland. Het openbaar onderzoek wordt op 4 mei afgesloten. Ondertussen worden de diverse adviezen ingewacht zodat de bemerkingen en adviezen in overweging kunnen genomen worden bij het vastleggen van het definitieve MAP. MAP 5 werd opgemaakt op basis van gestructureerd overleg tussen overheid, middenveld en raadgevers, het zogenaamde OMAP.

Iedereen is er zich ten volle van bewust dat de laatste inspanningen om de doelstellingen van de nitraatrichtlijn te halen zo effectief mogelijk moeten zijn. De maatregelen beschreven in MAP 5 vormen een basis om effectief doelgericht te kunnen werken. In MAP 5 vormt de bodemkwaliteit het vertrekpunt voor het actieprogramma. Van daaruit worden in de minder goed scorende gebieden (focusgebieden) bijkomende maatregelen van kracht en specifiek gericht op de bedrijven die stikstofverliezen veroorzaken (focusbedrijven).

De nitraatresidumeting is het jaarlijkse milieu-examen voor de landbouwer. Een overschrijding op één perceel is een waarschuwing voor mogelijke problemen. De bemestingsnormen voor stikstof worden voor de belangrijkste gewassen niet verstrengd. De bemestingsnormen voor fosfaat blijven gericht op een fosfor-uitmijning. (-15%).

Het gebruik van stalmest, het symbool van de autonome familiale landbouw, wordt eindelijk gevaloriseerd. In de klasse I en II gebieden kan de P-bemesting uit stalmest en compost worden verhoogd.
MAP 5 voorziet verder in een sterkere begeleiding van de landbouwers door zichtbaarder op het terrein aanwezig te zijn. De focus op de handhaving verlegt zich van administratieve controles naar terreincontroles met het oog op de milieurelevante overtredingen. De mestbank wil de helft van de bedrijven aan een nitraatresiducontrole onderwerpen.

Tot slot voorziet MAP 5 bijkomend onderzoek inzake oplagmogelijkheden voor stalmest op de kopakker, de bemestingsvrije zones naast waterlopen en de recuperatie van nutriënten uit dierlijk mest.

Het Vlaams Agrarisch Centrum heeft tijdens de onderhandelingen de belangen van de autonome familiale landbouwbedrijven behartigd onder het motto: wat goed is voor de een, is daarom niet slecht voor de ander. Mat andere woorden, we ijveren voor een pragmatische aanpak met de focus op toepasbaarheid, resultaatgerichtheid en eenvormigheid.

Het Vlaams Agrarisch Centrum maakt van deze adviesperiode gebruik om het gebrek aan eenvormigheid en comptabiliteit te duiden.

Op deze website zijn te vinden de verschillende bodemstaalnames, de verschillende voorschriften rond groenbedekkers, vanggewassen en nateelten.

MAP 5 gaat inderdaad te laat van start. Maar het zijn geen vijgen na Pasen. Beter een laattijdig werkbaar MAP dan een onderdoordacht PAS-verhaal.

 


VACcent

Door in te loggen op uw eigen Vaccent account kan u al uw documenten nu zelf beheren.


Hier inloggen

Niet vergeten

 • PERSBERICHT – HERINNERING INDIENEN VERZAMELAANVRAAG
 • Opmerkingen MAP 5: 4/05
 • Verzamelaanvraag indienen
  • Vlaamse landbouwer: 21/04
  • Vlaamse landbouwer met Waalse percelen: het Vlaamse en Waalse luik: 21/04
  • Waalse landbouwer met Vlaamse percelen: het Vlaamse en Waalse luik: 31/03 (op papier), 30/04 (e-loket)
  • Bezwaar erosiegevoeligheid: 21/04
  • Bezwaar ecologisch kwetsbaar blijvend grasland: 21/04
  • Wijzigingen zonder gevolg: 1/06
  • Wijzigingen met gevolg: 31/10

Laatste berichten

overzicht bodemstaalnames
VACbond

Download: Tabel Compatibiliteit bodemstaalnames

Lees verder
Bemestingsnormen dierlijke mest 2015
VACbond

Download: Tabel bemestingsnormen dierlijke mest 2015

Lees verder
groenbedekkers
VACbond

Download: Tabel Groenbedekkers

Lees verder
Gids voor CSA bedrijven
VACademie

Gids voor CSA bedrijven CSA staat voor ‘Community Supported Agriculture’, landbouw gedragen en ondersteund …

Lees verder

Het weer nu in Brussel
6C
15C
Maa
16C
Din
17C
Woe
19C
Don
14C
Vri