10

januari

2014 internationaal jaar van de familiale landbouw

VAC flash

De Verenigde Naties riepen 2014 uit tot Internationaal Jaar van de Familiale Landbouw. Bij de lancering van het Internationaal Jaar benadrukte José Graziano da Silva, directeur van de FAO, het potentieel van de familiale landbouw. “De wereld staat voor twee grote uitdagingen: de voedselzekerheid verhogen en de natuurlijke rijkdommen beschermen. In beide gevallen rekenen we daarvoor in de eerste plaats op boeren en boerinnen.” 70% van het voedsel wordt geproduceerd door familiale landbouwbedrijven en wereldwijd leeft 40% van de gezinnen van landbouw.

Wat is familiale landbouw?

We vinden de definitie van familiale landbouw in de Strategienota voor de sector landbouw en voedselzekerheid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Familiale landbouw wordt enerzijds gekenmerkt door de dominantie van het werk van familieleden binnen een familiale organisatie van het productieproces en anderzijds door de nauwe samenhang tussen productie, familiale consumptie en reproducerende activiteiten van de familie. Uitgaande van deze kenmerken, omvat familiale landbouw zeer uiteenlopende situaties met betrekking tot de toegang tot grond (landbouwers die eigenaar zijn krachtens zeer uiteenlopende grondrechten, landbouwers en pachters, landbouwers zonder grond, kleine ondernemingen voor de verwerking of de commercialisering van producten, stadsbewoners die eigenaar zijn van dieren, enz…), tot productietechnieken (handwerktuigen, dierentrekkracht, mechanisering), tot productiviteit, en tot de bestemming van de producten (eigen gebruik, plaatselijke handel, bevoorrading van de nationale en internationale markten).

Iedere landbouworganisatie bejubelt de familiale landbouw. Onder het mom van de familiale landbouw werden beleidsmaatregelen herschreven ten voordele van de industriële landbouw. In de verdediging van de familiale landbouwer past een subtiele doch belangrijke nuance.

We verwijzen graag naar onze missietekst: Het is onze missie om een onafhankelijke en deskundige dienstverlening, voorlichting en belangenverdediging uit te bouwen voor de autonome familiale landbouwbedrijven. De persoonlijke aandacht naar de landbouwer en tuinder speelt een centrale rol in onze werking. Onze enthousiaste, vakkundige en uitstekend opgeleide medewerkers ijveren voor een duurzame en optimale samenwerking met de boer in wederzijds vertrouwen.

Met name het woordje “autonoom” maakt een wereld van verschil. Kenmerkend voor de varkenshouderij is de sterke verwevenheid tussen het familiaal passief en het industrieel actief en de te kleine marges. Redenen genoeg om de autonomie van de bedrijven te versterken.

Daarom organiseert het VAC bij de start van het jaar van de familiale landbouw een studienamiddag over succesvol ondernemen in de varkenshouderij voor autonome familiale varkensbedrijven.